Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic má schváleno dalších 5 projektů v rámci OP Doprava 2014 - 2020

Začátkem prosince 2016 Řídicí orgán OP Doprava schválil dalších 5 projektů Ředitelství silnic a dálnic v rámci OP Doprava 2014 - 2020. Projekty budou podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jedná se o projekty spolufinancované v rámci Prioritní osy 3, která je zaměřena na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T, především rekonstrukce, modernizace, obnovu a výstavbu silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat. Současně bude v rámci této prioritní osy financována výstavba obchvatů a přeložek.

Jedná se o tyto projekty:

Název projektu

Schválená podpora OPD v Kč

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

186 859 608,90

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

137 184 091,65

Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa

397 677 936,60

Silnice I/49 Vizovice - Lhotsko

191 365 621,25

Silnice I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov

507 000 806,45

Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem.

 

Alokace finanční pomoci na výše uvedené projekty přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního i mezinárodního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Publikováno: 20. December 2016, přímý odkaz