Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně možné existence dešťové kanalizace umístěné na konkretizovaných pozemcích v k.ú. Vysokov u Náchoda.


Odpověď:

Dne 16.3.2021 povinný subjekt sdělil, že po prověření v rámci uvedených pozemků ŘSD neeviduje existenci žádné kanalizace. 
 

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně postupu přípravy stavby přeložky silnice I/38 Krchleby – Nymburk“.


Odpověď:

Dne 15.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:
 
Projednávání projektové dokumentace pro územní řízení probíhá, ale omezeným přístupem jak v kontaktu s úřady, správci zařízení a dotčenými organizacemi státní správy, výrazně pomaleji než dosavadní harmonogramy předpokládaly. V letošním roce bude pravděpodobně žádost o územní rozhodnutí podána, lhůta vyřízení bude záležet na postupu stavebního úřadu.
 
Jak je uvedeno výše, připravovaná přeložka silnice ve shodě s technickou studií se nadále dotýká Vámi vyjmenovaných pozemků v katastrálních územích Dvory a Všechlapy u Nymburka.
 

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ke stavbě „I/11 Postřelmov – Chromeč“.


Odpověď:

Dne 4.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:
 
Dle odsouhlaseného záměru uspořádání silniční sítě bude dotčená komunikace přeřazena do silnic II. třídy. Součástí stavby „I/11 Postřelmov – Chromeč“ není v dotčeném úseku (autobusová zastávka Bludov Lázně a Sokolovna Chromeč) realizována úprava silnice. Rovněž tedy není budována cyklostezka, chodník apod.
 

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně zahájení provozu systému měření úsekové rychlosti na silnici I/42 Brno – Husovický tunel.


Odpověď:

Dne 3.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:
 
Rozhodnutí Policie ČR o spuštění systému měření úsekové rychlosti v Husovickém tunelu nemáme k dispozici, resp. nemáme informace, že by již bylo vydáno.
Oficiální komunikace mezi ŘSD a Magistrátem města Brna do data podání Vaší žádosti neproběhla.
Dovolujeme si Vás informovat o tom, že ŘSD zajištuje technickou stránku fungování systému v tunelu Husovice a tato je splněna. Zařízení bylo k 25.2.2021 připraveno ke standardnímu provozu.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně nákladové efektivnosti provozování mýtného systému v období 2015-2020.


Odpověď:

Dne 11.3.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se úsekového měření v Brně.

 


Odpověď:

Dne 8.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:
 
Je v provozu nebo je plánováno uvést do provozu úsekové měření v Husovickém tunelu?
Zařízení bylo ke dni 25. 2. 2021 připraveno ke standardnímu provozu.
 
Je někde jinde na území města Brna v plánu zprovoznit úsekové měření?
V současné době se nenachází žádné úsekové měření rychlosti na komunikacích I. třídy na území Brno město a nejsou ani aktuálně v jednání (přípravě či realizaci) žádná další úseková měření.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ke kácení dřevin podél silnice I/38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou.

 


Odpověď:

Dne 8.3.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informace ohledně schválených postupů, směrnic a rozhodnutí ohledně údržby, možností údržby, technologických postupů či plánu údržby komunikace I/39 v úseku Želnava – Volary a Volary – Lenora včetně již neplatných rozhodnutí a postupů od roku 2010 do současnosti.

 


Odpověď:

Dne 5.3.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně opravy silnice I/3 v úseku mezi km 10,000 až 10,600.

 


Odpověď:

Dne 4.3.2021 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:
Stavbu prováděla společnost PORR a.s, subdodavatelem byla společnost COLAS CZ a.s.,  a dílo bylo převzato v roce 2016, malé nedodělky (VDZ-plast) pak na jaře 2017.
V roce 2019 byla provedena první záruční oprava povrchu zhotovitelem v tomto místě.
Na základě naší výzvy začne zhotovitel provádět druhou záruční opravu od 6.4.2021, délka opravy bude cca 10 dní.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací k OBU jednotkám ukončeného mikrovlnného systému vybírání mýta.

 


Odpověď:

Dne 1.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:
 
K datu ukončení součinnosti původního dodavatele mikrovlnného systému, tj. k 30.6.2020,  bylo nevrácených OBU 97.778 OBU. V rámci ŘSD jsme přijali 25.963 OBU.
U dopravců zůstalo 71.815 OBU, u kterých propadla kauce 1550 Kč. T.j. celkem 111.313.250 Kč
 
Kauce propadla ve prospěch Státního fondu dopravní infrastruktury, dle §22c odst. 6): „Kauce a finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaném elektronickém zařízení propadnou, neproběhla-li u zaevidovaného elektronického zařízení ode dne jeho převzetí nebo ode dne proběhnutí poslední mýtné transakce po dobu delší než 1 rok žádná mýtná transakce a elektronické zařízení nebylo do této doby vráceno provozovateli systému elektronického mýtného. Provozovatel systému elektronického mýtného v takovém případě elektronické zařízení a příslušné vozidlo odebere z evidence údajů o mýtném. Kauce propadne rovněž tehdy, bylo-li zaevidované elektronické zařízení vráceno provozovateli systému elektronického mýtného poškozené. Propadlé kauce a propadlé finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaných elektronických zařízeních jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.“

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací k záměru výstavby „D10 SSÚD Brodce, DO PČR Brodce“.
 

 


Odpověď:

Dne 16.2.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

 

1. V jakém stadiu schvalování z hlediska územního a stavebního řízení se celý projekt nachází?
V současné době je na citovaný projekt výstavby SSÚD a DO PČR Brodce pozastaveno řízení o umístění stavby a dále prodloužena lhůta k doplnění podané žádosti, vedené Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu.
2. Je záměr výstavby v souladu s platným územním plánem daného území? Případně je součástí nového územního plánu městyse Brodce nad Jizerou?
Dle stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, které ŘSD k záměru obdrželo, je stavba v souladu s územním plánem městyse jak stávajícím, tak bude rovněž zahrnuta v územním plánu novém, jehož pořizování v současné době probíhá.
3. V jakém časovém horizontu (samozřejmě přibližně) je možné očekávat zahájení výstavby a ukončení výstavby nového areálu „D10 SSÚD Brodce, DO PČR Brodce“.
S realizací nového areálu SSÚD a DO PČR Brodce je uvažováno v horizontu let 2022-2024.
4. Nakonec mám jeden zásadní dotaz ohledně účelnosti a hospodárnosti plánovaného záměru výstavby právě v oblasti bývalého zemědělského areálu JZD v Brodcích u dálnice D10. Pro nově připravovaná SSUD je třeba respektovat vždy technické předpisy RSD, z nichž plyne mimo jiné to, že kromě vlastního napojení na trasu dálnice musí být ve vzdálenosti do 2 km další křižovatka nebo sjezd a nájezd pro zajištění překrytí zimní údržby. V daném případě je ovšem zřejmé, že je zde umístěn v současné době sjezd a nájezd na dálnici R10 v obou směrech (tady směr Mladá Boleslav i směr Praha) u Brodec nad Jizerou. Ve vzdálenosti cca 1.000 m ve směru na Mladou Boleslav má být vybudován zcela nový sjezd a nájezd ke stavbě „D10 SSUD Brodce, DO PCR Brodce“ zajisté mnohamilionové částky.
Proč není možné pro stavbu „D10 SSÚD Brodce, DO PČR Brodce“ využít současný sjezd a nájezd na D10 v obci Brodce nad Jizerou (Exit 33 Brodce) a vybudovat areál u D10 v blízkosti současné průmyslové zóny, kde jsou vybudovány skladové haly poblíž Exitu 33 Brodce. Když v této oblasti jsou tedy veškeré přípojky a všechno potřebné pro vybudování areálu a ušetřilo by se tak mnoho stovek, miliónů korun za výstavbu nového sjezdu a nájezdu na Dl0 asi 1 km od současného Exitu 33 Brodce. Taková výstavba nového sjezdu a nájezdu na Dl0 se mi zdá absolutně nehospodárná.
Lokalita SSÚD a DO PČR Brodce byla vybrána na základě vhodné plochy brownfieldu bývalého, z větší části nevyužívaného zemědělského areálu, dostupnosti inženýrských sítí, řešení dopravního napojení, územní podmínky apod. Návrh je v souladu se schválenou koncepcí výstavby nových SSÚD, vychází z požadavků kladených PPK-SUD a odpovídá obdobným, dříve realizovaným projektům středisek správy a údržby komunikace dálničního typu.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí protokolu o měření hluku po opravě/modernizaci dálnice D1 km v úseku 2,350 – 11,200 P.
 

 


Odpověď:

Dne 11.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informace ohledně výskytu inženýrských sítí pro předprojektovou přípravu rekonstrukce dálnice D4, km 5,0-14,5.

 


Odpověď:

Dne 11.2.2021 povinný subjekt s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ Vám sdělil, že veškeré informace žadatel nalezne na webových stránkách https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne - kde je k dispozici i odkaz „Žádost o výdej ze ZMK a BP“, i adresu, na kterou je třeba žádost odeslat.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací:
a) Zda v nočních hodinách - konkrétně mezi 22:45 a 23:00 byli na úseku dálnice D1 km 145,35, směr Brno dne 28. 04. 2020 přítomni na tomto místě stavební dělníci v souvislosti s opravou (rekonstrukcí) D1.
b) Zda v nočních hodinách - konkrétně mezi 22:45 a 23:00 byli na úseku dálnice D1 km 145,35, směr Brno dne 28. 04. 2020 přítomni na tomto místě osoby zajišťující stavební kontroly v souvislosti s opravou (rekonstrukcí) D1.
 

