Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žadatel zaslal žádost o informace týkající se odstraňování reklamních zařízení na dálnici D10.


Odpověď:

ŘSD dne 1.10.2019 požadované informace poskytlo a dle ust. § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel zaslal žádost o informace týkající se nejvyšší dovolené rychlosti na dálnici D3 na km 109 ve směru od Prahy dne 20.5.2018 


Odpověď:

ŘSD dne 8.10.2019 žadateli sdělilo, že:

ve směru od Prahy na ČB byla tato omezení rychlosti:
 
Km 108,060 – maximální povolená rychlost 100 km/h
Km 108,250 – maximální povolená rychlost 80 km/h
Km 108,650 – maximální povolená rychlost 60 km/h
 
Následně v km 109,2 byla doprava převedena na souběžnou silnici II/603.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí:

- kopie přílohy č. 8 dokumentu D3 0301 PRAHA - JÍLOVÉ, Závěrečná zpráva Předběžného geotechnického průzkumu, zpracované společností GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, říjen 2013 a
- kopie dokumentu D3 0302 Jílové - Hostěradice, Předběžný geotechnický průzkum, PRAGOPROJEKT, a.s. Praha, 2013, bez příloh,
- kopie dokumentu D3 0303 Hostěradice - Václavice, Předběžný geotechnický průzkum, AZ Consult spol. s r.o., Ústí nad Labem, 2013, bez příloh a
- kopie dokumentu D3 0302 Jílové - Hostěradice, Předběžný doplňující geotechnický průzkum - geofyzikální průzkum, GEONIKA, s.r.o. Praha, bez příloh.


Odpověď:

Dne 18.9.2019 byly výše uvedené informace poskytnuty na CD. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel zaslal žádost o informace týkající se možnosti odkoupení pozemku parc.č. 3502/8 v katastrálním území Ratiboř u Vsetína, obec Ratiboř.


Odpověď:

ŘSD dne 23.9.2019 žadateli sdělilo, není oprávněno dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prodávat majetek státu. 

V případě, že by bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti daného pozemku pro ŘSD, bude převeden (příslušnost hospodařit s majetkem státu) z ŘSD na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který poté rozhoduje, jak bude s majetkem dále naloženo, tj. zda zůstane v majetku státu nebo bude prodán, pronajat atd.

Žádost:

Žadatel žádal o o poskytnutí informací o tom, (i) jaká konkrétní data se budou uchovávat o vozidlech, které využijí mýtný systém, (ii) kdo a kde bude tato data uchovávat, (iii) jakož i jak dlouho se tato data budou uchovávat. V případě, že u některých dat bude odlišná doba uchovávání, prosíme o rozčlenění těchto dat v závislosti na době jejich uchování.


Odpověď:

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně Reklamní zařízení umístěné na pozemku p.č. 2281/1 v katastrálním území Nový Lískovec, obec Brno.


Odpověď:

ŘSD žadateli dne 23.9.2019 sdělilo, že:

1)      Předmětné reklamní zařízení, nacházející se mimo těleso silnice I. třídy č. I/23, bylo umístěno na výše uvedený pozemek bez souhlasu ŘSD. Z tohoto důvodu ŘSD nedisponuje s požadovanými dokumenty.
2)      Požadavek na odstranění reklamního zařízení řeší Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, který opakovaně vyzýval postupné vlastníky reklamního zařízení k jeho odstranění. Žádný z postupných vlastníků reklamní zařízení však neodstranil.
3)      Předmětné reklamní zařízení je zařazeno do seznamu reklamních zařízení určených k odstranění a bude tedy odstraněno na náklady ŘSD, jež budou následně vymáhány po vlastníkovi reklamního zařízení.
 

Žádost:

Žadatel zaslal dotaz "Kdo konkrétně rozhodl o zrušení této digitalizace dat".


Odpověď:

Dne 13.9.2019 ŘSD zaslalo žadateli níže uvedené informace:

Zvyšování digitalizace v rámci ŘSD funguje nepřetržitě již řadu let, což vyplývá ze všech smluv, které jsou uzavírány. Jak zhotovitelé, tak konzultanti jsou výstupy povinni předávat v elektronické podobě a ve formátu stanoveným interním předpisem C2 – předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, který je veřejně dostupný na naších webových stránkách (https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/45a36ec2-cd0e-43bb-bc47-f0fa9fd037ac/Datovy_predpis_C2_V50.pdf?MOD=AJPERES).
Tento předpis je pravidelně aktualizován v souladu s vývojem trhu (poslední aktualizace byla provedena v roce 2015) a s ohledem na zavádění dalších nových systémů, které aktuálně testujme a plánujeme aktualizovat v průběhu příštího roku. 
 
Dále sdělujeme, že ŘSD je v digitalizaci dokumentů, které jste ve své Žádosti uvedl, mnohem dále. Pro služby technického dozoru je využívaná aplikace TEMPUS, ve které je sledována celková činnost externího dozoru, např. monitoring průběhu výstavby, převzetí jednotlivých dokončených vrstev, přejímky výrobků, archivace zjištěných neshod v průběhu realizace stavby, a další funkce. 
Nad rámec těchto činností byl systém TEMPUS v letošním roce rozšířen o modul Elektronického stavebního deníku, který už testujeme na vybraných stavbách.
 
Další z významných systémů, který již běží ve zkušebním provozu, je systém Centrální evidence vad (CEV) –systém shromažďující poruchy a vady v době užívání díla (stavby) jak v záruční, tak pozáruční době. Hlídá záruky, bankovní záruky, generuje soupisy vad a reklamační dopisy a upozorňuje na vady případných výrobků s opakující se poruchou.
Na tento systém navazuje Centrální evidence výrobků na stavbách ŘSD, v němž budou centrálně evidovány jednotlivé výrobky na konkrétních stavbách, čímž dojde k významné úspoře administrace a ke zvýšení kontrol a možnosti omezení nekvalitních výrobků. Tento systém je v současné době v pilotním provozu a do toho ostrého by měl přejít koncem letošního roku.
Dále pak v rámci jednotlivých staveb v posledních dvou letech zavádíme datová úložiště s možnostmi elektronického schvalování a odsouhlasení dokladů v průběhu realizace (RDS, TePř, KZP a další).
ŘSD má v plánu také zavést Systém hospodaření s vozovkou (SHV). Momentálně vyhodnocujeme přijaté nabídky a vybíráme dodavatele tohoto systému.
V neposlední řadě bychom zmínili také naši významnou účast ve vývoji projektování v systému BIM, kde jako průkopníci tohoto systému již realizujeme pilotní projekty. 
 
Závěrem konstatujeme, že ŘSD nikdy digitalizaci dat nerušila. Pokud došlo k rušení nějaké aplikace, tak jen z toho důvodu, že byla nahrazena novou a modernější.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně legislativy k užívání pozemků při výstavbě nových komunikací.


Odpověď:

ŘSD dne 10.9.2019 žadateli sdělilo, že v této problematice postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona o majetku ČR č. 219/2000 Sb., dále dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., a zákona o vyvlastnění č. 184/2006 (v případě, že to konkrétní situace vyžaduje).

Znění veškerých výše uvedených zákonů jsou volně dostupné na internetu, např. na portále www. zakonyprolidi.cz.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí podkladů k projektu VMO Brno - úsek Královopolský tunel, konkrétně situacích, řezů a ochranných pásem.


Odpověď:

ŘSD dne 26.8.2019 sdělilo, že dle § 6 odst.1 InfZ situace tunelu v uzavřených i otevřených formátech pro potřeby projektantů i laické veřejnosti (včetně ochranného pásma a příslušného územního rozhodnutí o stanovení ochranného pásma) jsou veřejně dostupné a volně ke stažení na webu http://www.mestsky-okruh-brno.cz/usek-kralovo-pole/kralovopolsky-tunel/.
 
Charakteristické příčné řezy tunelu byly zaslány v příloze vyřízení a v souladu s § 5 odst.3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí seznamu firem, které splňují MP SJ-PK a způsobilost laboratoře (korozní průzkum a měření vlivů bludných proudů).


Odpověď:

Žadateli byly dne 6.9.2019 tyto informace poskytnuty.
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ ŘSD zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně silnice I/43 v Brně, resp. ohledně opravy mostu ev č.43-002, konkrétně:

1) Z jakého důvodu došlo k prodloužení rekonstrukce silnice I/43 (ulice Sportovní) v Brně, resp. opravy mostu ev. č. 43-002 (02) levý.
 
2) Zda a jakým způsobem byl zhotovitel seznámen se závěry, které se týkaly rekonstrukce pravé části mostu, která byla provedena v loňském roce.
 
3) Na základě jakých skutečností, resp. závěrů byla stanovena doba provádění díla a zda tato doba byla či nebyla hodnotícím kritériem v zadávacím řízení.

Odpověď:

Dne 21.8.2019 byly žadateli odeslány tyto informace:

1) Termín dokončení výše uvedené stavby byl na základě SOD do 31.7.2019 (zprůjezdnění), resp. do 30.9.2019 (kompletní dokončení a předání díla).
Ohledně průběhu oprav -  v zimním a následně i jarním období (přelom 2018/2019) investor společně s TDI zjistil nestandartní chování pravého (již provozovaného) mostu a elastomerových ložisek na tomto mostu. Ty vykazovaly nestandartní a nesouměrné pohyby a vychýlení a tento (nesprávně funkční) a stavebně technický  stav konstrukce tak bylo nutno řešit. Bylo provedeno geodetické měření (na tomto již provozovaném – pravém mostě) a projektové posouzení. 
Veškeré práce – geodet. měření, projekt. analýzy - zabraly nějaký čas, nicméně ŘSD jako investor byl nucen včas reagovat a byť již byly bourací práce provedeny na levém mostě, pozastavil další postup stavby do doby vyhodnocení závěrů. Kvalita díla je pro nás za každé situace prioritní, proto došlo na základě výše uvedených skutečností k časovému posunu. Objednatel (ŘSD) nařídil úpravu časového HMG i se změnou termínu dokončení díla do 10/2019 resp. 11/2019 (úplné dokončení a předání díla).
 
2) Se všemi těmito výše uvedenými skutečnostmi byl Zhotovitel seznámen a při analýzách a posouzení s Objednatelem spolupracoval. Rovněž má zájem na kvalitním provedení díla. 
 
3) Dobu výstavby navrhl projektant v zadávací dokumentaci stavby. 
Doba výstavby nebyla hodnotícím kritériem v soutěži na zhotovitele díla/stavby.
 

Žádost:

Žádost se týkala dopravního opatření na ul. Víděňská a Heršpická v Brně.


Odpověď:

Dne 2.9.2019 ŘSD zaslalo níže uvedené informace:

V roce 2018 bylo v úseku silnice I/52 ul. Vídeňská v km přibližně 2,900-3,480 realizováno přeznačení SDZ (snížení rychlosti). Tato úprava byla realizována na základě vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, které vydal Krajský úřad JMK, odbor dopravy pod č.j. JMK 180310/2017, a na základě písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie JMK, Odboru služby dopravní policie č.j. 245252-2/č.j.-2016-0600. K podnětu na stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy došlo z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a všech jeho účastníků.
V uvedeném úseku se jedná o složitý průpletový úsek, kdy na krátké vzdálenosti dochází k mnoha pohybům vozidel souvisejících s mimoúrovňovým křížením s dálnicí D1 a s těsným napojením oblasti okružní křižovatky na ul. Ořechovská. 
Uvedené místo se jeví jako místo s častými dopravními nehodami a komplikovaným prostorovým uspořádáním zvláště pro orientaci řidičů, kteří místem projíždí ojediněle. Situace byla již několikrát projednávána za účasti OD KÚ JMK a PČR.
Dopravní značení umístěné na silnici I. tř. stanovuje OD KÚ JMK, vyjadřuje se k němu příslušný útvar dopravní policie PČR a ŘSD ČR zajišťuje instalaci. 

