Web Content Viewer (JSR 286)
datum věc změna, popis, charakteristika
15.4.2016 Souhrn_financnich_toku_2016.xlsx dle nově platné metodiky (od 01.03.2016)
1.4.2016 Provadeci_pokyny_2016.pdf a Metodika_2016.pdf Dne 23. 2. 2016 schválila Centrální komise MD materiál „Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, který je závazným dokumentem pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů spolufinancovaných z prostředků OPD v programovém období 2014-2020, dále projektů výlučně financovaných z prostředků SFDI a projektů soukromých nestátních investorů, spolufinancovaných z jejich vlastních zdrojů.
14.05.2014 Věstník dopravy 05/2014 aktualizována Příloha A (úprava vzorce rentability nákladů BCR) a příloha C (zpřesnění a aktualizace nehodovosti) "Prováděcích pokynů"
02.05.2014 Seminář 29.05.2014 pro ŘSD ČR - na Závodě Praha - Velká zasedačka od 10:00
24.04.2014 Seminář 24.04.2014 pro zpracovatele studií - na Závodě Praha - Velká zasedačka od 10:00
19.03.2014 Uživatelský návod aktualizace Uživatelského návodu k Českému systému hodnocení silnic modelem HDM-4

 

I.
Úvodní ustanovení

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") vydává po projednání se Státním fondem dopravní infrastruktury tyto prováděcí pokyny, kterými se stanoví jednotný postup Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR") při zabezpečení vyhodnocení ekonomické efektivnosti dálničních a silničních staveb. Toto vyhodnocení vypracovává ŘSD ČR (investor) a předkládá ministerstvu v souladu se směrnicí MD č.V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v platném znění.

 

II.
Způsob hodnocení ekonomické efektivnosti

1 Hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb se provádí na základě nákladově-výnosové analýzy, s použitím ukazatelů uvedených
v příloze A.

2 Ekonomické hodnocení silničních a dálničních staveb se provádí v rozsahu oborového kalkulačního vzorce, který je uveden v příloze B.

3 Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti podle přílohy A se provádí s použitím výpočetního programu HDM-4. Tento program byl vyvinut Birminghamskou univerzitou, s podporou Světové banky. Součástí komplexního hodnocení efektivnosti je i hodnocení vybraných externalit (dopravní hluk, emise motorových vozidel) s použitím programu EXNAD vyvinutého v ČR s přihlédnutím ke směrnicím EU (projekt HEATCO).

4 Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti podle předchozího bodu mohou v ČR provádět projektové a inženýrské organizace, které mají platné oprávnění pro užívání uvedených programů a použijí kalibrovaná data pro ČR poskytovaná pro tento účel ŘSD ČR, v aktualizované verzi. Správnost použití kalibrovaných dat, včetně jednotkových cen a určených typických vozidel, podléhá kontrole objednatelem výpočtů.

5 Přehled vybraných základních kalibrovaných dat je uveden v příloze C. Aktualizaci a změny těchto dat zajišťuje a zveřejňuje ŘSD ČR na své webové stránce www.rsd.cz.

6 ŘSD ČR zabezpečuje ověřování inovace programů HDM-4 a EXNAD pro jejich užití v ČR.

 

III.
Odlišné postupy

1 Hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb podle části II, bodů 1-4 se neprovádí v těchto případech:

a) Odstraňování havárií, sesuvů, povodňových škod, případně následků jiných katastrofických událostí, opravy závadných mostů
v kategoriích stavebního stavu V, VI, VII, zjištěného dle ČSN 73 6221.

b) Opatření k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

c) Dodatečná, případně samostatná opatření vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

d) Samostatná stavební opatření k odstraňování nehodových lokalit a úseků.

e) Výkupy pozemků, rekultivace, geodetická měření k monitorování stavu, pokud nejsou součástí stavby.

f) Dopravní značení a bezpečnostní zařízení.

g) Zařízení pro údržbu silnic a dálnic (objekty, plochy, skládky).

 

2 U silničních a dálničních staveb, uvedených v části III, bod 1 se efektivnost zdůvodňuje údaji a ukazateli vyjadřujícími specifické přínosy
pro uživatele, obyvatelstvo, ekonomiku (např. snížení počtu, příp. závažnosti dopravních nehod, snížení počtu obyvatel zasažených nadměrným hlukem atd.) s přihlédnutím k účelu stavby.

3 Při hodnocení ekonomické efektivnosti u složitých komplexních, případně víceúčelových záměrů, zejména u staveb ve velkých městech, lze použít Český systém hodnocení silnic, případně jeho vybrané prvky přiměřeně, po konzultacích se zadavatelem. V zájmu srovnatelnosti se používají přitom vstupní data v souladu s přílohou C.


IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1 Ředitelství silnic a dálnic ČR vydá prováděcí podmínky a uživatelský návod pro použití Českého systému hodnocení silnic (CSHS).

2 Tyto prováděcí pokyny nabývají účinnosti od 12.prosince 2012.

Priloha_A_-_2012.pdf
Priloha_B_-_2012.pdf
Priloha_C_-_2012.pdf

 

Datum Odkaz Odkaz
15.4.2016 Souhrn finančních toků – 2016, dle nově platné metodiky (od 01.03.2016) Souhrn_financnich_toku_2016.xlsx
1.4.2016 Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti Metodika_2016.pdf
1.4.2016 Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti Provadeci_pokyny_2016.pdf
03.06.2014 Souhrn finačních toků - cash flow Souhrn_financnich_toku_2014.xlsx
20.05.2014 Analýza nehodovosti 2014 Analyza_nehodovosti_2014.pdf
20.05.2014 Pracovní prostředí - WS 2014 objects.dat
objects.idx
14.05.2014 Věstník dopravy 04/2014 140515_Vestnik_dopravy__05.pdf
15.04.2014 Výpočet kapacity světelně řízené křižovatky Kapacita_krizovatky_SSZ.xlsm
15.04.2014 Výpočet kapacity neřízené křižovatky 3ramenná Kapacita_nerizena_krizovatka_3_ramenna.xlsm
15.04.2014 Výpočet kapacity neřízené křižovatky 4ramenná Kapacita_nerizena_krizovatka_4_ramenna.xlsm
15.04.2014 Výpočet kapacity okružní křižovatky Kapacita_okruzni_krizovatka.xlsm
15.04.2014 Výpočet kapacity úseků pozemních komunikací Kapacita_silnice.xls
15.04.2014 Oblasti změn v platnosti od dubna 2014 Oblasti_zmen_od_04_2014.pdf
14.03.2014 Příručka pro práci s kapacitou komunikací pro potřeby HDM-4 Prirucka_kapacita_komunikaci-koncept.pdf
15.04.2014 Uživatelský návod 2014 Uzivatelsky_navod_CSHS_14-03-19.pdf
15.02.2013 Externality - EXNAD průvodní zpráva Externality_zprava 2013.pdf
31.01.2012 Aktualizace vstupních dat - průvodní zpráva HDM-4_kalibrace-zprava_2013-01-21_zkracena_verze.pdf
30.01.2012 Manuál analýzy nákladů a přínosů investičních projektů (ZIP soubor obsahuje oficiální anglickou verzi a neoficiální překlad dokumentu do českého jazyka) Pruvodce_analyzou_nakladu_a_prinosu_investicnich_projektu.zip