 


Odpověď:

Dne 5.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli následující informace:
Stavební práce na úseku dálnice D1 km 145,35, směr Brno dne 28. 04. 2020 vůbec neprobíhaly - v tomto úseku byla dálnice již v režimu předčasného užívání, tzn., nebyli zde přítomni stavební dělníci. Práce v tomto úseku (145,35) probíhaly pouze ve směru na Prahu a ten den skončily v 19:00 hod. Toto potvrzeno zápisem ve stavebním deníku.  Vzhledem k popsanému stavu je odpověď a oba dotazy shodná.

 

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací „o plánovaném omezení užívání / o uzavírkách, jejich důvodech a podmínkách stanovených pro nákladní přepravu (včetně případných objízdných tras), týkajících se komunikace I. třídy č. 11 v úseku Statutární město Hradec Králové až Město Třebechovice nad Orebem, vč. informací týkajících se plánovaného omezení užívání / uzavírek křižovatky komunikace I. třídy č. 11 a komunikace Královehradeckého kraje II. třídy č. 298 (křižovatky Krňovice), a to pro roky 2021 – 2024“.
 

 


Odpověď:

Dne 4.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli následující informace:
V letošním roce bude zahájena stavba „I/11 Třebechovice p. Orebem, úprava křižovatky se silnicí II/298 (Krňovice)“. Na tuto stavbu je již vybrán zhotovitel a předpoklad realizace stavby je 04/2021 – 11/2021. 
V současné době probíhají jednání ohledně dopravního opatření, předpoklad jejich ukončení je koncem února. Poté budeme mít k dispozici konkrétní dopravní opatření a jejich termíny.
 
Jiné akce v letech 2021 – 2024 prozatím neplánujeme.

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu všech smluv, které uzavřelo Ředitelství silnic a dálnic se společnostmi KH Servis a.s., IČ: 45279748  a  Z.L.D. s.r.o., IČ 25631365, které jsou ke dni 19. ledna 2021 účinné.

 


Odpověď:

Dne 2.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že neeviduje ke dni 2. 2. 2021 žádné účinné smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společnostmi KH Servis a.s., IČ: 45279748  a  Z.L.D. s.r.o., IČ: 25631365. 
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně přehledu smluv, které ŘSD poskytuje MD, a které ministerstvo následně uveřejňuje na svých webových stránkách.

 


Odpověď:

Dne 2.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:
Povinný subjekt zveřejňuje na uvedených odkazech veškeré uzavřené smlouvy i faktury přesně v rozsahu požadavků svého zřizovatele Ministerstva dopravy ČR.
Tuto skutečnost jsme prověřili a veškeré smlouvy a faktury u uvedené společnosti jsou zveřejněny.
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně zřízení SSÚD ve Vizovicích.

 


Odpověď:

Dne 1.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:
Zmiňovaná mapa umístěna na webových stránkách ŘSD (konkrétně zde: Údržba komunikací (rsd.cz) – Rozmístění SSÚD) a je nazvaná  „Rozmístění a působnost SSÚD - výhled“.
SSÚD Vizovice pod č. 37 je zde zvýrazněno červenou barvou – jako předpokládané středisko, jedná se o předpoklad, není ani v provozu, ani projektováno.
 
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k provozovaným zařízením na pozemcích p.č. 2055/3 k.ú. Radotín (738620).
 

 


Odpověď:

Dne 1.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že se jedná o vrt, který sloužil pro projektování a výstavbu tunelu Lochkov.  Je využívaný i nadále pro monitorování hladiny podzemní vody. Těchto vrtů je v této oblasti několik.
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda-li není reklamní zařízení umístěné na pozemku parc. č. 130/50, k.ú. Zdiby umístěno v rozporu se zákonem.

Odpověď:

Dne 18.1.2021 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:
ŘSD není oprávněno určovat, zda je zařízení legální, toto je na základě zákona č. 13/1997 Sb., v kompetenci příslušného silničního správního úřadu.
ŘSD tuto reklamu eviduje a již podalo podnět ohledně prověření legality zařízení. Vyjádření ani výzva k odstranění zařízení zatím nebylo vydáno. Informace o tom, zda je v rozporu se zákonem, tedy nemá ŘSD k dispozici.
 
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda ŘSD odstranilo reklamní zařízení na ul. Brněnská při nájezdu na dálnici D1 z pozemku parc. č. 509/01, k.ú. Průhonice.

Odpověď:

Dne 15.1.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že ve dnech 9. nebo 10. ledna zmizela z plochy nabídka reklamy, ale samotný objekt zůstal. ŘSD proto opětovně vyzve vlastníka k odstranění zbylé konstrukce reklamního zařízení.
 
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí opatření obecné povahy, kterým byla stanovena místní či přechodná úprava nejvyšší dovolené rychlosti na dálnici D1, v km 140.95 – 145.35, ve směru jízdy na Prahu, účinné dne 23. 5. 2020.

Odpověď:

Dne 13.1.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že veškerá opatření obecné povahy vydává příslušný silniční správní úřad. , jelikož se jedná o veřejně přístupné dokumenty, které jsou k dispozici na jeho úřední desce. 
V případě dálnic se jedná o ministerstvo dopravy, v případě silnic I. tříd o konkrétní krajský úřad. ŘSD je pouze účastníkem řízení, nikoliv žadatelem, proto nemá povinnost tyto dokumenty evidovat, popř. je archivovat.
 
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval informaci ohledně stavby „D11 Praha-Jirny, zkapacitnění, stav 10/2020“, konkrétně:
a) Poskytnutí kopie DÚR v elektronické formě, včetně příloh (výkresy, hlukové studie, …)
b) Informaci o tom, zda hluková studie uvažuje ve výpočtech vliv profilovaného vodorovného značení
c) Informaci, zda bylo ŘSD nebo jím pověřený projektant této stavby v kontaktu s obcí Šestajovice ohledně plánované cyklostezky vedené podél silnice III/33310.

Odpověď:

Dne 11.1.2021 povinný subjekt žadateli odpověděl následovně:
a) DÚR poskytl povinný subjekt z důvodu objemného množství dat prostřednictvím webového úložiště Úschovna
b) Hluková studie ve svých výpočtech neuvažuje o vlivu profilovaného vodorovného značení.
c) Plánovanou cyklostezku ŘSD v rámci výše uvedené stavby neřeší. Most přes D11 je v majetku Středočeského kraje.
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí zákresu vedení všech sítí (v DWG, nebo DGN), které jsou ve správě ŘSD v obci Ješín.


Odpověď:

Dne 8.1.2021 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc korun bez DPH, které byly smluvně uzavřené v druhém pololetí roku 2020.

Odpověď:

Dne 8.1.2021 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
 

 

Žádost:

Žadatel požadoval informaci ohledně sdělení subjektu odpovědného za přechodnou úpravu provozu na silnici I/48, na které probíhaly stavební práce z důvodu výstavby komunikací, a to konkrétně v km 44,881 v katastru obce Frýdek-Místek za křižovatkou s místní komunikací ulice Nad Přehradou ve směru na Příbor (souřadnice GPS – 469746,023/-1120259,034) dne 24.8.2019.


Odpověď:

Dne 20.10.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

Rozhodnutí o omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/48 z důvodu realizace stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat, I. etapa“ vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, dne 19. 7. 2019 pod č. j. MSK 111055/2019, sp. zn. DSH/19394/2019/Jan. 
 

 

Příloha ke stažení

priloha_694713269_0_03_Rozhodnutí.pdf

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie smlouvy, na základě které realizovala společnost DOSKAT s.r.o. odstranění reklamního zařízení na pozemku v k.ú. Rousínov u Vyškova (č. závady 126129).


Odpověď:

Dne 8.10.2020 požadovaný dokument povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval informace týkající se veřejné zakázky „D6 Krupá, přeložka - zjišťovací záchranný archeologický výzkum“,  č. smlouvy  07PT-001267, TPR/19/200, uzavřené se společností ZIP o.p.s., se sídlem Plzeň, Tomanova 3-5 č.p. 2424, 2645, PSČ 320 16, IČO: 26324105, konkrétně:

 
1) Na základě jakých parametrů jste se rozhodli, koho v rámci výše uvedené veřejné zakázky oslovíte? 
2) Jakým způsobem společnost ZIP o.p.s. prokázala, že je oprávněna provádět činnost dle výše uvedené smlouvy o poskytování služeb? 
3) Byli vedle společnosti ZIP o.p.s. osloveni další dodavatelé? Pokud ano, kteří? 
4) Byli případní další oslovení dodavatelé oprávněni k provádění archeologických výzkumů na území Středočeského kraje? 
5) Jaké práce/služby a v jakém rozsahu byly společností ZIP o.p.s. na základě výše uvedené smlouvy o poskytování služeb doposud provedeny?
6) Jaká částka byla společnosti ZIP o.p.s. na základě výše uvedené smlouvy o poskytování služeb doposud vyplacena? 

Odpověď:

Dne 23.9.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Ad 1) Výběr pro oslovení byl proveden ze seznamu organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů uvedených na stránkách Ministerstva kultury ČR = organizací mající povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 
Ad 2) Společnost ZIP o.p.s.  doložila platné povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Dále byla předložena Dohoda o spolupráci na provedení výše uvedeného výzkumu se spol. LABRYS o.p.s.
 
Ad 3) ARCHEO PRO o.p.s. , LABRYS o.p.s.
Ad 4) V rámci profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ je požadováno povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, platné na území příslušného kraje.
 
Ad 5) Práce byly provedeny v plném rozsahu dle smlouvy.
 