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně péče o zeleň a vegetaci v rámci realizace obchvatu obce Sklené nad Oslavou, konkrétně:

1)  kopii  smlouvy s daným subdodavatelem
2) kopii výkazů či jiných dokladů o tom, jaké plnění dle daného subdodavatelského vztahu daný subdodavatel na stromech u daného obchvatu vykonal v období  od 1.4.2019 do 1.8.2019 (zejména s ohledem na zalití) a jakým způsobem je kontrolováno poskytnuté plnění daného subdodavatele
3) jaké byly náklady na výsadbu (včetně sazenic atp.) v rámci dané investiční akce obchvatu
4) kdo nastavil a proč pouze roční periodou kontroly zeleně

Odpověď:

Žadateli byly dne 15.8.2019 poskytnuty tyto informace:

1) Veškeré vegetační úpravy včetně následné tříleté péče jsou standardně součástí smlouvy na realizaci stavby, odkaz na registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3520266
 
2) Práce na vegetačních úpravách byly ukončeny před 1.4.2019. Po jejich ukončení nesledujeme, jaké konkrétní činnosti tam dodavatel provádí za účelem udržení vitality vegetačních úprav. Avšak pokud při běžných prohlídkách silnic zjistíme, že zjevně není něco v pořádku, dodavatele upozorníme – je jeho odpovědností, aby za 3 roky vegetační úpravy byly dostatečně vitální. Tj. zajímá nás konečný výsledek a pokud není uspokojivý a dodavatel se nemá k nápravě stavu, zajistíme ji následně z poskytnuté bankovní záruky.
 
3) Náklady na vegetační úpravy (objekty 802-805) činily 875.044 Kč bez DPH.
 
4) Minimálně jednou ročně kontroluje stav vegetace u všech silnic I. třídy specialista – dendrolog, v tomto konkrétním případě do 3 let spíš preventivně (dle závěru bodu č.2).

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně použití asfaltové směsi při opravě povrchu vozovky silnice I/11.


Odpověď:

ŘSD dne 20.8.2019 žadateli zaslalo vyřízení, kde uvedlo, že v rámci stavby ,,I/11 Ostrava – Vítkovice, ul. Rudná 2019“ došlo v rámci údržbových prací k celoplošné výměně asfaltového souvrství na silnici I/11 v délce 1 241 m. Při obnově obrusné asfaltové vrstvy byla použita směs SMA 11 S mod (asfaltový koberec mastixový modifikovaný), dle návrhu zpracovaného diagnostického průzkumu č. DV-18-046-03, která byla pokládána v tloušťce 40 mm na celé ploše silnice I/11, ulice Rudné v Ostravě – Vítkovicích. 

Tato směs není prioritně navržena s ohledem na požadavek snížení hlukových emisí vznikajících při užívání pozemní komunikace, její utlumovací vlastnosti proto nelze srovnávat se směsmi, které jsou k tomuto účelu přímo navrženy.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu zasmluvněných zakázek nad 200.000 Kč bez DPH, které byly uzavřené od 1.5. 2019 do 31.7. 2019.


Odpověď:

Žadateli byl požadovaný přehled zaslán dne 14.8.2019. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 19. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), ze dne 18. 5. 2016. Dne 25. 5. 2016 Vám bylo zasláno sdělení o prodloužení lhůty z důvodu shromáždění informací, které se nachází na různých pracovištích ŘSD.

Žadatel požadoval
 
1) Organizační strukturu GŘ ŘSD ČR, Praha a Krajských správ ŘSD ČR, počet zaměstnanců s trvalým pracovním poměrem jednotlivých úseků, oddělení, podle jednotlivých stupňů podřízenosti
 
2) Strukturu zaměstnanců-specialistů, pro správu mostních objektů, jejich zařazení v organizační struktuře a jejich počet
 
3) Metodiku, předpis, směrnici pro výkon správy a údržby mostních objektů — její označení a poskytnutí vlastního textu metodiky
 
4) Celkový počet mostů a propustků ve správě ŘSD ČR, z toho ve stupni hodnocení dle ČSN 73 6221 Vl a vyšší
 
5) Plánovaný počet finančních prostředků pro rok 2016, určených pro opravy a údržbu mostů a propustků, jednotlivě mosty a propustky
 
6) Skutečně poskytnutý a využitý počet finančních prostředků pro rok 2015, určených pro opravy a údržbu mostů a propustků, jednotlivě, s rozdělením na jednotlivé krajské správy a Prahu
 

Odpověď:

Informace k požadovaným bodům 1), 2), 5) a 6) Vám zasíláme jako součást tohoto vyřízení.
 
K bodu č.3 Vaší žádosti uvádíme:
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - volně přístupné na http://www.epravo.cz/            
Vyhláška 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – volně přístupný na http://www.epravo.cz/
 
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 2010-04-01 – přístupné na ČSN on-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů – přístupné na ČSN on-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6220 Evidence mostů pozemních komunikací – přístupné na ČSN ON-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací– přístupné na ČSN ON-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací– přístupné na ČSN ON-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
 
VL-4 (Vzorové listy Mosty 05/2015) – volně přístupný na  http://www.pjpk.cz/vz_listy.htm       
VL 0 (Vzorové listy oprav mostních objektů PK, 2/2010) – volně přístupný na  http://www.pjpk.cz/vz_listy.htm
Metodický pokyn Provozování systému hospodaření mosty, Schváleno MD – OI č.j. 849/08-910-IPK/1 ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp
Metodický pokyn - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK - Věstník dopravy – volně přístupný na www.divypbrno.cz,  bms.vars.cz, 09/2009
Metodický pokyn Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poskozením 05/2011 -  volně přístupný na http://www.pjpk.cz/metpo_sm.htm
Metodický pokyn - Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poskozením, část II. 10/2012 – volně přístupný na http://www.pjpk.cz/metpo_sm.htm           
 
Uživatelský manuál k BMS verze 10/2008– volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp
KATALOG ZÁVAD MOSTNÍCH OBJEKTŮ POZEMNĺCH KOMUNIKACĺ, Schváleno MD – OI č.j. 850/08-910-IPK/1 ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp
Katalog mostních závěrů, PONTEX s.r.o., 11/2009 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp         
Katalog mostních loľisek, PONTEX s.r.o., 11/2009 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp        
Metodika stanovení RPH pro mosty PK 12/2007 – volně přístupná na http://bms.vars.cz/a_frames.asp           
Metodika finančního modulu verze 01/2008 – volně přístupná na http://bms.vars.cz/a_frames.asp       
 
Technické podmínky a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací MD - volně přístupné na  http://www.pjpk.cz :
 
TKP 18 Betonové konstrukce a mosty (vč. 10 příloh) MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 / 15. ledna 2016    
TKP 19 část A: Ocelové mosty a konstrukce MD-OPK č.j. 37/2015-120 –TN/3./ 23.dubna 2015
část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/1 / 1. ledna 2014
TKP 20 Pylony a mostní závěsy MD-OI č.j. 318/08-910 –IPK/1./ 1.května 2008 
TKP 21 Izolace proti vodě MD-OSI č.j. 205/10-910 –IPK/1./ 1.dubna 2010 
TKP 22 Mostní ložiska MD-OI č.j. 653/07 - 910 - IPK/1 / 1. září 2007 
TKP 23 Mostní závěry MD-OI č.j. 653/ 07/910 - IPK/1 / 1. září 2007 
TP 37 Provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků MV®P ČSR č. j. SD/2 - 22102/1989 / 1. ledna 1990 SV Brno/ IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plast betonu MV ČR č. j. SD/2 - 10 402/90 / 1. září 1990 SV Brno/ IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ MD-OPK  č.j.119/2014-120-TN/1 / 1. prosince 2014 Pontex, spol. s r.o. 
TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály MV ČR č.j. SD/2-10 404/90 / 1. září 1990
TP 54 železobetonové desky spřažené s prefa nosníky mostů pozemních komunikací MD-OPK  č.j. 37/2014-120-TN/2 / 1. května 2014   PONTEX, spol. s r.o. 
TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK MD-OI  čj. 225/09-910-IPK /1 /1. dubna 2009 Pontex, spol. s r. o. 
TP 73 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet. MD-OPK č.j. 16747/96-230 / 1. března 1996 IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj
TP 74 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou µželezobetonovou deskou.   MD-OPK č.j. 16747/96-230 / 1. března 1996   IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK MD-OPK č.j. 58/06-120-RS/1 / 1.února 2006 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací MD-OPK  č.j.131/2014-120-TN/1 / 1. ledna 2015 Pontex, spol. s r. o. 
TP 80 Elastický mostní závěr MD-OPK č.j. 14/2013-120-TN/1 / 1.března 2013 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 86 Mostní závěry   MD-OSI č.j.470/09-910-IPK/1 / 1.července 2009 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích MDS-OPK čj. 24909/96 – 120 / 1. února 1997 IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům MDS-OPK čj. 24910/96 – 120 / 1.února 1997 IMOS Brno, a.s., divize Silniční vývoj 
TP 90 Mostová souprava - Používání provizorních mostů z mostové soupravy z MS v civilním sektoru MDS - OPK č. j. 24911/96-120 / 1. února 1997   Pontex, spol. s r. o.   
TP 90, dodatek 1 Mostová souprava - používání provizorních mostů MS MD-OSI  čj. 608/10-910-IPK/1 / 1.srpna 2010     PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 107 Odvodnění mostů PK MD-OI čj. 1103/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009 PRAGOPROJEKT, a.s.
TP 110 Používání provizorních mostů Mabey Universal MDS-OPK č. j. 28166/98-120 / 1. listopadu 1998 Pontex, spol. s r. o. 
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK MD-OI čj. 541/10-910-IPK/1 / 1. července 2010   Pontex, spol. s r. o. 
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací MD-OI čj. 1092/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009 JEKU Praha, s.r.o. 
TP 144 Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK MD-OSI čj. 224/10-910-IPK/1  / 1.dubna 2010   PRAGOPROJEKT, a.s.
TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu MD-OPK č.j. 637/03-120-RS/l / 1. února 2004 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 160 Mostní elastomerová ložiska MD-OPK č. j. 620/03-120-RS/1 / 1. února 2004 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 161 Mostní souprava MMT - Používání provizorních mostů MMT-100 .    Statický výpočet. MD–OPK č. j. 511/03 – 120 – RS/1 / 1. listopadu 2003 Pontex, spol. s r. o. 
TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany) MD-OPK č.j.19/2014-120-TN/1 /1.dubna 2014 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 173 Použití mostních hrncových ložisek MD-OPK č.j. 428/06-120-RS/1 / 1. srpna 2006 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 177 Mostní objekty PK s použitím korugovaných plastových trub MD-OPK č.j. 768/05-120-RS/1 / 1.ledna 2006 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 178 Izolační systémy mostů PK - polymetylmetakryláty MD-OPK č.j.22/2014-120-TN/1 /1.dubna 2014 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací MD-OI čj. 1082/07-910-IPK/1 / 1.ledna 2008 ČBS 
TP 197 Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí (1. díl) ( 2.díl ) MD-OI č.j.692/08-910-IPK/1 / 1.září 2008   MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.  
TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů   MD-OI č.j.979/08-910-IPK/1 / 1.prosince 2008   PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 199, dodatek č.1 Zatížitelnost zděných klenbových mostů   MD-OI č.j.540/10-910-IPK/1 / 1.července 2010   PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navrčených podle norem a předpisů platných před účinností EN   MD-OI č.j. 1075/08-910-IPK/1 / 1.ledna 2009 PRAGOPROJEKT, a.s.   
TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích MD-OSI č.j.1094/08-910-IPK/1 / 1.ledna 2009 VÚV T.G.M., v.v.i.  
TP 211 Izolační systémy mostů PK (přímopojížděné systémy)   MD-OSI č.j.994/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK   MD-OSI č.j.996/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 Pontex, spol. s r. o. 
TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů PK   MD-OSI č.j.983/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK MD-OSI č.j.984/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 220 Těžká mostová souprava - Používání provizorních mostů TMS   MD-OSI č.j.547/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 221 Montovaný most silniční -  Používání provizorních mostů MMS   MD-OSI č.j.548/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 222 Mostní provizorium z plnostěnných nosníků - Používání mostního provizoria PN MD-OPK  č.j.8/2011-120-TN/1 / 1.prosince 2011 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 226 Vysokohodnotné betony pro mosty PK MD-OSI č.j.546/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 Pontex, spol. s r. o. 
TP 258 Mostní zábradlí MD-OPK č.j.61/2015-120-TN/2 / 1.7. 2015 Dopravoprojekt Brno, a.s.
 
K bodu č. 4) Vaší žádosti uvádíme, že počet mostů a propustků a klasifikační stupně stavebního stavu mostů ve správě ŘSD ČR podle ČSN 73 6221 jsou dálkově volně v otevřeném formátu přístupné na http://bms.vars.cz/h_login.asp.
 
Registrováno je 4929 mostů a 4671 propustků, z toho 98 mostů ve stupni stavebního stavu VI. a vyšším. 

