Web Content Viewer (JSR 286)

Silniční databanka a NDIC

Odbor silniční databanky a NDIC (dále jen SDB) se sídlem v Ostravě je specializovaným pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic České Republiky (dále jen ŘSD ČR), v jehož struktuře spadá pod provozní úsek. Odbor se skládá ze tří oddělení - Přípravy a sběru dat, GIS a zpracování dat a Národního dopravního informačního centra (dále jen NDIC). SDB řeší a zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a dálniční síti České Republiky (dále jen ISSDS ČR) na sledovaných pozemních komunikacích (dálnice a silnice I., II. a III. třídy) a poskytuje dopravní informace z území celé ČR prostřednictvím NDIC.

Strategie a VIZE

Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let
StartegieNDIC_r3.zip

Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let
RSD_SDB_10let.zip

Analýza proveditelnosti funkce NDIC „Informace o místech dobíjení energie pro dopravní prostředky"
RSD_NDIC_zdroje-energie_v_2.6.pdf

Činnost odboru zahrnuje:

 • sběr dat (vlastní i dodavatelsky)
 • zpracování dat
 • pravidelnou aktualizaci dat (2x ročně)
 • zpracování výstupních informací (data, mapy, statistiky)
 • poskytování dat
 • vývoj uživatelských aplikací
 • rozvoj a inovaci systému
 • poskytování dopravních informací (NDIC)
Jednotný systém dopravních informací (JSDI)
JSDI je komplexní systém pro sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci dopravních informací z celé sítě pozemních komunikací v České republice. S jeho vývojem bylo započato na základě usnesení Vlády ČR č. 590/2005.
Ministerstvo nebo jím pověřená osoba (Ředitelství silnic a dálnic ČR) provozuje celostátní informační systém (JSDI) a zajišťuje informovanost o událostech, které omezují bezpečnost a plynulost provozu na PK. Policie, Hasiči, Správci komunikací, Silniční správní úřady, Obecní policie předávají informace do (JSDI) §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 3/2007. Usnesení Vlády ČR č. 590/2005 k realizaci JSDI zakotvuje další povinnosti pro další subjekty. Dopravní politika ČR a její aktualizace schválená 20. 7. 2011 uvádí nutnost pokračovat v realizaci JSDI a zajistit maximální využití dat a dopravních informací. Je nedílnou součástí Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do roku 2020.
Národní dopravní informační centrum (NDIC)
NDIC v nepřetržitém provozu sbírá, zpracovává, sdílí, publikuje a distribuuje dopravní informace a dopravní data o aktuální dopravní situaci ze sítě komunikací všech kategorií z celé ČR. V centru se shromažďují informace o dopravních nehodách, uzavírkách, požárech vozidel, kolonách a počasí a dalších problémech. Odtud se dopravní informace šíří na proměnné informační tabule, na webové stránky, do aplikace pro mobilní telefony, a také prostřednictvím datového distribučního rozhraní pro rozhlasové a televizní stanice, přepravce, telekomunikační operátory a ostatním. Celkem cca 180 odběratelům. Detailní dopravní informace se šíří nonstop také prostřednictvím služby RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel) pro navigační přístroje.
Informace a data ve prospěch NDIC se poskytují zejména:

Z agentových systémů:

 • Policie ČR
 • Hasičský záchranný sbor
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Správci komunikací všech kategorií
 • Silniční správní úřady všech úrovní
 • Obecní a městské policie
 • Český meteorologický ústav

NDIC využívá telematické systémy:

 • dohledový kamerový systém
 • detekce intenzit dopravy
 • silniční meteorologický systém
 • systém elektronického mýta
 • systém liniového řízení provozu SOKP
 • systém sčítání dopravy, detekce kolon a sledování dopravního proudu
 • řídicích systémů tunelů
 • dopravních informačních center měst
 • detekce jízdy vozidel v protisměru - Systém detekce jízdy v protisměru využívající mýtných bran je nainstalován na D1, D2, D5 a v případě detekování předává automatickou informaci do NDIC, kde dojde automaticky mimo jiné ke změně textů na informačních portálech na dálnicích.
V současnosti operátoři NDIC ovládají 109 informačních portálů na dálnicích a rychlostních silnicích v celé ČR a zároveň cca 11 přenosných informačních portálů umístěných na vozících před modernizovanými úseky.
Na informování řidičů je zaměřen i dopravní portál www.dopravniinfo.cz. Ten ocenila i odborná veřejnost, když tento projekt ohodnotila 3. cenou v prestižní kategorii Projekt roku Křišťálové lupy českého internetu, v roce 2012 jsme získali ocenění v podobě 2 místa v kategorii veřejně prospěšná služba. Ročně je z NDIC na dopravní portál odesláno celkem 3 200 000 – 3 500 000 zpráv. Návštěvnost portálu se pohybuje okolo 7 000 unikátních návštěvníků denně.
Všechny informace odcházejí na Datové distribuční rozhraní, kde si je zdarma může odebírat každý, kdo podepíše s ŘSD smlouvu. Takto odebírá informace cca 180 odběratelů z řad médií, přepravců, asistenčních služeb, dalších poskytovatelů dopravních informací, akademické půdy, složek státní správy a samosprávy atp.
Zároveň jsou informace distribuovány do Českého rozhlasu k publikaci RDS TMC do navigací prostřednictvím vysílačů ČRo 3 – Vltava a do aplikace pro mobilní telefony.
Systém je většinou automatizovaný, pracuje na základě vstupujících dopravních událostí, scénářů dopravy, dat ze sčítačů, intenzit dopravy atp.
Na NDIC  je na nočních směnách přítomen pracovník Českého rozhlasu, kdy jsou z NDIC vysílány relace Zelené vlny.
Do systému vstupují informace z celé ČR ze všech kategorií komunikací. Důraz je však kladen na dálnice a rychlostní silnice.

Jako součást NDIC  bylo začátkem roku 2016 vybudováno i callcentrum s nepřetržitým provozem, které zabezpečuje komunikaci s veřejností na bezplatné telefonní lince 800 280 281 a to zejména v oblastech:

 • předávání informací ve prospěch vozidel ASISTENČNÍ SLUŽBY ŘSD
 • sběru dopravních informací
 • poskytování dopravních informací
Počet odbavených telefonních hovorů se pohybuje okolo 5000 měsíčně.

Sběr dat do ISSDS ČR je prováděn vlastními kapacitami nebo externími dodavateli.

Vlastními kapacitami

Únosnost vozovek

Jedná se o měření průhybu vozovky pod normovaným zatížením automatizovanou technikou. Získaná data slouží pro výpočet zbytkové doby životnosti vozovky (v závislosti na intenzitě dopravní zátěže) a k návrhu tloušťky jejího zesílení. Zařízení používaná k měření únosnosti jsou DEFLEKTOGRAF a PÁKOVÝ PRŮHYBOMĚR.

Souřadnice a délky

V rámci aktualizace ISSDS ČR, ale i pro účely jiných pracovišť ŘSD ČR jsou pomocí GPS zaměřovány souřadnice objektů a jevů na silniční a dálniční síti (mýtné brány, mosty, podjezdy, kilometrovníky, uzlové body), dále se měří délky určených úseků na stávající síti a délky úseků nově vybudovaných.

Obrazová dokumentace

Snímání dálnic a silnic I.třídy z pozice jedoucího vozidla, pro každý směr komunikace zvlášť - sled jednotlivých snímků zachycujících úsek v intervalu 2,5 m.

Externími dodavateli

Regionální reportéři

V souladu s metodickým pokynem Evidence silnic, schváleným MDS, OPK čj.23 282/98-120, jsou jedním z externích dodavatelů dat regionální reportéři. Ti ve stanovených oblastech zpracovávají podklady o změnách v silniční síti, provádějí sběr dat pro registr stavební činnosti, pasportizační popis komunikací, popis křižovatek a datovou základnu konstrukčních vrstev vozovek. Regionální reportéři dále zabezpečují metodickou pomoc jednotlivým majetkovým správcům silnic (Správy ŘSD ČR, okresní a krajské SÚS), kontrolují data a udržují jejich aktuálnost.

Diagnostické měření

Pro sledování aktuálního technického stavu vozovek a plánování údržby a oprav je nezbytná výkonná měřicí technika zajišťující data o proměnných parametrech vozovky (měří se všechny kromě únosnosti - ta je řešena vlastními kapacitami), navíc se zjišťuje příčný sklon vozovky. Měření se provádějí diagnostickými vozidly ARAN, ARGUS, TRT a SKM.

Geometrické vedení trasy

Mezi neproměnné parametry silnic a dálnic patří údaje o směrových a výškových obloucích a podélném sklonu vozovky. Tato data se v minulých letech sbírala měřicí technikou využívající GPS. Podrobnosti zde.

Obrazová dokumentace

V návaznosti na měření proměnných parametrů se současně pořizuje videozáznam měřené pozemní komunikace.

Pro sběr, správu, analýzu, publikaci dat, tvorbu mapových výstupů a aplikací jsou využívány geografické informační systémy. Odbor silniční databanky a NDIC používá GIS produkty firmy ESRI a to konkrétně ArcGIS for Desktop (Advanced, Basic), ArcGIS for Server a mobilní ArcPad.

Základním stavebním prvkem a zároveň nejnákladnější součástí každého GIS jsou geografická data. Pro práci v GIS byla vytvořena referenční vrstva reprezentující průběhy dálnic, silnic I., II. a III. třídy pro území celé České republiky - Uzlový lokalizační systém (ULS). Geometrickou reprezentaci ULS jsme v minulých letech z velké části odvodili z mapového díla DMÚ-25 (digitální model území v měřítku 1:25000), které nám bylo poskytnuto na základě smluvního vztahu mezi ŘSD ČR a Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce. Tato referenční vrstva ULS je průběžně zpřesňována a aktualizována.

Metodou dynamické segmentace, s využitím identifikace v ULS, byly následně vytvořeny ostatní vrstvy ISSDS ČR (pasportizační popis, registr objektů - mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, apod.). Veškeré vrstvy ISSDS ČR jsou lokalizovány v souřadnicovém systému S-JTSK.

Mapy silniční a dálniční sítě ČR

Jedním z výstupů činnosti silniční databanky jsou rastrové mapy, které lze rozdělit např.:

 • dle rozsahu území: celá ČR, kraje, okresy
 • dle výběru zobrazených silničních dat: uzlové body, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž silnic, kilometrovníky dálnic, hranice katastrálních území, apod.

Soubory map na stránkách ŘSD

Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR

Data k 1.7.2020

Každý PDF soubor obsahuje tabulky a grafy s těmito údaji:

 • délka silniční sítě dle třídy komunikace a dle krytu vozovky
 • počet mostů dle třídy komunikace, dle stavu nosné konstrukce a dle délky přemostění
 • počet podjezdů a železničních přejezdů

Česká republika

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Poznámka: vzhledem ke zpracování vstupních dat jsou výsledky dostupné obvykle v těchto obdobích:
data k 1.1. - publikována počátkem dubna
data k 1.7. - publikována počátkem října

Aplikace vyvinuté a provozované odborem silniční databanky a NDIC nebo vytvořené v její spolupráci a používající data z Informačního systému o silniční a dálniční síti - nebo aplikace i s daty od externích dodavatelů.

Geoportál silniční a dálniční sítě ČR

geoportal.rsd.cz

Webová aplikace Geoportál silniční a dálniční sítě ČR sloužící k prezentaci geografických dat o silniční a dálniční síti. Vlastní Geoportál ŘSD je rozcestníkem mapových aplikací, mapových služeb, metadat a dalších modulů určených pro správu uživatelů, uživatelských práv a nastavení.

   

CO V GEOPORTÁLU NAJDETE?

Aktuality
Ortofoto 12,5 cm - nová podkladová mapa - Do aplikací Geoportálu byla přidána nová podkladová mapa zobrazující Ortofoto ČR v podrobnějším rozlišení 12,5 cm z let 2014, 2015 a 2016. Zároveň byly přidány dvě měřítka zobrazení a to 1:310 a 1:155 pro možnost většího přiblížení v souvislosti s vyšším rozlišením nové podkladové mapy.
Mapové aplikace
Silniční a dálniční síť ČR - Aplikace zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání dopravy 2016 včetně základních atributů.
Síť TEN-T - Aplikace poskytuje podrobný přehled o vedení transevropské dopravní sítě TEN-T v ČR včetně jejího rozdělení na hlavní (core) a globální (comprehensive) nebo na jednotlivé koridory. Plánované trasy komunikací jsou pouze orientační.
Odpočívky - Aplikace zobrazuje odpočívky na dálnicích ČR včetně jejich popisných atributů.
Aktuální Uzavírky (CEU a IS Dálnice) - aplikace zobrazuje aktuální a budoucí uzavírky na silniční a dálniční síti ČR, na které je vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Data jsou denně aktualizována a přebírána z aplikací Centrální evidence uzavírek (CEU) a IS Dálnice.
Plánované Uzavírky - aplikace zobrazuje aktuální uzavírky na silnicích všech tříd a plánované uzavírky na silnicích I.třídy a dálnicích. Data jsou denně aktualizována z aplikací JSIVV a Centrální evidence uzavírek (CEU).
Mapové služby
Silniční a dálniční síť ČR (ULS) - Služba zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání dopravy 2016 včetně základních atributů.
Celostátní sčítání dopravy 2016 - Služba zobrazuje výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2016. Data jsou vztažena ke sčítacím úsekům ULS a zobrazena v kategoriích podle celkové intenzity dopravy. Atributy obsahují informace o počtech vozidel v jednotlivých kategoriích (lehká, střední a těžká nákladní vozidla, návěsové soupravy, autobusy, traktory, cyklisté a další).
Síť TEN-T - Služba zobrazuje přehled vedení transevropské dopravní sítě TEN-T v ČR včetně jejího rozdělení na hlavní (core) a globální (comprehensive) nebo na jednotlivé koridory. Plánované trasy komunikací jsou pouze orientační.
Odpočívky na dálnicích ČR - Služba zobrazuje odpočívky na dálnicích ČR, jejich název, staničení, stav, a další popisné atributy.
Data RÚIAN - Služba zobrazuje aktuální data RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) poskytovaná ČÚZK. Data jsou aktualizovaná 1x denně. Služba obsahuje vrstvy parcel dle druhu pozemku, ulice, adresní místa, katastrální území, správního obvodu ORP, okresu a územně vyššího územně samosprávného celku.
Předběžně plánované uzavírky 2017 na silnicích II. a III.třídy - Služba zobrazuje předběžně naplánované uzavírky roku 2017 na silnicích II. a III.třídy (ve správě jednotlivých krajů) a je určena ke koordinaci těchto uzavírek s uzavírkami ŘSD ČR. Termíny i existence samotných uzavírek mohou být během koordinace upravovány. Poslední aktualizace dat uzavírek proběhla v červnu 2017. K poskytování dynamických dopravních informací jsou určeny www.dopravniinfo.cz, které zobrazují aktuální a ověřené, či plánované uzavírky a omezení, na které již bylo vydáno Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
Užitečné odkazy
Analýzy výškopisu (ČÚZK) - Webová aplikace pro základní analýzy výškopisných dat území České republiky. Umožňuje zejména přepínání mezi různými typy zobrazení výškopisu, k dispozici je i odečet výšky bodu v mapě a dynamická funkce výškového profilu zvolené trasy.
www.dopravniinfo.cz - je volně přístupný portál provozovaný ŘSD ČR v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR. Informace do JSDI jsou poskytovány buď z agentových systémů (Policie ČR, HZS, IZS, správci komunikací všech kategorií, Silniční správní úřady všech úrovní, Městská policie, ČHMÚ, vlastníci komunikací…) a nebo z telematických systémů (Kamerový dohled, detektory intenzit dopravy, silniční metrologický systém, systém el. mýta atd.). Všechny tyto dopravní události jsou následně zpracovány v NDIC a dále distribuovány na www.dopravniinfo.cz. Tento portál slouží k informování řidičů o dopravní situaci zejména před cestou, kdy jsou zobrazovány aktuální dopravní události a zároveň v předstihu i plánované uzavírky a dopravní omezení. Dále jsou řidičům k dispozici informace o sjízdnosti komunikace (v zimním období), kamerové snímky, informace o kapacitě parkovišť (Praha a Ostrava), přestupkové systémy (Praha), stupně provozu a informace na proměnných tabulích (VMS).
Nehodová místa (INFOBESI) - Informace o dopravních nehodách a nehodových lokalitách zpřístupněné odborné veřejnosti a složkám Integrovaného záchranného systému, městům, obcím apod.
Systém hospodaření s mosty (BMS) - Aplikace agendového typu, řešící komplexně problematiku mostních prohlídek vyplývající ze Silničního zákona. Systém byl vytvořen v rámci projektu vědy a výzkumu MD ve spolupráci firem PONTEX, VIAPONT, VARS a naplněn daty odboru silniční databanky a NDIC. Je doporučen MD pro užívání v ČR. V současné době jsou v tomto systému evidovány mosty, podjezdy, tunely, částečně propustky na dálnicích a silnicích I.-III.třídy. Systém obsahuje modul evidenční, inspekční, údržbový a finanční.
Sčítání dopravy 2010 - Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 (CSD 2010) poskytují informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010 a navazují na výsledky z předchozích CSD (2005 a starší).