Ad 6) Byla vyplacena částka dle smlouvy v plné výši.

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně omezení provozu na dálnici D1, konkrétně:

1. Z jakého důvodu došlo k dalším stavebním pracím na zcela novém úseku dálnice D1 mezi km 32 a 32,5 ve
směru na Brno?
2. Proč nebyly tyto práce provedeny v rámci rekonstrukce úseku v loňském roce?
3. Kdy budou tyto práce ukončeny a skončí dopravní omezení?
4. Kdo je zadavatelem a investorem těchto prací?
5. Proč se na daném místě vyjma jednoho dne na jaře nic neděje, povrch dosud nebyl opraven a omezení trvá?

Odpověď:

Dne 16.9.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

1) V dotčeném místě se nejedná o stavební práce, ale o poškození cementobetonových desek povrchu dálnice v km 32,3 ve směru na Brno požárem kamionu, který se stal 31. 3. 2020.
2) Modernizace tohoto úseku byla dokončena v roce 2016. Požár se stal v roce 2020.
3) Povrch vozovky bude opraven nejpozději do 31. 10. 2020, kdy také skončí dopravní omezení.
4) Zadavatelem prací na opravu poškození vozovky po požáru je ŘSD.
5) Bezprostředně po požáru Středisko správy a údržby dálnice Mirošovice provedlo úklid v místě požáru a vzhledem k poškození vozovky došlo v dotčeném místě k omezení rychlosti na max. 100 km/h. Po stanovení rozsahu poškození vozovky a tím i určení množství prováděných prací byl zpracován investorský rozpočet, který slouží jako podklad pro výběr zhotovitele opravy vozovky. ŘSD se při výběrových řízeních na zhotovitele řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek a lhůtách v něm uvedených, které nemůže nijak zkracovat.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k odstranění reklamních zařízení u dálnice D52.


Odpověď:

Dne 14.9.2020 sdělil povinný subjekt žadateli:

Podnět k prověření legality umístění a provozu reklamního zařízení na stavbě dálnice a v ochranném pásmu dálnice D52 podalo ŘSD v roce 2017 pro všechny RZ na ministerstvo dopravy.
ŘSD pak na základě výzvy vykonává činnosti, které jsou mu uloženy, tj. odstranění RZ v případě, že tak neučiní vlastník.

Žádost:

Žadatel požadoval evidenci jeho příchozí a odchozí pošty u povinného subjektu.


Odpověď:

Dne 10.9.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí organizačních řádů ŘSD od roku 2013.


Odpověď:

Dne 8.9.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně předběžného termínu zahájení procesu EIA ke stavbě dálnice D49.


Odpověď:

Dne 2.9.2020 povinný subjekt žadateli poskytl níže uvedené informace:

Pro stavby D49, 4902.3 – 4905 Lípa – hranice ČR/SR probíhají celoroční zoologické a biologické průzkumy, včetně zpracování biologického hodnocení, což bude podkladem pro vypracování dokumentace EIA. Ta bude zpracována následně a teprve poté bude na Ministerstvu životního prostředí zahájen nový proces EIA.
Termín bude tedy závislý na výše uvedeném a není v tuto chvíli možné konkretizovat ani jeho předpoklad.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se příjmů z reklamy umístěné na pozemku v k.ú. Velká Hleďsebe.


Odpověď:

Dne 28.8.2020 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:

Reklamy umístěné na gabionové stěně jsou umístěné bez vědomí a souhlasu ŘSD, proto z něj ŘSD nemá žádné příjmy. 
Jelikož se jedná o objekt sousedící se silnicí III. třídy, z běžných prohlídek prováděných na silnici I. třídy I/21 jsme tuto skutečnost nezjistili. 
 
Děkujeme za upozornění, nepovolené reklamy budou odstraněny

Žádost:

Žadatel požadoval informace k dálnici D6, konkrétně:

a) Kdy bude otevřeno pro běžné užití právě budované prodloužení dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Krupou? 
 
b) V jakém je stavu příprava prodloužení dálnice D6 (od Krupé) až na hranice Rakovnického okresu? Kdy bude zahájena výstavba a kdy se předpokládá uvedení do provozu? Má ŘSD na tuto akci alokované financování? 
 
c) V jakém stavu je příprava rekonstrukce dálnice D6 v úseku Nové Strašecí – Tuchlovice? V e-mailu ze dne 22. 10. 2019 jste na stejný dotaz odpověděli: „Na uvedené akce je zpracována projektová dokumentace, ovšem její doba samotné realizace je závislá na množství přidělených finančních prostředků pro jednotlivé roky. Proto nebyl realizován i avizovaný záměr pro rok 2019. Doposud není známo, kdy se uvedené stavební práce budou realizovat.“. V odpovědi předpokládám uvedení těchto informací: zda je PD již hotova, zda má RŠD na tuto akci alokováno financování, zda probíhá či již proběhl výběr zhotovitele dle ZVZ a předpokládané termíny realizace. 

Odpověď:

Dne 18.8.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Ad a) Dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Krupou zahrnuje 3 úseky: D6 Nové Strašecí – Řevničov; D6 Řevničov, obchvat; D6 Krupá přeložka. První 2 citované úseky, tj. D6 Nové Strašecí – Řevničov a D6 Řevničov, obchvat, by měly být v 12/2020 uvedeny do předčasného užívání.  
Úsek D6 Krupá přeložka je v přípravě, viz podrobněji v bodě b). 
 
Ad b) Příprava dalších úseků D6 ve středočeském kraji probíhá následovně:
D6 Krupá přeložka 
- dokončena aktualizace DSP, vč. projednání (IČ ke SP)
- uzavřeny Smlouvy o přeložkách (ČEPS, ČEZ, INNOGY, atd.)
- dokončeny terénní práce Záchranného archeologického průzkumu
- dokončeno kácení mimolesní zeleně 
- dokončen geologický průzkum 
- probíhá zpracování PDPS (tendrová dokumentace)
- probíhá monitoring ŽP (splnění podmínek EIA)
- 15. 11. 2019 podány žádosti o stavební povolení MD,KÚ STČ kraje, odbor dopravy a MěÚ Rakovník, odbor dopravy
- předpokládaný termín zahájení realizace je 03/2021, ukončení pak 03/2024.
 
D6 Hořesedly, přeložka 
- dokončena změna DÚR (zapracování podmínek Závazného stanoviska MŽP, technické změny), vč. projednání (IČ)
- vydáno Rozhodnutí o změně ÚR vydané KÚ STČ kraje, na které bylo podáno odvolání 8 účastníků s následným postoupením spisu z KÚ STČ kraje na MD
- zahájen Záchranný archeologický průzkum
- zpracovává se dokumentace pro stavební povolení
- předpokládaný termín zahájení realizace je 12/2021, ukončení 12/2024.
                                            
D6 Hořovičky, přeložka
- dokončena změna DÚR (zapracování podmínek Závazného stanoviska MŽP, technické změny), vč. projednání (IČ)
- vydáno Rozhodnutí o změně ÚR vydané KÚ STČ kraje, na které bylo podáno odvolání 8 účastníků s následným postoupením spisu z KÚ STČ kraje na MD
- dokončen čistopis DUSP oboustranné odpočívky Kolešov, zahájena inženýrská činnost
- zahájen Záchranný archeologický průzkum
- zpracovává se dokumentace pro stavební povolení
- předpokládaný termín zahájení realizace je 12/2021, ukončení 12/2024.
 
Finance na tyto akce by měly být alokované.
 
Ad c) Projektová dokumentace je zpracovaná, předpoklad realizace zakázky je v roce 2021 v případě přidělení dostatečného množství finančních prostředků (v době vyřizování žádosti nejsou finance alokovány), výběr zhotovitele ještě neproběhl.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k dálniční síti, konkrétně:

„Jak se značí české silnice a co musí splňovat?
Jak bývají označeny Evropské mezinárodní silnice?
Kolik celkem měří Evropská mezinárodní silnice s označením E55 kolik (km/h) je povoleno zde jet?
Kolik celkem měří Dálnice D3?
Který úsek dálnice v Délce (km) mezi kterými (exity 76–16). je zpoplatněn?
Která česká Evropská mezinárodní silnice je u nás nejdelší a kolik u nás máme Evropských mezinárodních
silnic a Dálnic.
Jak jsou rozděleny české dálniční známky a jaká je jejich jednotlivá cena.“

Odpověď:

Povinný subjekt dne 17.8.2020 sdělil žadateli s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ, že veškeré informace ohledně dálniční sítě ČR a informací ohledně působení ŘSD nalezne na webových stránkách https://www.rsd.cz/wps/portal/, konkrétně:

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu dálničních staveb s pravomocným územním rozhodnutí.


Odpověď:

Dne 12.8.2020 povinný subjekt požadovaný přehled poskytl s informací, že požadovaná ÚR jsou řazena podle nabytí právní moci (to je pro ŘSD podstatné datum), nikoli podle data jejich vydání.

Příloha ke stažení

Dálniční stavby s pravomocným ÚR (2018-2020).xlsx

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie smlouvy s dodavatelem výstavby komplexního systému měření rychlosti na D0.


Odpověď:

Povinný subjekt dne 10.8.2020 sdělil žadateli s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ, že veškeré smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv. Tuto konkrétní naleznete na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9100627.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí plnění smlouvy týkající se veřejné zakázky „D52 5204.1 Pohořelice - Nová Ves - Aktualizace DUR“.


Odpověď:

Dne 6.8.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k obchvatu České Lípy.