Příloha ke stažení

Prilohy.zip

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 12. 5. 2016 prostřednictvím pošty Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Oznámením ze dne 24. 5. 2016 Vám byla prodloužena lhůta k vyřízení Vaší žádosti z důvodu obsáhlého vyhledávání velkého množství požadovaných informací a získání informací z úřadoven, jež nejsou úřadovnou pro vyřízení Vaši žádosti.

Žadatel požadoval informace
 
1) Kolik km novostaveb dálnic bylo předáno v rámci předání a převzetí stavby v roce 2013, 2014 2015 a v jakém finančním objemu jednotlivých staveb bez DPH? 
 
2) Kolik km novostaveb silnic I. třídy a rychlostních komunikací bylo předáno v rámci předání a převzetí stavby v roce 2013, 2014, 2015 a v jakém finančním objemu jednotlivých staveb bez DPH?
 

Odpověď:

Odpověď byla požadována s označením jednotlivých staveb, délky km a ceny bez DPH vč. víceprací, uvedením celkové doby výstavby od předání staveniště (měsíc/rok) do převzetí stavby (měsíc/rok).
 
Informace v požadovaném formátu Vám zasíláme jako součást tohoto vyřízení.

Příloha ke stažení

Akce zprovozněné 2013 - 2015.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 8. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana M. P. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 1. února 2016.

Žadatel požadoval

1) přehled zasmluvněných stavebních zakázek od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015, jejichž cena byla více než 250 milionů korun, s následujícími daty: 

Název zakázky
Odhadovaná cena
Vítězná firma a její nabízená cena
Datum uzavření smlouvy
Skutečná cena (Pokud se změnila proti původně uzavřené smlouvě o pět a více procent, tak prosím odůvodnění. V případě, že ještě nebylo dokončeno, ale je předpoklad, že se zvýší, uveďte mi to prosím také s odůvodněním)
Firmy, které se umístily jako druhá a třetí v pořadí a jejich nabídky

2) kvůli jakým stavbám z výše zmíněných vede ŘSD spory s jejich zhotoviteli, co je podstatou a v jakém je to stadiu?

 

Odpověď:

ŘSD zaslalo požadovaný přehled a dále uvedlo, že v této chvíli eviduje navýšení ceny staveb (v rozsahu dle požadavku) o více než 5 % v daném období pouze u 3 staveb. Ostatní stavby jsou v realizaci a nelze samozřejmě vyloučit, že i zde k tomuto navýšení dojde, ale v této chvíli tomu tak není.
Navýšení ceny u staveb modernizace D1 je z důvodu nepředvídatelných okolností a podmínek, které byly zastiženy v rámci realizace stavby – zejména se jedná o odlišný technologický postup při recyklaci cementové stabilizace, sanaci spodních vrstev v místě rozšíření apod.
 
K bodu č. 2 žádosti ŘSD konstatovalo, že prakticky na všech stavbách vede se zhotoviteli prostřednictvím správce stavby dílčí spory, které se však řeší v souladu s obchodními podmínkami. Dále bylo uvedeno, že tak, jak je specifikován druhý bod žádosti, neeviduje ŘSD žádný soudní spor. Pouze dle těchto parametrů, by mohla být dotčena stavba D 3 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Ohledně této stavby je veden soudní spor u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 16 Cm43/2014. V současné době je zde přerušeno řízení. 
 

Příloha ke stažení

VZ nad 250 mil_106_01-2016.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 17. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana N. B. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 1. února 2016.

Žadatel požadoval zaslání:
 
1. MÚK Zdiby-Líbeznice Studie a návrh technického řešení úpravy silnice I/9 v předmětném úseku, technická studie, Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 04/2014
 
2. NIV příprava BESIP I/2 Říčany-Nové Dvory, I/12 Praha-Kolín-PD, studie, AF-CITYPLAN, 12/2012
 
3. I/38 Církvice obchvat, aktulizace DÚR, Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., 12/2012
 
4. I/38 Malín - Kuchyňka, DÚR, Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., 05/2011
 
5. I/12 R1 - Úvaly, technická studie + aktulizace DÚR, Sdružení SAVA (Satra, Valbek), 2014
 

Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště, s výjimkou bodu č. 5 žádosti. Tato zakázka ještě není zahájena.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 16. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J. Š. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 29. ledna 2016.

Žadatel požadoval:
 
1) poskytnutí studie ekonomického posouzení HDM-4 variant přeložky silnice I/13 v části D8-Děčín
 
2a) poskytnutí aktuální hlukové mapy na silnici I/62 v úseku Děčín - Ústí nad Labem a detailní akustické studie v k.ú. Vilsnice a v k.ú.Malšovice
 
2b) poskytnutí výstupu z III. etapy hlukové studie SHZ těchto dvou lokalit, popř. jakýchkoliv pozdějších materiálů z kterých by bylo patrné konkrétní navrhované opatření, včetně technického provedení a ceny (např. investiční záměr, souhrnná zpráva, projektová dokumentace)
 
3) Existuje na ŘSD nebo na MD nějaká možnost přehodnocení vybudování drahých protihlukových opatření v  k. ú. Vilsnice a místo toho participace na výkupu domů nebo vysídlení. Popř. která osoba má v tomto rozhodovací pravomoc? 
 

Odpověď:

ŘSD k bodu č. 1 uvedlo, že posouzení ekonomické efektivnosti stavby, zadáno na pokyn Ministerstva dopravy, bylo na základě připomínek zadavatele dopracováno a ve stanoveném termínu předloženo.  MD uplatnilo požadavek, že nejprve bude materiál podroben internímu projednání a oponentnímu posouzení.

V případě zájmu žadatele o strategickou hlukovou mapu, uvedené v bodě č. 2a žádosti, doporučilo ŘSD žadateli obrátit se přímo na Ministerstvo zdravotnictví, protože to je gestorem strategického hlukového mapování a mělo by zajistit vyvěšení SHM na speciálním webu pro informování široké veřejnosti. Na lokality k. ú. Vilsnice a Malšovice má ŘSD doposud k dispozici pouze materiály uvedené v následujícím bodu 2b).
 
K bodu č. 2b ŘSD konstatovalo, že co se týká III. etapy řešení staré hlukové zátěže na silnici I/62, přikládá prostřednictvím webového uložiště Úschovna dokumentaci zpracovanou ve dvou částech – v dubnu a v prosinci 2009. O případné realizaci bude rozhodnuto na základě nejbližšího sčítání dopravy. Dokumentaci by bylo nutné aktualizovat dle platných právních předpisů. 
 
Ohledně bodu č. 3 ŘSD uvedlo, že v současné chvíli není informováno o činnosti MMR ČR v rámci řešení protipovodňových opatření ani o případném  jednání MD.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Obce Radonice. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

Žadatel požadoval zaslání kopie vyhledávácí studie trasy dokončení SOKP a Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP 07/2014 – HPS č. 01PL – 000007, zpracované projektovou kanceláří Nýdrle.


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 18. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Městské části Praha 20. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

Žadatel požadoval zaslání kopie vyhledávácí studie trasy dokončení SOKP a Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP 07/2014 – HPS č. 01PL – 000007, zpracované projektovou kanceláří Nýdrle.


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 18. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Oživení, o. s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

Žadatel požadoval
 
1) Rozhodnutí a všechny podkladové dokumenty, na základě kterých se ŘSD  rozhodlo prodat následující 4 nemovitosti:
 
- Pozemek p.č. 1210 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 108 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 242, rod. dům
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1210
 
- Pozemek p.č. 1209 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 110 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 239, rod. dům
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1209
 
- Pozemek p.č. 1208 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 116 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 248, rod. dům
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1208
 
- Pozemek p.č. 1207 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 141 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 247, jiná st.
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1207
 
Všechny zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno – město, pro obec Brno a k. ú. Královo Pole, na LV č. 41110.
 
2) Sdělení, na základě jakých podkladů se ŘSD rozhodlo učinit prodej výše zmíněných nemovitostí najednou – tedy souhrnem všech čtyř nemovitostí a ve veřejné dražbě.
 

Odpověď:

Veškeré požadované dokumenty vztahující se k bodu č. 1 žádosti byly zaslány jako součást vyřízení.
 
Pro poskytnutí komplexní a ucelené informace ŘSD zdůraznilo, že neřešilo prodej pouze čtyř citovaných nemovitostí, ale prodej celkem 11 nemovitostí, které se v dané lokalitě nacházejí. Při rozhodování o nakládání s tímto majetkem a rozhodování o jeho dalším využití a následném prodeji se ŘSD řídilo zejména svojí Zřizovací listinou, zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákonem č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. 
 
Poté co ŘSD  vyhodnotilo, že nemovitosti nepotřebuje ke své činnosti, hledalo způsob jak a co nejlépe a nejtransparentněji nemovitosti zcizit (prodat). Při prodeji bylo nutno respektovat, že většina nabízených nemovitostí se nachází v ochranném pásmu Královopolského tunelu a některé z nich i v hlukově zatíženém prostředí, přičemž omezení z toho vyplývající ovlivňují stávající i budoucí využitelnost nemovitostí.
 
Dále ŘSD uvedlo, že po konzultacích na Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Ministerstvu dopravy, s odborníky na provádění veřejných dražeb, s přihlédnutím ke schválené výši nejnižšího podání, faktickému stavu nemovitostí a velikosti pozemků, a i s ohledem na zkušenosti ŘSD s výběrovými řízeními na prodej majetku, bylo vyhodnoceno a rozhodnuto, že nejvýhodnější způsob prodeje nemovitostí bude pro stát a pro ŘSD jejich prodej veřejnou dražbou v ucelených celcích tak, jak vzájemně sousedí. Tj. nemovitosti samostatně stojící samostatně, nemovitosti vzájemně sousedící dohromady. ŘSD při tom zohlednilo i skutečnost, že některé ze sousedících nemovitostí tvoří funkční celek a dále skutečnost, že při prodeji pouze některé ze sousedících nemovitostí, by při její následné opravě či demolici mohlo dojít k poškození majetku státu.
 
Při rozhodování o prodeji nemovitostí při ulici Veleslavínova, Poděbradova a Košinova, které ŘSD již nepotřebuje ke své činnosti, se pracovníci ŘSD řídili těmito základními kritérii:
 
1) aby prodej nemovitostí byl transparentní,
2) aby při prodeji nemovitostí byly důsledně využity všechny právní prostředky při uplatňování práv vlastníka a hájení práv státu (tj. aby majetek byl zpeněžen co nejvýhodněji pro stát),
3) aby byly chráněny zájmy státu na ochraně Královopolského tunelu,
4) aby nedocházelo ke znehodnocování majetku v souvislosti s tím, že již není používán k účelu, ke kterému je určen,
5) aby pro stát nepotřebný majetek již finančně nezatěžoval stát.
 
ŘSD dále konstatovalo, že při přípravě dražeb nemovitostí postupovalo s náležitou pečlivostí a péčí řádného hospodáře, přitom chránilo zájem státu na ochraně Královopolského tunelu stejně tak, jako zájem státu na co nejvýhodnějším prodeji nemovitostí.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 13. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

 
Žadatel požadoval zaslání dokumentů:
 
PD na akci "R4 SOKP - Řitka, technická studie"
TS na akci "I/20 Pisek - Pištín, uspořádání 2+1"
TS na akci "Modernizace a zvýšení bezpečnosti a propustnosti komunikace I/12 v úseku Úvaly - Kolín v profilu 2 + 1"
TS na akci "R1 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění"
DÚR na akci "R4 křiž. II/118 - Milín"
 

 


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 5. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 21. ledna 2016.

Žadatel požadoval zaslání ZDS nebo RDS na akci "Silnice I/11 Hrádek-průtah", jenž byla zpracována Sdružením Moravia Consult Olomouc a SUDOP PRAHA v 04/2007.

 


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 22. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od paní H. B. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 11. ledna 2016.

Žadatel požadoval informace o současném stavu jednání k úseku Troubsko – Kuřim.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že koridor R43 v tzv. bystrckém úseku je předmětem posuzování v rámci probíhajícího procesu pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR JMK, tj. „krajský územní plán“). 
Vymezení koridoru R43 je nezbytným předpokladem nastartování další přípravy v tomto úseku. Dále ŘSD konstatovalo, že prozatím je velmi nejisté, zda se tento koridor v ZUR JMK objeví a zda jej bude možné využít z hlediska dopravního, a že reálnější je očekávat, že půjde jen o územní rezervu a dále budou prověřovány možnosti a podmínky umístění v území, tzn. zřejmě se bude jednat o navazující územní studii.
 
