Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se odstranění reklamních zařízení v obci Příbram.


Odpověď:

Dne 26.3.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

ŘSD je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996 ve znění dodatků 1 – 14, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Účelem ŘSD je mj. zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plnění funkce správce komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.
 
Postup při odstraňování reklamních zařízení umístěných v ochranných pásmech je podrobně dán ust. § 31 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda se dané reklamní zařízení nachází v ochranném silničním pásmu, zda je umístěno v souladu s povolením, atd., náleží příslušnému silničnímu správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“). ŘSD pak na základě výzvy SSÚ vykonává činnosti, které jsou mu uloženy, tzn., že po uplynutí lhůt stanovených ve výzvách adresovaných vlastníkům k odstranění reklamních zařízení provozovaných v silničních ochranných pásmech silnic I. tříd, jsou tato zařízení odstraňována našimi zhotoviteli běžné údržby komunikací.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací ohledně smluv, faktur a dalších informací týkajících se smluvního vztahu ŘSD a Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář.


Odpověď:

Dne 26.3.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informace ohledně možného ovlivnění režimu spodních vod v rámci akce „ I/3 Červe Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1“.


Odpověď:

Dne 23.3.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

Vzhledem k profilaci terénu v okolí budoucího MÚK u mlékárny a poloze zamýšleného tunelu Konopiště je nepravděpodobné ovlivnění režimu podzemních vod na zmíněných pozemcích (p. č. 2437/1,2 a 3 v k. ú. 602191 Benešov u Prahy). Linie hlavní trasy E55 je v místě tunelu na „rozvodí“ s výškou terénu / vozovky budoucího tunelu v úrovni cca 377 /371 m. n. m. 

Generální směr toku podzemní vody je podle předběžného GTP pod zářezem hlavní trasy k severovýchodu (SZ), tedy přibližně ve směru údolíčka vymezeného vrchem Šiberna a komunikací
ul. Konopišťská - III/10614  (podél zámeckého parku). Směr údolí je shodný s potokem Melenka, který dotuje zámecké jezírko a pramení cca 220 m SZ od budoucího pražského portálu tunelu Konopiště. Výše zmíněné pozemky jsou situovány na pravém boku údolí (ve směru toku Melenky) v úrovni cca 373 m. n. m.
Na V od E55 klesá terén směrem do centra Benešova (železniční stanice 363 m. n. m.). Od hranice vymezené ulicí Ke Stadionu – III/11457 dochází ke změně směru odtokových poměrů srážkových/podzemních vod SV směrem (do centra Benešova). Trasa E55 vedená v zářezu zajištěném podzemními stěnami může částečně ovlivnit odtok vody z území na linii rozcestí U motelu -  Na Křížových. Voda může putovat podél podzemních stěn do nejnižšího místa trasy před pražským portálem tunelu (cca 371,74 m. n. m.). Tato voda může částečně dotovat údolí s potokem Melenka, a dále snižovat riziko úbytku či ztráty podzemní vody. To zvyšuje nepravděpodobnost ovlivnění hladiny podzemní vody na zmíněných pozemcích.
Těsnost podzemních stěn vychází z předpokladu návrhu styku lamel jako vodotěsného spoje a jejich vetknutí do vrstvy granodioritů s koeficientem filtrace v řádech 10-6 - 10-7 (mírně zvětralé granodiority, R4 – R3), lze také považovat za těsné.
 
Nejbližší stavební činnost vzhledem k poloze pozemků bude probíhat při výstavbě násypů ramp MÚK u mlékárny. Vzhledem k faktu, že zde není počítáno s hloubkovým zakládáním, nehrozí ovlivnění hladiny podzemních vod. Při výstavbě musí být zabráněno úniku provozních kapalin ze staveništní dopravy a jejich průsaku do podložních vrstev.
 
V současné době probíhá vyhodnocování výsledků podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Součástí průzkumu bylo také zhotovení hydrogeologicky vystrojených monitorovacích vrtů pro dlouhodobé sledování hladiny podzemní vody. V rámci závěrečné zprávy průzkumu bude vypracován ideový návrh monitoringu podzemních vod před stavbou a v jejím průběhu. Na základě tohoto monitoringu budou přijímána další opatření pro snížení vlivu stavby na okolí.
Z dosud získaných informací však vyplývá, že rekonstrukce silnice I/3 a zejména její zahloubení podél Konopišťského parku, nezasáhne pod hladinu podzemní vody a nedojde tedy k jejímu ovlivnění.
 
Dále probíhá veřejnoprávní projednání záměru k územnímu řízení pro umístění stavby dle stavebního zákona. V další fázi přípravy, tj. po nabytí právní moci územního rozhodnutí, budou zahájeny výkupy pozemků a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. 
Podle aktuálního harmonogramu přípravy stavby je výstavba plánována v letech 2022-2024, předpokládaná doba výstavby je 2 stavební sezóny. Upozorňujeme však, že tento termín je pouze předpokládaný časový údaj, který může být ovlivněn mnoha investorskými riziky a komplikacemi vzniklými v průběhu další přípravy projektu, v jejichž důsledku může vzniknout zpoždění v termínu zahájení realizace stavby.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k veřejné zakázce „Komplexní zhodnocení technického stavu energetického zařízení SSÚD“.


Odpověď:

Dne 16.3.2020 zaslal povinný subjekt žadateli následující informace:

Účastníci zakázky 01PU-004078 Komplexní zhodnocení technického stavu energetického zařízení SSÚD: 
 
Ivy Street s.r.o., IČO 24151858 – nabídková cena 1.785.000,- Kč – vítěz zakázky
VIP Capital s.r.o., IČO 01503715 – nabídková cena 1.806.000,- Kč 
Opus Consulting s.r.o., IČO 04647084 – nabídku nepodal

Žádost:

Žadatel žádal o informace týkajících se pronájmu ploch odpočívky D8 – Varvažov vpravo, Varvažov vlevo, v katastrálním území Dělouš.


Odpověď:

Dne 13.3.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
V rámci vyřízení žádosti ještě doplnil, že ŘSD nepronajímá pozemek pod odpočívkou, ale část stavby odpočívky v souladu s ust. § 12 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Žádost:

Žadatel žádal o kopie veškeré korespondence, tj. listinná i e-mailová, zápisy z jednání, pozvánky na jednání, prezenční listiny atd týkající se Aktualizace ZUR JMK.


Odpověď:

Dne 13.3.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o informace souvisejících s přípravou stavby „Přeložka silnice I/11 Havířov – Třanovice“.


Odpověď:

Dne 11.3.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

1. Byl zpracován před zadáním technickoekonomické studie stavby „Přeložka silnice I/11 Havířov – Třanovice“ nový model dopravy, který reflektuje nové Prognózy intenzity automobilové dopravy (TP 225), vydané v září roku 2018?
Model dopravy je součástí aktuálně zpracovávané technickoekonomické studie a reflektuje koeficienty růstu dopravy dle aktuálně platného TP 225.
 
2. Počítá technickoekonomické studie s údaji z nové Prognózy intenzity automobilové dopravy (TP 225), která byla vydána v září roku 2018?
Ano,  odpověď navazuje na bod č. 1.
 
3. Počítá se v technickoekonomické studii se změnou intenzity dopravy, vyplývající se zahájení stavby „Obchvatu Karviné na silnici I/67“ která výrazně zlepší propojení Bohumína a Českého Těšína pro tranzitní dopravu?
Ano, model dopravy uvažuje široké okolí města Havířova a tudíž je výhledové zprovoznění obchvatu Karviné (sil. I/67) jeho součástí.  
 
4. Proběhlo před zadáním technickoekonomické studie stavby sčítání dopravy na páteřních křižovatkách ve městě Havířově (Ostravská x Ostravská směr Anglická; Ostravská x Orlovská x Hlavní třída x Železničářů; Orlovská x Požární x U Skleníku; Orlovská x Vodní; Orlovská x Vodní x Dělnická; Dělnická x Fryštátská x Kpt. Jasioka; Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická; Těšínská x Národní třída x Na Nábřeží x 17. Listopadu; Těšínská x Frýdecká x Okrajová; Těšínská x Na Záguří x Padlých hrdinů; Padlých hrdinů x Karvinská), nebo se vycházelo ze sčítání dopravy z roku 2016?
Sčítání dopravy nebylo prováděno. Model dopravy, který je součástí technickoekonomické studie, je kalibrován na výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2016.
 
5. Pokud bylo na vyjmenovaných křižovatkách (případně jen některých křižovatkách), uvedených v bodě 4, provedeno sčítání dopravy po roce 2017, žádáme o zaslání denních hodnot průjezdu motorových vozidel na těchto křižovatkách.
Sčítání nebylo provedeno.
 
6. Byl před zadáním technickoekonomické studie zpracován hydrogeologický průzkum v blízkosti trasování stavby „Přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice“? 
Ne, v rámci studie nejsou pořizovány žádné průzkumy. Součástí je pouze inženýrsko-geologická rešerše, která vychází z dostupných archivních podkladů. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum, jehož součástí bude také hydrogeologická část, bude pořízen jako podklad pro zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR). Pokud následně z umístění stavby do území vyplyne potřeba podrobnějšího hodnocení zásahu do vodního prostředí v území, budou v rámci DÚR doplněny potřebné hydrogeologické posudky.
 
7. Počítá technickoekonomická studie s náklady, plynoucími s ochranou spodních vod a mokřadů podél řeky Lučiny a Stonávky z důsledku zahloubení silnice I/11 pod stávajícím kruhovým objezdem Ostravská x U Koupaliště x Hlavní třída x Orlovská x Železničářů? Jaké jsou předběžné náklady na zajištění ochrany mokřadů v této lokalitě?
V rámci podrobností zpracování studie není možné stanovení konkrétních dopadů do popisované lokality ani stanovení návrhu konkrétních opatření a jejich nákladů. Upřesnění zásahu stavby do území a návrh konkrétních opatření bude podrobněji řešeno v dalších stupních projektové dokumentace, kdy budou k dispozici potřebné podklady – geodetické zaměření území, průzkumy a dokumentace vlivu stavby na životní prostředí. V rámci technickoekonomické studie jsou náklady na vyvolané vlivy stavby v území (včetně opatření pro ochranu ŽP) stanoveny procentuálním podílem z nákladů na hlavní objekty stavby.
 
8. Byl proveden geologický průzkum v úseku navrhovaného vedení „Přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice“, které bylo dlouhodobě zatíženo důlními vlivy? 
Ne, odpověď navazuje na bod č. 7.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k veřejné zakázce „Využití technologie UAV v oblasti revizí a monitoringu mostních konstrukcí“.


Odpověď:

Dne 23.3.2020 poskytl povinný subjekt žadateli níže uvedené informace:

osloveny byly 3 subjekty:
ALPHA - OMEGA, s.r.o.
Euro Drone CEE s.r.o.
NET-Services, s.r.o. 
 
 
nabídku podaly 2 subjekty:
Euro Drone CEE s.r.o. – 999 000,- Kč bez DPH
NET-Services, s.r.o. – 1 020 000,- Kč bez DPH

Žádost:

Žadatel žádal o kopie smluv a informace o odměňování se společností Skils s.r.o. advokátní kancelář týkající se sporu, který vede ŘSD se společností EUROVIA CS, a.s ve věci stavby dálnice D47 u Ostravy.


Odpověď:

Dne 14.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace o veškerých finančních prostředcích investovaných do staveb Obchvatu města Znojma, tedy veškerých finančních prostředcích investovaných do realizace jednotlivých staveb, ale i do přípravy staveb a zhotovení dokumentace výše zmíněného obchvatu.


Odpověď:

Povinný subjekt požadované informace dne 5.3.2020 poskytl.

Příloha ke stažení

15_20.7z

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně rámcových smluv a veřejných zakázek, konkrétně:

1) Zamýšlí ŘSD připravovat či připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku podobnou na poskytování právních služeb  obdobné tomu, na jehož základě byly uzavřeny Rámcové smlouvy tak, aby bylo zajištěno kontinuální poskytování právních služeb i po uplynutí doby trvání Rámcových smluv a
2) V případě, že ŘSD zamýšlí připravovat takové zadávací řízení či jej připravuje, žádáte o uvedení alespoň přibližného termínu, kdy k zahájení takového zadávacího řízení na veřejnou zakázku na právní služby dojde.

Odpověď:

Povinný subjekt dne 5.3.2020 poskytl níže uvedené informace:

1) Ano, ŘSD skutečně zamýšlí přípravu obdobné veřejné zakázky na novou Rámcovou dohodu v oblasti právních služeb.
2) Hrubý odhad zahájení zadávacího řízení na základě aktuálního stavu přípravy zadávacích podmínek je červen 2020. Zatím nebyl stanoven žádný závazný interní termín pro zahájení. Před zahájením zadávacího řízení ŘSD zvažuje provedení předběžné tržní konzultace.

BIM

Žádost:

Žadatel žádal o informace týkající se oblasti BIM, konkrétně:

1. Kolik jste od roku 2016 do 21. února 2020 vynaložili prostředků na zavádění tzv. BIM do dopravních staveb (metodiky, konzultace, koncepce, školení atd.),
2. Přehled smluv, které jste v této oblasti od 1. ledna 2016 do 21. února 2020 uzavřeli, s těmito údaji: název zakázky, datum uzavření smlouvy, vyzvané společnosti k účasti v soutěži, společnosti s podanou nabídkou.