Odpověď:

Dne 5.8.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Obchvat České Lípy je rozdělen na dvě stavby:

1.            I/9 Dubice – Dolní Libchav ( Sosnová- II/262 ) 1,5 km úsek mezi ul. Dubická a  sil. II/262 v Dolní Libchavě – dokumentace k územní řízení je vydaná a probíhá inženýrská činnost k územnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o ÚR 4Q/2020

2.            I/9 Nový Bor – Dolní Libchava – 3 km úsek navazující na křížení sil. II/262 v Dolní Libchavě, končící  u obce Okrouhlá - dokumentace k územní řízení je vydaná a probíhá inženýrská činnost k územnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o ÚR 2Q/2021.

 

Určení účastníků územního řízení je v kompetenci příslušného stavebního úřadu.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí dokumentace ke stavbě Dálnice D0, stavba 520 Březiněves – Satalice.


Odpověď:

Dne 5.8.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně konkrétních uzavřených smluv s konkrétními subjekty


Odpověď:

Dne 31.7.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně reklamního zařízení umístěného na dálnici D8.


Odpověď:

Dne 29.7.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Reklamní zařízení je evidováno pro číslem 126533. Jedná se o reklamní zařízení, označené vlastníkem BigBoard s 2 reklamními plochami na pilonu. Nalézá se v ochranném pásmu dálnice D8, v k. ú. Klíčany.
 
 
1)Sdělte, zda jde o legální či nelegální billboard.  
O legálnosti nebo nelegálnosti nerozhoduje ŘSD, ale Silniční správní úřad na základě jemu známých pokladech. ŘSD předalo evidenci k prošetření legálnosti na Silniční správní úřad dle zákona 13/1997, o pozemních komunikacích, § 31.
 
2) Pokud ho shledáte jako nelegální, sdělte, proč není dosud odstraněn. 
Silniční správní úřad rozhodne a v případě nelegálnosti vyzve vlastníka k odstranění. Pokud tento nereaguje vyzve u dálnic ŘSD, aby odstranilo.. Na toto reklamní zařízení prozatím ŘSD neobdrželo výzvu k odstranění. Bez této výzvy nesmí dle stávající legislativy ŘSD billboard odstranit.
 
3) Pokud ho shledáte jako legální, sdělte, na jakém základě jej shledáváte jako legální.
ŘSD nemá k dispozici žádné podklady, na základě kterých by mohlo i jen predikovat legálnost nebo nelegálnost umístění zařízení. U tohoto zařízení nemá k dispozici žádné rozhodnutí ani výzvu.
 
4) Sdělte kolik nezákonných billboardů se k dnešnímu dni (20/7/2020) nachází na území ČR u dálnic a silnic I. třídy.
ŘSD nemá k dispozici informace ohledně legálnosti nebo nelegálnosti zařízení v rámci ČR. Může pouze evidovat zařízení jako taková a následně informace předávat na příslušné Silniční správní úřady. Počet zařízení se průběžně mění, jsou odstraňována a bohužel vznikají i nová nebo jsou původní po odstranění obnovována. Všechny tyto informace jsou předávány. Momentálně je evidováno cca 670 zařízení v ochranných pásmech dálnic a 4000 zařízení v ochranných pásmech silnic. V těchto počtech jsou i různé desky a cedule umisťované na stromy, zábradlí atd., které jsou rovněž průběžně řešeny s vlastníky oznámení i nemovitostí.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí finančního plnění v oblasti marketingu, reklamy a propagace.


Odpověď:

Dne 29.7. zaslal povinný subjekt níže uvedené informace:

- ŘSD nevyplatilo v letech 2012 – 2019 skupině MAFRA a.s., TV NOVA s.r.o. a CET 21 spol. s.r.o., Economia a.s., FTV Prima spol. s.r.o., Česká televize a CZECH NEWS CENTER a.s. žádné finanční prostředky za marketing, reklamu či propagaci. 
- subjekty, s nimiž mělo nebo má ŘSD smluvní vztah v oblastech blízkých k propagaci, jsou:
 
Route Radio s.r.o.
Společnost pro rozvoj silniční dopravy
KRAVCIV a.s.
CTECH s.r.o.
RoadMedia s.r.o.
Red elephant s.r.o.
EventEx s.r.o.
TOP EXPO CZ s.r.o.
NEWTON Media, a.s.
Ing. Jindřich Volf, CSc.
LivePR, s.r.o.

Žádost:

Žadatel požadoval informace týkající se hlučnosti u komunikace D1 v Brně – Bosonohách.


Odpověď:

Dne 27.7. 2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval informace:

1. zda byl již v souvislosti se stavbou „silnice I/46 Šternberk – obchvat“, ohledně níž byl Městským úřadem Šternberk, odborem stavebním, vydáno rozhodnutí ze dne 20. 5. 2020, č. j. MEST 27541/2020, sp. zn. OS 117/2014 zah, o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 33/11, proveden jakýkoliv geotechnický či geodetický průzkum (na str. 10 zmíněného rozhodnutí se např. uvádí: „ … což žadatel prokázal sdělením o zpracování doplňujícího geotechnického průzkumu v roce 2019“ nebo na str. 11: „ … schváleno navýšení finančních prostředků na přípravu záměru a to na provedení doplňujícího geodetického průzkumu“),
2. v případě kladné odpovědi na předchozí bod, žadatel žádá zaslání kopie těchto průzkumů, resp. jejich výsledků.

Odpověď:

Dne 24.7.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací:

1) Který orgán či organizace rozhodl o pozastavení provozu proměnného dopravního značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu na silnici č. I/38? Existuje-li k této otázce jakákoliv dokumentace – např. opatření obecné povahy, odůvodnění atp. – žádáte o zaslání kopie
2) Od jakého data je proměnné dopravní značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu mimo provoz?
3) Je stanoveno datum obnovení provozu proměnného dopravního značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu?

Odpověď:

Povinný subjekt dne 14.7.2020 zaslal žadateli níže uvedené:

Proměnná fázová značka B20 je nefunkční u symbolu „60“, ostatní symboly, které jsou nastaveny na této značce („40“ a „20“), funkční jsou.
Při pravidelné údržbě bylo zjištěno, že u symbolu „60“ jsou vypáleny veškeré řetízky, které tuto značku rozsvěcují. Záznam o úkonu servisní služby Vám zasíláme prostřednictvím Přílohy č. 1 k tomuto vyřízení.
Výměna této rychlostní LED značky byla vyčíslena na cca 150.000 Kč a v současné chvíli je nerentabilní její výměna z důvodů rekonstrukce tunelu, která by měla proběhnout příští rok. Veškeré dopravní značení bude v rámci této rekonstrukce nahrazeno novou technologií.
 
Z Výše uvedeného důvodu je cca 80 m před proměnou značkou umístěna SDZ B20 se symbolem 60.

Příloha ke stažení

Příloha č. 1.pdf

Žádost:

Žadatel požadoval zaslání přehledu zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc Kč bez DPH v období od 1.1.2020 do 30.6.2020.

Příloha ke stažení

2020-07-07 Přehled VZ nad 200 tis.Kč. .xlsx

Odpověď:

Dne 13.7.2020 povinný subjekt požadované informace poskytl.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k záměru „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, konkrétně kopie žádosti o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí v souvislosti s touto stavbou, a dále sdělení, z jakých konkrétních důvodů bylo toto řízení ze strany ŘSD ukončeno.


Odpověď:

Dne 7.7.2020 povinný subjekt žadateli sdělil:

V příloze tohoto vyřízení Vám zasíláme požadovaný dokument.
K zpětvzetí oznámení EIA záměru „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“ došlo z důvodu změněny technické řešení záměru (nově absence překládky dráhy v aktuálně sledovaném záměru), které vyžaduje podání nového oznámení EIA.

 

Příloha ke stažení

Bučovice-zpětvzetí oznámení EIA_A.pdf

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací:

a) Poskytnutí aktuálních dat a statistik z automatického sčítače dopravy, instalovaného v obci Míšov na silnici I/19
- frekvence průjezdů motorových vozidel obcí Míšov
- statistika naměřených rychlostí projíždějících motorových vozidel obcí Míšov, překračujících maximální povolenou rychlost v obci 50 km/h.
b) Uvažuje ŘSD v nejbližších letech o nějaké investici na úseku I/19 v obci Míšov s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu v místě křížení uvedené silnice s obecní komunikací nebo v prostoru autobusových zastávek? 

Odpověď:

Dne 2.7.2020 povinný subjekt žadateli sdělil, že:

K bodu a)  u obce Míšov není umístěn ASD, který by povinný subjekt měl ve správě. ŘSD tedy nedisponuje požadovanými údaji a z tohoto důvodu je v tomto bodě předmětná žádost částečně odmítnuta a vypořádána samostatným Rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti. 
 
K bodu b) ŘSD neuvažuje v uvedené lokalitě s investicí do komunikace I/19, neboť uvedený úsek není hodnocen jako nehodová lokalita vyžadující zvýšení bezpečnosti provozu. 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dašice, zahájených Státním pozemkovým úřadem ČR vyhláškou č.j. SPU 141127/2018/He ze dne 13.4.2018.


Odpověď:

Dne 19.6.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací ohledně způsobu hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury.


Odpověď:

Dne 17.6.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

Pro hodnocení investičních projektů dálnic a silnic I. tříd se postupuje dle směrnice MD č. V-2/2012 a prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury schválených MD č.j. 59/2017-910-IVD/1, ze dne 15.11.2017. Přílohou prováděcích pokynů je rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (SUDOP Praha, 10/2017).

 
V případě neinvestičních projektů dálnic a silnic I. tříd se rozhoduje podle provedených mostních prohlídek a diagnostik. Parametry, na základě kterých se hodnocení oprav provádí a sestavuje plán oprav, jsou zejména: zbytková životnost, životnost opravy, stavební stav mostu, intenzita dopravy, proměnné parametry vozovky (příčná nerovnost/vyjeté koleje, podélná nerovnost/IRI, únosnost, makrotextura, protismykové vlastnosti, poruchy).
 
Při hodnocení oprav a sestavování plánu oprav hraje dále roli: koordinace s akcemi dalších subjektů (obcí, správců navazujících komunikací či inženýrských sítí – např. přilehlých chodníků, kanalizace apod.), časová i věcná koordinace z hlediska uzavírek komunikací a plánovaných objízdných tras (objízdné trasy vedou po komunikacích nižší třídy), i z hlediska samotného rozsahu uzavírek na jedné komunikaci či v jedné lokalitě.
 

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně údržby dálnice D6.


Odpověď:

Dne 16.6.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí přehledu zpracovaných záměrů projektů (dále ZP) a aktualizací záměrů projektů (dále AZP) zpracovaných pro ŘSD ČR v období od roku 2014 (včetně) do roku 2020, u kterých bylo prováděno hodnocení efektivnosti.


Odpověď:

Dne 8.6.2020 požadovaný přehled povinný subjekt  poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ke stavbě „I/67 Bohumín – Karviná“.


Odpověď:

Dne 3.6.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí statistiky průjezdů vozidel z mýtných bran umístěných na dálnici D8 v úseku exit 1 km Zdiby až exit 29 km Roudnice nad Labem za období roku 2019.

 

Odpověď:

Povinný subjekt dne 2.6.2020 požadovaný přehled poskytl prostřednictvím přílohy k vyřízení žádosti.

Příloha ke stažení

průjezdy nad 3,5 tuny - D8 (km 1-29) za rok 2019.xlsx

Žádost:

Žadatel žádal o informace ohledně geotechnického průzkumu v souvislosti s připravovanou výstavbou dálnice D3.


Odpověď:

Dne 1.6.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně odstraňování reklamních zařízení, konkrétně:

1. Jaké reklamní plochy, billboardy evidují výše uvedené úřady (Ministerstvo dopravy a ŘSD) jako odporující příslušnému ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2. Jaké reklamní plochy, billboardy evidují další než výše uvedené úřady jako odporující příslušnému ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
3. Jaké konkrétní kroky byly vůči a) nelegálním reklamním plochám učiněny konkrétně
                                                          b) proti jakýmkoliv reklamním plochám učiněny, vč. informací, zda byla ověřována legálnost těchto reklamních ploch
4. Zda existuje soupis nelegálních reklamních ploch odporujících zák. č. 13/1997 Sb., a/nebo jakkoliv odporující příslušným ustanovením
5. Proti kterým provozovatelům či vlastníkům reklamních ploch byly vedeny úkony – právní jednání ze strany správních úřadů a jaké konkrétně a s jakým výsledkem.
 
Dále požadoval zaslat sdělení, zda a jak konkrétně proti nelegálním reklamním zařízení úřady postupují, jak je identifikují, zda mají pasportizaci nelegálních billboardů či vyhledávají aktivně a dokumentují nelegální billboardy.

Odpověď:

Dne 28.5.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

ŘSD je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996 ve znění dodatků 1 – 14, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Účelem ŘSD je mj. zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plnění funkce správce komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.
 
Postup při umisťování i odstraňování reklamních zařízení v ochranných pásmech komunikací je podrobně dán zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda se dané reklamní zařízení nachází v ochranném silničním pásmu, zda je umístěno v souladu s povolením, atd., náleží příslušnému silničnímu správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“), kterým je v případě dálnic Ministerstvo dopravy, v případě silnic I. třídy příslušný Krajský úřad. ŘSD pak na základě výzvy SSÚ vykonává činnosti, které jsou mu uloženy.
 
ŘSD při pravidelných kontrolách dálnic a silnic I. tříd sleduje i existenci reklamních zařízení a v případě výskytu nového zařízení je toto předáno SSÚ k prověření legality. ŘSD nemůže bez jeho rozhodnutí reklamní zařízení svévolně odstranit, přičemž lze konstatovat, že k dnešnímu dni bylo odstraněno již téměř 3000 reklamních zařízení.
 
ŘSD má pro svou potřebu pouze přehled reklamních zařízení, které se nachází v ochranném silničním pásmu dálnic a silnic I. třídy – ten Vám informativně zasíláme přílohou k tomuto vyřízení. Jejich legalitu ale není oprávněno posuzovat.

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně ocenění konkrétního pozemku v k.ú. Pardubice.


Odpověď:

Dne 28.5.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o zaslání studie ve věci přeložky sil. I/67 Bohumín - Karviná.


Odpověď:

Dne 25.5.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informace, ve kterých místech je, nebo není, dálnice D11 oplocena.


Odpověď:

Dne 25.5.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

V současné době je prakticky celá dálnice D11 oplocena s výjimkou několika úseků:
úsek km 0-8: Tento úsek bude v budoucnu rozšířen na šesti pruh, proto by bylo neekonomické zde nyní oplocení zajišťovat.
úsek km 25-35: Na tomto úseku bylo na levé straně realizováno oplocení v loňském roce. Pravá strana je v současné době ve fázi zpracování projektové dokumentace. Předpoklad realizace oplocení na pravé straně je rok 2021.
úsek km 86-90: Tento úsek byl dostavěn teprve nedávno, ale smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v době, kdy oplocení standardně nebylo součástí stavby jako takové. Momentálně se zpracovává projektová dokumentace, která následně umožní chybějící oplocení doplnit.
 
Ostatní úseky jsou již oploceny. Na nově budovaných úsecích směrem k polské hranici je oplocení již součástí stavby.
 
Dále je zapotřebí podotknout, že oplocení podél pozemních komunikací není nařízeno žádným platným právním předpisem. Neexistuje ani žádná norma, která by stanovovala, jaké požadavky má oplocení splňovat. 
ŘSD problematiku bezpečnosti silničního provozu vlivem střetu se zvěří zpočátku řešilo instalací klasického zahradnického nebo oborového pletiva v místech, kde docházelo k častým střetům. Toto řešení se ukázalo jako málo účinné, neboť se problém z daného místa přesunul na konec oplocení. V roce 2015 se ŘSD  začalo touto problematikou zabývat systematicky. Zároveň také vznikl vnitřní předpis, který stanovoval požadavky na oplocení.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k výstavbě dálnice D35 -  geometrických plánů mimoúrovňových křižovatek (MÚK), sjezdů z dálnice a jejich okolí, konkrétně:

1) MÚK Časy

2) Sjezd z dálnice na Vysoké Mýto umístěný mezi Vysokým Mýtem a Zámrsky

3) Sjezd z dálnice D35 u Litomyšle na místní komunikaci č. 358 vedoucí z Litomyšle do obce Němčice

4) MÚK Janov

5) MÚK Opatovec

6) Sjezd z dálnice u letiště Moravská Třebová umístěný mezi Starým Městem, resp. obcí Dětřichov u Moravské Třebové a obcí Petrušov
 

Odpověď:

Dne 18.5.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací:

- V jaké fázi je příprava úsekového měření v Husovickém tunelu v Brně, případně konkrétní termín zahájení úsekového měření a tím vyvozujících důsledků (pokut) pro provozovatele vozidel.
- Je v přípravě nějaké jiné úsekové měření ve městě Brně?
 
 

Odpověď:

Dne 12.5.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

V Husovickém tunelu byl v rámci obnovy části technologického zařízení v roce 2019 instalován a spuštěn systém pro monitorování vozidel ADR, u kterého je jednou z jeho dodatkových funkcionalit i měření úsekové rychlosti. ŘSD je však pouze vlastníkem zařízení a získaná data nezpracovává – jsou k dispozici pro Policii ČR. Pro informaci, zda policie tato data dále zpracovává ke správním či trestně právním účelům, se prosím obraťte přímo na jejich zástupce.
 
V současné době žádné jiné úsekové měření ve městě Brně v přípravě není.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkající se sjezdu a nájezdu na silnici I. třídy číslo 35 ve městě Liberec, exit 23 ve směru na Prahu (dále jen „Zájmový úsek“), a to konkrétně:

- poskytnutí všech dopravních nehod v období od 7. 11. 2017 do 21. 11. 2017, které se staly na Zájmovém úseku s konkretizací data jednotlivých nehod, čase nehod (alespoň přibližném) a zda došlo při nehodě k úniku provozních kapalin,
- poskytnutí informací o prohlídkách Zájmového úseku, které byly provedeny podle § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., v období od 7. 11. 2017 do 30. 11. 2017 s konkretizací, zda byly při prohlídkách zjištěny nějaké závady, zda byly případné závady odstraněny, jakým způsobem a kdy.

Odpověď:

Povinný subjekt zaslal dne 30.4.2020 žadateli Hlášenky o výjezdu BESIP, z nichž lze vyčíst informace ohledně nehod v Zájmovém úseku v daném termínu. Výjezdy si organizuje IZS a výsledné Hlášenky si zpravidla vyžádá dopravní police, proto se ŘSD o nehodách dozvídá se zpožděním. Tyto Hlášenky se obvykle týkají odstranění provozních kapalin po nehodách či únicích z vozidel bez nehody (typicky poruchy hydraulických systémů užitkových vozidel). Vzhledem k tomu, že ŘSD nemá povinnost dopravní nehody evidovat a informace o nich dále uchovávat, nemusí být Vámi požadované informace kompletní. Ucelený přehled všech nahlášených dopravních nehod by Vám měla na vyžádání poskytnout PČR.

