Novinky - detail

Veřejná diskuze nad stavbou I/27 Žiželice, obchvat a přemostění

V sídle Obecního úřadu v Žiželicích se uskutečnilo za účasti vedení chomutovské Správy ŘSD ČR, projektanta stavby a koordinátorů přípravy veřejné projednání připravovaného obchvatu obce.

Stávající trasa silnice I/27 prochází hlubokým údolím potoka Hutná v obci Žiželice. Prudké spády na sjezdech do obce jsou zejména v zimním období nebezpečné a samotný průjezd obcí je směrově a šířkově nevyhovující. Velkou část dopravy v obci navíc představuje tranzit těžkých nákladních aut. Ředitelství silnic a dálnic připravuje obchvat obce, jehož významnou část bude tvořit téměř 400 metrů dlouhá estakáda s niveletou v místě křížení s potokem 30 metrů nad úrovní břehů.

Zamýšlený obchvat je v plánech již desítky let, nyní se schyluje k realizaci. „Stavba má pravomocné územní rozhodnutí a předpokládám, že do konce roku budeme mít i stavební povolení. Zkraje příštího roku chceme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Pokud nenastane významný zádrhel v soutěži, mohli bychom zahájit přípravné práce ještě v příštím roce,“ informoval přibližně dvě desítky místních občanů a starostku obce Helenu Makukovou ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Stavbu ŘSD ČR připravuje jako tzv. design & build projekt. To znamená, že zhotovitel bude do samotné realizace zapojen mnohem dříve, když se bude významně podílet již na dokončení projektové dokumentace stavby. Podle ředitele Správy Chomutov lze takto ušetřit mnoho času, který by jinak zabrala zejména zdlouhavá výběrová řízení na dílčí postupy přípravy. Pro realizaci zakázky ŘSD počítá s využitím tzv. Žluté knihy FIDIC, vzorové smlouvy pro design & build projekty připravené Mezinárodní federací konzultačních inženýrů.

Plánovaný obchvat s estakádou vede složitým geologickým územím, které veřejnosti podrobně popsal hlavní inženýr projektu Petr Pacák ze společnosti VPÚ DECO Praha a.s. Zároveň návrhem doprovodných komunikací, které vzniknou před zahájením samotné stavby, zmírnil obavy místních občanů ohledně staveništní dopravy.

Právě se složitostí stavby souvisí také způsob výběru zhotovitele. „Zásadním rozdílem je, že ŘSD nebude vybírat zhotovitele pouze podle nejnižší nabídnuté ceny. Hodnotit se bude jak odborná úroveň dodavatelů, tak jejich schopnost reagovat na rizika v místě stavby,“ ujistil občany obce o zodpovědném způsobu výběru zhotovitele Roman Novotný ze společnosti 4E consulting, s.r.o., který má bohaté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek.

Dlouholeté sliby o realizaci obchvatu však v místních obyvatelích nadále vyvolávají obavy. Většina dotazů proto směřovala k ujištění, jestli se opravdu začne stavět. „Máme vykoupené nebo dojednané téměř všechny pozemky. Stavba je v tak pokročilé fázi přípravy, že nerealizace by zmařila značné investice a úsilí. Stavba je navíc silně podporovaná Ministerstvem dopravy,“ potvrdila prioritu stavby Eva Semanová ze Správy Chomutov, která má přípravu stavby na starost. Ředitel Správy Chomutov přesto vyjmenoval rizika, která by realizaci mohla oddálit, nikoliv však zastavit. Patří sem zejména dořešení výkupu jednoho spekulativního pozemku či odvolání neúspěšných uchazečů o zakázku.

Přes počáteční skepsi přítomných občanů skončilo projednávání připravované stavby všeobecnou nadějí, že v příštím roce skutečně pocítí zahájení stavby, i když se zatím bude jednat o geologické průzkumy. Obchvat Žiželic by měl být zprovozněn v roce 2024.

  

  

 

 

Publikováno: 8. November 2019, přímý odkaz