Odpověď:

Povinný subjekt žadateli dne 4.3.2020 sdělil, že od roku 2016 do 21.2.2020 uhradilo ŘSD v oblasti BIM částku 467 400,00 Kč bez DPH, resp. 565 554,00 Kč vč. DPH Požadovaný přehled zaslal povinný subjekt formou přílohy k vyřízení a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí dat z datové vrstvy mapové aplikace.


Odpověď:

Dne 20.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace jaká společnost, na základě jaké smlouvy s ŘSD a jakým zejm. veřejnoprávním dokumentem byl povolen odvoz zeminy ze stavby dálnice D6 do k. ú. Jeřeň, okres Karlovy Vary.


Odpověď:

Povinný subjekt dne 18.2.2020 žadateli sdělil, že stavbu „R6 (D6) Lubenec, obchvat“ realizuje Společnost „R6 (D6) - SWIETELSKY + STRABAG“ (správcem společnosti je firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice) na základě smlouvy o dílo ze dne 29.1.2018 - 07PT-000826. 

Vývoz zeminy ze stavby (což je v této situaci nevhodný materiál) je plně v kompetenci Zhotovitele, který si zajišťuje lokality pro umístění výkopového materiálu dle svých možností. Za účelem zjištění bližších informací je nutné kontaktovat realizační firmu, tj. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Žádost:

Žadatel žádal o informace ohledně přivaděče I/57 u Pozděchova.


Odpověď:

Dne 3.3.2020 zaslal povinný subjekt níže uvedené informace žadateli:

 

Stavba I/57 Přivaděč Pozděchov je připravována jakou součást dálnice D49, napojuje se na stavbu D 4903.2, kdy bez této pak není možné ani důvodné Přivaděč samostatně realizovat. Stavba se nachází teprve ve fázi studií a zajišťování průzkumů. 
 
1) Jaké mají být parametry této stavby: šířka silnice, návrhová rychlost a délka.
Předpokládá se použití kategorie S 9,5/60 v délce cca 3,4km.
 
2) V jakém stádiu příprav se tato stavba nachází, které práce na její přípravě již byly učiněny a zadány. 
Stavba se nachází teprve ve fázi studií a zajišťování průzkumů. 
Stavba (shodně s D 4903.2) se nachází ve fázi celoročních botanických a zoologických průzkumů jako podkladů pro novou dokumentaci EIA. 
 
3) Kdy předpokládáte, že bude zahájeno posuzování této stavby podle 
zákona č. 100/2001 Sb. 
Termín zahájení posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. je závislý na vyřešení problematiky dálnice D49, které z hlediska časového neumíme přesně predikovat. 
 
4) Kdy předpokládáte, že bude probíhat realizace této stavby. 
Termín zahájení realizace stavby je závislý na vyřešení problematiky dálnice D49, které z hlediska časového neumíme přesně predikovat. 

Žádost:

Žadatel žádal o kopii smlouvy mezi ŘSD a firmou Eurospektrum z roku 2006 o budování Exitu 4 na D1.


Odpověď:

Dne 21.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatelova žádost se týkala poskytnutí informace, zda je v současné době platná výjimka pro silnici I/35 procházející městem Hranice. Dále žádal o sdělení, zda je tato výjimka ještě stále platná, případně zda byla vydána nová a pokud ještě nebylo vydáno konečné rozhodnutí, v jaké fázi se celá záležitost nachází.


Odpověď:

Povinný subjekt dne 13.2.2020 žadateli sdělil, že výjimka pro silnici I/35 není v současné době platná. Byla platná do 31. 12. 2017 na základě rozhodnutí vydaného dne 29. 6. 2015, č. j.: KHSOC/13788/2015/PR/HOK. 

V současné době má ŘSD připraveny podklady (aktualizované hlukové mapy) a bude podávat žádost o vydání časově omezeného povolení.
Stav přípravy stavby I/35  Lešná  - Palačov: Pro stavbu je zpracovaná projektová DSP. V červnu 2017 byl dokončen celoroční biologický průzkum a na základě vypracované dokumentace EIA bylo na konci června 2018 požádáno o vydání ověřovacího stanoviska. Nová EIA byla vypracována a proběhlo také vypracování oponentního posudku. Dne 13. 2. 2019 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA, takže mohou pokračovat další správní řízení a rozhodnutí. Dle závěrů stanoviska nebude v důsledku výstavby a provozu záměru docházet k poškozování životního prostředí. Vydané stanovisko EIA ovšem vyžaduje změnu územního rozhodnutí. Probíhá vypracování projektové dokumentace na změnu ÚR (změna mostních objektů - migrační trasy, retenční nádrže aj.). Předpoklad vydání změněného územního rozhodnutí je v březnu 2020. V dubnu 2019 schválil Státní pozemkový úřad návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území obce Lešná. Tyto úpravy jsou potřebné k dokončení majetkoprávní přípravy na KÚ. Předpoklad zahájení prací je rok 2022.

Žádost:

Žadatel požadoval vyjádření k projektům I/43 MÚK Kuřim, východ a I/43 Podlesí, obchvat, resp.vyjádření ŘSD ze dne 27.8.2019, kterým se vyjádřilo k dopisu Krajského úřadu č.j. JMK 114404/2019.


Odpověď:

Dne 12.2.2020 povinný subjekt informace poskytl.

Příloha ke stažení

vyjadreni_k_odvolani_I-43_Podlesi_Kurim_Lipuvka.pdf

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací:

- Kdo je vaším skutečným majitelem?
- Kdo je vaším skutečným majitelem ve smyslu směrnice 2018/843? Tedy každá osoba ve  vrcholném vedení instituce.
- Kdo je vaším skutečným majitelem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.? Tedy  každá fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo i nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

 


Odpověď:

Povinný subjekt dne 6.2.2020 s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ Vám sdělil, že veškeré informace týkající se ŘSD, jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.rsd.cz/wps/portal/, detaily týkající se výše uvedených dotazů pak jsou k dispozici v sekci Organizační struktura a ve Zřizovací listině na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-a-dalnic.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se investičních akcí projektů „I/43 MÚK Kuřim, východ“ a „I/43 Podlesí, obchvat“.


Odpověď:

Dne 20.1.2020 požadované informace povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí termínu odstranění značky IZ 4a – Obec na silnici I/11.


Odpověď:

ŘSD žadateli dne 31.1.2020 sdělilo, že ještě téhož dne byla značka vytočena, aby nebyla platná, a že v následujícím týdnu (nejpozději do 10.2.2020) bude odstraněna celá, včetně betonového základu.

Žádost:

Žadatel žádal povinný subjekt o poskytnutí informací ohledně plánu modernizace dálnice D10.


Odpověď:

Povinný subjekt dne 30.1.2020 žadateli sdělil, že:

V tuto chvíli je zpracována technická studie, probíhá její schvalování na ministerstvu dopravy. Zároveň probíhá souběžně její projednávání (představení) zástupcům dotčených obcí a dalším dotčeným subjektům.
Po schválení studie na MD bude zahájena příprava podkladů pro proces EIA (Oznámení EIA) a pro samotný projekt k územnímu, resp. stavebnímu řízení.
V tuto chvíli neprobíhá žádné správní řízení v této věci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů k VMO Brno.


Odpověď:

Dne 9.1.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie smlouvy o právu provést stavbu.


Odpověď:

Dne 7.1.2020 ŘSD požadovanou kopii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně inženýrských sítí na odpočívce D1 Stránecká Zhoř - levá směr Praha.


Odpověď:

ŘSD dne 18.12.2019 žadateli odpovědělo, že na odpočívce se nenachází žádné inženýrské sítě ve správě ŘSD. Vybudován je pouze rozvod NN pro veřejné osvětlení, který byl napojen v objektu motorestu, který však není ve vlastnictví ŘSD. Toto osvětlení je nefunkčnía průběh tohoto rozvodu není evidován. Zdroj vody, elektřiny, stejně jako ČOV, byly ve vlastnictví nájemce a nacházejí se mimo pozemky ŘSD.

 

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k opravě vodorovného dopravního značení – přechodu pro chodce na na křižovatce ulic Foersterova, Albertova, Hněvotínská a Štítného v Olomouci, konkrétně:

 
1) Proč se přemalovává přechod pro chodce v době největší dopravní špičky, tedy okolo 15.30 hod. dne 28.11.2019? 
2) Kdo o těchto pracích v tuto dobu rozhodl?
3) Zda dotyčná osoba, která svým necitlivým, neprofesionálním a naprosto arogantním rozhodnutím způsobila naprostý dopravní kolaps v Olomouci, bude za toto své rozhodnutí nějak potrestána? V případě, že ano, jakým způsobem?

Odpověď:

Žadateli byla dne 16.12.2019 zaslána níže uvedená odpověď:

1) Vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce a čára určující místo zastavení - vzhledem k intenzitě dopravy na této křižovatce přestávalo svou nízkou viditelností plnit svoji funkci. Bylo nutné zkoordinovat kapacitní vytížení prováděcí firmy a nepříznivé klimatické podmínky jako jsou mlha, déšť, nízké teploty a zvýšená vlhkost vzduchu. Tyto dle předpovědi v následujících dnech měly nastat. Práce ve večerních a nočních hodinách pak mají zásadní vliv na kvalitu provádění VDZ a také bezpečnost pracovníků pohybujících se při práci na silnici. Práce probíhaly dle záznamů z GPS 28.11. od 14:20 do 15:35 hodin. Což dokládáme přiloženým výpisem.

Št 2019-11-28

13:31
14:20

[437] Dolní Újezd (Přerov), Česko
Hněvotínská 6, Olomouc, Česko

190159
190197

38.1

49 min

ø 47
117 MAX

215
255

0.00 | 0.00

služobná

 

Normospotreba kombinovaná

 

1 h 15 min

 

Št 2019-11-28

15:35
16:52

Hněvotínská 6, Olomouc, Česko
Velké Albrechtice 323 (Nový Jičín), Česko

190197
190281

83.8

1 h 17 min

ø 65
134 MAX

552
499

0.00 | 0.00

služobná

 

Normospotreba kombinovaná

 

14 min

 

 

2) Technický pracovník Správy Olomouc odpovědný za kvalitu vodorovného dopravního značení.
 
3) Dotyčný pracovník určitě nerozhoduje a nepracuje neprofesionálně, natož arogantně. Jsme si nastalé situace vědomi, proto byl zaměstnanec poučen při osobním pohovoru u nadřízeného a tato politováníhodná situace se již nebude opakovat.

Žádost:

Žadatel požadoval po povinném subjektu kopie smluv k níže uvedeným veřejným zakázkám:

1) "R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD"
2) "R35 Časy - Ostrov,  DSP/IČ/PDPS/AD"
3) "D3 0310/I Úsilné - Hodějivice VD-ZDS"
 

Odpověď:

ŘSD dne 16.12.2019 sdělilo s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ, že veškeré smlouvy jsou zveřejněny v Registru smluv, tyto konkrétní na:

1) "R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD" - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4073100
2) "R35 Časy - Ostrov,  DSP/IČ/PDPS/AD" - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2314958
3) "D3 0310/I Úsilné - Hodějivice VD-ZDS" - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/953841
 

Žádost:

Žadatel ve své žádosti žádal o poskytnutí informací k aktuálně budovaným nebo plánovaným odpočívkám.


Odpověď:

ŘSD žadateli zaslalo dne 16.12.2019 zaslalo v příloze vyřízení část požadovaných informací.

Dále, s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ sdělilo, že:
 
Stavební práce byly letos ukončeny na:
D1 Újezd u Průhonic P - kapacita nezměněna
D1 Humpolec L - kapacita viz tabulka
D8 Siřejovice P - kapacita viz tabulka
 
Stavební práce probíhají na
D1 Střechov P - kapacita viz tabulka
 
Dodavatel je vybrán na
D5 Šlovice P+L - kapacita viz tabulka
 
Další podrobné informace, např. náklady či zadávací dokumentace, jsou zveřejněny v registru smluv a na našem profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
Ostatní odpočívky jsou ve fázi přípravy projektu.
D8 Siřejovice L není připravováno.
 
Přírůstek stání sledujeme jen u NA, která jsou primárně navyšována. Stání pro ostatní vozidla je evidováno jen u provozovaných odpočívek, lze dohledat na mapovém portálu ŘSD.
Výměra odpočívek není evidována.

Příloha ke stažení

rozšiřované.xlsx

Žádost:

ŘSD obdrželo žádosti ohledně poskytnutí nabídky vybraného dodavatele u veřejné zakázky 954-I/11 Opava, severní obchvat – západní část, záchranný archeologický výzkum.


Odpověď:

Dne 9.12.2019 ŘSD požadované poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc Kč bez DPH, které byly uzavřené od 1.8. 2019 do 30.11. 2019.


Odpověď:

ŘSD dne 5.12.2019 žadateli zaslalo požadovaný přehled.

Příloha ke stažení

Export_VZ nad 200tis._010819_301109.xlsx

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí plnění smlouvy týkající se veřejné zakázky „D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny, DURIČ k UR “.


Odpověď:

Dne 27.11.2019 ŘSD požadovanou studii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel žádal poskytnutí plnění smlouvy týkající se veřejné zakázky „D52 5204.1 Pohořelice - Nová Ves, úprava DÚR 2019 “.


