Novinky - detail

Začíná oprava silnice I/13 u tepelné elektrárny Prunéřov

Od pondělí 23. března 2020 bude z důvodu kompletní opravy komunikace omezen průjezd na dvoukilometrovém úseku silnice I/13 u tepelné elektrárny Prunéřov. Komunikace je kvůli velké intenzitě automobilové dopravy v nevyhovujícím stavu.

Jedná se o dopravně velmi silně zatížený úsek na trase Chomutov – Klášterec nad Ohří, který po provedeném diagnostickém průzkumu vykazuje nevyhovující skladbu konstrukce a nehomogenitu krytu vozovky. Opravu plánovalo ŘSD ČR provést již na podzim loňského roku, vzhledem k nové vyhlášce o odpadech (PAU), která mimo jiné zavádí laboratorní zkoušky vytěženého materiálu, však došlo k posunutí termínu opravy až na jaro letošního roku. Předběžný termín dokončení opravy komunikace v předmětném úseku je 23. 5. 2020.

Rekonstrukce směrově nerozdělené komunikace I/13 v provozním staničení km 38,786–40,746 začíná před křižovatkou s komunikací III/1981 a končí před křižovatkou s komunikací III/01328 a III/22318.

Během opravy komunikace bude v denní pracovní dobu provoz řízen náležitě poučenými a označenými osobami, po skončení denní pracovní doby provoz bude řízen kyvadlově přechodnou semaforovou soupravou. Na základě vypracovaného dopravně-inženýrského opatření je oprava rozdělena do celkem osmi etap, ve kterých budou po částech opraveny oba jízdní pruhy komunikace.

Na přání Dopravního inspektorátu Chomutov nebylo uvažováno s objízdnou trasou po souběžné silnici kolem elektrárny Prunéřov (EPRU) – komunikace nemá požadované kapacitní parametry pro bezpečné převedení veškeré dopravy ze silnice I. třídy. Navíc během oprav dojde k částečnému omezení provozu v jedné z křižovatek na silnici I/13 vedoucích na souběžnou komunikaci. Tím je využívání této trasy jako objízdné zcela vyloučeno v průběhu všech etap.

V rámci opravy dojde k odstranění stávající vozovky, která bude nahrazena novým asfaltovým souvrstvím. V celé délce úseku budou po obou stranách doplněny chybějící nezpevněné krajnice. V případě mostu ev. č. 13-023 dojde k výměně obrusné vrstvy. Stávající odstavné asfaltové plochy ve staničení km 0,240–0,300 a km 1,868–1,920 budou rovněž opraveny. Podél komunikace již bylo na podzim loňského roku zahájeno čištění příkopů včetně propustků a propustků pod sjezdy k okolním nemovitostem. Dokončení čištění je plánováno v průběhu opravy komunikace.

V polovině dubna tohoto roku ŘSD ČR zahájí ještě opravu přibližně 3,3 km dlouhého úseku komunikace I/13 mezi Prunéřovem a obcí Zelená, která potrvá přibližně dva měsíce.

Data o stavbě:

  • Název stavby: I/13 Prunéřov, oprava komunikace
  • Místo stavby: Silnice I/13 u elektrárny Prunéřov (staničení km 38,786–40,746)
  • Okres: Chomutov, kraj: Ústecký
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 622 42 105
  • Termín: 23. 3. – 23. 5. 2020 (předpoklad)
Mapa se zákresem předmětného úseku je k dispozici níže ke stažení!

 

Ke stažení

mapka_oprava_S13 Prunerov.pdf

Publikováno: 18. March 2020, přímý odkaz