Dále zaslal Report inspektora o kontrole silnice I/35, z něhož je patrné, ve kterých konkrétních dnech měsíce listopadu roku 2017 byla prohlídka provedena. Ve sledovaném období na předmětném sjezdu z I/35 žádná závada charakteru výtluk, poškození či zničení  dopravného značení, svodidel a jiných zařízení, evidována nebyla.
 

Příloha ke stažení

Hlášenky o výjezdu Besip.tif

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí dokumentace pro provedení stavby dálnice D11 úsek 06.


Odpověď:

Dne 27.4.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí podkladů k projektům „I/43 MÚK Kuřim, východ“ a „I/43 Podlesí, obchvat“.


Odpověď:

Dne 22.4.2020 požadované informace povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o informaci, na základě jakého rozhodnutí umístil soukromý zemědělec výtlačné potrubí pro rozvod podpovrchové vody do silničního propustku v tělese silnice I/38.


Odpověď:

Dne 9.4.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:
 
Uložení vodovodního potrubí v silničním propustku na silnici I/38 (provozní staničení 69,330 km) není povoleno správcem komunikace ani silničním správním úřadem.
Údajný majitel bude osloven k vysvětlení a vyzván k odstranění nepovolené stavby. 
 
Děkujeme za upozornění na černou stavbu a nezákonné jednání.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se odstranění reklamních zařízení v obci Příbram.


Odpověď:

Dne 26.3.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

ŘSD je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996 ve znění dodatků 1 – 14, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Účelem ŘSD je mj. zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plnění funkce správce komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.
 
Postup při odstraňování reklamních zařízení umístěných v ochranných pásmech je podrobně dán ust. § 31 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda se dané reklamní zařízení nachází v ochranném silničním pásmu, zda je umístěno v souladu s povolením, atd., náleží příslušnému silničnímu správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“). ŘSD pak na základě výzvy SSÚ vykonává činnosti, které jsou mu uloženy, tzn., že po uplynutí lhůt stanovených ve výzvách adresovaných vlastníkům k odstranění reklamních zařízení provozovaných v silničních ochranných pásmech silnic I. tříd, jsou tato zařízení odstraňována našimi zhotoviteli běžné údržby komunikací.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací ohledně smluv, faktur a dalších informací týkajících se smluvního vztahu ŘSD a Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář.


Odpověď:

Dne 26.3.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informace ohledně možného ovlivnění režimu spodních vod v rámci akce „ I/3 Červe Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1“.


Odpověď:

Dne 23.3.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

Vzhledem k profilaci terénu v okolí budoucího MÚK u mlékárny a poloze zamýšleného tunelu Konopiště je nepravděpodobné ovlivnění režimu podzemních vod na zmíněných pozemcích (p. č. 2437/1,2 a 3 v k. ú. 602191 Benešov u Prahy). Linie hlavní trasy E55 je v místě tunelu na „rozvodí“ s výškou terénu / vozovky budoucího tunelu v úrovni cca 377 /371 m. n. m. 

Generální směr toku podzemní vody je podle předběžného GTP pod zářezem hlavní trasy k severovýchodu (SZ), tedy přibližně ve směru údolíčka vymezeného vrchem Šiberna a komunikací
ul. Konopišťská - III/10614  (podél zámeckého parku). Směr údolí je shodný s potokem Melenka, který dotuje zámecké jezírko a pramení cca 220 m SZ od budoucího pražského portálu tunelu Konopiště. Výše zmíněné pozemky jsou situovány na pravém boku údolí (ve směru toku Melenky) v úrovni cca 373 m. n. m.
Na V od E55 klesá terén směrem do centra Benešova (železniční stanice 363 m. n. m.). Od hranice vymezené ulicí Ke Stadionu – III/11457 dochází ke změně směru odtokových poměrů srážkových/podzemních vod SV směrem (do centra Benešova). Trasa E55 vedená v zářezu zajištěném podzemními stěnami může částečně ovlivnit odtok vody z území na linii rozcestí U motelu -  Na Křížových. Voda může putovat podél podzemních stěn do nejnižšího místa trasy před pražským portálem tunelu (cca 371,74 m. n. m.). Tato voda může částečně dotovat údolí s potokem Melenka, a dále snižovat riziko úbytku či ztráty podzemní vody. To zvyšuje nepravděpodobnost ovlivnění hladiny podzemní vody na zmíněných pozemcích.
Těsnost podzemních stěn vychází z předpokladu návrhu styku lamel jako vodotěsného spoje a jejich vetknutí do vrstvy granodioritů s koeficientem filtrace v řádech 10-6 - 10-7 (mírně zvětralé granodiority, R4 – R3), lze také považovat za těsné.
 
Nejbližší stavební činnost vzhledem k poloze pozemků bude probíhat při výstavbě násypů ramp MÚK u mlékárny. Vzhledem k faktu, že zde není počítáno s hloubkovým zakládáním, nehrozí ovlivnění hladiny podzemních vod. Při výstavbě musí být zabráněno úniku provozních kapalin ze staveništní dopravy a jejich průsaku do podložních vrstev.
 
V současné době probíhá vyhodnocování výsledků podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Součástí průzkumu bylo také zhotovení hydrogeologicky vystrojených monitorovacích vrtů pro dlouhodobé sledování hladiny podzemní vody. V rámci závěrečné zprávy průzkumu bude vypracován ideový návrh monitoringu podzemních vod před stavbou a v jejím průběhu. Na základě tohoto monitoringu budou přijímána další opatření pro snížení vlivu stavby na okolí.
Z dosud získaných informací však vyplývá, že rekonstrukce silnice I/3 a zejména její zahloubení podél Konopišťského parku, nezasáhne pod hladinu podzemní vody a nedojde tedy k jejímu ovlivnění.
 
Dále probíhá veřejnoprávní projednání záměru k územnímu řízení pro umístění stavby dle stavebního zákona. V další fázi přípravy, tj. po nabytí právní moci územního rozhodnutí, budou zahájeny výkupy pozemků a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. 
Podle aktuálního harmonogramu přípravy stavby je výstavba plánována v letech 2022-2024, předpokládaná doba výstavby je 2 stavební sezóny. Upozorňujeme však, že tento termín je pouze předpokládaný časový údaj, který může být ovlivněn mnoha investorskými riziky a komplikacemi vzniklými v průběhu další přípravy projektu, v jejichž důsledku může vzniknout zpoždění v termínu zahájení realizace stavby.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se stavbay „D 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2. etapa“


Odpověď:

Dne 2.4.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „D 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2. etapa“ dosud podána nebyla.
Předpokládaný termín podání žádosti je první polovina roku 2021, a to u Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací ohledně poskytnutí objemu finančních investičních prostředků do dálniční infrastruktury, přesněji položku INVESTICE § 2211 DÁLNICE za roky 2014,2015,2016,2017 a 2018.


Odpověď:

Povinný subjekt požadované informace dne 2.4.2020 poskytl prostřednictvím přílohy k vyřízení.

Příloha ke stažení

poskytnutí informací čerpání dálnice 2014-2018.xlsx

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k veřejné zakázce „Komplexní zhodnocení technického stavu energetického zařízení SSÚD“.


Odpověď:

Dne 16.3.2020 zaslal povinný subjekt žadateli následující informace:

Účastníci zakázky 01PU-004078 Komplexní zhodnocení technického stavu energetického zařízení SSÚD: 
 
Ivy Street s.r.o., IČO 24151858 – nabídková cena 1.785.000,- Kč – vítěz zakázky
VIP Capital s.r.o., IČO 01503715 – nabídková cena 1.806.000,- Kč 
Opus Consulting s.r.o., IČO 04647084 – nabídku nepodal

Žádost:

Žadatel žádal o informace týkajících se pronájmu ploch odpočívky D8 – Varvažov vpravo, Varvažov vlevo, v katastrálním území Dělouš.


Odpověď:

Dne 13.3.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
V rámci vyřízení žádosti ještě doplnil, že ŘSD nepronajímá pozemek pod odpočívkou, ale část stavby odpočívky v souladu s ust. § 12 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Žádost:

Žadatel žádal o kopie veškeré korespondence, tj. listinná i e-mailová, zápisy z jednání, pozvánky na jednání, prezenční listiny atd týkající se Aktualizace ZUR JMK.


Odpověď:

Dne 13.3.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o informace souvisejících s přípravou stavby „Přeložka silnice I/11 Havířov – Třanovice“.


Odpověď:

Dne 11.3.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

1. Byl zpracován před zadáním technickoekonomické studie stavby „Přeložka silnice I/11 Havířov – Třanovice“ nový model dopravy, který reflektuje nové Prognózy intenzity automobilové dopravy (TP 225), vydané v září roku 2018?
Model dopravy je součástí aktuálně zpracovávané technickoekonomické studie a reflektuje koeficienty růstu dopravy dle aktuálně platného TP 225.
 
2. Počítá technickoekonomické studie s údaji z nové Prognózy intenzity automobilové dopravy (TP 225), která byla vydána v září roku 2018?
Ano,  odpověď navazuje na bod č. 1.
 
3. Počítá se v technickoekonomické studii se změnou intenzity dopravy, vyplývající se zahájení stavby „Obchvatu Karviné na silnici I/67“ která výrazně zlepší propojení Bohumína a Českého Těšína pro tranzitní dopravu?
Ano, model dopravy uvažuje široké okolí města Havířova a tudíž je výhledové zprovoznění obchvatu Karviné (sil. I/67) jeho součástí.  
 
