Web Content Viewer (JSR 286)

CENOVÉ NORMATIVY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Aktuální vydání Cenových normativů bylo schváleno Centrální komisí MD ČR dne 19.4.2016 (viz dopis MD_209_2016-910-IPK_2.pdf ze dne 19.4.2016).
 
Cenové normativy jsou určeny pro stanovení ceny staveb pozemních komunikací v úrovni zpracování Záměru projektu.

Cenové normativy stanovují základní cenu (která je složena ze stavebních objektů typu komunikace, mosty a jejich rekonstrukce, tunely), která zahrnuje reálné náklady na realizaci těchto objektů.

Výpočet celkové ceny je zpracován podle následujícího schéma:

 • Stanovení „Základní ceny“ podle cenových normativů (hlavní stavební objekty typu „A“)
 • Dopočet ceny ostatních objektů podle procentní sazby (ostatní objekty typu „“B“)
 • Expertní úprava „Základní ceny“ podle „Atributů“
 • Stanovení rizikové složky pro všechny stavební objekty (typy „A“ i „B“)
 • Přepočet celkové ceny na aktuální cenovou úroveň (celková cena za objekty typu „A“ + „B“ včetně expertních úprav a rizikové složky se přepočte dle indexu ČSÚ / SFDI)
 • Výpočet ceny včetně DPH
   

Seznam rozhodujících změn oproti CN 2015

Sborník agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP.

Aktuální vydání Cenových normativů bylo schváleno Centrální komisí MD ČR dne 20.3.2015 (viz dopis MD 136/2015-910-IPK/2 ze dne 9.4.2015).

Sborníky agregovaných položek jsou zpracovány pro rozhodující skupiny stavebních objektů, jejichž stavební náklad představuje 80% a více z ceny staveb. Jedná se o dálnice, silnice, železnice, mosty, tunely, zdi, kanalizace, vodovody, plynovody, nádrže, protihluková opatření a oplocení (včetně rozlišení na novostavby a rekonstrukce u objektů dálnic, silnic a mostů).

Ukazatelové ceny byly vytvořeny v návaznosti na expertní ceny položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v aktuální cenové úrovni roku 2015.

Seznam skupin určujících stavebních objektů vychází z členění dle JKSO. Tento seznam stavebních objektů je aktualizován vzhledem ke skutečně používaným technologiím u daných skupin stavebních objektů. V jednotkových cenách základny DUR není obsažena položka na nepředvídané práce ani na DPH.

Sborník DUR

DUR - komunikace, sítě, stěny.pdf
DUR - mosty.pdf
DUR,DSP - 2015 - rizika.pdf

Sborník DSP

Soubor ukazatelů

DSP - 814-815- septiky, oplocení, zdi.pdf
DSP - 821 11-43 mosty, lávky.pdf
DSP - 822 21-24 dálnice a silnice I-III tř.pdf
DSP - 822 25-26 místní komunikace.pdf
DSP - 822 27-55 chodníky, odstavné pl.pdf
DSP - 827-833 sítě atd.pdf

Atributy ukazatelů

DSP-814-815 - septiky_oplocení_zdi ATRIBUTY.pdf
DSP-821 11-43 mosty_lávky ATRIBUTY.pdf
DSP-822 21-24 - dálnice_silnice I-III tř ATRIBUTY.pdf
DSP-822 25-26 - místní komunikace ATRIBUTY.pdf
DSP-822 27-55 - chodníky_odstavné pl ATRIBUTY.pdf
DSP-827 111-833 118 - sítě ATRIBUTY.pdf

Databáze rizik

DUR, DSP - 2015 - rizika.pdf

OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2018 slučuje původně samostatně vydávané části OTSKP – SPK (staveb pozemních komunikací) a OTSKP – ŽS (železničních staveb). Dále se pro obě sloučené části užívá výhradně obecnější pojem Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP). 

Aktuální vydání OTSKP-SPK bylo schváleno Centrální komisí MD ČR dne 14. 2. 2017.

OTSKP-SPK část I - Popisovník prací staveb pozemních komunikací
OTSKP-SPK část II - Soupis prací stavby - Metodický pokyn na sestavení soupisu prací a použití
OTSKP-SPK část III - Soubor položek staveb pozemních komunikací

OTSKP-SPK - část I. popisovník prací

Účelem popisovníku je sestavení systému třídění stavební produkce, který slouží jako jednotný oborový standard pro stavby pozemních komunikací. Použitá otevřená struktura umožňuje sestavení úplného soupisu prací, který plně vystihuje nejen věcný charakter stavby, ale i ostatní požadavky objednatele na způsob oceňování.

OTSKP-SPK - část II. metodický pokyn

Soupis prací řeší problematiku požadovaných prací, dodávek a služeb, které jsou potřebné ke zhotovení stavby a určuje jejich druh, jakost a množství. Obsahuje metodický pokyn na sestavení a použití soupisu prací stavby s cílem zejména:

 • zajistit jednotnost zpracování soupisů prací staveb pozemních komunikací,
 • vytvořit pružný systém pro oceňování prací, který umožní respektovat rozdílné podmínky staveb i účastníků výstavby.

OTSKP-SPK - část III. soubor položek včetně expertních cen

Soubor položek staveb pozemních komunikací obsahuje sestavu položek prací uvedených v části I v jednoduché řádkové struktuře s kódovým číslem, popisem a měrnou jednotkou a jednotkovou cenou.

Přehled změn

Změny oproti poslední platné verzi (2016):

OTSKP_2018_soupis_zmen.pdf

Jako základ pro zpracování aktualizace oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2018 byla použita aktuálně platná verze OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS schválená Centrální komisí MD ČR dne 14. 2. 2017.

 • Aktualizace OTSKP-SPK se týká všech částí (I., II., III.).
 • Rekapitulace změn je uvedena v samostatném dokumentu.

Statistika „Měrné náklady staveb“ zahrnuje vyhodnocení nabídkových cen 1.460 staveb (6.682 stavebních objektů) u kterých proběhlo výběrové řízení na zhotovitele staveb v působnosti ŘSD ČR.

Vyhodnocení se provádí od roku 2004. Výsledkem jsou cenové databáze a grafy, které vypovídají za jaké ceny ŘSD ČR jednotlivé stavby realizovalo v jednotlivých letech včetně jejich porovnání s průměrnými ukazateli.

Odkaz na samostatné stránky: http://www.merne-naklady-staveb.cz/