Odpověď:

Dne 27.11.2019 ŘSD požadovanou studii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí plnění smlouvy týkající se veřejné zakázky „D52 5204.1 Pohořelice - Nová Ves - Aktualizace DUR“.


Odpověď:

Dne 27.11.2019 ŘSD požadovanou studii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatelka požadovala poskytnutí výsledků měření hluku na silnici I/7 v obcích Hora Svatého Šebestiána a Nová Ves u Hora Svatého Šebestiána.


Odpověď:

Dne 26.11.2019 ŘSD požadovanou studii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požaduje poskytnutí CD technických studií „D43 technicko-ekonomické prověření optimalizované varianty pro ZÚR JMK" a "D43 D1 - Kuřim - Svitávka, technicko-ekonomická studie včetně HDM-4"


Odpověď:

Dne 25.11.2019 ŘSD požadovanou studii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel ve své žádosti požadoval poskytnutí kopie Vyjádření k podaným odvoláním proti územnímu rozhodnutí ve věci „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko".


Odpověď:

Dne 25.11.2019 ŘSD požadovanou studii poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně nově osazeného dopravního značení na silnici I/50 v úseku sjezdu v Brně – Slatině ve směru k D1.


Odpověď:

ŘSD dne 21.11.2019 žadateli sdělilo, že silnice I/50 i nadále zpoplatněna není, pouze bylo chybně provedeno osazení dopravního značení.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí kopie veškeré korespondence přijaté i odeslané, listinné, faxové i e-mailové, zápisy a záznamy z jednání včetně pozvánek a prezenčních listin a dokumentů předaných osobně mezi ŘSD a všemi ostatními subjekty, vč. JMK, MMR, MD, MZP, UUR Brno, týkající se Aktualizace ZUR JMK, a to od 1.11.2016.


Odpověď:

ŘSD dne 21.11.2019 požadovaný dokument Žadateli poskytlo.

Příloha ke stažení

001795-Jihomoravský kraj-návrh AZÚR-an.pdf

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k přeložce silnice I/13 v úseku Děčín – D8 a k silnici I/62 v úseku Děčín – D8.


Odpověď:

ŘSD dne 19.11.2019 žadateli sdělilo, že:

1) Na základě dopisu Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým nám byla vrácena dokumentace EIA k přepracování, bylo v souladu s uvedenými požadavky rozhodnuto o provedení předběžného geologického průzkumu pro všechny 3 posuzované varianty přeložky silnice I/13, včetně hydrogeologického posouzení tak, aby mohl být v rámci přepracovávané dokumentace vyhodnocen a porovnány jednotlivé varianty mezi sebou i z tohoto hlediska. Aktuálně probíhá zpracování projektu průzkumu (smlouva je zveřejněna v registru smluv). Na základě odevzdaného projektu bude rozhodnuto o dalším postupu (rozsahu provedení samotného průzkumu). Předpokládáme, že proběhne výběrové řízení na zpracovatele samotného průzkumu v definovaném rozsahu.
 
2) ŘSD v současné době neuvažuje o zahrnutí úprav stávající trasy I/62 jako varianty přivaděče D8 – Děčín. Zlepšit zásadně její parametry (rozšít na 2+1 či 2+2) s ohledem na územní podmínky je velmi obtížné až nerealizovatelné. Stávající silnice slouží i pro přímou obsluhu území (křižovatky, napojení nemovitostí), kterou nelze eliminovat. Stávající trasa I/62 přes Ústí nad Labem i po případných úpravách není plnohodnotnou náhradou přivaděče D8 – Děčín.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací možnosti cyklostezky v rámci stavby I/20 Losiná – obchvat.


Odpověď:

ŘSD dne 19.11.2019 žadateli sdělilo, že se se samostatnou smíšenou stezkou pro pěší a cyklisty z Losiné do Černic v projektu neuvažuje. Nebylo to požadováno ani v rámci zpracování dokumentace DÚR.
 
Dále ŘSD žadateli doporučilo obrátit se přímo na obec Losiná nebo na ÚMO Plzeň – Černice. Dokumentace DÚR je však již v této chvíli vyprojektovaná a probíhá její projednávání s DOSS (dotčenými orgány státní správy).

Žádost:

Žadatel ve své žádosti požadoval zaslání Přílohy č. 2 ke smlouvě "D49, 4901 Hulín - Fryšták, Technická pomoc při přerušení stavby" zveřejněné v registru smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10560434.

Odpověď:

Dne 13.11.2019 ŘSD požadované informace poskytlo a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie Studie propojení D43 z MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v prostoru Ledce – Rajhrad.


Odpověď:

Dne 6.11.2019 ŘSd požadované informace poskytlo a souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí informací k možnosti uplatnění předkupního práva na pozemek v katastrálním území Podbořany.


Odpověď:

ŘSD dne 5.11.2019 požadované informace poskytlo a souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k rekonstrukci vozovky v obci Holohlavy.


Odpověď:

ŘSD dne 5.11.2019 žadateli sdělilo, že na silnici I/33 v Holohlavech proběhla celková rekonstrukce v roce 2015 – 2016. Investorem akce bylo ŘSD Správa Hradec Králové. V záruční době se objevily poruchy (praskliny a rozpady) v krytové vrstvě BBTM 8S. Proto byla stavba řádně reklamována zhotoviteli - ALPINE Bau CZ a.s.
O reklamaci bylo informováno vedení obce Holohlavy, které na poruchy také upozorňovalo a jejich odstranění urgovalo. V průběhu reklamačního řízení byla firma ALPINE Bau CZ a.s. převzata rakouskou společností PORR a.s., která v rámci převzetí všech závazků po ALPINE Bau CZ a.s. v současné době reklamační opravu provádí. Po provedení opravy budou provedeny zkoušky a měření, aby bylo prokázáno, zda je oprava v souladu s platnými předpisy a normami.

Žádost:

Žadatel ve své žádosti požadoval poskytnutí informací ohledně rekonstrukce dálnice D6.


Odpověď:

ŘSD dne 22.10.2019 zaslalo níže uvedené informace:

1) Jaký je aktuální harmonogram dokončení prací rekonstrukce D6, LS ve staničení 10,560 - 14,450?
Ve vysvětlení č.j. 21450/2018-10300 ze dne 25. 9. 2018 jste uváděli, že rekonstrukce bude provedena do 60 dnů od zahájení stavební sezóny 2019. Mohu se mýlit, ale říjen 2019 určitě nesplňuje definici „60 dnů od zahájení stavební sezony 2019".
Jak často ŘSD provádí kontrolu plnění harmonogramu?
Byly dodavateli uloženy nějaké sankce z prodlení?
 
V současné době je od 8.7.2019 prováděna oprava levé strany dálnice v úseku 12,500-10,485. Harmonogram počítal s ukončením prací 31. 10. 2019. Pokud nenastanou neplánované okolnosti, bude provoz spuštěn 25.10.2019, tedy s pětidenním urychlením stavby. 
V km 16,500-12,500 byla prováděna oprava v období 9.7.2018 – 4. 11. 2019. V období od 1. 4. 2019 do 29. 5.2019 byla dokončována oprava v úseku km 17,444-16,100. Časový posun na tomto úseku vznikl z důvodu zjištěného odlišného skutečného stavu stavby po odkrytí konstrukce vozovky, jenž vyvolalo potřebu nalezení adekvátního technického řešení a následného schvalovacího procesu, v souladu s harmonogramem čítajícím na dokončení 60 dní ve vhodných klimatických podmínkách.
 
2) Z jakého důvodu byly v úseku mezi Velkou Dobrou a Kamennými Žehrovicemi doplněny odvodňovací žlaby, jestliže je zcela zřejmé, že dálnice bez nich vydržela od okamžiku uvedení do provozu dne 5. 10. 1994 až do roku 2019, tedy 25 let?
Byla provádějící firmě uložena pokuta za trvalé znečištění silničního povrchu (v důsledku dočasného uložení betonové směsi)?
 
Na základě zpracované zadávací dokumentace došlo k celkové opravě stávajících zpevněných odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu dle staničení, včetně úpravy uličních vpustí. Žlaby vykazovaly neutěšený stavební stav a neplnily svoji funkci. Voda se místy hromadila na povrchu dálnice a ohrožovala bezpečnost a plynulost provozu. K odstranění znečištění povrchu má zhotovitel stanovenu lhůtu do 30. 4. 2020.
 
3) Jaký je aktuální stav záměru rekonstrukce D6 v úseku Nové Strašecí - Tuchlovice (se záměrem realizace 2019) a Kamenné Žehrovice - Družec (se záměrem realizace 2019)?
 
Na uvedené akce je zpracována projektová dokumentace, ovšem její doba samotné realizace je závislá na množství přidělených finančních prostředků pro jednotlivé roky. Proto nebyl realizován i avizovaný záměr pro rok 2019 . Doposud není známo, kdy se uvedené stavební práce budou realizovat.

Žádost:

Žádost o informace se týkala poskytnutí informace na základě jakých podkladů došlo k prodloužení realizace stavby D8 Lovosice – Řehlovice?


Odpověď:

ŘSD dne 22.10.2019 žadateli s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ sdělilo, že termín dokončení realizace stavby byl prodloužen dodatky souhrnu smluvních dohod na realizaci stavby. Vše je veřejně k dispozici v registru smluv, konkrétně na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10278966.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí informací k veřejné zakázce „Oprava dálnice D 1 od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P“, kterou realizuje spol. Eurovia CS a.s. (číslo smlouvy objednatele 01PU-004168), konkrétně:

 
Doba plnění veřejné zakázky dle SoD činí 210 kalendářních dnů.
1. Toto je standardní doba realizace obdobných stavebních prací (7 měsíců na 8,85 km délky komunikace)? 
2. Takovou dobu plnění vyžadují technologické postupy nebo termín plnění vychází pouze z nabídky uchazečů?
3. Z jakého důvodu na staveništi není zaveden třísměnný provoz, který by zkrátil termín plnění? Není možné toto požadovat v zadávací dokumentaci?
4. Oprava odpočívek bude probíhat již za plného obnoveného provozu nebo bude na km 2,350 – 11,20 stále dopravní omezení?
5. Dopravní omezení mezi km 2,350 - 11-20 bude v současné podobě zavedeno po celých 210 dní návazně po sobě? Těchto 210 dní se počítá od data podpisu  SoD nebo od data sepsání předávacího protokolu (předání staveniště)? Ke kterému dni bylo staveniště předáno?
6. Pokud se doba plnění nepočítá 210 dní návazně jdoucích a bude probíhat technologická přestávka (klimatické podmínky, zimní období), je stanoveno, ke kterému dni budou práce přerušeny? Bude v této technologické přestávce na úseku 2,350-11,20 plně obnoven provoz bez dopravních omezení?
7. Čekají řidiče s ohledem na četná dopravní omezení a uzavírky nějaké benefity pro rok 2020, např. zlevněná dálniční známka, kterou nelze v současné době naplno využít, apod.?

Odpověď:

ŘSD dne 22.10.2019 poskytlo požadované informace:

 
1. Oprava byla rozdělena na 8 etap + oprava odpočívky. V každé etapě bylo nutné odfrézovat stávající konstrukce vozovky.  Jedná se o provedení studené recyklace (u 5 etap, kdy je nutné dodržet technologickou pauzu, která dle normy trvá 7 dní) a položení čtyř asfaltových vrstev u všech etap. Proto nebylo možné dle důvodů uvedených výše realizovat opravu daného úseku rychleji.
2. Doba opravy je stanovená technologickými postupy a rozdělením do etap z důvodu vysoké intenzity dopravy (95 tisíc vozidel za 24 hod.). Soutěž je vypsána v režimu 70 % cena a 30 % čas. Zhotovitel ve své nabídce do soutěže zkrátil čas potřebný na realizaci opravy o 35 dní.
3. Pracovní doba byla stanovena od 6 hod. do 19 hod. Noční provoz nebyl povolen Hygienickou stanicí hlavního města Prahy z důvodu rušení nočního klidu.
4. Oprava odpočívky směrem do Brna byla ukončena dne 18. 10. 2019 a nyní se využívá bez omezení. Další stavební práce budou následovat v červnu příštího roku.
5. Stavební práce na trase byly ukončeny ke dni 19. 10. 2019, oprava dalších úseků bude zahájena v červnu 2020. Obchodní podmínky nám ukládají do 14 dní od podpisu smlouvy předat staveniště. Staveniště bylo předáno dne 26.7.2019.
6. Práce byly přerušeny 19.10.2019 a je obnoven provoz bez omezení.
7. ŘSD se žádnými kompenzacemi nepočítá. Více informací Vám poskytne MD ČR, potažmo SFDI.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí informace, zda nám firma M – STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice III, Bílé Předměstí, IČ: 27557235 poskytla v minulosti vadné plnění zakázek na stavební práce, a zda vůči ní byly uplatněny smluvní pokuty či jakékoliv jiné sankce, např. za pozdní předání dokončení díla, pozdní odstranění vad a nedodělků či reklamovaných vad apod., a zda došlo někdy k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.


Odpověď:

ŘSD dne 21.10.2019 žadateli sdělilo, že v posledních dvou letech realizovala společnost M – STAV s.r.o. zakázky pouze Správám Pardubice a Hradec Králové. Stavby přebíralo ŘSD bez vad a s minimálním počtem nedodělků, které byly následně odstraněny v požadovaném termínu. Žádné smluvní pokuty ani jiné sankce ŘSD proti této firmě neuplatnilo.