4. Proběhlo před zadáním technickoekonomické studie stavby sčítání dopravy na páteřních křižovatkách ve městě Havířově (Ostravská x Ostravská směr Anglická; Ostravská x Orlovská x Hlavní třída x Železničářů; Orlovská x Požární x U Skleníku; Orlovská x Vodní; Orlovská x Vodní x Dělnická; Dělnická x Fryštátská x Kpt. Jasioka; Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická; Těšínská x Národní třída x Na Nábřeží x 17. Listopadu; Těšínská x Frýdecká x Okrajová; Těšínská x Na Záguří x Padlých hrdinů; Padlých hrdinů x Karvinská), nebo se vycházelo ze sčítání dopravy z roku 2016?
Sčítání dopravy nebylo prováděno. Model dopravy, který je součástí technickoekonomické studie, je kalibrován na výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2016.
 
5. Pokud bylo na vyjmenovaných křižovatkách (případně jen některých křižovatkách), uvedených v bodě 4, provedeno sčítání dopravy po roce 2017, žádáme o zaslání denních hodnot průjezdu motorových vozidel na těchto křižovatkách.
Sčítání nebylo provedeno.
 
6. Byl před zadáním technickoekonomické studie zpracován hydrogeologický průzkum v blízkosti trasování stavby „Přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice“? 
Ne, v rámci studie nejsou pořizovány žádné průzkumy. Součástí je pouze inženýrsko-geologická rešerše, která vychází z dostupných archivních podkladů. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum, jehož součástí bude také hydrogeologická část, bude pořízen jako podklad pro zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR). Pokud následně z umístění stavby do území vyplyne potřeba podrobnějšího hodnocení zásahu do vodního prostředí v území, budou v rámci DÚR doplněny potřebné hydrogeologické posudky.
 
7. Počítá technickoekonomická studie s náklady, plynoucími s ochranou spodních vod a mokřadů podél řeky Lučiny a Stonávky z důsledku zahloubení silnice I/11 pod stávajícím kruhovým objezdem Ostravská x U Koupaliště x Hlavní třída x Orlovská x Železničářů? Jaké jsou předběžné náklady na zajištění ochrany mokřadů v této lokalitě?
V rámci podrobností zpracování studie není možné stanovení konkrétních dopadů do popisované lokality ani stanovení návrhu konkrétních opatření a jejich nákladů. Upřesnění zásahu stavby do území a návrh konkrétních opatření bude podrobněji řešeno v dalších stupních projektové dokumentace, kdy budou k dispozici potřebné podklady – geodetické zaměření území, průzkumy a dokumentace vlivu stavby na životní prostředí. V rámci technickoekonomické studie jsou náklady na vyvolané vlivy stavby v území (včetně opatření pro ochranu ŽP) stanoveny procentuálním podílem z nákladů na hlavní objekty stavby.
 
8. Byl proveden geologický průzkum v úseku navrhovaného vedení „Přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice“, které bylo dlouhodobě zatíženo důlními vlivy? 
Ne, odpověď navazuje na bod č. 7.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k veřejné zakázce „Využití technologie UAV v oblasti revizí a monitoringu mostních konstrukcí“.


Odpověď:

Dne 23.3.2020 poskytl povinný subjekt žadateli níže uvedené informace:

osloveny byly 3 subjekty:
ALPHA - OMEGA, s.r.o.
Euro Drone CEE s.r.o.
NET-Services, s.r.o. 
 
 
nabídku podaly 2 subjekty:
Euro Drone CEE s.r.o. – 999 000,- Kč bez DPH
NET-Services, s.r.o. – 1 020 000,- Kč bez DPH

Žádost:

Žadatel žádal o kopie smluv a informace o odměňování se společností Skils s.r.o. advokátní kancelář týkající se sporu, který vede ŘSD se společností EUROVIA CS, a.s ve věci stavby dálnice D47 u Ostravy.


Odpověď:

Dne 14.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace o veškerých finančních prostředcích investovaných do staveb Obchvatu města Znojma, tedy veškerých finančních prostředcích investovaných do realizace jednotlivých staveb, ale i do přípravy staveb a zhotovení dokumentace výše zmíněného obchvatu.


Odpověď:

Povinný subjekt požadované informace dne 5.3.2020 poskytl.

Příloha ke stažení

15_20.7z

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně rámcových smluv a veřejných zakázek, konkrétně:

1) Zamýšlí ŘSD připravovat či připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku podobnou na poskytování právních služeb  obdobné tomu, na jehož základě byly uzavřeny Rámcové smlouvy tak, aby bylo zajištěno kontinuální poskytování právních služeb i po uplynutí doby trvání Rámcových smluv a
2) V případě, že ŘSD zamýšlí připravovat takové zadávací řízení či jej připravuje, žádáte o uvedení alespoň přibližného termínu, kdy k zahájení takového zadávacího řízení na veřejnou zakázku na právní služby dojde.

Odpověď:

Povinný subjekt dne 5.3.2020 poskytl níže uvedené informace:

1) Ano, ŘSD skutečně zamýšlí přípravu obdobné veřejné zakázky na novou Rámcovou dohodu v oblasti právních služeb.
2) Hrubý odhad zahájení zadávacího řízení na základě aktuálního stavu přípravy zadávacích podmínek je červen 2020. Zatím nebyl stanoven žádný závazný interní termín pro zahájení. Před zahájením zadávacího řízení ŘSD zvažuje provedení předběžné tržní konzultace.

BIM

Žádost:

Žadatel žádal o informace týkající se oblasti BIM, konkrétně:

1. Kolik jste od roku 2016 do 21. února 2020 vynaložili prostředků na zavádění tzv. BIM do dopravních staveb (metodiky, konzultace, koncepce, školení atd.),
2. Přehled smluv, které jste v této oblasti od 1. ledna 2016 do 21. února 2020 uzavřeli, s těmito údaji: název zakázky, datum uzavření smlouvy, vyzvané společnosti k účasti v soutěži, společnosti s podanou nabídkou.

Odpověď:

Povinný subjekt žadateli dne 4.3.2020 sdělil, že od roku 2016 do 21.2.2020 uhradilo ŘSD v oblasti BIM částku 467 400,00 Kč bez DPH, resp. 565 554,00 Kč vč. DPH Požadovaný přehled zaslal povinný subjekt formou přílohy k vyřízení a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí dat z datové vrstvy mapové aplikace.


Odpověď:

Dne 20.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace jaká společnost, na základě jaké smlouvy s ŘSD a jakým zejm. veřejnoprávním dokumentem byl povolen odvoz zeminy ze stavby dálnice D6 do k. ú. Jeřeň, okres Karlovy Vary.


Odpověď:

Povinný subjekt dne 18.2.2020 žadateli sdělil, že stavbu „R6 (D6) Lubenec, obchvat“ realizuje Společnost „R6 (D6) - SWIETELSKY + STRABAG“ (správcem společnosti je firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice) na základě smlouvy o dílo ze dne 29.1.2018 - 07PT-000826. 

Vývoz zeminy ze stavby (což je v této situaci nevhodný materiál) je plně v kompetenci Zhotovitele, který si zajišťuje lokality pro umístění výkopového materiálu dle svých možností. Za účelem zjištění bližších informací je nutné kontaktovat realizační firmu, tj. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Žádost:

Žadatel žádal o informace ohledně přivaděče I/57 u Pozděchova.


Odpověď:

Dne 3.3.2020 zaslal povinný subjekt níže uvedené informace žadateli:

 

Stavba I/57 Přivaděč Pozděchov je připravována jakou součást dálnice D49, napojuje se na stavbu D 4903.2, kdy bez této pak není možné ani důvodné Přivaděč samostatně realizovat. Stavba se nachází teprve ve fázi studií a zajišťování průzkumů. 
 
1) Jaké mají být parametry této stavby: šířka silnice, návrhová rychlost a délka.
Předpokládá se použití kategorie S 9,5/60 v délce cca 3,4km.
 
2) V jakém stádiu příprav se tato stavba nachází, které práce na její přípravě již byly učiněny a zadány. 
Stavba se nachází teprve ve fázi studií a zajišťování průzkumů. 
Stavba (shodně s D 4903.2) se nachází ve fázi celoročních botanických a zoologických průzkumů jako podkladů pro novou dokumentaci EIA. 
 
3) Kdy předpokládáte, že bude zahájeno posuzování této stavby podle 
zákona č. 100/2001 Sb. 
Termín zahájení posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. je závislý na vyřešení problematiky dálnice D49, které z hlediska časového neumíme přesně predikovat. 
 
4) Kdy předpokládáte, že bude probíhat realizace této stavby. 
Termín zahájení realizace stavby je závislý na vyřešení problematiky dálnice D49, které z hlediska časového neumíme přesně predikovat. 

Žádost:

Žadatel žádal o kopii smlouvy mezi ŘSD a firmou Eurospektrum z roku 2006 o budování Exitu 4 na D1.


Odpověď:

Dne 21.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatelova žádost se týkala poskytnutí informace, zda je v současné době platná výjimka pro silnici I/35 procházející městem Hranice. Dále žádal o sdělení, zda je tato výjimka ještě stále platná, případně zda byla vydána nová a pokud ještě nebylo vydáno konečné rozhodnutí, v jaké fázi se celá záležitost nachází.


Odpověď:

Povinný subjekt dne 13.2.2020 žadateli sdělil, že výjimka pro silnici I/35 není v současné době platná. Byla platná do 31. 12. 2017 na základě rozhodnutí vydaného dne 29. 6. 2015, č. j.: KHSOC/13788/2015/PR/HOK. 