ŘSD dále uvedlo, že dosavadní časový horizont schválení ZUR JMK se pohyboval v říjnu 2016, to, zda bude naplněn, nelze z pozice ŘSD odhadovat. Teprve v návaznosti na výstup z procesu ZUR JMK (a případných navazujících územně plánovacích činností) se pak teprve mohou odvíjet případné úvahy o dalších termínech přípravy. V případě ŘSD by musela být zpracována studie proveditelnosti tahu R43, která by prověřila varianty technických a ekonomických parametrů stavby, dále jde o komplikovaný proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí – a to už se bavíme o činnostech překračující rok 2020. 
Teprve poté by mohly být zahájeny práce na projektových dokumentacích atd. I při optimistickém výhledu se tak tento úsek ocitá s dokončením přípravy (tj. vydání stavebních povolení alespoň pro určitou stavební etapu) v letech 2025 – 2030.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 15. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř.K.  ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 11. ledna 2016.

Žádost se týkala zaslání:
 
- aktualizaci DSP na akci "D3, stavba 0306/II Rekonstrukce čtyřpruhu - levý jízdní pás", jenž byla zpracována firmou Novák&Partner s.r.o. v červenci 2010? A kdy proběhla tato oprava.
 
- ZDS, resp. PDPS na akci "D3 0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu km 74,080 - 75,630.
 
- PDPS na akci "D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec", kterou zpracoval Pragoprojekt v červenci 2012.
 
- PDPS na akci "D3 0309/III Borek - Úsilné", kterou zpracoval Pragoprojekt v dubnu 2012.
 
- studie na akci "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice", kterou zpracoval Pragoprojekt v roce 2015.
 

Odpověď:

Veškeré požadované informace byly vzhledem k velkému objemu dat zaslány prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz. 
 
ŘSD dále k žádosti uvedlo, že studie „D3 0310/I – studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice“ byla zpracovaná jako informace pro investora, pokud by se rozhodl pro nerealizaci MÚK Hlinsko a MÚK Hodějovice nebo pro jejich zásadní úpravu. 
Měla za úkol zjistit dopady na dotčené obce a jejich dopravní obslužnost (dostupnost) i vliv na samotou realizaci předmětného úseku D3. Závěry studie nejsou v současnosti dále sledovány.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Heagl, s.r.o., IČO: 28639391. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 7. ledna 2016.

Žadatel požadoval informace k používání informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s.r.o.).


Odpověď:

ŘSD sdělilo, že výše uvedený systém nepoužívá.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Heagl, s.r.o., IČO: 28639391. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 29. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání:
 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 03 Hvězdonice - Ostředek; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 09 Loket - Hořice; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 18 Měřín - Velké Meziříčí - západ; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 21 Lhotka - Velká Bíteš; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 25 Ostrovačice - Kývalka; 
- DSP na stavbu D1 Modernizace úsek 01 Most Šmejkalka
 

Odpověď:

Vzhledem k velkému objemu dat poskytlo ŘSD informace prostřednictvím webového uložiště a jako doplňující informaci uvedlo, že DSP na stavbu D1 Modernizace úsek 01 Most Šmějkalka není do dne vyřízení žádosti vyhotoven.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 6. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Mgr. J.Š.  ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 14. prosince 2015.

Žádost se týkala zaslání informací k poskytnutí studie ekonomického posouzení HDM-4 variant.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že zpracované posouzení ekonomické proveditelnosti stavby I/13 v úseku D8 – Děčín bylo po provedení jeho kontroly předáno zpracovateli k jeho dopracování. Termín pro předání dopracovaného ekonomického posouzení je 8. 1. 2015 a následně bude s výsledky seznámeno Ministerstvo dopravy, na jehož pokyn byla dokumentace zadána.
 
Dále ŘSD sdělilo, že předmětem dopracování posouzení ekonomické proveditelnosti stavby je způsob stanovení odhadu stavebních nákladů variant a současně také způsob zohlednění provozních nákladů tunelových úseků. 
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 23. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Z.M. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání rozpisu výnosu mýtných bran za uplynulých 10 měsíců letošního roku.


Odpověď:

ŘSD požadované informace poskytlo jako součást vyjádření, údaje byly poskytnuty za ¾ roku 2015. Jednalo se o mýtné předpis mýta po jednotlivých mýtných branách.

Příloha ke stažení

Mýtné.7z

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 2. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana T.K.  ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání odkazu na web kamery, na kterém lze sledovat provoz na komunikaci: I/56 v úseku stoupání od Ostravice na přehradu Šance I/35 v úseku od Horní Bečvy po hraniční přechod Bumbálka II/484 v úseku od 1/56 po hraniční přechod Konečná.


Odpověď:

ŘSD žadateli odpovědělo, že spravuje kamerový systém, který nalezne na portále www.dopravniinfo.cz pod ikonou kamery na příslušném požadovaném úseku.
 
Dále ŘSD uvedlo, že jestliže kamera na tomto odkaze není, jiný web na kamery ŘSD nespravuje.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 11. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř.K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval níže uvedené informace:
 
- DSP na akci D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - aktualizace DSP, jenž byla zpracována firmou Pragoprojekt a.s. v 2012
 
- PD na akci R11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, přeshraniční studie, jenž byla zpracována firmou Valbek s.r.o. v červnu 2014
 
- investiční záměry na akce D3 0301-5 Praha – Mezno
 
- TS na stavby D3 0301-0303 Praha - Václavice, jenž byla zpracována sdružením "Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald - D3 0301 - 0303" v roce 2014
 
- TS na stavby D3 0304-0305/I Václavice - Mezno, jenž byla zpracována sdružením "SUDOP GROUP" v roce 2014
 
- DSP na akci "D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0306/II rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu, aktualizace DSP, pravý jízdní pás", kterou zpracovalo Novák & Partner s.r.o. v červnu 2012
 
- DSP/PDPS na akci "D3, stavba 0306/II Rekonstrukce čtyřpruhu Praha - Tábor, km 76,765 - 79,125 - DSP/PDPS", kterou zpracoval Pragoprojekt v roce 2014/5.
 

Odpověď:

Vzhledem k velkému množství poskytovaných dat poskytlo ŘSD požadované informace prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Skanska a.s., IČO: 26271303. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání přehledu smluv, které Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřelo jakkoliv v souvislosti s přípravou a/nebo realizací uvedené stavby se společností INFRAM a.s., IČ: 25070282, popř. v souvislosti s přípravou či realizací nejen uvedeného úseku, ale např. i úseku 0134.2 (viz např. veřejná zakázka "Supervize projektu stavby dálnice D1, úseku 0134.1/II Mořice-Kojetín a 0134.2 Kojetín-Kroměříž západ").
 
Dále požadoval informaci, jaké osoby vykonávaly pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na uvedené stavbě činnost koordinátora BOZP a v jakém období (přesně) vykonávala činnost koordinátora BOZP na staveništi společnost INFRAM a.s.
 

Odpověď:

ŘSD přehled požadovaných smluv uzavřených se společností INFRAM a.s. v souvislosti se stavbami dálnice D1 0134 poskytlo jako součást vyřízení a dále uvedlo, že všechny stavby programu D1 0134 (0134/1 II. etapa, 0134.2 i 0134.3) byly zahájeny před platností zákona nařizujícího činnost koordinátora BOZP.
Na stavbě D1 0134.1/II. etapa byla funkce koordinátora BOZP zřízena po smrtelném úrazu. Vykonával ji tehdejší zaměstnanec INFRAMU ing. J.S. v rámci smlouvy 03-OO-1001312 do ukončení stavby, tj. od 20.5.2009 do 30.9.2010.

Příloha ke stažení

Infram.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 24. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti McDonald's ČR, spol. s r.o., IČO: 16191129. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 7. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání aktuálních informacích o frekvencích aut projíždějících následujícími úseky komunikací (jsou-li k dispozici novější údaje než ty ze sčítání z roku 2010): 1-8100;1-8100;1-8025;1-8026;1-0768;1-0769;1-8340;5-8400;5-0432;5-6514;5-6505;5-6504;1-4598;1-7280;1-7279;1-8025;1-8026;1-0768;1-0769;1-8340;5-8400;5-0432;5-6514;5-6505;5-6504;1-4598;1-7280;1-7279.


Odpověď:

ŘSD poskytlo požadované intenzity formou tabulky a dále uvedlo, že tabulka obsahuje RPDI (roční průměr denních intenzit dopravy) pro rok 2014(nejnovější) a v rozlišení na SV - celkem vozidel,  LV – lehká vozidla, TV – těžká vozidla.
 
RPDI na dálnicích v roce 2014 jsou z dat z automatických sčítačů dopravy, na silnicích I. tříd jsou RPDI pro rok 2014 vypočítaná z RPDI z roku 2010 standardním způsobem dle TP225 (technické podmínky vydané MD ČR).
 

Příloha ke stažení

RPDI 2010 a 2014_McDonald.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 19. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana A.P. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 30. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace ohledně časového horizontu prací v úseku Hodoňovice ( Frýdecko-Místecko) na protihlukových zábranách.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že dle vyjádření zhotovitele je před zahájením prací na založení protihlukových zdí nezbytně nutné provést demolici svodidel, kácení stromů a keřových porostů, úpravy komunikace. Tyto přípravné práce v současné době probíhají a z hlediska bezpečnosti není možné tyto práce provádět bez omezení dopravy na silnici I/56.
 
Dále ŘSD konstatovalo, že až poté mohou být zahájeny vrtací a pilotářské práce pro založení zdí. Práce budou prováděny dle TKP za vhodných klimatických podmínek, a že předpokládaná doba, kdy se na stavbě nebude vůbec pracovat (vánoční svátky) je od 19.12.20145 do 4.1.2016.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 12. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J.M. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 30. listopadu 2015.

Žadatel požadoval:
 
1)    Smlouvy na výstavbu úseků dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, tedy staveb pod čísly 0307 a 0308 na stavbě uvedené dálnice, včetně valorizačních koeficientů
 
2)    Faktury proplacených za práce podle smluv uvedených v bodě č. 1

Odpověď:

Vzhledem k velkému množství poskytovaných dat poskytlo ŘSD požadované informace prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 17. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ)od paní H.H. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 26. listopadu 2015.

Žadatelka požadovala zaslání Analýzy opatření umožňující migraci živočichů na stávajících a plánovaných silnicích a dálnicích s prověřením jejich profinancovatelnosti z fondů EU, zpracovanou společností Integra Consulting s.r.o., 2012.


Odpověď:

Vzhledem k velkému množství poskytovaných dat poskytlo ŘSD požadované informace prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 21. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ing. Arch. D. R. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 24. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace o vyčíslení nákladů spojených s přípravou a realizací stavby Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, jmenovitě pak:
 
- Částka za projektovou dokumentaci – příprava stavby, EIA, DUR, DSP, projekt pro výběr dodavatele, DPS
 
- Částka za inženýrskou činnost spojenou s přípravou stavby, projednáním EIA, DUR, DSP, pomocí při výběru dodavatele, případně spojenou s realizací projektu ve stupni DPS
 
- Vyčíslení plnění ve vztahu k výše uvedené stavbě, zaplacené ŘSD ve prospěch společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637 a to rovněž i za období, kdy tato společnost měla právní formu společnost s ručením omezeným
 
- Informace, zda Ing. Romana Šimáčková – ŘSD středisko Ostrava byla odměněna prémií či motivační cílovou odměnou v celém průběhu přípravy výše uvedené stavby (příp. konkretizace činnosti a výše finanční částky)
 

Odpověď:

ŘSD sdělilo požadované informace:
 
Částka za projektovou dokumentaci -příprava stavby:
 
Dokumentace EIA  : 267.500 Kč
 
Dopracování dok. EIA: 29.500 Kč
 
Posudek EIA  : 100.000 Kč
 
DÚR :   1.544.000 Kč
 
Společná DSP+DZS+IČ :   8.036.815 Kč  (  z toho IČ: 2.463.390 Kč)
 
Inženýrskou činnost po ÚR  si zajišťovala Správa sama
 
Další   IČ byla vysoutěžena v rámci DSP+DZS+IČ.
 
Firma Inkos Ostrava vykonává  inženýrskou činnost v rámci smlouvy na DSP+ZDS + IČ, kde lídrem je firma Mott Mac Donald.
Z tohoto důvodu firmě Inkos Ostrava přímo nehradíme úplatu za jejich činnost. 
 
Ing. Romana Šimáčková vykonává na Správě Ostrava funkci ved. projektového týmu I/11 staveb na území okresů Ostrava, Opava, Bruntál.
 
Se svým pracovním týmem má na starosti jak přípravu, tak realizaci staveb v těchto okresech.(  I/11 Mokré Lazce-hr.okr. OP.  ,  OVA I/11 prodloužená Rudná,  I/11 Opava sev.obchvat vých a záp. část,  I/57 Krnov obchvat,  I/56 Místecká III,  I/11 Bruntál obchvat)
 
Speciální motivační cílová odměna na akci I/11 prodloužená Rudná nebyla vyplacena.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 29. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od obecně prospěšné organizce Kverulant.org, IČO: 28925165. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace o odstraňování  reklamních zařízení, konkrétně:
 
1) Kolik bylo odstraněno reklamních zařízení (dále jen „billboardy“) za období od 1. 1. 2014 do 1. 10. 2015 z dálnic, rychlostních silnic a silnic prvních tříd? Kde se tato zařízení nacházela, uveďte prosím označení silnice, směr a případně staničení.
 
2) Podle vašich informací zejména za posledních dvanáct měsíců vypršelo stavební povolení u řady reklamních zařízení na dálnicích. Žádáte o vyjádření k této problematice.
 

Odpověď:

ŘSD uvedlo informace ohledně dálnic, v přílohou zaslalo přehled odstraněných reklam u silnic I. třídy.

K bodu č. 1 žádosti ŘSD sdělilo, že jednotlivé kusy nepovolených reklam na svých pozemcích odstraňuje, většina z těch, které je možnost kolem dálnic vidět, jsou legální a čeká se na rok 2017.. Odstranění nelegálních reklam zajišťují jednotlivé SSÚD a neexistuje konkrétní evidence, ŘSD může uvést pouze příklady:

•         reklama v podobě euro-palet s nápisem a tel. číslem na výkup palet, která se pravidelně objevuje na výjezdu z odpočívky Kývalka L (km cca  183,8 L).

•        na konci února 2014 bylo kontrolní činností zjištěno, že na 339,3 km vpravo, cca. 30 metrů od tělesa dálnice, se začíná montovat reklamní poutač na zemědělském sběrném voze. Na náš podnět vyzvalo Ministerstvo dopravy dne 14.03.2014 vlastníka, aby toto reklamní zařízení, které mezitím dokončil, odstranil. Protože však vlastník na výzvu nereagoval, bylo SSÚD Mankovice, jakožto místně příslušný správce komunikace pověřen, aby reklamní zařízení odstranil. To bylo provedeno dne 23.04.2015.

•         únor 2014 D1 km 210,9 levá strana náš pozemek                      1ks

•         únor 2014 D1 km 190,0 levá strana rampa Brno – Praha         1ks

•         duben 2015 D2 km 4,2 levá strana traktorová vlečka v poli     2ks

•         září 2015 D1 km 203,8 levá strana rampa Vyškov – Brno         3ks

 

Dále ŘSD uvedlo, že reklamní zařízení mimo pozemky své neeviduje, tyto zařízení povoluje MD.

K bodu č. 2 ŘSD sdělilo, že reklamní zařízení nepovoluje, toto je v kompetenci MD.

Příloha ke stažení

Odstraněné_reklamy.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 29. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Advokátní kanceláře Pokorný, Wágner&partněři, s.r.o., IČO: 24225029. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. listopadu 2015.

Žadatel požadoval zaslání kompletního a aktualizovaného přehledu a seznamu všech interních i externích poradců a poradních orgánů, a to pro rok 2014 a 2015, včetně specifikace výše odměn, které byly všem těmto poradcům a poradním orgánům za rok 2014 a 2015 ke dni této žádosti vyplaceny.


Odpověď:

ŘSD požadované seznamy poskytlo.

Příloha ke stažení

Poradci.7z

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 28. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od spolku „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, IČO: 26653486. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 13. listopadu 2015.

Žadatel požadoval:
 
a) Kopii studie (objednané z ŘSD dle smlouvy interní číslo 01ST-000023) „R43 – dopravní prověření tras v brněnské aglomeraci, technická studie“, zpracovatel PK Ossendorf, termín dokončení 09/2015, a to včetně všech příloh, doplňků a dodatků
 
b) Kopii smlouvy pro předmětnou studii, včetně všech změn a doplňků
 
c) Kopie všech předávacích protokolů a faktur
 
d) Kopii dokumentů z výběrového řízení
 
e) Kopii veškeré korespondence ve věci této smlouvy, a to včetně zápisu / záznamu z výrobních výborů a ze zápisu / záznamu z jednání s JMK a zpracovatelem ZUR JMK
 

Odpověď:

ŘSD požadované informace zaslalo na nosiči DVD jako součást vyřízení žádosti.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od obce Stvolínky, IČO: 524751. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 3. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace k přeložce silnice I/15 – obchvat Stvolínky.


Odpověď:

ŘSD konstatovalo, že zajistilo v roce 2013 zpracování studie přeložky silnice I/15 Stvolínky obchvat (Valbek Liberec) s cílem stabilizovat trasu pro potřeby územně plánovací dokumentace (ZÚR LK) a prověřit její realizovatelnost zejména z hlediska ochrany životního prostředí.
 
V prosinci 2014 byl vydán „Závěr zjišťovacího řízení“ na výše uvedenou stavbu dle §22 písm.a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí a podle § 7 zákona se konstatuje že záměr stavby „Přeložka silnice I/15 obchvat Stvolínky“ – má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.
 
Dále ŘSD uvedlo, že stavba přeložky I/15 Stvolínky obchvat není zařazena k realizaci v návrhovém období OPD 2, není tedy předpoklad, že bude zahájena před rokem 2020. Dne 1. 4. 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 39/20015 o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
 
ŘSD proto zajistilo zpracování dopravního modelu silnic v oblasti Českolipska, zejména pak výhledové zátěže na silnicích I/9, I/13, I/15 a I/38. Dopravní model bude zpracován do konce roku 2015.
 
ŘSD také uvedlo, že výstupy z dopravního modelu budou sloužit MD ČR zejména k upřesnění návrhu kategorizace silniční sítě v dané oblasti a k zadání výpočtu ekonomického hodnocení jednotlivých staveb (HDM4). V případě kladného výsledku (IRR nad 6%) bude pokračováno v přípravě stavby I/15 Stvolínky obchvat přípravou dalších stupňů projektové dokumentace, společně se zadáním dokumentace EIA tak, aby byl dodržen Zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění včetně novely Zák. č. 39/20015 Sb. 
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Mgr. R. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. října 2015.

Žadatel požadoval informace:
 
1) Jaké kamerové systémy provozuje ŘSD nebo jsou pro něho provozovány další stranou?
2) Seznam a mapu všech kamerových systémů provozovaných ŘSD.
3) Uživatelské manuály k těmto kamerovým systémům.
4) Jakým konkrétním dalším stranám umožňuje ŘSD přístup ke kamerovým systémům a na základě jakých oprávnění.
5) Provozuje ŘSD kamery s funkcí odečtu registračních značek vozidel (RZ)?
 
Pokud ano, požadujete manuál ke kamerám s funkcí odečtu RZ a mapu i seznam jejich umístění.
 

Odpověď:

ŘSD k bodu č. 1 sdělilo, že z důvodu zajištění bezpečnosti provozuje kamerové systémy na generálním ředitelství, Závodě Praha, většině Správ a na Střediscích správy a údržby dálnic. V případě jejich instalace jsou v souladu s právními předpisy registrovány na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Co se týče technologie je provozován systém IP kamer i systém analogový, především se jedná o Dallmeier, GE Security, nebo další nezjištěné (ze všech útvarů těmito informacemi nedisponujeme). Uvedeným zajištěním bezpečnosti se míní především fyzická bezpečnost objektů, tedy ochrana majetku státu; zdraví a majetku zaměstnanců, návštěvníků, apod. Účelem není sledování pracovní činnosti zaměstnanců. 
ŘSD také provozuje kamerové systémy na jiných místech (silnice I. tř., dálnice, tunely, apod.), které slouží k monitoringu pozemních komunikací.
 
Co se týče informací o výčtu lokalit (objektu, areálu), kde je instalován kamerový systém zajišťující fyzickou bezpečnost a jeho známou použitou technologii, zaslalo ŘSD jeho seznam. Používané kamerové systémy na pozemních komunikacích jsou k dispozici na www.dopravniinfo.cz, kde jsou umístěny v mapě s polohovou informací.
 
ŘSD dále k bodu č. 3 uvedlo, že manuály od jednotlivých typů kamer, které se během cca 10-15 let budovaly, nemá na jednom místě, jsou pravděpodobně součástí závěrečných dokumentací, které mají jednotlivý majetkový správci v archívech nebo jsou již skartované. Vždy proběhlo zaškolení obsluhy a servisní firmy, manuály se tedy nepoužívají.
 
K bodu č. 4 ŘSD sdělilo, že k záznamům z kamerových systémům instalovaných k zajištění fyzické bezpečnosti neumožňuje třetím stranám přístup. Pouze v případě bezpečnostního incidentu (vloupání, krádež, fyzické napadení, státní kontrola, apod.) by byl záznam poskytnut oprávněným orgánům (orgánům činným v trestním řízení, správnímu orgánu projednávajícímu přestupky, orgánům státní kontroly, apod.). Pouze v případech on-line náhledu může obraz sledovat pracovník ostrahy, který může být zaměstnancem jiného subjektu.
Ke kamerám zajišťující monitoring silničních komunikací mají přístup pouze složky IZS, převážně PČR. Je to na základě výkonu jejich činnosti na dálnicích a rychlostních silnicích.
 
ŘSD  dále k bodu č. 5 konstatovalo, že takové kamery vlastní a udržuje v provozu, ale není správcem a dat a nepracuje s výstupy. To může pouze PČR.
Manuály k uvedeným kamerám ŘSD nemá. Současně si ŘSD myslí, že není oprávněno sdělovat umístění těchto zařízení bez souhlasu správce dat. Neexistuje ani grafický výstup jejich umístění.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J. S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 22. října 2015.

Žadatel požadoval přehled smluv a zakázek od 1.1.2012 do 20.10.2015 uzavřených s těmito firmami:
 
Gefab CS, ičo 41602901
 
DozBos, ičo 29372381
 
VYZNAČ, ičo 01916297
 
Bubba Gump, ičo 2873933
 

Odpověď:

ŘSD žadatele odkázalo na http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resortu/podrizene_organizace/rsd/, kde jsou veškeré smlouvy od roku 2010 zveřejněny.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 17. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Mgr. V. D. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 20. října 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí
 
1) kopie písemného zdůvodnění koeficientu navýšení kupní ceny, který byl použit při návrhu na výkup pozemků společnosti DAVO Corporation pro potřeby stavby přeložky silnice I/3 (obchvat Olbramovic)
 
2) sdělení požadavku (podmínek), jejichž naplnění je nezbytné pro udělení koeficientu 16
 

Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Honebního společenstva Hoštice-Křižanovice. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 19. října 2015.

Žádost se týkala zaslání písemného vyjádření k problematice migrace zvěře pod dálničními mosty úseku D 1, km 234 – 235,5.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že řešení problematiky k zajištění migrace živočichů je součástí všech stupňů investiční přípravy silnic a dálnic.  Hlavním výstupem je zajištění dostatečné prostupnosti komunikací pro živočichy. Při budování a umisťování mostů a ostatních stavebních objektů je zohledňována vhodná úprava pro využití jako migračních objektů pro volně se pohybující živočichy.
 
Na zmiňovaném úseku D 1, km 234 – 235,5 jsou oba mosty ve smyslu propustnosti komunikace pro živočichy migračními objekty, to znamená, že je mohou využívat volně žijící živočichové k překonání dálnice, respektive jejich podmostí. Svým umístěním v krajině navazují na místní přirozené biokoridory. Mosty mají délku 121,5 m a 26 m, a jsou od sebe vzdáleny cca 1 km, což splňuje doporučené maximální vzdálenosti migračních objektů pro savce již od velikosti zajíce či lišky, pro střední a velké savce mohou být tyto maximální vzdálenosti větší.  Závěrem k Vaší otázce lze tedy konstatovat, že dálnice v tomto úseku migraci zvěře nebrání.
 