 

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí:

A. Jmenného seznamu všech schválených výrobků ŘSD dle uvedených předpisů včetně výstražných a předzvěstných vozíků a telematických prvků a zařízení (např. kamery, sčítače dopravy, SOS hlásky, meteo čidla, stožáry);
B. Jmenného seznamu všech schválených výrobců ŘSD dle uvedených předpisů výstražných a předzvěstných vozíků a telematických prvků a zařízení (např. kamery, sčítače dopravy, SOS hlásky, meteo čidla, stožáry);
C. Přiřazeného jmenného seznamu dodavatelů ke všem schváleným výrobkům a výrobcům dle shora uvedených předpisů;
D. Datum schválení takového výrobku a výrobce ze strany ŘSD;
E. Výrobky pokud možno roztřídit do jednotlivých kategorií a skupin, dle zavedené praxe ŘSD (např. portálové konstrukce, dopravní značení s dodavatelem a datem schválení, vč. uvedení dodavatele, který daný výrobek nechal schvalovat).

 

 


Odpověď:

ŘSD dne 4.10.2019 požadované informace poskytlo a souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel zaslal žádost o informace týkající se odstraňování reklamních zařízení na dálnici D10.


Odpověď:

ŘSD dne 1.10.2019 požadované informace poskytlo a dle ust. § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací ohledně opatření při hlukové zátěži na silnici I/9.


Odpověď:

ŘSD dne 10.10.2019 žadateli sdělilo, že má na uvedený úsek silnice I/9 v LK vydané „časově omezené povolení“ provozu zdroje hluku do 31. 12. 2022. 

Výjimka ze zákona č.258/2000 Sb., dle § 31 je vydána KHS LK pod číslem jednacím KHS KHSLB26684/2017.
Součástí výjimky jsou podmínky, které jsou splněny – jedná se především o výměnu oken v obcích Pihel, Chotovice, Česká  Lípa a podmínky v přípravě  realizace obchvatu – I/9 Dubice – Dolní Libchava II/262 a I/9 Nový Bor – Dolní Libchava, které do probíhající přípravy projektu zapracováváme.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí informací k demolici a stavbě mostu 508-004 přes D1.


Odpověď:

ŘSD dne 10.10.2019 žadateli sdělilo, že demolice mostu 508-004 je součástí veřejné  zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice, a dále dle § 6 odst. 1 InfZ:

1. předmětná VZ je uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek, evidenční číslo zakázky 645557

2. zadávací dokumentace je uveřejněná v sekci archivu zakázek na profilu https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD pod ID 11105

3. smlouva je uveřejněna v Registru smluv, číslo smlouvy/čj. 02PT-00468

Žádost:

Žadatel žádal o informace k novému mýtnému systému, konkrétně poskytnutí informací o tom kdo a kde bude uchovávat data o zaznamenaném provozu na zpoplatněných úsecích (data o průjezdech vozidel mýtnými branami), jakož i jak dlouho se tato data budou uchovávat.


Odpověď:

ŘSD dne 9.10.2019 požadované informace poskytlo a souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel požadoval:

a) seznam techniky ve vlastnictví ŘSD ke dni obdržení žádosti za jednotlivá SSÚD (včetně historie veškerých dodávek výrobků od počátku r. 2005 do dne obdržení žádosti):
Výstražný vozík; 
Předzvěstný vozík Světelné šipky;           
Předzvěstný vozík (provedení s trojbokými hranoly);
Předzvěstný vozík LED;
Světelná šipka - na vozidla
Sklopná světelná šipka - na vozidla
Sklopná PDZ na vozidla;
Varovný vysílač na vozidla (nejen samostatné, ale i když jsou součástí jiného výrobku).
 
b) pro jednotlivé výrobky (odstavec výše), včetně již nepoužívaných a dodaných od počátku roku 2005 do dne podání žádosti, za jednotlivá SSÚD:
Název výrobku, potažmo označení;        
Počet;
Rok dodání;
Rok vyřazení;
Výrobce a dodavatele výrobku.

Odpověď:

Dne 8.10.2019 ŘSD požadované informace poskytlo a souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel zaslal žádost o informace týkající se nejvyšší dovolené rychlosti na dálnici D3 na km 109 ve směru od Prahy dne 20.5.2018 


Odpověď:

ŘSD dne 8.10.2019 žadateli sdělilo, že:

ve směru od Prahy na ČB byla tato omezení rychlosti:
 
Km 108,060 – maximální povolená rychlost 100 km/h
Km 108,250 – maximální povolená rychlost 80 km/h
Km 108,650 – maximální povolená rychlost 60 km/h
 
Následně v km 109,2 byla doprava převedena na souběžnou silnici II/603.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informace k maximální rychlosti 90 km/hod. v úseku Bystřice nad Olší – Nebory na silnici I/11.


Odpověď:

ŘSD dne 27.9.2019 žadateli sdělilo, že v kolaudačním rozhodnutí stavby č.j. MSK 35033/2019 ze dne 15.07.2019 je ŘSD uložena podmínka, resp. požadavek na doplnění silničních ocelových svodidel v úseku cca km 10,5 - km 12,51 vpravo ve směru staničení silnice.  

V současné době bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na doplnění těchto svodidel a následně bude požádán příslušný silničně správní úřad o jejich stanovení. Po realizaci svodidel je možné požádat úřad o stanovení místní úpravy provozu – zvýšení rychlosti na silnici I/11 v úseku Nebory – Oldřichovice – Bystřice na 110 km/hod.

Žádost:

Žadatel požadoval informaci ohledně ohledně povolení umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1586/4 v k. ú. Olmice (ÚZVSM) a parc. č. 1589/1 (ŘSD).


Odpověď:

ŘSD dne 2.10.2019 žadateli sdělilo, že po prověření předmětného reklamního zařízení potvrzuje, že je umístěné na pozemku ŘSD patřícímu k silnici I/23, a že na reklamní zařízení nemá ŘSD k dispozici žádný smluvní vztah; reklama je umístěna protiprávně. ŘSD Závod Brno bude iniciovat dopisem na OD KÚ JMK zahájení procesu vedoucího k odstranění tohoto reklamního zařízení.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí:

- kopie přílohy č. 8 dokumentu D3 0301 PRAHA - JÍLOVÉ, Závěrečná zpráva Předběžného geotechnického průzkumu, zpracované společností GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, říjen 2013 a
- kopie dokumentu D3 0302 Jílové - Hostěradice, Předběžný geotechnický průzkum, PRAGOPROJEKT, a.s. Praha, 2013, bez příloh,
- kopie dokumentu D3 0303 Hostěradice - Václavice, Předběžný geotechnický průzkum, AZ Consult spol. s r.o., Ústí nad Labem, 2013, bez příloh a
- kopie dokumentu D3 0302 Jílové - Hostěradice, Předběžný doplňující geotechnický průzkum - geofyzikální průzkum, GEONIKA, s.r.o. Praha, bez příloh.


Odpověď:

Dne 18.9.2019 byly výše uvedené informace poskytnuty na CD. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel zaslal žádost o informace týkající se možnosti odkoupení pozemku parc.č. 3502/8 v katastrálním území Ratiboř u Vsetína, obec Ratiboř.


Odpověď:

ŘSD dne 23.9.2019 žadateli sdělilo, není oprávněno dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prodávat majetek státu. 

V případě, že by bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti daného pozemku pro ŘSD, bude převeden (příslušnost hospodařit s majetkem státu) z ŘSD na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který poté rozhoduje, jak bude s majetkem dále naloženo, tj. zda zůstane v majetku státu nebo bude prodán, pronajat atd.

Žádost:

Žadatel žádal o o poskytnutí informací o tom, (i) jaká konkrétní data se budou uchovávat o vozidlech, které využijí mýtný systém, (ii) kdo a kde bude tato data uchovávat, (iii) jakož i jak dlouho se tato data budou uchovávat. V případě, že u některých dat bude odlišná doba uchovávání, prosíme o rozčlenění těchto dat v závislosti na době jejich uchování.


Odpověď:

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně Reklamní zařízení umístěné na pozemku p.č. 2281/1 v katastrálním území Nový Lískovec, obec Brno.


Odpověď:

ŘSD žadateli dne 23.9.2019 sdělilo, že:

1)      Předmětné reklamní zařízení, nacházející se mimo těleso silnice I. třídy č. I/23, bylo umístěno na výše uvedený pozemek bez souhlasu ŘSD. Z tohoto důvodu ŘSD nedisponuje s požadovanými dokumenty.
2)      Požadavek na odstranění reklamního zařízení řeší Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, který opakovaně vyzýval postupné vlastníky reklamního zařízení k jeho odstranění. Žádný z postupných vlastníků reklamní zařízení však neodstranil.
3)      Předmětné reklamní zařízení je zařazeno do seznamu reklamních zařízení určených k odstranění a bude tedy odstraněno na náklady ŘSD, jež budou následně vymáhány po vlastníkovi reklamního zařízení.
 

Žádost:

Žadatel zaslal dotaz "Kdo konkrétně rozhodl o zrušení této digitalizace dat".


Odpověď:

Dne 13.9.2019 ŘSD zaslalo žadateli níže uvedené informace:

Zvyšování digitalizace v rámci ŘSD funguje nepřetržitě již řadu let, což vyplývá ze všech smluv, které jsou uzavírány. Jak zhotovitelé, tak konzultanti jsou výstupy povinni předávat v elektronické podobě a ve formátu stanoveným interním předpisem C2 – předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, který je veřejně dostupný na naších webových stránkách (https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/45a36ec2-cd0e-43bb-bc47-f0fa9fd037ac/Datovy_predpis_C2_V50.pdf?MOD=AJPERES).
Tento předpis je pravidelně aktualizován v souladu s vývojem trhu (poslední aktualizace byla provedena v roce 2015) a s ohledem na zavádění dalších nových systémů, které aktuálně testujme a plánujeme aktualizovat v průběhu příštího roku. 
 
Dále sdělujeme, že ŘSD je v digitalizaci dokumentů, které jste ve své Žádosti uvedl, mnohem dále. Pro služby technického dozoru je využívaná aplikace TEMPUS, ve které je sledována celková činnost externího dozoru, např. monitoring průběhu výstavby, převzetí jednotlivých dokončených vrstev, přejímky výrobků, archivace zjištěných neshod v průběhu realizace stavby, a další funkce. 
Nad rámec těchto činností byl systém TEMPUS v letošním roce rozšířen o modul Elektronického stavebního deníku, který už testujeme na vybraných stavbách.
 
Další z významných systémů, který již běží ve zkušebním provozu, je systém Centrální evidence vad (CEV) –systém shromažďující poruchy a vady v době užívání díla (stavby) jak v záruční, tak pozáruční době. Hlídá záruky, bankovní záruky, generuje soupisy vad a reklamační dopisy a upozorňuje na vady případných výrobků s opakující se poruchou.
Na tento systém navazuje Centrální evidence výrobků na stavbách ŘSD, v němž budou centrálně evidovány jednotlivé výrobky na konkrétních stavbách, čímž dojde k významné úspoře administrace a ke zvýšení kontrol a možnosti omezení nekvalitních výrobků. Tento systém je v současné době v pilotním provozu a do toho ostrého by měl přejít koncem letošního roku.
Dále pak v rámci jednotlivých staveb v posledních dvou letech zavádíme datová úložiště s možnostmi elektronického schvalování a odsouhlasení dokladů v průběhu realizace (RDS, TePř, KZP a další).
ŘSD má v plánu také zavést Systém hospodaření s vozovkou (SHV). Momentálně vyhodnocujeme přijaté nabídky a vybíráme dodavatele tohoto systému.
V neposlední řadě bychom zmínili také naši významnou účast ve vývoji projektování v systému BIM, kde jako průkopníci tohoto systému již realizujeme pilotní projekty. 
 
Závěrem konstatujeme, že ŘSD nikdy digitalizaci dat nerušila. Pokud došlo k rušení nějaké aplikace, tak jen z toho důvodu, že byla nahrazena novou a modernější.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně legislativy k užívání pozemků při výstavbě nových komunikací.


Odpověď:

ŘSD dne 10.9.2019 žadateli sdělilo, že v této problematice postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona o majetku ČR č. 219/2000 Sb., dále dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., a zákona o vyvlastnění č. 184/2006 (v případě, že to konkrétní situace vyžaduje).

Znění veškerých výše uvedených zákonů jsou volně dostupné na internetu, např. na portále www. zakonyprolidi.cz.

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí podkladů k projektu VMO Brno - úsek Královopolský tunel, konkrétně situacích, řezů a ochranných pásem.


Odpověď:

ŘSD dne 26.8.2019 sdělilo, že dle § 6 odst.1 InfZ situace tunelu v uzavřených i otevřených formátech pro potřeby projektantů i laické veřejnosti (včetně ochranného pásma a příslušného územního rozhodnutí o stanovení ochranného pásma) jsou veřejně dostupné a volně ke stažení na webu http://www.mestsky-okruh-brno.cz/usek-kralovo-pole/kralovopolsky-tunel/.
 
Charakteristické příčné řezy tunelu byly zaslány v příloze vyřízení a v souladu s § 5 odst.3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci. 

Žádost:

Žádost se týkala poskytnutí seznamu firem, které splňují MP SJ-PK a způsobilost laboratoře (korozní průzkum a měření vlivů bludných proudů).


Odpověď:

Žadateli byly dne 6.9.2019 tyto informace poskytnuty.
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ ŘSD zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně silnice I/43 v Brně, resp. ohledně opravy mostu ev č.43-002, konkrétně:

1) Z jakého důvodu došlo k prodloužení rekonstrukce silnice I/43 (ulice Sportovní) v Brně, resp. opravy mostu ev. č. 43-002 (02) levý.
 
2) Zda a jakým způsobem byl zhotovitel seznámen se závěry, které se týkaly rekonstrukce pravé části mostu, která byla provedena v loňském roce.
 
3) Na základě jakých skutečností, resp. závěrů byla stanovena doba provádění díla a zda tato doba byla či nebyla hodnotícím kritériem v zadávacím řízení.

Odpověď:

Dne 21.8.2019 byly žadateli odeslány tyto informace:

1) Termín dokončení výše uvedené stavby byl na základě SOD do 31.7.2019 (zprůjezdnění), resp. do 30.9.2019 (kompletní dokončení a předání díla).
Ohledně průběhu oprav -  v zimním a následně i jarním období (přelom 2018/2019) investor společně s TDI zjistil nestandartní chování pravého (již provozovaného) mostu a elastomerových ložisek na tomto mostu. Ty vykazovaly nestandartní a nesouměrné pohyby a vychýlení a tento (nesprávně funkční) a stavebně technický  stav konstrukce tak bylo nutno řešit. Bylo provedeno geodetické měření (na tomto již provozovaném – pravém mostě) a projektové posouzení. 
Veškeré práce – geodet. měření, projekt. analýzy - zabraly nějaký čas, nicméně ŘSD jako investor byl nucen včas reagovat a byť již byly bourací práce provedeny na levém mostě, pozastavil další postup stavby do doby vyhodnocení závěrů. Kvalita díla je pro nás za každé situace prioritní, proto došlo na základě výše uvedených skutečností k časovému posunu. Objednatel (ŘSD) nařídil úpravu časového HMG i se změnou termínu dokončení díla do 10/2019 resp. 11/2019 (úplné dokončení a předání díla).
 
2) Se všemi těmito výše uvedenými skutečnostmi byl Zhotovitel seznámen a při analýzách a posouzení s Objednatelem spolupracoval. Rovněž má zájem na kvalitním provedení díla. 
 
3) Dobu výstavby navrhl projektant v zadávací dokumentaci stavby. 
Doba výstavby nebyla hodnotícím kritériem v soutěži na zhotovitele díla/stavby.
 

Žádost:

Žádost se týkala dopravního opatření na ul. Víděňská a Heršpická v Brně.


Odpověď:

Dne 2.9.2019 ŘSD zaslalo níže uvedené informace:

V roce 2018 bylo v úseku silnice I/52 ul. Vídeňská v km přibližně 2,900-3,480 realizováno přeznačení SDZ (snížení rychlosti). Tato úprava byla realizována na základě vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, které vydal Krajský úřad JMK, odbor dopravy pod č.j. JMK 180310/2017, a na základě písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie JMK, Odboru služby dopravní policie č.j. 245252-2/č.j.-2016-0600. K podnětu na stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy došlo z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a všech jeho účastníků.
V uvedeném úseku se jedná o složitý průpletový úsek, kdy na krátké vzdálenosti dochází k mnoha pohybům vozidel souvisejících s mimoúrovňovým křížením s dálnicí D1 a s těsným napojením oblasti okružní křižovatky na ul. Ořechovská. 
Uvedené místo se jeví jako místo s častými dopravními nehodami a komplikovaným prostorovým uspořádáním zvláště pro orientaci řidičů, kteří místem projíždí ojediněle. Situace byla již několikrát projednávána za účasti OD KÚ JMK a PČR.
Dopravní značení umístěné na silnici I. tř. stanovuje OD KÚ JMK, vyjadřuje se k němu příslušný útvar dopravní policie PČR a ŘSD ČR zajišťuje instalaci. 

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně péče o zeleň a vegetaci v rámci realizace obchvatu obce Sklené nad Oslavou, konkrétně:

1)  kopii  smlouvy s daným subdodavatelem
2) kopii výkazů či jiných dokladů o tom, jaké plnění dle daného subdodavatelského vztahu daný subdodavatel na stromech u daného obchvatu vykonal v období  od 1.4.2019 do 1.8.2019 (zejména s ohledem na zalití) a jakým způsobem je kontrolováno poskytnuté plnění daného subdodavatele
3) jaké byly náklady na výsadbu (včetně sazenic atp.) v rámci dané investiční akce obchvatu
4) kdo nastavil a proč pouze roční periodou kontroly zeleně

Odpověď:

Žadateli byly dne 15.8.2019 poskytnuty tyto informace:

1) Veškeré vegetační úpravy včetně následné tříleté péče jsou standardně součástí smlouvy na realizaci stavby, odkaz na registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3520266
 
2) Práce na vegetačních úpravách byly ukončeny před 1.4.2019. Po jejich ukončení nesledujeme, jaké konkrétní činnosti tam dodavatel provádí za účelem udržení vitality vegetačních úprav. Avšak pokud při běžných prohlídkách silnic zjistíme, že zjevně není něco v pořádku, dodavatele upozorníme – je jeho odpovědností, aby za 3 roky vegetační úpravy byly dostatečně vitální. Tj. zajímá nás konečný výsledek a pokud není uspokojivý a dodavatel se nemá k nápravě stavu, zajistíme ji následně z poskytnuté bankovní záruky.
 
3) Náklady na vegetační úpravy (objekty 802-805) činily 875.044 Kč bez DPH.
 
4) Minimálně jednou ročně kontroluje stav vegetace u všech silnic I. třídy specialista – dendrolog, v tomto konkrétním případě do 3 let spíš preventivně (dle závěru bodu č.2).

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně použití asfaltové směsi při opravě povrchu vozovky silnice I/11.


Odpověď:

ŘSD dne 20.8.2019 žadateli zaslalo vyřízení, kde uvedlo, že v rámci stavby ,,I/11 Ostrava – Vítkovice, ul. Rudná 2019“ došlo v rámci údržbových prací k celoplošné výměně asfaltového souvrství na silnici I/11 v délce 1 241 m. Při obnově obrusné asfaltové vrstvy byla použita směs SMA 11 S mod (asfaltový koberec mastixový modifikovaný), dle návrhu zpracovaného diagnostického průzkumu č. DV-18-046-03, která byla pokládána v tloušťce 40 mm na celé ploše silnice I/11, ulice Rudné v Ostravě – Vítkovicích. 

Tato směs není prioritně navržena s ohledem na požadavek snížení hlukových emisí vznikajících při užívání pozemní komunikace, její utlumovací vlastnosti proto nelze srovnávat se směsmi, které jsou k tomuto účelu přímo navrženy.

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu zasmluvněných zakázek nad 200.000 Kč bez DPH, které byly uzavřené od 1.5. 2019 do 31.7. 2019.


Odpověď:

Žadateli byl požadovaný přehled zaslán dne 14.8.2019. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje ŘSD pouze tuto doprovodnou informaci.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 19. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), ze dne 18. 5. 2016. Dne 25. 5. 2016 Vám bylo zasláno sdělení o prodloužení lhůty z důvodu shromáždění informací, které se nachází na různých pracovištích ŘSD.

Žadatel požadoval
 
1) Organizační strukturu GŘ ŘSD ČR, Praha a Krajských správ ŘSD ČR, počet zaměstnanců s trvalým pracovním poměrem jednotlivých úseků, oddělení, podle jednotlivých stupňů podřízenosti
 
2) Strukturu zaměstnanců-specialistů, pro správu mostních objektů, jejich zařazení v organizační struktuře a jejich počet
 
3) Metodiku, předpis, směrnici pro výkon správy a údržby mostních objektů — její označení a poskytnutí vlastního textu metodiky
 
4) Celkový počet mostů a propustků ve správě ŘSD ČR, z toho ve stupni hodnocení dle ČSN 73 6221 Vl a vyšší
 
5) Plánovaný počet finančních prostředků pro rok 2016, určených pro opravy a údržbu mostů a propustků, jednotlivě mosty a propustky
 
6) Skutečně poskytnutý a využitý počet finančních prostředků pro rok 2015, určených pro opravy a údržbu mostů a propustků, jednotlivě, s rozdělením na jednotlivé krajské správy a Prahu
 

Odpověď:

Informace k požadovaným bodům 1), 2), 5) a 6) Vám zasíláme jako součást tohoto vyřízení.
 
K bodu č.3 Vaší žádosti uvádíme:
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - volně přístupné na http://www.epravo.cz/            
Vyhláška 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – volně přístupný na http://www.epravo.cz/
 
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 2010-04-01 – přístupné na ČSN on-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů – přístupné na ČSN on-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6220 Evidence mostů pozemních komunikací – přístupné na ČSN ON-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací– přístupné na ČSN ON-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací– přístupné na ČSN ON-line - https://csnonlinefirmy.unmz.cz/default.aspx
 
VL-4 (Vzorové listy Mosty 05/2015) – volně přístupný na  http://www.pjpk.cz/vz_listy.htm       
VL 0 (Vzorové listy oprav mostních objektů PK, 2/2010) – volně přístupný na  http://www.pjpk.cz/vz_listy.htm
Metodický pokyn Provozování systému hospodaření mosty, Schváleno MD – OI č.j. 849/08-910-IPK/1 ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp
Metodický pokyn - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK - Věstník dopravy – volně přístupný na www.divypbrno.cz,  bms.vars.cz, 09/2009
Metodický pokyn Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poskozením 05/2011 -  volně přístupný na http://www.pjpk.cz/metpo_sm.htm
Metodický pokyn - Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poskozením, část II. 10/2012 – volně přístupný na http://www.pjpk.cz/metpo_sm.htm           
 
Uživatelský manuál k BMS verze 10/2008– volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp
KATALOG ZÁVAD MOSTNÍCH OBJEKTŮ POZEMNĺCH KOMUNIKACĺ, Schváleno MD – OI č.j. 850/08-910-IPK/1 ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp
Katalog mostních závěrů, PONTEX s.r.o., 11/2009 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp         
Katalog mostních loľisek, PONTEX s.r.o., 11/2009 – volně přístupný na http://bms.vars.cz/a_frames.asp        
Metodika stanovení RPH pro mosty PK 12/2007 – volně přístupná na http://bms.vars.cz/a_frames.asp           
Metodika finančního modulu verze 01/2008 – volně přístupná na http://bms.vars.cz/a_frames.asp       
 
Technické podmínky a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací MD - volně přístupné na  http://www.pjpk.cz :
 
TKP 18 Betonové konstrukce a mosty (vč. 10 příloh) MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 / 15. ledna 2016    
TKP 19 část A: Ocelové mosty a konstrukce MD-OPK č.j. 37/2015-120 –TN/3./ 23.dubna 2015
část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/1 / 1. ledna 2014
TKP 20 Pylony a mostní závěsy MD-OI č.j. 318/08-910 –IPK/1./ 1.května 2008 
TKP 21 Izolace proti vodě MD-OSI č.j. 205/10-910 –IPK/1./ 1.dubna 2010 
TKP 22 Mostní ložiska MD-OI č.j. 653/07 - 910 - IPK/1 / 1. září 2007 
TKP 23 Mostní závěry MD-OI č.j. 653/ 07/910 - IPK/1 / 1. září 2007 
TP 37 Provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků MV®P ČSR č. j. SD/2 - 22102/1989 / 1. ledna 1990 SV Brno/ IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plast betonu MV ČR č. j. SD/2 - 10 402/90 / 1. září 1990 SV Brno/ IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ MD-OPK  č.j.119/2014-120-TN/1 / 1. prosince 2014 Pontex, spol. s r.o. 
TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály MV ČR č.j. SD/2-10 404/90 / 1. září 1990
TP 54 železobetonové desky spřažené s prefa nosníky mostů pozemních komunikací MD-OPK  č.j. 37/2014-120-TN/2 / 1. května 2014   PONTEX, spol. s r.o. 
TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK MD-OI  čj. 225/09-910-IPK /1 /1. dubna 2009 Pontex, spol. s r. o. 
TP 73 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet. MD-OPK č.j. 16747/96-230 / 1. března 1996 IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj
TP 74 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou µželezobetonovou deskou.   MD-OPK č.j. 16747/96-230 / 1. března 1996   IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK MD-OPK č.j. 58/06-120-RS/1 / 1.února 2006 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací MD-OPK  č.j.131/2014-120-TN/1 / 1. ledna 2015 Pontex, spol. s r. o. 
TP 80 Elastický mostní závěr MD-OPK č.j. 14/2013-120-TN/1 / 1.března 2013 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 86 Mostní závěry   MD-OSI č.j.470/09-910-IPK/1 / 1.července 2009 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích MDS-OPK čj. 24909/96 – 120 / 1. února 1997 IMOS Brno, a.s. divize Silniční vývoj 
TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům MDS-OPK čj. 24910/96 – 120 / 1.února 1997 IMOS Brno, a.s., divize Silniční vývoj 
TP 90 Mostová souprava - Používání provizorních mostů z mostové soupravy z MS v civilním sektoru MDS - OPK č. j. 24911/96-120 / 1. února 1997   Pontex, spol. s r. o.   
TP 90, dodatek 1 Mostová souprava - používání provizorních mostů MS MD-OSI  čj. 608/10-910-IPK/1 / 1.srpna 2010     PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 107 Odvodnění mostů PK MD-OI čj. 1103/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009 PRAGOPROJEKT, a.s.
TP 110 Používání provizorních mostů Mabey Universal MDS-OPK č. j. 28166/98-120 / 1. listopadu 1998 Pontex, spol. s r. o. 
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK MD-OI čj. 541/10-910-IPK/1 / 1. července 2010   Pontex, spol. s r. o. 
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací MD-OI čj. 1092/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009 JEKU Praha, s.r.o. 
TP 144 Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK MD-OSI čj. 224/10-910-IPK/1  / 1.dubna 2010   PRAGOPROJEKT, a.s.
TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu MD-OPK č.j. 637/03-120-RS/l / 1. února 2004 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 160 Mostní elastomerová ložiska MD-OPK č. j. 620/03-120-RS/1 / 1. února 2004 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 161 Mostní souprava MMT - Používání provizorních mostů MMT-100 .    Statický výpočet. MD–OPK č. j. 511/03 – 120 – RS/1 / 1. listopadu 2003 Pontex, spol. s r. o. 
TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany) MD-OPK č.j.19/2014-120-TN/1 /1.dubna 2014 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 173 Použití mostních hrncových ložisek MD-OPK č.j. 428/06-120-RS/1 / 1. srpna 2006 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 177 Mostní objekty PK s použitím korugovaných plastových trub MD-OPK č.j. 768/05-120-RS/1 / 1.ledna 2006 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 178 Izolační systémy mostů PK - polymetylmetakryláty MD-OPK č.j.22/2014-120-TN/1 /1.dubna 2014 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací MD-OI čj. 1082/07-910-IPK/1 / 1.ledna 2008 ČBS 
TP 197 Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí (1. díl) ( 2.díl ) MD-OI č.j.692/08-910-IPK/1 / 1.září 2008   MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.  
TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů   MD-OI č.j.979/08-910-IPK/1 / 1.prosince 2008   PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 199, dodatek č.1 Zatížitelnost zděných klenbových mostů   MD-OI č.j.540/10-910-IPK/1 / 1.července 2010   PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navrčených podle norem a předpisů platných před účinností EN   MD-OI č.j. 1075/08-910-IPK/1 / 1.ledna 2009 PRAGOPROJEKT, a.s.   
TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích MD-OSI č.j.1094/08-910-IPK/1 / 1.ledna 2009 VÚV T.G.M., v.v.i.  
TP 211 Izolační systémy mostů PK (přímopojížděné systémy)   MD-OSI č.j.994/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK   MD-OSI č.j.996/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 Pontex, spol. s r. o. 
TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů PK   MD-OSI č.j.983/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK MD-OSI č.j.984/09-910-IPK/1 / 1.ledna 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 220 Těžká mostová souprava - Používání provizorních mostů TMS   MD-OSI č.j.547/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 221 Montovaný most silniční -  Používání provizorních mostů MMS   MD-OSI č.j.548/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 222 Mostní provizorium z plnostěnných nosníků - Používání mostního provizoria PN MD-OPK  č.j.8/2011-120-TN/1 / 1.prosince 2011 PRAGOPROJEKT, a.s. 
TP 226 Vysokohodnotné betony pro mosty PK MD-OSI č.j.546/10-910-IPK/1 / 1.července 2010 Pontex, spol. s r. o. 
TP 258 Mostní zábradlí MD-OPK č.j.61/2015-120-TN/2 / 1.7. 2015 Dopravoprojekt Brno, a.s.
 
K bodu č. 4) Vaší žádosti uvádíme, že počet mostů a propustků a klasifikační stupně stavebního stavu mostů ve správě ŘSD ČR podle ČSN 73 6221 jsou dálkově volně v otevřeném formátu přístupné na http://bms.vars.cz/h_login.asp.
 
Registrováno je 4929 mostů a 4671 propustků, z toho 98 mostů ve stupni stavebního stavu VI. a vyšším. 

Příloha ke stažení

Prilohy.zip

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 12. 5. 2016 prostřednictvím pošty Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Oznámením ze dne 24. 5. 2016 Vám byla prodloužena lhůta k vyřízení Vaší žádosti z důvodu obsáhlého vyhledávání velkého množství požadovaných informací a získání informací z úřadoven, jež nejsou úřadovnou pro vyřízení Vaši žádosti.

Žadatel požadoval informace
 
1) Kolik km novostaveb dálnic bylo předáno v rámci předání a převzetí stavby v roce 2013, 2014 2015 a v jakém finančním objemu jednotlivých staveb bez DPH? 
 
2) Kolik km novostaveb silnic I. třídy a rychlostních komunikací bylo předáno v rámci předání a převzetí stavby v roce 2013, 2014, 2015 a v jakém finančním objemu jednotlivých staveb bez DPH?
 

Odpověď:

Odpověď byla požadována s označením jednotlivých staveb, délky km a ceny bez DPH vč. víceprací, uvedením celkové doby výstavby od předání staveniště (měsíc/rok) do převzetí stavby (měsíc/rok).
 
Informace v požadovaném formátu Vám zasíláme jako součást tohoto vyřízení.

Příloha ke stažení

Akce zprovozněné 2013 - 2015.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 8. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana M. P. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 1. února 2016.

Žadatel požadoval

1) přehled zasmluvněných stavebních zakázek od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015, jejichž cena byla více než 250 milionů korun, s následujícími daty: 

Název zakázky
Odhadovaná cena
Vítězná firma a její nabízená cena
Datum uzavření smlouvy
Skutečná cena (Pokud se změnila proti původně uzavřené smlouvě o pět a více procent, tak prosím odůvodnění. V případě, že ještě nebylo dokončeno, ale je předpoklad, že se zvýší, uveďte mi to prosím také s odůvodněním)
Firmy, které se umístily jako druhá a třetí v pořadí a jejich nabídky

2) kvůli jakým stavbám z výše zmíněných vede ŘSD spory s jejich zhotoviteli, co je podstatou a v jakém je to stadiu?

 

Odpověď:

ŘSD zaslalo požadovaný přehled a dále uvedlo, že v této chvíli eviduje navýšení ceny staveb (v rozsahu dle požadavku) o více než 5 % v daném období pouze u 3 staveb. Ostatní stavby jsou v realizaci a nelze samozřejmě vyloučit, že i zde k tomuto navýšení dojde, ale v této chvíli tomu tak není.
Navýšení ceny u staveb modernizace D1 je z důvodu nepředvídatelných okolností a podmínek, které byly zastiženy v rámci realizace stavby – zejména se jedná o odlišný technologický postup při recyklaci cementové stabilizace, sanaci spodních vrstev v místě rozšíření apod.
 
K bodu č. 2 žádosti ŘSD konstatovalo, že prakticky na všech stavbách vede se zhotoviteli prostřednictvím správce stavby dílčí spory, které se však řeší v souladu s obchodními podmínkami. Dále bylo uvedeno, že tak, jak je specifikován druhý bod žádosti, neeviduje ŘSD žádný soudní spor. Pouze dle těchto parametrů, by mohla být dotčena stavba D 3 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Ohledně této stavby je veden soudní spor u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 16 Cm43/2014. V současné době je zde přerušeno řízení. 
 

Příloha ke stažení

VZ nad 250 mil_106_01-2016.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 17. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana N. B. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 1. února 2016.

Žadatel požadoval zaslání:
 
1. MÚK Zdiby-Líbeznice Studie a návrh technického řešení úpravy silnice I/9 v předmětném úseku, technická studie, Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 04/2014
 
2. NIV příprava BESIP I/2 Říčany-Nové Dvory, I/12 Praha-Kolín-PD, studie, AF-CITYPLAN, 12/2012
 
3. I/38 Církvice obchvat, aktulizace DÚR, Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., 12/2012
 
4. I/38 Malín - Kuchyňka, DÚR, Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., 05/2011
 
5. I/12 R1 - Úvaly, technická studie + aktulizace DÚR, Sdružení SAVA (Satra, Valbek), 2014
 

Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště, s výjimkou bodu č. 5 žádosti. Tato zakázka ještě není zahájena.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 16. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J. Š. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 29. ledna 2016.

Žadatel požadoval:
 
1) poskytnutí studie ekonomického posouzení HDM-4 variant přeložky silnice I/13 v části D8-Děčín
 
2a) poskytnutí aktuální hlukové mapy na silnici I/62 v úseku Děčín - Ústí nad Labem a detailní akustické studie v k.ú. Vilsnice a v k.ú.Malšovice
 
2b) poskytnutí výstupu z III. etapy hlukové studie SHZ těchto dvou lokalit, popř. jakýchkoliv pozdějších materiálů z kterých by bylo patrné konkrétní navrhované opatření, včetně technického provedení a ceny (např. investiční záměr, souhrnná zpráva, projektová dokumentace)
 
3) Existuje na ŘSD nebo na MD nějaká možnost přehodnocení vybudování drahých protihlukových opatření v  k. ú. Vilsnice a místo toho participace na výkupu domů nebo vysídlení. Popř. která osoba má v tomto rozhodovací pravomoc? 
 

Odpověď:

ŘSD k bodu č. 1 uvedlo, že posouzení ekonomické efektivnosti stavby, zadáno na pokyn Ministerstva dopravy, bylo na základě připomínek zadavatele dopracováno a ve stanoveném termínu předloženo.  MD uplatnilo požadavek, že nejprve bude materiál podroben internímu projednání a oponentnímu posouzení.

V případě zájmu žadatele o strategickou hlukovou mapu, uvedené v bodě č. 2a žádosti, doporučilo ŘSD žadateli obrátit se přímo na Ministerstvo zdravotnictví, protože to je gestorem strategického hlukového mapování a mělo by zajistit vyvěšení SHM na speciálním webu pro informování široké veřejnosti. Na lokality k. ú. Vilsnice a Malšovice má ŘSD doposud k dispozici pouze materiály uvedené v následujícím bodu 2b).
 
K bodu č. 2b ŘSD konstatovalo, že co se týká III. etapy řešení staré hlukové zátěže na silnici I/62, přikládá prostřednictvím webového uložiště Úschovna dokumentaci zpracovanou ve dvou částech – v dubnu a v prosinci 2009. O případné realizaci bude rozhodnuto na základě nejbližšího sčítání dopravy. Dokumentaci by bylo nutné aktualizovat dle platných právních předpisů. 
 
Ohledně bodu č. 3 ŘSD uvedlo, že v současné chvíli není informováno o činnosti MMR ČR v rámci řešení protipovodňových opatření ani o případném  jednání MD.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Obce Radonice. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

Žadatel požadoval zaslání kopie vyhledávácí studie trasy dokončení SOKP a Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP 07/2014 – HPS č. 01PL – 000007, zpracované projektovou kanceláří Nýdrle.


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 18. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Městské části Praha 20. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

Žadatel požadoval zaslání kopie vyhledávácí studie trasy dokončení SOKP a Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP 07/2014 – HPS č. 01PL – 000007, zpracované projektovou kanceláří Nýdrle.


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 18. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Oživení, o. s. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

Žadatel požadoval
 
1) Rozhodnutí a všechny podkladové dokumenty, na základě kterých se ŘSD  rozhodlo prodat následující 4 nemovitosti:
 
- Pozemek p.č. 1210 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 108 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 242, rod. dům
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1210
 
- Pozemek p.č. 1209 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 110 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 239, rod. dům
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1209
 
- Pozemek p.č. 1208 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 116 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 248, rod. dům
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1208
 
- Pozemek p.č. 1207 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 141 m2
Součástí je stavba: Královo Pole, č. p. 247, jiná st.
 
Stavba stojí na pozemku p.č.1207
 
Všechny zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno – město, pro obec Brno a k. ú. Královo Pole, na LV č. 41110.
 
2) Sdělení, na základě jakých podkladů se ŘSD rozhodlo učinit prodej výše zmíněných nemovitostí najednou – tedy souhrnem všech čtyř nemovitostí a ve veřejné dražbě.
 

Odpověď:

Veškeré požadované dokumenty vztahující se k bodu č. 1 žádosti byly zaslány jako součást vyřízení.
 
Pro poskytnutí komplexní a ucelené informace ŘSD zdůraznilo, že neřešilo prodej pouze čtyř citovaných nemovitostí, ale prodej celkem 11 nemovitostí, které se v dané lokalitě nacházejí. Při rozhodování o nakládání s tímto majetkem a rozhodování o jeho dalším využití a následném prodeji se ŘSD řídilo zejména svojí Zřizovací listinou, zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákonem č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. 
 
Poté co ŘSD  vyhodnotilo, že nemovitosti nepotřebuje ke své činnosti, hledalo způsob jak a co nejlépe a nejtransparentněji nemovitosti zcizit (prodat). Při prodeji bylo nutno respektovat, že většina nabízených nemovitostí se nachází v ochranném pásmu Královopolského tunelu a některé z nich i v hlukově zatíženém prostředí, přičemž omezení z toho vyplývající ovlivňují stávající i budoucí využitelnost nemovitostí.
 
