Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje zmodernizovanou silnici I/44 Červenohorské sedlo - jih

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v pátek 9. června stavbu I/44 Červenohorské sedlo - jih. Silnice I/44 je důležitou a nedílnou součástí komunikační sítě České republiky, propojuje významné sídelní útvary Šumperska a Jesenicka v ose sever – jih a zároveň zajišťuje i nadregionální dopravní vazby, tedy napojení okresů Šumperk a Jeseník na vnitrozemí a Polsko.

Rekonstrukce spočívala v úpravě komunikace na kategorii S 9,5, v rozšíření silnice v točkách a také ve vybudování úseků pro možnost předjíždění v délce přibližně 1 000 metrů. Všechna tato opatření výrazně zvýšila bezpečnost silničního provozu na této důležité a velmi frekventované komunikaci. Modernizací nebezpečných míst bylo sníženo riziko vzniku dopravních nehod.

Silnice I/44 je z hlediska turistického ruchu jedinou přístupovou silnicí I. třídy k významnému horskému středisku Červenohorské sedlo. Tato skutečnost se nakonec ukázala jako rozhodující faktor při plánovaném postupu rekonstrukce silnice na obou stranách Červenohorského sedla, kdy bylo přijato rozhodnutí stavět postupně. Začít na severní straně a zachovat tak po celou dobu stavby vždy alespoň z jedné strany přístup k tomuto významnému horskému středisku.

„Při navrhování technického řešení a způsobu a rozsahu rekonstrukce byly samozřejmě brány v úvahu ekologické aspekty, protože komunikace je umístěna v centru CHKO Jeseníky. Dalším důležitým faktorem byla povinnost zajistit plné zprůjezdnění rekonstruovaného úseku silnice v zimním období, tj. od listopadu do března. To zásadně ovlivnilo technologii a návrh postupu výstavby a v neposlední řadě i celkovou finanční náročnost“, okomentoval dokončení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Červenohorské sedlo leží v nadmořské výšce 1 013 m. Silnice je tak nejvýše položenou silnicí I. třídy v České republice. Silnice také překonává výškový rozdíl přes 400 metrů soustavou traverz vedených po úbočí Velkého Klínovce, vzájemně propojených točkami o malých poloměrech (pod 20 metrů).

Stavba byla zahájena v září 2014. Celková doba výstavby byla 17 měsíců. Do doby výstavby se nepočítá povinná technologická přestávka v zimním období, kdy trasa musela být uvedena do veřejného provozu.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 7914 m
  • kategorie: S 9,5/60
  • plocha vozovek: 82 701 m2
  • počet stavebních objektů: 29

Zhotovitel: Sdružení Metrostav a. s. a KARETA s. r. o.
Cena stavby dle smlouvy: : 249 mil. Kč (bez DPH)

Publikováno: 9. June 2017, přímý odkaz