Novinky - detail

Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, plánuje jakožto zadavatel zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky v rámci zavedeného DNS vedené pod názvem „Dodávka pohonných hmot v roce 2022 pro SSÚD“.

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v DNS bude nákup pohonných hmot pro střediska správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“) ve správě zadavatele pro rok 2022.

S ohledem na výše uvedené se Zadavatel rozhodl, že uskuteční předběžnou tržní konzultaci s cílem informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, a to zejména ve vztahu k předmětu plnění a způsobu hodnocení nabídek. Zadavatel dále využije předběžné tržní konzultace k získání případných připomínek ze strany dodavatelů před samotným zahájením zadávacího řízení Zakázky.

Zadavatel Vás tímto zve k účasti na jednání k předmětné předběžné tržní konzultaci, které se uskuteční dne 04. 11. 2021 na adrese Práčská 3338/3 Praha 10, v zasedací místnosti.

V případě zájmu o účast na tomto vstupním jednání kontaktujte, prosím, nejpozději do 01. 11. 2021 do 12:00 hodin kontaktní osobu Ing. Barboru Koutenskou, e-mail: barbora.koutenska@rsd.cz

 

Publikováno: 26. October 2021, přímý odkaz