Dále ŘSD uvedlo, že po konzultacích na Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Ministerstvu dopravy, s odborníky na provádění veřejných dražeb, s přihlédnutím ke schválené výši nejnižšího podání, faktickému stavu nemovitostí a velikosti pozemků, a i s ohledem na zkušenosti ŘSD s výběrovými řízeními na prodej majetku, bylo vyhodnoceno a rozhodnuto, že nejvýhodnější způsob prodeje nemovitostí bude pro stát a pro ŘSD jejich prodej veřejnou dražbou v ucelených celcích tak, jak vzájemně sousedí. Tj. nemovitosti samostatně stojící samostatně, nemovitosti vzájemně sousedící dohromady. ŘSD při tom zohlednilo i skutečnost, že některé ze sousedících nemovitostí tvoří funkční celek a dále skutečnost, že při prodeji pouze některé ze sousedících nemovitostí, by při její následné opravě či demolici mohlo dojít k poškození majetku státu.
 
Při rozhodování o prodeji nemovitostí při ulici Veleslavínova, Poděbradova a Košinova, které ŘSD již nepotřebuje ke své činnosti, se pracovníci ŘSD řídili těmito základními kritérii:
 
1) aby prodej nemovitostí byl transparentní,
2) aby při prodeji nemovitostí byly důsledně využity všechny právní prostředky při uplatňování práv vlastníka a hájení práv státu (tj. aby majetek byl zpeněžen co nejvýhodněji pro stát),
3) aby byly chráněny zájmy státu na ochraně Královopolského tunelu,
4) aby nedocházelo ke znehodnocování majetku v souvislosti s tím, že již není používán k účelu, ke kterému je určen,
5) aby pro stát nepotřebný majetek již finančně nezatěžoval stát.
 
ŘSD dále konstatovalo, že při přípravě dražeb nemovitostí postupovalo s náležitou pečlivostí a péčí řádného hospodáře, přitom chránilo zájem státu na ochraně Královopolského tunelu stejně tak, jako zájem státu na co nejvýhodnějším prodeji nemovitostí.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 13. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 28. ledna 2016.

 
Žadatel požadoval zaslání dokumentů:
 
PD na akci "R4 SOKP - Řitka, technická studie"
TS na akci "I/20 Pisek - Pištín, uspořádání 2+1"
TS na akci "Modernizace a zvýšení bezpečnosti a propustnosti komunikace I/12 v úseku Úvaly - Kolín v profilu 2 + 1"
TS na akci "R1 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění"
DÚR na akci "R4 křiž. II/118 - Milín"
 

 


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 5. 1. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 21. ledna 2016.

Žadatel požadoval zaslání ZDS nebo RDS na akci "Silnice I/11 Hrádek-průtah", jenž byla zpracována Sdružením Moravia Consult Olomouc a SUDOP PRAHA v 04/2007.

 


Odpověď:

ŘSD požadované dokumenty poskytlo z důvodu velkého objemu dat prostřednictvím webového uložiště.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 22. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od paní H. B. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 11. ledna 2016.

Žadatel požadoval informace o současném stavu jednání k úseku Troubsko – Kuřim.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že koridor R43 v tzv. bystrckém úseku je předmětem posuzování v rámci probíhajícího procesu pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR JMK, tj. „krajský územní plán“). 
Vymezení koridoru R43 je nezbytným předpokladem nastartování další přípravy v tomto úseku. Dále ŘSD konstatovalo, že prozatím je velmi nejisté, zda se tento koridor v ZUR JMK objeví a zda jej bude možné využít z hlediska dopravního, a že reálnější je očekávat, že půjde jen o územní rezervu a dále budou prověřovány možnosti a podmínky umístění v území, tzn. zřejmě se bude jednat o navazující územní studii.
 
ŘSD dále uvedlo, že dosavadní časový horizont schválení ZUR JMK se pohyboval v říjnu 2016, to, zda bude naplněn, nelze z pozice ŘSD odhadovat. Teprve v návaznosti na výstup z procesu ZUR JMK (a případných navazujících územně plánovacích činností) se pak teprve mohou odvíjet případné úvahy o dalších termínech přípravy. V případě ŘSD by musela být zpracována studie proveditelnosti tahu R43, která by prověřila varianty technických a ekonomických parametrů stavby, dále jde o komplikovaný proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí – a to už se bavíme o činnostech překračující rok 2020. 
Teprve poté by mohly být zahájeny práce na projektových dokumentacích atd. I při optimistickém výhledu se tak tento úsek ocitá s dokončením přípravy (tj. vydání stavebních povolení alespoň pro určitou stavební etapu) v letech 2025 – 2030.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 15. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř.K.  ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 11. ledna 2016.

Žádost se týkala zaslání:
 
- aktualizaci DSP na akci "D3, stavba 0306/II Rekonstrukce čtyřpruhu - levý jízdní pás", jenž byla zpracována firmou Novák&Partner s.r.o. v červenci 2010? A kdy proběhla tato oprava.
 
- ZDS, resp. PDPS na akci "D3 0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu km 74,080 - 75,630.
 
- PDPS na akci "D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec", kterou zpracoval Pragoprojekt v červenci 2012.
 
- PDPS na akci "D3 0309/III Borek - Úsilné", kterou zpracoval Pragoprojekt v dubnu 2012.
 
- studie na akci "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice", kterou zpracoval Pragoprojekt v roce 2015.
 

Odpověď:

Veškeré požadované informace byly vzhledem k velkému objemu dat zaslány prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz. 
 
ŘSD dále k žádosti uvedlo, že studie „D3 0310/I – studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice“ byla zpracovaná jako informace pro investora, pokud by se rozhodl pro nerealizaci MÚK Hlinsko a MÚK Hodějovice nebo pro jejich zásadní úpravu. 
Měla za úkol zjistit dopady na dotčené obce a jejich dopravní obslužnost (dostupnost) i vliv na samotou realizaci předmětného úseku D3. Závěry studie nejsou v současnosti dále sledovány.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Heagl, s.r.o., IČO: 28639391. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 7. ledna 2016.

Žadatel požadoval informace k používání informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s.r.o.).


Odpověď:

ŘSD sdělilo, že výše uvedený systém nepoužívá.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Heagl, s.r.o., IČO: 28639391. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 29. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání:
 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 03 Hvězdonice - Ostředek; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 09 Loket - Hořice; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 18 Měřín - Velké Meziříčí - západ; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 21 Lhotka - Velká Bíteš; 
- PDPS na stavbu D1 Modernizace úsek 25 Ostrovačice - Kývalka; 
- DSP na stavbu D1 Modernizace úsek 01 Most Šmejkalka
 

Odpověď:

Vzhledem k velkému objemu dat poskytlo ŘSD informace prostřednictvím webového uložiště a jako doplňující informaci uvedlo, že DSP na stavbu D1 Modernizace úsek 01 Most Šmějkalka není do dne vyřízení žádosti vyhotoven.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 6. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Mgr. J.Š.  ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 14. prosince 2015.

Žádost se týkala zaslání informací k poskytnutí studie ekonomického posouzení HDM-4 variant.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že zpracované posouzení ekonomické proveditelnosti stavby I/13 v úseku D8 – Děčín bylo po provedení jeho kontroly předáno zpracovateli k jeho dopracování. Termín pro předání dopracovaného ekonomického posouzení je 8. 1. 2015 a následně bude s výsledky seznámeno Ministerstvo dopravy, na jehož pokyn byla dokumentace zadána.
 
Dále ŘSD sdělilo, že předmětem dopracování posouzení ekonomické proveditelnosti stavby je způsob stanovení odhadu stavebních nákladů variant a současně také způsob zohlednění provozních nákladů tunelových úseků. 
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 23. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Z.M. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání rozpisu výnosu mýtných bran za uplynulých 10 měsíců letošního roku.


Odpověď:

ŘSD požadované informace poskytlo jako součást vyjádření, údaje byly poskytnuty za ¾ roku 2015. Jednalo se o mýtné předpis mýta po jednotlivých mýtných branách.

Příloha ke stažení

Mýtné.7z

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 2. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana T.K.  ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání odkazu na web kamery, na kterém lze sledovat provoz na komunikaci: I/56 v úseku stoupání od Ostravice na přehradu Šance I/35 v úseku od Horní Bečvy po hraniční přechod Bumbálka II/484 v úseku od 1/56 po hraniční přechod Konečná.


Odpověď:

ŘSD žadateli odpovědělo, že spravuje kamerový systém, který nalezne na portále www.dopravniinfo.cz pod ikonou kamery na příslušném požadovaném úseku.
 
Dále ŘSD uvedlo, že jestliže kamera na tomto odkaze není, jiný web na kamery ŘSD nespravuje.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 11. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ř.K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval níže uvedené informace:
 
- DSP na akci D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - aktualizace DSP, jenž byla zpracována firmou Pragoprojekt a.s. v 2012
 
- PD na akci R11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, přeshraniční studie, jenž byla zpracována firmou Valbek s.r.o. v červnu 2014
 
- investiční záměry na akce D3 0301-5 Praha – Mezno
 
- TS na stavby D3 0301-0303 Praha - Václavice, jenž byla zpracována sdružením "Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald - D3 0301 - 0303" v roce 2014
 
- TS na stavby D3 0304-0305/I Václavice - Mezno, jenž byla zpracována sdružením "SUDOP GROUP" v roce 2014
 
- DSP na akci "D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0306/II rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu, aktualizace DSP, pravý jízdní pás", kterou zpracovalo Novák & Partner s.r.o. v červnu 2012
 
- DSP/PDPS na akci "D3, stavba 0306/II Rekonstrukce čtyřpruhu Praha - Tábor, km 76,765 - 79,125 - DSP/PDPS", kterou zpracoval Pragoprojekt v roce 2014/5.
 

Odpověď:

Vzhledem k velkému množství poskytovaných dat poskytlo ŘSD požadované informace prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti Skanska a.s., IČO: 26271303. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 8. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání přehledu smluv, které Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřelo jakkoliv v souvislosti s přípravou a/nebo realizací uvedené stavby se společností INFRAM a.s., IČ: 25070282, popř. v souvislosti s přípravou či realizací nejen uvedeného úseku, ale např. i úseku 0134.2 (viz např. veřejná zakázka "Supervize projektu stavby dálnice D1, úseku 0134.1/II Mořice-Kojetín a 0134.2 Kojetín-Kroměříž západ").
 
Dále požadoval informaci, jaké osoby vykonávaly pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na uvedené stavbě činnost koordinátora BOZP a v jakém období (přesně) vykonávala činnost koordinátora BOZP na staveništi společnost INFRAM a.s.
 

Odpověď:

ŘSD přehled požadovaných smluv uzavřených se společností INFRAM a.s. v souvislosti se stavbami dálnice D1 0134 poskytlo jako součást vyřízení a dále uvedlo, že všechny stavby programu D1 0134 (0134/1 II. etapa, 0134.2 i 0134.3) byly zahájeny před platností zákona nařizujícího činnost koordinátora BOZP.
Na stavbě D1 0134.1/II. etapa byla funkce koordinátora BOZP zřízena po smrtelném úrazu. Vykonával ji tehdejší zaměstnanec INFRAMU ing. J.S. v rámci smlouvy 03-OO-1001312 do ukončení stavby, tj. od 20.5.2009 do 30.9.2010.

Příloha ke stažení

Infram.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 24. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od společnosti McDonald's ČR, spol. s r.o., IČO: 16191129. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 7. prosince 2015.

Žadatel požadoval zaslání aktuálních informacích o frekvencích aut projíždějících následujícími úseky komunikací (jsou-li k dispozici novější údaje než ty ze sčítání z roku 2010): 1-8100;1-8100;1-8025;1-8026;1-0768;1-0769;1-8340;5-8400;5-0432;5-6514;5-6505;5-6504;1-4598;1-7280;1-7279;1-8025;1-8026;1-0768;1-0769;1-8340;5-8400;5-0432;5-6514;5-6505;5-6504;1-4598;1-7280;1-7279.


Odpověď:

ŘSD poskytlo požadované intenzity formou tabulky a dále uvedlo, že tabulka obsahuje RPDI (roční průměr denních intenzit dopravy) pro rok 2014(nejnovější) a v rozlišení na SV - celkem vozidel,  LV – lehká vozidla, TV – těžká vozidla.
 
RPDI na dálnicích v roce 2014 jsou z dat z automatických sčítačů dopravy, na silnicích I. tříd jsou RPDI pro rok 2014 vypočítaná z RPDI z roku 2010 standardním způsobem dle TP225 (technické podmínky vydané MD ČR).
 

Příloha ke stažení

RPDI 2010 a 2014_McDonald.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 19. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana A.P. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 30. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace ohledně časového horizontu prací v úseku Hodoňovice ( Frýdecko-Místecko) na protihlukových zábranách.


Odpověď:

ŘSD uvedlo, že dle vyjádření zhotovitele je před zahájením prací na založení protihlukových zdí nezbytně nutné provést demolici svodidel, kácení stromů a keřových porostů, úpravy komunikace. Tyto přípravné práce v současné době probíhají a z hlediska bezpečnosti není možné tyto práce provádět bez omezení dopravy na silnici I/56.
 
Dále ŘSD konstatovalo, že až poté mohou být zahájeny vrtací a pilotářské práce pro založení zdí. Práce budou prováděny dle TKP za vhodných klimatických podmínek, a že předpokládaná doba, kdy se na stavbě nebude vůbec pracovat (vánoční svátky) je od 19.12.20145 do 4.1.2016.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 12. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J.M. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 30. listopadu 2015.