Dále ŘSD uvedlo, že ve smyslu zákona o myslivosti 449/2001 Sb. v platném znění (dále jen zákon o myslivosti) je v § 17, odst. 5 ustanoveno, že: „Honební pozemky tvořící honitbu musí spolu souviset. I pozemky jinak vyhovující pojmu souvislosti však nelze začlenit do jedné honitby, pokud tvoří překážku pohybu zvěře nebo jsou pro ni nebezpečím, například dálnice, silnice dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnou plochou.“
 
Ve smyslu výkladového komentáře k zákonu o myslivosti (Petr B. a kol., 2015) je konstatováno, že: „Dálnice netvoří překážku pohybu zvěře v případě, že je opatřena dálničními nadjezdy, nebo když součet roztečí mostů představuje alespoň 5 % průchodnosti pro zvěř.“
 
Autor komentáře měl pravděpodobně pod termínem „nadjezdy“ na mysli ekodukty, resp. přechody pro volně žijící živočichy. Je tím míněno - pokud se ekodukt nachází přímo v honitbě, která přilehá k dálnici. Taktéž „součet roztečí mostů“ je rozuměno mostů v rámci dané honitby.
 

Příloha ke stažení

Hoštice-Křižanovice - mapka.pdf

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 5. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Dopravní federace nevládních neziskových organizací o.s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 19. října 2015.

Žádost se týkala poskytnutí vnitřního předpisu, který stanoví náležitosti (nebo rozsah) projektové dokumentace pro zhotovení stavby.


Odpověď:

ŘSD požadovaný dokument zaslalo s písemným vyřízením žádosti.

Příloha ke stažení

SGŘ 10-2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projekto....pdf

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Dopravní federace nevládních neziskových organizací o.s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 19. října 2015.

Žádost se týkala poskytnutí studie „Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1“..


Odpověď:

ŘSD požadovaný dokument zaslalo s písemným vyřízením žádosti.

Příloha ke stažení

D1-analýza rizik_11-2013.zip

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 15. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Mgr. L.Š. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 18. října 2015.

Žádost se týkala poskytnutí dokumentu Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR 10/2012.


Odpověď:

ŘSD požadovaný dokument poskytlo společně s písemným vyřízením žádosti.

Příloha ke stažení

Směrnice GŘ č. 10-2012.pdf

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 6. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 14. října 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí PD "I/44 Bludov - obchvat Aktualizace DÚR na základě projednání DÚR" a PD na akci "R55 5501 Olomouc - Kokory DÚR - zapracování dodatečných požadavků".


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 6. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 14. října 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí PD "I/44 Bludov - obchvat Aktualizace DÚR na základě projednání DÚR" a PD na akci "R55 5501 Olomouc - Kokory DÚR - zapracování dodatečných požadavků".


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 23. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Euro Mall FM a.s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 11. října 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v jakém časovém horizontu se předpokládá schválení odprodeje pozemků parc. č. 3235/20, 3235/23 a parc. č. 3235/38 (popř. jejich části), všechny v katastrálním území Frýdek, obec Frýdek – Místek.


Odpověď:

ŘSD k výše uvedenému sdělilo, že nebyl doposud ze strany firmy Euro Mall dodán požadovaný geometrický plán na skutečné zaměření stavby, proto z tohoto důvodu nemohla být ještě zaslána žádost o rozhodnutí nepotřebnosti pozemků na generální ředitelství ŘSD.
 
Smlouva na prodej je dále vázána na schválení ministerstva financí, tudíž nelze v žádném případě poskytnout časový horizont, kdy bude celá záležitost vyřízena.
 
Dále ŘSD uvedlo, že v případě bližších informací se může žadatel obrátit přímo na Správu Ostrava.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 21. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ing. P.Š. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 7. října 2015.

Žadatel požadoval informace k rekonstrukci stávajících dálnic v České republice a odůvodnění, na základě kterých bylo rozhodnuto o použití varianty cementobetonové vrstvy bez výztuže, tvořené sítí spojených ocelových prutů, oproti variantě s touto výztuží.


Odpověď:

Z žadatelem uvedeného popisu ŘSD usoudilo, že měl na mysli cementobetonový kryt s povrchem s obnaženým kamenivem (jak je blíže definován v platném znění ČSN 73 6123-1).
 
K tomu ŘSD uvedlo, že obecně platí, že v rámci modernizace D1 (I. etapa) byl ze strany ŘSD CB kryt zadáván do soutěže parametricky (s tím, že měl splňovat veškeré požadované vlastnosti a parametry).
 
Ze strany MD byl pro modernizaci D1 schválen typ povrchu vozovek s cementobetonovým krytem. Technologická varianta CBK byla následně zvolena zhotovitelem/zhotoviteli s vědomím, že musí dosáhnout požadovaných (v zadání definovaných) výsledných parametrů.
 
Dále ŘSD sdělilo, žev arianta kontinuálně vyztužené cementobetonové desky není v současnosti technologicky podrobně vyřešena/rozpracována v platných ČSN, TP nebo TKP. TKP (kapitola 6) dále uvádí, že se vyztužení CB desek provádí jen při zvláštních požadavcích nebo ve zvláštních případech.
Z výše zmíněných důvodů bylo při zadávání dalších rekonstrukcí CB krytu na dálnicích v ČR preferováno technické řešení CB krytu s povrchem s obnaženým kamenivem (tedy varianta spojitě nevyztuženého CBK). 
 
Změna povrchové úpravy CBK byla vynucena nevyhovujícími hodnotami protismykových vlastností CB vozovek s povrchovou úpravou vlečené juty a to zejména s ohledem na současné intenzity těžké dopravy a požadavky na dlouhodobou životnost protismykových vlastností CBK na dálnicích v ČR.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 25. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 6. října 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí:
 
- DÚR na akci R55 5501 Olomouc - Kokory, jenž byla zpracována firmou Viapont Brno v prosinci 2010.
- DÚR na akci R55 Kokory - Přerov, jenž zpracoval HBH Projekt v prosinci 2010.
- aktualizace DÚR na akci R55 Kokory - Přerov, jenž zpracoval HBH Projekt v roce 2014.
- DÚR na akci I/44 Bludov - obchvat, kterou zpracoval Dopravovoprojekt Brno v říjnu 2014
 

Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 16. . 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana V. R. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 2. října 2015.

Žadatel požadoval informace k možnosti odprodeje části pozemku ppč. 2897/12 v k.ú. Litoměřice.


Odpověď:

ŘSD žadateli sdělilo, že po prověření žádosti o odprodej části pozemku ppč. 2897/12 v k.ú. Litoměřice nelze tuto část pozemku odprodat. Důvodem je skutečnost, že na pozemku se nachází stavba místní komunikace, která je ve vlastnictví města.
 
Dále ŘSD uvedlo, že bylo na Katastrálním úřadě v Litoměřicích zjištěno, že vlastníkem přiléhajících parcel – ppč. 3995 a 3996/1 je paní M. R. V roce 2003 proběhla změna výměr obnovou operátu, ale týkala se změny +3 m2 u parcely 3996/1 a -3 m2 u parcely 3995 (tedy v součtu zůstala výměra stejná). Zároveň byla v roce 2003 tehdejšímu vlastníku katastrálním úřadem oznámena oprava chyby, že byl díl stavební parcely PK 1246 (jednalo se o díl bez výměry) zrušena, neboť byla již  vedena  jako  parcela v KN č. 3995.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 10. 8. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Sdružení D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení, obchodní společností STRABAG a.s., IČO: 60838744. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 29. září 2015.

Žadatel požadoval znalecký posudek objednaný ŘSD za účelem stanovení nároku zhotovitele „Sdružení D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ na úhradu dodatečných nákladů zhotovitele stavby D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí.


Odpověď:

ŘSD požadovaný znalecký posudek zaslalo.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 21. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Dopravní federace nevládních neziskových organizací o.s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 25. září 2015.

Žádost se týkala zaslání informací:
 
1) Jaké všechny reklamace v souvislosti s přípravou a realizací modernizace dálnice D1 v úseku 21 - Lhotka – Velká Bíteš ŘSD podalo, co bylo jejich podstatou a jaký byl výsledek?
2) Jaké a komu byly případně uloženy sankce a pokuty za nedodržení smluvních podmínek při přípravě a realizaci stavby modernizace D1 v úseku - Lhotka – Velká Bíteš?
 

Odpověď:

ŘSD uvedlo, že v souvislosti s přípravou a realizací modernizace dálnice D1 v úseku 21 Lhotka - Velká Bíteš nepodalo žádnou reklamaci. Z hlediska přípravy stavby nebyly ŘSD shledány žádné důvody pro uplatnění jakékoliv reklamace vůči žádnému ze subjektů, který se na ní podílel.
 
Dále ŘSD konstatovalo, že tuto skutečnost potvrdily i provedené kontroly nadřízených orgánů, které nenalezly konkrétní důvody, proč by ŘSD mělo uplatňovat reklamaci vůči některému ze subjektů, který se na přípravě podílel. Z hlediska realizace stavby není možný budoucí proces reklamací zatím aktuální, neboť ŘSD  ještě dílo nepřejalo. Tudíž není jeho vlastníkem a jako takové ho tedy ani nemůže případně reklamovat. Stavba je ve stádiu přejímacího řízení, kdy ŘSD provádí finální kontrolu kvality díla a z případně zjištěných vad nebo nedodělků vyvozuje smluvní závěry vůči zhotoviteli.
 
K bodu č. 2 žádosti bylo sděleno, že vzhledem k výše uvedenému žádné sankce a pokuty za nedodržení smluvních podmínek při přípravě a realizaci stavby modernizace D1 v úseku Lhota - Velká Bíteš nebyly uplatněny. Otázka mediálně diskutovaného sporu mezi zhotovitelem stavby a ŘSD ohledně zpoždění bude v souladu se smlouvou o dílo vyhodnocena po předání díla.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 17. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti AGPOL s.r.o., IČO: 28597044. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 24. září 2015.

Žadatel požadoval zaslání projektové dokumentace výstavby rychlostní silnice I/57.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že v předmětném úseku připravuje stavbu „I/57 Semetín – Bystřička, 2.stavba“, která je v současné době ve stupni DSP.
 
Pro potřebu studie odtokových poměrů na k.ú. Jablůnka poskytlo ŘSD koordinační situaci, která byla vzhledem k velkému množství dat zaslána přes webové uložiště Úschovna.cz.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 9. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Dopravní federace nevládních neziskových organizací o. s. IČO: 27041816. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. září 2015.

Žadatel požadoval informace:
 
1)            Jaké všechny reklamace v souvislosti s realizací dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí ŘSD podalo, co bylo jejich podstatou a jaký byl výsledek?  
 
2)            Jaké byly uloženy případné sankce a pokuty za nedodržení smluvních podmínek při realizaci stavby D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí?
 

Odpověď:

ŘSD k bodu č. 1 odpovědělo, že podle dostupných informací do této doby neuplatnilo žádnou reklamaci. K bodu č. 2 uvedlo, že zatím žádné sankce neuplatnilo, neboť stavba jako taková není dokončena (součástí SoD je úsek 0306/II, který se stále staví).

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana P. S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. září 2015.

Žadatel požadoval informace:
 
1) Data sčítání dopravy ve formě .XLS tabulky za dřívější roky (2005 a 2000) u které požaduji WGS souřadnice, kde bylo sčítání provedeno (nebo ke kterému úseku bylo sčítání provedeno), případně název komunikace a další informace, které ŘSD archivuje ke každému sčítacímu místu (tedy shodné informace, které jste poskytli k roku 2010)
 
2) Data dokončených staveb silnic I., II. a III. třídy za období 20 let (1995 - 2015) s názvem stavby a další informace,  které ŘSD archivuje v bodové vrstvě (ARCGIS - Feature To Point + zaškrtnutí pole Inside (optional) = operace do jedné minuty) Případně z jakého důvodu jsou data zpoplatněna, jedná se o veřejnou informaci shodnou jako předchozí.
 

Odpověď:

ŘSD  zaslalo požadované xls soubory s daty celostátního sčítání dopravy 2000 a 2005.
 
Jelikož obsahem databáze sčítání nejsou požadované souřadnice začátku a konce sčítacího úseku, byly tyto souřadnice dopočítány pomocí SW ArcGIS a do databáze vloženy dodatečně.
 
ŘSD dále uvedlo, že data staveb (od roku 1995) lokalizovaných k 1. 1. 2015 na základě předchozí žádosti žadatele vypublikovalo pomocí WMS služby na http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms3/MapServer/WMSServer?
                
ŘSD dále žadatele upozornilo, že databáze jsou zpoplatněny dle interních směrnic ŘSD a cena již byla žadateli zaslána v rámci vyřízení předchozí žádosti.
 

