Novinky - detail

Aktuální informaceŘeditelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/58 Příbor - Skotnice

Předmětná stavba zajistí odvedení dopravy z centra obce Skotnice a spolu s navazující akcí I/58 Mošnov – obchvat vytvoří kvalitní dopravní obsluhu letiště Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov. „Navrhovaná stavba I/58 Příbor - Skotnice bude po uvedení do provozu plnit hned několi...


Ředitelství silnic ukončilo opravu dálnice D11 v km 27 až 18

V předmětném úseku již byla zřetelná degradace povrchu vozovky, objevovaly se trhliny, lokální výtluky a vyjeté koleje. Svodidla na krajnici již nesplňovala současné požadavky. V místě tedy proběhla oprava vozovky, výměna svodidel, úprava nezpevněných krajnic, oprava odvodního žlabu a obno...


Pozvánka k účasti v předběžné tržní konzultaci

ARI i Zadavatel mají zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZ...
Ředitelství silnic a dálnic informuje o červencových omezeních dopravy

Omezení činnosti údržby platí:   -          V pátek 30. 6., omezení v čase 8 – 21. -          Ve středu 5. 7., omezení v čase 8 – 12.   Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky a na operativní zajištění dopravních nehod nebo havárií.   Dopravní info ...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje přeložku silnice I/9 Dubá, obchvat

„Realizace obchvatu znamená zásadní zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku. Přeložka odvádí dopravu ze zastavěné části obce, čímž dochází ke snížení hlukové a exhalační zátěže. Výrazně se uleví nejen místním obyvatelům, ale také řidičům, kteří při průjezdu obcí museli překonávat n...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D48 Rybí - Rychaltice

Stavba dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice řeší rekonstrukci stávající silnice I/48, která je provozována jako směrově nedělený čtyřpruh s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním. Ze silnice I. třídy se tak stane dálnice. „Potřeba přestavby silnice I/48 na dálnici je nezbytná z důvodu zvýšení be...