Žadatel požadoval:
 
1)    Smlouvy na výstavbu úseků dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, tedy staveb pod čísly 0307 a 0308 na stavbě uvedené dálnice, včetně valorizačních koeficientů
 
2)    Faktury proplacených za práce podle smluv uvedených v bodě č. 1

Odpověď:

Vzhledem k velkému množství poskytovaných dat poskytlo ŘSD požadované informace prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 17. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ)od paní H.H. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 26. listopadu 2015.

Žadatelka požadovala zaslání Analýzy opatření umožňující migraci živočichů na stávajících a plánovaných silnicích a dálnicích s prověřením jejich profinancovatelnosti z fondů EU, zpracovanou společností Integra Consulting s.r.o., 2012.


Odpověď:

Vzhledem k velkému množství poskytovaných dat poskytlo ŘSD požadované informace prostřednictvím webového uložiště Úschovna.cz.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 21. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Ing. Arch. D. R. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 24. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace o vyčíslení nákladů spojených s přípravou a realizací stavby Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, jmenovitě pak:
 
- Částka za projektovou dokumentaci – příprava stavby, EIA, DUR, DSP, projekt pro výběr dodavatele, DPS
 
- Částka za inženýrskou činnost spojenou s přípravou stavby, projednáním EIA, DUR, DSP, pomocí při výběru dodavatele, případně spojenou s realizací projektu ve stupni DPS
 
- Vyčíslení plnění ve vztahu k výše uvedené stavbě, zaplacené ŘSD ve prospěch společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637 a to rovněž i za období, kdy tato společnost měla právní formu společnost s ručením omezeným
 
- Informace, zda Ing. Romana Šimáčková – ŘSD středisko Ostrava byla odměněna prémií či motivační cílovou odměnou v celém průběhu přípravy výše uvedené stavby (příp. konkretizace činnosti a výše finanční částky)
 

Odpověď:

ŘSD sdělilo požadované informace:
 
Částka za projektovou dokumentaci -příprava stavby:
 
Dokumentace EIA  : 267.500 Kč
 
Dopracování dok. EIA: 29.500 Kč
 
Posudek EIA  : 100.000 Kč
 
DÚR :   1.544.000 Kč
 
Společná DSP+DZS+IČ :   8.036.815 Kč  (  z toho IČ: 2.463.390 Kč)
 
Inženýrskou činnost po ÚR  si zajišťovala Správa sama
 
Další   IČ byla vysoutěžena v rámci DSP+DZS+IČ.
 
Firma Inkos Ostrava vykonává  inženýrskou činnost v rámci smlouvy na DSP+ZDS + IČ, kde lídrem je firma Mott Mac Donald.
Z tohoto důvodu firmě Inkos Ostrava přímo nehradíme úplatu za jejich činnost. 
 
Ing. Romana Šimáčková vykonává na Správě Ostrava funkci ved. projektového týmu I/11 staveb na území okresů Ostrava, Opava, Bruntál.
 
Se svým pracovním týmem má na starosti jak přípravu, tak realizaci staveb v těchto okresech.(  I/11 Mokré Lazce-hr.okr. OP.  ,  OVA I/11 prodloužená Rudná,  I/11 Opava sev.obchvat vých a záp. část,  I/57 Krnov obchvat,  I/56 Místecká III,  I/11 Bruntál obchvat)
 
Speciální motivační cílová odměna na akci I/11 prodloužená Rudná nebyla vyplacena.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 29. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od obecně prospěšné organizce Kverulant.org, IČO: 28925165. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace o odstraňování  reklamních zařízení, konkrétně:
 
1) Kolik bylo odstraněno reklamních zařízení (dále jen „billboardy“) za období od 1. 1. 2014 do 1. 10. 2015 z dálnic, rychlostních silnic a silnic prvních tříd? Kde se tato zařízení nacházela, uveďte prosím označení silnice, směr a případně staničení.
 
2) Podle vašich informací zejména za posledních dvanáct měsíců vypršelo stavební povolení u řady reklamních zařízení na dálnicích. Žádáte o vyjádření k této problematice.
 

Odpověď:

ŘSD uvedlo informace ohledně dálnic, v přílohou zaslalo přehled odstraněných reklam u silnic I. třídy.

K bodu č. 1 žádosti ŘSD sdělilo, že jednotlivé kusy nepovolených reklam na svých pozemcích odstraňuje, většina z těch, které je možnost kolem dálnic vidět, jsou legální a čeká se na rok 2017.. Odstranění nelegálních reklam zajišťují jednotlivé SSÚD a neexistuje konkrétní evidence, ŘSD může uvést pouze příklady:

•         reklama v podobě euro-palet s nápisem a tel. číslem na výkup palet, která se pravidelně objevuje na výjezdu z odpočívky Kývalka L (km cca  183,8 L).

•        na konci února 2014 bylo kontrolní činností zjištěno, že na 339,3 km vpravo, cca. 30 metrů od tělesa dálnice, se začíná montovat reklamní poutač na zemědělském sběrném voze. Na náš podnět vyzvalo Ministerstvo dopravy dne 14.03.2014 vlastníka, aby toto reklamní zařízení, které mezitím dokončil, odstranil. Protože však vlastník na výzvu nereagoval, bylo SSÚD Mankovice, jakožto místně příslušný správce komunikace pověřen, aby reklamní zařízení odstranil. To bylo provedeno dne 23.04.2015.

•         únor 2014 D1 km 210,9 levá strana náš pozemek                      1ks

•         únor 2014 D1 km 190,0 levá strana rampa Brno – Praha         1ks

•         duben 2015 D2 km 4,2 levá strana traktorová vlečka v poli     2ks

•         září 2015 D1 km 203,8 levá strana rampa Vyškov – Brno         3ks

 

Dále ŘSD uvedlo, že reklamní zařízení mimo pozemky své neeviduje, tyto zařízení povoluje MD.

K bodu č. 2 ŘSD sdělilo, že reklamní zařízení nepovoluje, toto je v kompetenci MD.

Příloha ke stažení

Odstraněné_reklamy.xlsx

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 29. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od Advokátní kanceláře Pokorný, Wágner&partněři, s.r.o., IČO: 24225029. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. listopadu 2015.

Žadatel požadoval zaslání kompletního a aktualizovaného přehledu a seznamu všech interních i externích poradců a poradních orgánů, a to pro rok 2014 a 2015, včetně specifikace výše odměn, které byly všem těmto poradcům a poradním orgánům za rok 2014 a 2015 ke dni této žádosti vyplaceny.


Odpověď:

ŘSD požadované seznamy poskytlo.

Příloha ke stažení

Poradci.7z

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 28. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od spolku „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, IČO: 26653486. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 13. listopadu 2015.

Žadatel požadoval:
 
a) Kopii studie (objednané z ŘSD dle smlouvy interní číslo 01ST-000023) „R43 – dopravní prověření tras v brněnské aglomeraci, technická studie“, zpracovatel PK Ossendorf, termín dokončení 09/2015, a to včetně všech příloh, doplňků a dodatků
 
b) Kopii smlouvy pro předmětnou studii, včetně všech změn a doplňků
 
c) Kopie všech předávacích protokolů a faktur
 
d) Kopii dokumentů z výběrového řízení
 
e) Kopii veškeré korespondence ve věci této smlouvy, a to včetně zápisu / záznamu z výrobních výborů a ze zápisu / záznamu z jednání s JMK a zpracovatelem ZUR JMK
 

Odpověď:

ŘSD požadované informace zaslalo na nosiči DVD jako součást vyřízení žádosti.

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od obce Stvolínky, IČO: 524751. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 3. listopadu 2015.

Žadatel požadoval informace k přeložce silnice I/15 – obchvat Stvolínky.


Odpověď:

ŘSD konstatovalo, že zajistilo v roce 2013 zpracování studie přeložky silnice I/15 Stvolínky obchvat (Valbek Liberec) s cílem stabilizovat trasu pro potřeby územně plánovací dokumentace (ZÚR LK) a prověřit její realizovatelnost zejména z hlediska ochrany životního prostředí.
 
V prosinci 2014 byl vydán „Závěr zjišťovacího řízení“ na výše uvedenou stavbu dle §22 písm.a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí a podle § 7 zákona se konstatuje že záměr stavby „Přeložka silnice I/15 obchvat Stvolínky“ – má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.
 
Dále ŘSD uvedlo, že stavba přeložky I/15 Stvolínky obchvat není zařazena k realizaci v návrhovém období OPD 2, není tedy předpoklad, že bude zahájena před rokem 2020. Dne 1. 4. 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 39/20015 o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
 
ŘSD proto zajistilo zpracování dopravního modelu silnic v oblasti Českolipska, zejména pak výhledové zátěže na silnicích I/9, I/13, I/15 a I/38. Dopravní model bude zpracován do konce roku 2015.
 
ŘSD také uvedlo, že výstupy z dopravního modelu budou sloužit MD ČR zejména k upřesnění návrhu kategorizace silniční sítě v dané oblasti a k zadání výpočtu ekonomického hodnocení jednotlivých staveb (HDM4). V případě kladného výsledku (IRR nad 6%) bude pokračováno v přípravě stavby I/15 Stvolínky obchvat přípravou dalších stupňů projektové dokumentace, společně se zadáním dokumentace EIA tak, aby byl dodržen Zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění včetně novely Zák. č. 39/20015 Sb. 
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 14. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana Mgr. R. K. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 23. října 2015.

Žadatel požadoval informace:
 
1) Jaké kamerové systémy provozuje ŘSD nebo jsou pro něho provozovány další stranou?
2) Seznam a mapu všech kamerových systémů provozovaných ŘSD.
3) Uživatelské manuály k těmto kamerovým systémům.
4) Jakým konkrétním dalším stranám umožňuje ŘSD přístup ke kamerovým systémům a na základě jakých oprávnění.
5) Provozuje ŘSD kamery s funkcí odečtu registračních značek vozidel (RZ)?
 
Pokud ano, požadujete manuál ke kamerám s funkcí odečtu RZ a mapu i seznam jejich umístění.
 

Odpověď:

ŘSD k bodu č. 1 sdělilo, že z důvodu zajištění bezpečnosti provozuje kamerové systémy na generálním ředitelství, Závodě Praha, většině Správ a na Střediscích správy a údržby dálnic. V případě jejich instalace jsou v souladu s právními předpisy registrovány na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Co se týče technologie je provozován systém IP kamer i systém analogový, především se jedná o Dallmeier, GE Security, nebo další nezjištěné (ze všech útvarů těmito informacemi nedisponujeme). Uvedeným zajištěním bezpečnosti se míní především fyzická bezpečnost objektů, tedy ochrana majetku státu; zdraví a majetku zaměstnanců, návštěvníků, apod. Účelem není sledování pracovní činnosti zaměstnanců. 
ŘSD také provozuje kamerové systémy na jiných místech (silnice I. tř., dálnice, tunely, apod.), které slouží k monitoringu pozemních komunikací.
 
Co se týče informací o výčtu lokalit (objektu, areálu), kde je instalován kamerový systém zajišťující fyzickou bezpečnost a jeho známou použitou technologii, zaslalo ŘSD jeho seznam. Používané kamerové systémy na pozemních komunikacích jsou k dispozici na www.dopravniinfo.cz, kde jsou umístěny v mapě s polohovou informací.
 
ŘSD dále k bodu č. 3 uvedlo, že manuály od jednotlivých typů kamer, které se během cca 10-15 let budovaly, nemá na jednom místě, jsou pravděpodobně součástí závěrečných dokumentací, které mají jednotlivý majetkový správci v archívech nebo jsou již skartované. Vždy proběhlo zaškolení obsluhy a servisní firmy, manuály se tedy nepoužívají.
 
K bodu č. 4 ŘSD sdělilo, že k záznamům z kamerových systémům instalovaných k zajištění fyzické bezpečnosti neumožňuje třetím stranám přístup. Pouze v případě bezpečnostního incidentu (vloupání, krádež, fyzické napadení, státní kontrola, apod.) by byl záznam poskytnut oprávněným orgánům (orgánům činným v trestním řízení, správnímu orgánu projednávajícímu přestupky, orgánům státní kontroly, apod.). Pouze v případech on-line náhledu může obraz sledovat pracovník ostrahy, který může být zaměstnancem jiného subjektu.
Ke kamerám zajišťující monitoring silničních komunikací mají přístup pouze složky IZS, převážně PČR. Je to na základě výkonu jejich činnosti na dálnicích a rychlostních silnicích.
 
ŘSD  dále k bodu č. 5 konstatovalo, že takové kamery vlastní a udržuje v provozu, ale není správcem a dat a nepracuje s výstupy. To může pouze PČR.
Manuály k uvedeným kamerám ŘSD nemá. Současně si ŘSD myslí, že není oprávněno sdělovat umístění těchto zařízení bez souhlasu správce dat. Neexistuje ani grafický výstup jejich umístění.
 

Žádost:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD) obdrželo dne 20. 10. 2015 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) od pana J. S. ŘSD žádosti vyhovělo a požadovanou informaci poskytlo dne 22. října 2015.

Žadatel požadoval přehled smluv a zakázek od 1.1.2012 do 20.10.2015 uzavřených s těmito firmami:
 
Gefab CS, ičo 41602901
 
DozBos, ičo 29372381
 
VYZNAČ, ičo 01916297
 
Bubba Gump, ičo 2873933
 

Odpověď:

ŘSD žadatele odkázalo na http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resortu/podrizene_organizace/rsd/, kde jsou veškeré smlouvy od roku 2010 zveřejněny.