Příloha ke stažení

scitani2000+2005.zip

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti DYNAVIX, a.s., IČO: 27584461. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. září 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí dat ve strojově čitelném formátu, která jsou obsažena v silniční databance dle údajů dostupných na www.rsd.cz:
 
- Pasportizační popis komunikací: šířkové uspořádání, počty pruhů, omezení rychlosti, záchytná bezpečnostní zařízení, stromořadí, ochranné zdi, vybavení komunikace atd.
 
- Popis křižovatek
 
- Data z registru objektů: mosty, podjezdy, železniční přejezdy, brody a tunely

Odpověď:

ŘSD k žádosti uvedlo, že data registru objektů jsou veřejně přístupná:
 
-          prostřednictvím veřejné webové aplikace BMS – systém hospodaření s mosty (mosty, podjezdy, tunely) na http://bms.vars.cz/   
-          nebo prostřednictvím veřejné webové aplikace http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/   
-          nebo prostřednictvím veřejných mapových služeb http://www.rsd.cz/Mapy/WMS-sluzby
 
Dále ŘSD uvedlo, že databáze registru objektů, databáze popisu křižovatek a databáze pasportizačního popisu silnic jsou zpoplatněny dle interních směrnic ŘSD, ale že tato data může v případě zájmu bezplatně zpřístupnit mapovou službou WMS.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 15. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Oživení, o.s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 20. září 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí smlouvy (smluv) společně se všemi dodatky o pronájmu středního dělícího pásu dálnice D1 mezi Prahou a Brnem pro vedení optických kabelů mezi ŘSD a telekomunikační společností O2 Czech Republik, a.s.


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo jakou součást vyřízení žádosti.

Příloha ke stažení

170_15.7z

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 2. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 18. září 2015.

Žadatel požadoval informace:
 
1) DSP ,na akci D1 Modernizace úsek 20 EXIT Velké Meziříčí-východ - Lhotka, jenž byla zpracována firmou Viapont Brno v roce 2013.
2) PDPS na akci R4 Skalka - křiž. II/118, jenž zpracoval Valbek v roce 2013.
3) PDPS na akci R4 Lety - Čimelice, jenž zpracoval Valbek v roce 2013.
4) Technické studii a DSP na akci R4 Křiž. II/118 - Milín - zkapacitnění, které zpracovalo sdružení R4 křižovatka II/118 - Milín, DSP/IČ
 

Odpověď:

ŘSD požadovaný dokument poskytlo z důvodu velkého objemu dat přes webové uložiště Úschovna.cz, kromě bodu č. 4, jelikož studie ještě není vyhotovená.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 9. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana M. S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 15. září 2015.

Žadatel požadoval zaslání informací k projektu výstavby obchvatu pro Českou Lípu vedeném v projektu L59 a L53.


Odpověď:

ŘSD k uvedenému uvedlo, že výstavba obchvatu České Lípy silnicí I/9 (soubor staveb I/9 Sosnová MÚK; Dubice – Dolní Libchava a Dolní Libchava – Nový Bor) byla zastavena ministrem dopravy JUDr. Vítem Bártou v srpnu 2010, konkrétně již rozestavěná stavba I/9 Sosnová MÚK.
 
Dále ŘSD konstatovalo, že v roce 2011 byla na základě požadavku expertizy MD ČR zpracována pro stavbu I/9 Dubice –  Dolní Libchava technická studie s minimalizovaným rozsahem (SUDOP), která byla MD ČR odsouhlasena. Studii se pro nesouhlas města  Česká  Lípa  a  Policie  ČR  nepodařilo  v  roce  2012  projednat.
Kladné stanovisko Města Česká Lípa bylo vydáno v roce 2013, kdy byla zpracována Aktualizace záměru projektu  I/9  Dubice – Dolní Libchava,  II/262  Dubická ulice. 
Současně byla zpracována nová dokumentace pro územní rozhodnutí.
 
Projednání DÚR bylo pozastaveno po aktualizaci právní úpravy zákona č. 100/2001 Sb., která změnila postup posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) požadavkem na tzv. coherence stamp (verifikační stanovisko), pro které je v současné době zpracovávána migrační studie.
Po vydání verifikačního stanoviska ŽP bude možno opakovaně zahájit projednání dokumentace a požádat o vydání územního rozhodnutí.
 
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 2. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Dopravní federace nevládních neziskových organizací o. s. IČO: 27041816. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 15. září 2015.

Žadatel požadoval Výslednou analýzu, která vznikla na základě veřejné zakázky zadávané ŘSD s názvem „D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš  - Analýza proveditelnosti projektu Modernizace dálnice D1“, kterou vyhrálo Vysoké učení technické v Brně s cenou 0,79 mil Kč.


Odpověď:

ŘSD požadovaný dokument poskytlo z důvodu velkého objemu dat přes webové uložiště Úschovna.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 2. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana V. D. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 14. září 2015.

Žadatel požadoval kopii vnitřního předpisu, který upravuje podmínky pro rozhodování ŘSD, případně ministerstva či ministra dopravy o koeficientech navýšení výkupní ceny pozemků, vykupovaných pro dopravní stavby.


Odpověď:

ŘSD požadovaný dokument zaslalo prostřednictvím datové schránky.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 24. 8. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J. C. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 11. září 2015.

Žadatel požadoval informace:

1) Zda ŘSD odebírá produkty a služby od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ),
2) Pokud ano, jakou částku ŘSD v roce 2014 ta tyto produkty a služby zaplatilo
 

Odpověď:

ŘSD k bodu č. 1) odpovědělo, že odebírá produkty a služby od Českého hydrometeorologického ústavu.
K bodu č. 2) pak konstatovalo, že za odebrané produkty a služby v roce 2014 zaplatilo ČHMU částku 16 489 293 Kč.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 10. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti PRODEX spol. s r.o. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 11. září 2015.

Žadatel požadoval zaslání kontaktu na osobu, se kterou lze řešit koordinaci staveb v Havlíčkově Brodě.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že informace o stavbě „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“ jim po předchozí domluvě můžeme kdykoliv poskytnout, kontaktní osoba, kterou je Marie Toušová, tel. 567 584 647, marie.tousova@rsd.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 27. 8. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Dopravní federace nevládních neziskových organizací o. s. IČO: 27041816. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. září 2015.

Žadatel požadoval informace:
 
1) Dopis č.j. 4157-12-ŘSD-11120 ze dne 24.2.2012 týkající se návrhu na realizaci vozovky D1 při modernizaci technologií cementobetonového krytu.
2) Další dokumenty i jiného typu, či rozhodnutí, kterými bylo stanoveno použití technologie cementobetonového krytu pro vozovku dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka při její modernizaci.
 

Odpověď:

ŘSD požadované podklady zaslalo a doplnilo, že zároveň je nutné podotknout, že technologie byla schválena Technickou radou GŘ za účasti předních odborníků z akademické sféry a také všemi dotčenými orgány v rámci  stavebních povolení a také v rámci žádosti o financování staveb modernizace z OPD.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 7. 9. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana P. P. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. září 2015.

Žadatel požadoval sdělení důvodu, na základě kterého dochází k rekonstrukci vozovky silnice I/47 mezi Osekem nad Bečvou a Lipníkem nad Bečvou.


Odpověď:

ŘSD žadatele upozornilo, že informace již byly poskytnuty dle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 18. srpna 2015.
Požadované zdůvodnění opravy komunikace I/47 bylo zveřejněno na webových stránkách https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/informacni-servis/poskytnute-informace.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana M.Z. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 25. srpna 2015.

Žadatel požadoval zaslání informací týkajících se stavby „Protihluková opatření silnice I/58 Ostrava – Nová Bělá“ – stavební povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne 25.7.2013 pod č.j. MSK 148330/2012 sp. zn. DSH/36134/2012/Soc, které nabylo právní moci dne 29.8.2013.

Konkrétně žadatel požadoval kopii žádosti o finanční prostředky pro realizaci této akce a o kopii kladné odpovědi či případné zamítnutí této žádosti od poskytovatele prostředků, sdělení termínu zahájení a ukončení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na tuto akci, kopií protokolů z jednání hodnotící komise při daném výběrovém řízení a zaslání písemné zprávy zadavatele. Dále žadatel žádalo zaslání kopie předběžného opatření a kopii rozhodnutí v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud bylo výběrové řízení zkoumáno na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 

Odpověď:

ŘSD poskytlo veškeré dokumenty, které má k dispozici ohledně uvedené stavby „Protihluková opatření silnice I/58 Ostrava – Nová Bělá“.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J.P. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 25. srpna 2015.

Žadatel požadoval zaslání informace k ochranné zóně dálniční komunikace na parcele č. 3010/2, kat. území Český Těšín – zda by bylo nějaké omezení v případě realizace nějaké zástavby.
 

Odpověď:

ŘSD sdělilo, že dle popisu komunikace je patrné, že se jedná o silnici I. třídy č. 48, nikoliv o rychlostní komunikaci, jak uvádí žadatel. 
 
ŘSD konstatovalo, že ve vztahu k této komunikaci je silniční ochranné pásmo vymezeno 50 m (odměřuje se vždy od osy přilehlého jízdního pásu). 
Bez jakékoliv konkretizace plánované zástavby vč. návrhu připojení se nelze předem vyjádřit, zda by ŘSD jako majetkový správce předmětné komunikace stanovil nějaká omezující kritéria.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 7.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J.O. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 20. srpna 2015.

Žadatel požadoval zaslání informací ohledně odpočívek na silnici R46 u Vyškova s příjezdovými komunikacemi od silnice III/0462.

1. Na jakou dobu (od kterého data po které datum) je každá z těchto dvou betonových odpočívek včetně příjezdových cest smluvně pronajata s uvedením specifikace příslušného nájemce. 2. Jaký příjem z pronájmu tohoto státního majetku inkasoval pronajímatel, resp. stát za dobu pronájmu těchto ploch. 3. Kdy a kde bylo zveřejněno vyhlášení veřejné zakázky na pronájem obou odpočívek.
 

Odpověď:

ŘSD sdělilo, žePlochy v km 1,7 R46 vlevo akm 3,8 R46 vlevo nejsou odpočívkami ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. a jedná se o stojánky pro účely vojenského záložního letiště Vyškov.
Plocha v km 1,7 vlevo není majetkem ve správě ŘSD, proto nelze odpověď na část dotazu týkající se výběru nájemce.

Plocha v km 3,8 vlevo:

1. Na jakou dobu (od kterého data po které datum) je každá z těchto dvou betonových odpočívek včetně příjezdových cest smluvně pronajata s uvedením specifikace příslušného nájemce.  – Nájemní smlouva s AC FLY s.r.o. byla uzavřena 16.8.2012 na dobu do 31.8.2020

2. Jaký příjem z pronájmu tohoto státního majetku inkasoval pronajímatel, resp. stát za dobu pronájmu těchto ploch. – Na základě znaleckého posudku byla cena stanovena na 36 708 Kč/rok + inflace

3. Kdy a kde bylo zveřejněno vyhlášení veřejné zakázky na pronájem obou odpočívek.  – tuto informaci nemá ŘSD k dispozici
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 6.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Transparency International - Česká republika, o.p.s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 20. srpna 2015.

Žadatel požadoval zaslání informace týkající se výstavby liniové přeložky silnice I/14 Ústí nad Orlicí – Libchavy (dále jen „silniční přeložky“) vedené dříve u Silničního investorského útvaru Pardubice, tedy úřadu dříve příslušného k projednání stavebního povolení zmíněné stavby, a to pod č.j. Sil/281-1//222/83Vč. A s ní související realizace protipovodňových opatření v rámci stavby čističky odpadních vod (dále jen „protipovodňová opatření“) pro Ústí nad Orlicí.