V současné době má ŘSD připraveny podklady (aktualizované hlukové mapy) a bude podávat žádost o vydání časově omezeného povolení.
Stav přípravy stavby I/35  Lešná  - Palačov: Pro stavbu je zpracovaná projektová DSP. V červnu 2017 byl dokončen celoroční biologický průzkum a na základě vypracované dokumentace EIA bylo na konci června 2018 požádáno o vydání ověřovacího stanoviska. Nová EIA byla vypracována a proběhlo také vypracování oponentního posudku. Dne 13. 2. 2019 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA, takže mohou pokračovat další správní řízení a rozhodnutí. Dle závěrů stanoviska nebude v důsledku výstavby a provozu záměru docházet k poškozování životního prostředí. Vydané stanovisko EIA ovšem vyžaduje změnu územního rozhodnutí. Probíhá vypracování projektové dokumentace na změnu ÚR (změna mostních objektů - migrační trasy, retenční nádrže aj.). Předpoklad vydání změněného územního rozhodnutí je v březnu 2020. V dubnu 2019 schválil Státní pozemkový úřad návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území obce Lešná. Tyto úpravy jsou potřebné k dokončení majetkoprávní přípravy na KÚ. Předpoklad zahájení prací je rok 2022.

Žádost:

Žadatel požadoval vyjádření k projektům I/43 MÚK Kuřim, východ a I/43 Podlesí, obchvat, resp.vyjádření ŘSD ze dne 27.8.2019, kterým se vyjádřilo k dopisu Krajského úřadu č.j. JMK 114404/2019.


Odpověď:

Dne 12.2.2020 povinný subjekt informace poskytl.

Příloha ke stažení

vyjadreni_k_odvolani_I-43_Podlesi_Kurim_Lipuvka.pdf

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací:

- Kdo je vaším skutečným majitelem?
- Kdo je vaším skutečným majitelem ve smyslu směrnice 2018/843? Tedy každá osoba ve  vrcholném vedení instituce.
- Kdo je vaším skutečným majitelem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.? Tedy  každá fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo i nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

 


Odpověď:

Povinný subjekt dne 6.2.2020 s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ Vám sdělil, že veškeré informace týkající se ŘSD, jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.rsd.cz/wps/portal/, detaily týkající se výše uvedených dotazů pak jsou k dispozici v sekci Organizační struktura a ve Zřizovací listině na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-a-dalnic.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se investičních akcí projektů „I/43 MÚK Kuřim, východ“ a „I/43 Podlesí, obchvat“.


Odpověď:

Dne 20.1.2020 požadované informace povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí termínu odstranění značky IZ 4a – Obec na silnici I/11.


Odpověď:

ŘSD žadateli dne 31.1.2020 sdělilo, že ještě téhož dne byla značka vytočena, aby nebyla platná, a že v následujícím týdnu (nejpozději do 10.2.2020) bude odstraněna celá, včetně betonového základu.

Žádost:

Žadatel žádal povinný subjekt o poskytnutí informací ohledně plánu modernizace dálnice D10.


Odpověď:

Povinný subjekt dne 30.1.2020 žadateli sdělil, že:

V tuto chvíli je zpracována technická studie, probíhá její schvalování na ministerstvu dopravy. Zároveň probíhá souběžně její projednávání (představení) zástupcům dotčených obcí a dalším dotčeným subjektům.
Po schválení studie na MD bude zahájena příprava podkladů pro proces EIA (Oznámení EIA) a pro samotný projekt k územnímu, resp. stavebnímu řízení.
V tuto chvíli neprobíhá žádné správní řízení v této věci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů k VMO Brno.


Odpověď:

Dne 9.1.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie smlouvy o právu provést stavbu.


Odpověď:

Dne 7.1.2020 ŘSD požadovanou kopii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně inženýrských sítí na odpočívce D1 Stránecká Zhoř - levá směr Praha.


Odpověď:

ŘSD dne 18.12.2019 žadateli odpovědělo, že na odpočívce se nenachází žádné inženýrské sítě ve správě ŘSD. Vybudován je pouze rozvod NN pro veřejné osvětlení, který byl napojen v objektu motorestu, který však není ve vlastnictví ŘSD. Toto osvětlení je nefunkčnía průběh tohoto rozvodu není evidován. Zdroj vody, elektřiny, stejně jako ČOV, byly ve vlastnictví nájemce a nacházejí se mimo pozemky ŘSD.

 

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k opravě vodorovného dopravního značení – přechodu pro chodce na na křižovatce ulic Foersterova, Albertova, Hněvotínská a Štítného v Olomouci, konkrétně:

 
1) Proč se přemalovává přechod pro chodce v době největší dopravní špičky, tedy okolo 15.30 hod. dne 28.11.2019? 
2) Kdo o těchto pracích v tuto dobu rozhodl?
3) Zda dotyčná osoba, která svým necitlivým, neprofesionálním a naprosto arogantním rozhodnutím způsobila naprostý dopravní kolaps v Olomouci, bude za toto své rozhodnutí nějak potrestána? V případě, že ano, jakým způsobem?

Odpověď:

Žadateli byla dne 16.12.2019 zaslána níže uvedená odpověď:

1) Vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce a čára určující místo zastavení - vzhledem k intenzitě dopravy na této křižovatce přestávalo svou nízkou viditelností plnit svoji funkci. Bylo nutné zkoordinovat kapacitní vytížení prováděcí firmy a nepříznivé klimatické podmínky jako jsou mlha, déšť, nízké teploty a zvýšená vlhkost vzduchu. Tyto dle předpovědi v následujících dnech měly nastat. Práce ve večerních a nočních hodinách pak mají zásadní vliv na kvalitu provádění VDZ a také bezpečnost pracovníků pohybujících se při práci na silnici. Práce probíhaly dle záznamů z GPS 28.11. od 14:20 do 15:35 hodin. Což dokládáme přiloženým výpisem.

Št 2019-11-28

13:31
14:20

[437] Dolní Újezd (Přerov), Česko
Hněvotínská 6, Olomouc, Česko

190159
190197

38.1

49 min

ø 47
117 MAX

215
255

0.00 | 0.00

služobná

 

Normospotreba kombinovaná

 

1 h 15 min

 

Št 2019-11-28

15:35
16:52

Hněvotínská 6, Olomouc, Česko
Velké Albrechtice 323 (Nový Jičín), Česko

190197
190281

83.8

1 h 17 min

ø 65
134 MAX

552
499

0.00 | 0.00

služobná

 

Normospotreba kombinovaná

 

14 min

 

 

2) Technický pracovník Správy Olomouc odpovědný za kvalitu vodorovného dopravního značení.
 
3) Dotyčný pracovník určitě nerozhoduje a nepracuje neprofesionálně, natož arogantně. Jsme si nastalé situace vědomi, proto byl zaměstnanec poučen při osobním pohovoru u nadřízeného a tato politováníhodná situace se již nebude opakovat.

Žádost:

Žadatel požadoval po povinném subjektu kopie smluv k níže uvedeným veřejným zakázkám:

1) "R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD"
2) "R35 Časy - Ostrov,  DSP/IČ/PDPS/AD"
3) "D3 0310/I Úsilné - Hodějivice VD-ZDS"
 

Odpověď:

ŘSD dne 16.12.2019 sdělilo s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ, že veškeré smlouvy jsou zveřejněny v Registru smluv, tyto konkrétní na:

1) "R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD" - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4073100
2) "R35 Časy - Ostrov,  DSP/IČ/PDPS/AD" - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2314958
3) "D3 0310/I Úsilné - Hodějivice VD-ZDS" - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/953841
 

Žádost:

Žadatel ve své žádosti žádal o poskytnutí informací k aktuálně budovaným nebo plánovaným odpočívkám.


Odpověď:

ŘSD žadateli zaslalo dne 16.12.2019 zaslalo v příloze vyřízení část požadovaných informací.

Dále, s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ sdělilo, že:
 
Stavební práce byly letos ukončeny na:
D1 Újezd u Průhonic P - kapacita nezměněna
D1 Humpolec L - kapacita viz tabulka
D8 Siřejovice P - kapacita viz tabulka
 
Stavební práce probíhají na
D1 Střechov P - kapacita viz tabulka
 
Dodavatel je vybrán na
D5 Šlovice P+L - kapacita viz tabulka
 
Další podrobné informace, např. náklady či zadávací dokumentace, jsou zveřejněny v registru smluv a na našem profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
Ostatní odpočívky jsou ve fázi přípravy projektu.
D8 Siřejovice L není připravováno.
 
Přírůstek stání sledujeme jen u NA, která jsou primárně navyšována. Stání pro ostatní vozidla je evidováno jen u provozovaných odpočívek, lze dohledat na mapovém portálu ŘSD.
Výměra odpočívek není evidována.

Příloha ke stažení

rozšiřované.xlsx

Žádost:

ŘSD obdrželo žádosti ohledně poskytnutí nabídky vybraného dodavatele u veřejné zakázky 954-I/11 Opava, severní obchvat – západní část, záchranný archeologický výzkum.


Odpověď:

Dne 9.12.2019 ŘSD požadované poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc Kč bez DPH, které byly uzavřené od 1.8. 2019 do 30.11. 2019.


Odpověď:

ŘSD dne 5.12.2019 žadateli zaslalo požadovaný přehled.

Příloha ke stažení

Export_VZ nad 200tis._010819_301109.xlsx

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí plnění smlouvy týkající se veřejné zakázky „D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny, DURIČ k UR “.


Odpověď:

Dne 27.11.2019 ŘSD požadovanou studii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.