Novinky - detail

Aktuální informace

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/57 Krnov – SV obchvat

Silnice I/57 je součástí významné mezinárodní trasy Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice, vedoucí po silnicích I/11 a  I /57 ke státním hranicím s Polskem.  Trasa je navržena v souladu s územním plánem města Krnova.  Vytíženost silnice se negativně projevuje právě v Krnově, kde je současný de...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/58 Příbor - Skotnice

Předmětná stavba zajistí odvedení dopravy z centra obce Skotnice a spolu s navazující akcí I/58 Mošnov – obchvat vytvoří kvalitní dopravní obsluhu letiště Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov. „Navrhovaná stavba I/58 Příbor - Skotnice bude po uvedení do provozu plnit hned několi...


Ředitelství silnic ukončilo opravu dálnice D11 v km 27 až 18

V předmětném úseku již byla zřetelná degradace povrchu vozovky, objevovaly se trhliny, lokální výtluky a vyjeté koleje. Svodidla na krajnici již nesplňovala současné požadavky. V místě tedy proběhla oprava vozovky, výměna svodidel, úprava nezpevněných krajnic, oprava odvodního žlabu a obno...


Pozvánka k účasti v předběžné tržní konzultaci

ARI i Zadavatel mají zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZ...