Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s přípravou středočeské části dálnice D3

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s přípravou dálnice D3 ve Středočeském kraji. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. V přípravě jsou také další čtyři stavby v souvislosti se silnicí I/3.

Dálnice D3 je v současné době nejrozestavěnější  dálnicí v ČR, probíhá souběžná výstavba tří částí. Připravujeme další úseky této klíčové liniové stavby tak, aby co nejdříve propojila kontinuálně hlavní město s jihočeskou metropolí i republiku s Rakouskem. Dokončena bude do konce roku i dálnice D8, tím dojde k dalšímu propojení české dálniční sítě s evropskou“, okomentoval přípravu dálnice D3 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

 

„Dálnici D3 a s ní související stavby vnímám jako důležitou komunikaci republikového významu, spojující Prahu nejen s Táborem a Českými Budějovicemi, ale i s jihem Evropy. Toto spojení je však důležité i pro Středočeský kraj, protože umožní napojení  - a doufám, že i rozvoj - periferních oblastí našeho kraje a rovněž přinese odlehčení přetížených komunikací nižších tříd, které jsou v našem majetku“, konstatoval hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

 

 

Stav přípravy jednotlivých staveb

 

Středočeská část dálnice D3 – vydané souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., probíhá projektová příprava ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost – žádost o územní rozhodnutí (ÚR) bude podána začátkem května 2017. Ze strany ŘSD probíhají projednání se všemi dotčenými obcemi, spolky pro ochranu přírody a se všemi složkami integrovaného záchranného systému, zahájení stavebních prací předpokládáme v roce 2024, zprovoznění 2028.

 

Okružní křižovatka Červené Vršky – v dubnu 2016 vydáno územní rozhodnutí MěÚ Benešov, právní moc tohoto ÚR se předpokládá na 28. 5. 2016. V květnu 2016 budou zahájeny projekční práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení, předpokládané datum zahájení stavebních prací je přelom let 2018/2019, výstavba bude probíhat 9 měsíců.

 

Okružní křižovatka U Topolu – ukončeno řízení vynětí ze zemědělského půdního fondu, v 06/2016 bude obnoveno řízení o vydání ÚR, předpokládané vydání pravomocného územního rozhodnutí je 09/2016, předpokládané zahájení stavebních prací je v roce 2019.

 

I/3 Benešov, úsek Červené Vršky – U Topolu (zahloubení u zámeckého parku Konopiště)rozšíření na 2+1 – v 04/2016 dopracována Technicko-ekonomická studie včetně bezpečnostního auditu, v 05/2016 předložena žádost o schválení projektu centrální komisí MD ČR. Od 06/2016 poběží příprava dokumentů k podání žádosti o vyhodnocení vlivů na životní prostředí, předpokládané vydání stanoviska KÚ odboru životního prostředí je 05/2017, předpokládané zahájení stavebních prací při bezkonfliktním projednávání předpokládáme v roce 2019, výstavba potrvá 18 měsíců.

 

I/3 Benešov – Mirošovice, rozšíření na 2+1 – vydání pravomocného stavebního povolení – 16. 2. 2016, od této doby probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, v případě nepodání námitek, zahájení stavby v 06/2016, výstavba potrvá 8 měsíců.

 

Publikováno: 24. May 2016, přímý odkaz