WMS služby

Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice). Zdroj Wikipedia

WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - ULS
http://geoportal.rsd.cz/arcgis/services/WMS_ULS/MapServer/WMSServer?
Služba zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) a uzlové body Uzlového lokalizačního systému. Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok). Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR - odboru silniční databanky a NDIC.
WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - objekty
http://geoportal.rsd.cz/arcgis/services/WMS_objekty/MapServer/WMSServer?
Služba zobrazuje objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž silnic I.-III.třídy, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání dopravy 2016 včetně základních atributů. Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok). Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR - odboru silniční databanky a NDIC.

Systém hospodaření s mosty (BMS)

Aplikace agendového typu, řešící komplexně problematiku mostních prohlídek vyplývající ze Silničního zákona. Systém byl vytvořen v rámci projektu vědy a výzkumu MD ve spolupráci firem PONTEX, VIAPONT, VARS a naplněn daty odboru silniční databanky a NDIC. Je doporučen MD pro užívání v ČR. V současné době jsou v tomto systému evidovány mosty, podjezdy, tunely, částečně propustky na dálnicích a silnicích I.-III.třídy (kromě JČ, PA a HK kraje). Systém obsahuje modul evidenční, inspekční, údržbový a finanční.

Více podrobností o aplikaci: http://bms.vars.cz/Dokumenty/cely_manual.pdf

   

Dostupnost: http://bms.vars.cz/

Přístup: bez registrace (základní přístup) nebo přes jméno, heslo (rozšířený přístup pro správce mostů)

Poloha Silniční databanky >> Mapy.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor silniční databanky a NDIC

Slovenská 1142/7
702 00 Ostrava–Přívoz
tel: +420 596 663 512
fax: +420 596 633 694
e-mail: sdb@rsd.cz