Konkrétně se jednalo o:

1) Kompletní zadávací dokumentaci k výstavbě silničních přeložek a smlouvu mezi ŘSD a tehdejšími Dopravními stavbami národního podniku Olomouc popř. mezi investorem a jiným subjektem, který disponoval statusem objednavatele realizace výše uvedené stavby

2) Kompletní zadávací dokumentaci k výstavbě protipovodňových opatření a smlouvu mezi investorem a objednavatelem, popř. mezi investorem a jiným subjektem, který disponoval statusem objednavatele realizace výše uvedené stavby

3) Přehled veškerých dalších dokumentů souvisejících s výstavbou silniční přeložky a protipovodňových opatření

4) Sdělení, jaké státní orgány jsou příslušné k rozhodovací činnosti týkající se dokončení výstavby silničních přeložek a protipovodňových opatření v obci Libchavy, a to v jejich vzestupné hierarchii
 

Odpověď:

ŘSD sdělilo, že stavba přeložky I/14 Ústí nad Orlicí – Libchavy byla připravována a realizována v letech 1983 – 1988 (I. – IV. etapa) a silniční investorský útvar VčKNV se sídlem v Pardubicích (po reorganizaci v roce 1997 ŘSD Správa Pardubice) zajišťoval pouze inženýrskou činnost a po dokončení byla přeložka silnice I/14 převedena včetně všech dokumentací majetkovému správci Okresní správě silnic Ústí nad Orlicí. V roce 2000, před vznikem krajů, byly silnice I. třídy včetně I/14 majetkově převedeny na ŘSD.  

Dále ŘSD uvedlo, že požadované doklady nemá k dispozici. Navíc vzhledem ke značnému časovému odstupu není z hlediska dnešního stavu efektivní hledat pochybení v rozhodnutích týkajících se výstavby přeložky silnice I/14, zejména se zřetelem na to, že tato rozhodnutí jsou dnes již nenapadnutelná a tím i nepřezkoumatelná.

Dále ŘSD konstatovalo, že stížnost na nedokončenou stavbu přeložky silnice I/14 Ústí nad Orlicí – Libchavy byla řešena a přezkoumána mimo jiné Ministerstvem dopravy ČR, Krajským úřadem Pardubického kraje, Veřejným ochráncem práv, Krajským soudem Hradec Králové, Nejvyšším správním soudem Brno, a to vždy s jednotným závěrem – veškerá rozhodnutí jsou pravomocná a nepřezkoumatelná.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 7.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana P.S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 18. srpna 2015.

Žádost se týkala zaslání dat sčítání dopravy ve formě xls souboru a dat dokončených staveb silnic.

Odpověď:

ŘSD poskytlo požadovaný xls soubor s daty celostátního sčítání dopravy 2010. Jelikož obsahem databáze sčítání nejsou požadované souřadnice začátku a konce sčítacího úseku, byly tyto souřadnice dopočítány pomocí SW ArcGIS a do databáze vloženy dodatečně.
ŘSD upozornilo na zpoplatnění dat staveb, které byly součástí žádosti.

Dále ŘSD uvedlo, že data staveb lokalizovaných k 1.1.2015 jsme vypublikovali pomocí WMS služby na http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms3/MapServer/WMSServer? (barevné rozlišení staveb dle třídy silnic).

Pozn.: z důvodu změn v silniční síti je k 1.1.2015 nelokalizováno cca 19% staveb (nejsou tedy ani vypublikovány WMS službou)
 

Příloha ke stažení

scitani.xls

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 13.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana V.D.
ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 18. srpna 2015.

Žadatel požadoval sdělení důvodu opravy povrchu vozovky silnice 47 v úseku Osek nad Bečvou - Lipník nad Bečvou.

Odpověď:

ŘSD sdělilo, že Správa Olomouc na základě prohlídek silnice dle Zákona č.13/1997 Sb. navrhla do plánu oprav silnic i opravu silnice I/47 Osek - Lipník.
V tomto úseku silnice I/47 byla provedena v březnu 2015 akreditovanou firmou v oboru silničního hospodářství diagnostika vozovky.
Diagnostika definovala stav vozovky v předmětném jako vyhovující až havarijní s technologickým návrhem opravy povrchu vozovky.
Dle této diagnostiky bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a oprava povrchu vozovky bude v letošním roce realizována.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od paní K.M. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 18. srpna 2015.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací týkajících se stavby „Protihluková opatření, silnice I/58 Ostrava – Nová Bělá“ – stavební povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne 25.7.2013 pod č.j. MSK 148330/2012 sp. zn. DSH/36134/2012/Soc, které nabylo právní moci dne 29.8.2013.
 

Odpověď:

ŘSD sdělilo, že dle popisu komunikace je patrné, že se jedná o silnici I. třídy č. 48, nikoliv o rychlostní komunikaci, jak uvádí žadatel. 
 
ŘSD požadované Rozhodnutí poskytlo.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 3.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř.K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 17. srpna 2015.

Žadatel požadoval zaslání dokumentů:
 • Změny DÚR Nové Strašecí - Řevničov, jenž byla zpracována firmou SUDOP Praha v roce 2015.
 • DSP Hořesedly-přeložka a Hořovičky-obchvat, jenž zpracovalo sdružení firem SHP, Dopravoprojekt Ostrava, SHB a Viapont v roce 2014.
 • DSP na akci Lubenec-obchvat II, jenž zpracovalo sdružení Valbek a Satra v roce 2015.
 • Technické studie R6 Bošov - Karlovy Vary, revize šířkového uspořádání komunikace, kterou zpracoval Pragoprojekt Karlovy Vary v roce 2015
 

Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 30.7.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J.S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 17. srpna 2015.
 
Žádost se týkala zaslání dokumentace pro stavební povolení nebo PDPS na níže uvedené stavby:
 • "D1 modernizace úsek 01 Most Šmejkalka"
 • "D1 modernizace úsek 04 Ostředek - Šternov"
 • "D1 modernizace úsek 07 Soutice - Loket"
 • "D1 modernizace úsek 19 Velké Meziříčí-západ - Velké Meziříčí-východ"
 • "D1 modernizace úsek 20 Velké Meziříčí-východ - Lhotka"
 • "D1 modernizace úsek 23 Devět Křížů - Ostrovačice"
 

Odpověď:

ŘSD dokumenty ke stavbě "D1 modernizace úsek 04 Ostředek - Šternov" poskytlo prostřednictvím webového uložiště.
 
Dále ŘSD konstatovalo, že ostatní požadované dokumentace nemáme k dispozici a požadavku není možné vyhovět.
 
Pro upřesnění pak:
 • "D1 modernizace úsek 01 Most Šmejkalka" – zpracovává se DSP.
 • "D1 modernizace úsek 07 Soutice - Loket" – DSP se ještě nezačala zpracovávat.
 • "D1 modernizace úsek 19 Velké Meziříčí-západ - Velké Meziříčí-východ" – DSP se ještě nezačala zpracovávat.
 • "D1 modernizace úsek 20 Velké Meziříčí-východ - Lhotka" – zpracovává se PDPS, DSP již bylo zasíláno dne 24.6.2015 na základě žádosti z 15.6.2015.
 • "D1 modernizace úsek 23 Devět Křížů - Ostrovačice" – DSP se ještě nezačala zpracovávat.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 1.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od spolku "Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích". ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 13. srpna 2015.
 
Žádost se týkala zaslání  kopií dokumentů ke schůzce svazku obcí pro výstavbu R43 s předsedou vlády ČR, a to konkrétně:
a) Pozvánky na zasedání pro výstavbu R43 a všech rozeslaných dokumentů před zasedáním
b) Zápisu/záznamu a prezenční listiny ze zasedání
c) Všech dokumentů předložených na zasedání
 

Odpověď:

ŘSD K bodům a) + b) sdělilo, že nebylo svolavatelem ani organizátorem předmětného jednání,  proto ve věci zaslání žadatelem uvedených dokumentů není v jeho působnosti – není v této věci povinným subjektem dle zákona č. 106/1999  Sb. v platném znění.
 
Ad c) ŘSD pro účely jednání připravilo informační materiál formou prezentace, které zaslalo prostřednictvím webového uložiště.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 29.7.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od spolku Oživení, o. s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 12. srpna 2015.
 
Žádost se týkala poskytnutí informací:
1) Informace o výsledku vzájemné dohody mezi ŘSD a zhotovitelem veřejné zakázky "D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš" ev. č. 207983 na základě dodatku k souhrnu smluvních dohod patrně ze 17. července 2014.
 
2) Veškeré dodatky k souhrnu smluvních dohod k výše zmíněné zakázce, které nejsou uvedeny na profilu zadavatele.
 
3) Předpokládaný termín uvedení do provozu úseku 21 modernizované dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší v případě, že nebude dodržen termín červenec 2015, jak je uvedeno v informačním letáku k této zakázce na webu ŘSD ke dni doručení této žádosti.
 

Odpověď:

ŘSD informace k výše uvedenému poskytlo v následujícím znění:
 
1) K žádné vzájemné dohodě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a zhotovitelem veřejné zakázky „D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš“ ev. č. 207983 na základě dodatku k souhrnu smluvních dohod ze dne 17. července 2014 a ve smyslu jeho článku 3 ke dni vydání tohoto rozhodnutí nedošlo.
 
2) Žádné další dodatky k souhrnu smluvních dohod uzavřenému v souvislosti se zakázkou specifikovanou v bodě 1) tohoto rozhodnutí nebyly ke dni vydání tohoto rozhodnutí uzavřeny.

3) Smlouva ŘSD se zhotovitelem nezná pojem „uvedení do provozu“, ale 1. předčasné užívání, kdy jsou dokončeny práce tak, že provoz v obou jízdních pásech a to v režimu 2+2 v obou jízdních pruzích. 
Dle platného harmonogramu (na základě dod. č. 1 Smlouvy o dílo) je pak 2. dokončení stavby bez omezení dopravy a to k termínu 3. 9. 2015. Tedy první z termínů byl splněn a druhý lze zatím předpokládat, vzhledem k aktuálnímu stavu, že bude splněn rovněž.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 4.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti STAVOPROJEKT 2000 s.r.o. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 6. srpna 2015.

Žádost se týkala zaslání kontaktních údajů k zaslání žádosti o souhlas s uložením vodovodní a plynové přípojky k objektu V Kasárnách, č.p.62, k.ú.Mramotice.
 

Odpověď:

ŘSD sdělilo, že je zapotřebí žádost zaslat dle standardních postupů a předalo kontakt na konkrétního pracovníka, jež se daným k.ú. zabývá.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 2.8.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J.S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 4. srpna 2015.
 
Žadatel požadoval zaslání přehledu všech zasmluvněných zakázek nad 500.000 Kč, které byly uzavřeny v období od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015.
 

Odpověď:

ŘSD požadovaný přehled poskytl formou xls tabulky.

Příloha ke stažení

Přehled VZ nad 500 000 Kč sesmluvněných od 1. 5. do 31. 7. 2015.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 17.7.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana V.S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 29. července 2015.

Žadatel požadoval zaslání všech překupních smluv, která má ŘSD uzavřeny se společnostmi nebo jednotlivci na výkup pozemků pro plánovaný SOKP, konkrétně území Běchovice, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Dubeč, Královice a Kolovraty.


Odpověď:

ŘSD sdělilo, že předkupní smlouvy pro výstavbu SOKP - stavba 511 v úseku D1 – Běchovice (ani žádné jiné výše uvedené území) neexistují.
Smlouvy je možné uzavírat až po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 16.7.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Města Lázně Bohdaneč. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. července 2015.

Žadatel požadoval zaslání kopií dokumentů souvisejících se stanovením úpravy provozu na nájezdu na dálnici D11 u obce Libišany.


Odpověď:

ŘSD sdělilo, že požadavek na zamezení vjezdu nákladních vozidel na dálnici D11 ze směru od Hradce Králové po nouzové přípojce přes silnici III/32324 vyplynul z podmínky KHS HK v souvislosti s celkovým vyloučení nákladní dopravy v úseku km 68,000 ÷ 86,400 (toto vyloučení nákladní dopravy platilo již od zprovoznění stavby D1105/1 a části stavby D1105/2 v závěru roku 2006 a pokračovalo v úseku km 83,700 ÷ 86,400 i po zprovoznění stavby MÚK Sedlice a R35 s MÚK Opatovice v závěru roku 2008).
Dále ŘSD uvedlo, že omezení bude trvat až do doby zprovoznění dostavby dálnice D11, stavba 1105/2 Osičky – Hradec Králové (dle dosud platného Souhrnu smluvních dohod a jeho dodatku č. 7 se zatím jedná o termín 08/2017), poté bude nouzový sjezd na silnici III/32324 u Praskačky bez náhrady zrušen.
Požadované dokumenty byly zaslány v příloze vyřízení žádosti.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20.7.2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana P.S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. července 2015.

Žadatel požadoval informace týkající se dopravního inženýrství - sčítání dopravy a registru stavební činnosti - dokončené stavby, pro silniční a dálniční síť ČR (tř. I, II a III) za období 20 let (1995 – 2015).

 

Odpověď:

ŘSD sdělilo, že data sčítání dopravy jsou veřejně přístupná: