Novinky - detail

Zajištění zimní údržby v Pardubickém kraji

Zadavatel ŘSD ČR zcela transparentně a v souladu se zákonem vypsal veřejnou soutěž na zajištění zimní údržby v Pardubickém kraji na období 2017 – 2025. Nabídky podali pouze 2 uchazeči, sdružení firem ELTODO, PROSTOR a sdružení firem EUROVIA, SOVIS.

V průběhu soutěže v Pardubickém kraji se nejprve proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (sdružení firem ELTODO,PROSTOR)  odvolalo k ÚOHS sdružení firem EUROVIA, SOVIS . Ve správním řízení rozhodl ÚOHS dne 10. 7. 2017 o zrušení úkonů zadavatele souvisejících s posouzením kvalifikace vybraného uchazeče a všech  následných úkonů zadavatele včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vrátil tak výběrové řízení zpět do posouzení kvalifikace.

Po ustanovení nové komise na posouzení kvalifikace, novém prověření splnění kvalifikace u obou uchazečů v souladu se závěry uvedenými v rozhodnutí ÚOHS a doplňujících informacích od uchazeče sdružení firem ELTODO, PROSTOR komise dospěla ke zjištění, že uchazeč, sdružení firem ELTODO, PROSTOR, nesplnil kvalifikaci a v usnesení navrhla zadavateli vyloučení tohoto uchazeče.  Proti vyloučení se sdružení firem ELTODO, PROSTOR odvolalo. Odvolání nesplňovalo podmínky stanovené zákonem a ÚOHS zamítl zahájení správního řízení. Sdružení firem ELTODO, PROSTOR podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad a výběrové řízení není dosud dokončeno.

Bohužel již v září 2017 bylo  zcela nepravděpodobné, že při termínech daných zákonem a zadávacími podmínkami, se podaří uzavřít smlouvu do začátku zimní sezony (1. 11. 2017) včetně zajištění a schválení plánu zimní údržby. Zimní údržbu na tuto zimu bylo nutné v časové tísni zajistit jiným způsobem. Zadavatel ihned zahájil, v souladu se zákonem, přípravu JŘBU na zajištění zimní údržby na nezbytně nutnou dobu (do dokončení veřejné zakázky na 8 let). Na stanovení předpokládané ceny zakázky pro JŘBU objednal zadavatel expertní posouzení u firmy Contract Management a.s. Podkladem pro stanovení předpokládané ceny byly, mimo jiné, položkové ceny platné do 30. 9. 2017 pro zimní a běžnou údržbu zajišťovanou Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

Zadavatel samozřejmě v rámci JŘBU jako první oslovil zástupce Pardubického kraje, aby zimní údržbu na základě JŘBU zajistila SÚS Pardubického kraje, která prováděla údržbu do 30. 9. 2017. Tento však účast v JŘBU odmítl vzhledem k právnímu stanovisku (nedovolená podpora) a možným sankcím ze strany poskytovatele dotací. Zadavatel tedy oslovil sdružení firem EUROVIA CS a.s. a  SOVIS CZ a.s., které splnilo v soutěži na 8 let kvalifikační předpoklady a tím dávalo jistou záruku na realizaci zimní údržby v požadovaném rozsahu. 27. 9. 2017 předložil oslovený uchazeč nabídku a 6. 10. 2017 byla s uchazečem podepsána smlouva.

Vzhledem k nutnosti zajištění posypových materiálů současně zadavatel jednal se zástupci Pardubického kraje o součinnosti, neboť zimní údržba přímo souvisí se zajištěním provozu IZS. Kraj, vědom si časové tísně a naléhavosti, tyto dodávky přislíbil včetně možného zajištění části údržby prostřednictvím SÚS max. do výše 30% v souladu s právním stanoviskem. Bez součinnosti kraje by bylo zajištění zimní údržby v takto krátkém termínu téměř nemožné.

Smlouva na základě JŘBÚ je uzavřena pouze na jeden rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce tak, aby v případě dokončení soutěže na 8 let mohla být uzavřena s vítězným uchazečem smlouva bez odkladu (zhotovitel má dle zadávacích podmínek 3 měsíce na mobilizaci prostředků).

Zadavatel postupoval zcela v souladu se zákonem. Vzhledem k nedokončené veřejné soutěži na zimní údržbu na období 2017 – 2025 zajistil v časové tísni tuto údržbu na nezbytně nutnou dobu jednacím řízením bez uveřejnění. 

Publikováno: 30. November 2017, přímý odkaz