Novinky - detail

Průzkum trhu/Meet the Seller - odpovědné veřejné zadávání

Od 1.1. 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Aktualizace informací k 21. 5. 2021:

Mezi přílohy tohoto článku byla přidána tisková zpráva obsahující souhrn anonymizovaných výsledků průzkumu trhu/Meet the Seller, které jsou z pohledu aplikace aspektů odpovědného veřejného zadávání zajímavé i v obecné rovině.

Příloha ke stažení zde.


Aktualizace informací k 8. 4. 2021:
 
V zájmu poskytnutí dostatečného prostoru dodavatelům a snahy o získání co největšího počtu vyplněných dotazníků byly prodlouženy termíny průzkumy trhu – dotazníkového šetření takto:
 
  • Registraci (registrační formulář) přístupu k dotazníku je možné vyplnit a odeslat nejpozději do 13. 4. 2021 (registrační formulář je dostupný i nadále pod tímto odkazem https://www.click4survey.cz/s4/42125/1ddd5179)
  • Dotazník je možné vyplnit a (odeslat) nejpozději do 16. 4. 2021.

Novela zařazením nové zásady do § 6 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací.

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanovuje:

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

K již fungujícím základním zásadám veřejného zadávání, kterými jsou transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace, zakotvené v ZZVZ a tzv. princip 3E, tedy efektivnost, hospodárnost a účelnost, zakotvený v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, přibyla zadavatelům další povinnost. Tou je dodržování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Odpovědné veřejné zadávání je přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy je vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí. Hlavním cílem ŘSD ČR je snaha začlenit užívání principů odpovědného zadávání do každodenní praxe zadávání veřejných zakázek v širší míře než doposud a zajistit tak funkční řešení, jak efektivněji vynakládat veřejné prostředky. Zejména s ohledem na potřeby v oblasti zaměstnanosti, sociální začleňování, případně udržitelnosti obecně, tj. včetně dopadu na životní prostředí.

Odpovědné zadávání samo o sobě není pro ŘSD ČR novinkou, neboť u vybraných komodit již tyto zásady aplikuje, a to v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 531 o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Pro širší využití těchto zásad se však ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo, které aspekty zásady odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout a současně naplnilo ustanovení zákona.

Průzkum trhu/Meet the Seller je způsob oslovení dodavatelských subjektů, se kterým ŘSD ČR přichází, aby mělo možnost seznámit dodavatele se svými záměry a prioritami v oblasti odpovědného zadávání a zároveň vyzve dodavatele, aby na tyto záměry reagovali, resp. umožní dodavatelům se vyjádřit prostřednictvím online formulářů.  Setkání s dodavateli se uskuteční vzhledem k současné situaci prostřednictvím online prostředí MS Teams (Kliknutím sem se připojíte ke schůzce) dne 23. 3. 2021 od 13:00 hodin.

Zadavatel uvádí, že s ohledem na technické omezení nástroje MS Teams na 300 připojení, bude účast umožněna ve stanoveném čase pouze prvním 300 přihlášeným[1]. Dodavatelé, kteří se přihlásí nad tento limit, budou nástrojem MS Teams upozorněni na nemožnost připojit se; tito dodavatelé však budou mít zajištěn přístup k dokumentům prezentovaným na tomto setkání, a to prostřednictvím internetových stránek ŘSD ČR - sekce Aktuální informace (viz dále). Zadavatel v této souvislosti žádá dodavatele, aby za jednoho účastníka setkání – dodavatele bylo realizováno pouze 1 připojení.

ŘSD ČR na setkání v prvé řadě seznámí dodavatelé s aspekty odpovědného zadávání (stručně popsáno dále), představí jednotlivé komodity a postup při vyplňování dotazníku.

Podklady pro dodavatele k průzkumu trhu/Meet the Seller ŘSD ČR zveřejní na svých internetových stránkách v sekci Aktuální informace (https://www.rsd.cz/wps/portal/) po uskutečnění setkání s dodavateli.

ŘSD ČR v návaznosti na provedený průzkum trhu/Meet the Seller vyhodnotí zaslané reakce dodavatelů v rámci jednotlivých komodit a zpracuje vhodné aspekty odpovědného zadávání pro určení strategie ŘSD ČR při zadávání veřejných zakázek, případně v jaké fázi – zda jako zadávací/smluvní podmínku, či dodavatelé budou bonifikováni v rámci hodnocení nabídek.

ŘSD ČR si dovoluje tímto požádat všechny dodavatele, aby věnovali této problematice a diskuzi pozornost, neboť se v návaznosti na avizované setkání bude určovat směřování ŘSD ČR pro další období v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Sociálně odpovědným zadáváním se rozumí „postup podle tohoto zákona [tj. ZZVZ], při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.“ Jedním z hlavních témat sociálně odpovědného zadávání je zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, kterými jsou především osoby se zdravotním postižením, osoby s úřadem práce vypracovaným individuálním akčním plánem, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, starší 55 let, osoby po skončení rodičovské dovolené, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či se záznamem v evidenci rejstříku trestů a dále též absolventi či mladí do 24 let.

Do oblasti sociálně odpovědného zadávání spadá též podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací, a to například formou zapojení studentů do projektů či možností exkurzí pro studenty. Vhodná je též podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, a to stanovením podmínek na dodržování pravidel bezpečnosti práce či zaručené minimální mzdy. Obecně lze konstatovat, že pro podporu zaměstnanosti jsou vhodné rozsáhlejší či dlouhodobější veřejné zakázky na stavební práce či jednodušší služby, u kterých je možné předpokládat, že dojde k vytvoření nových pracovních míst, která mohou být alespoň zčásti obsazena osobami znevýhodněnými na trhu práce.

Zásada environmentálně odpovědného zadávání je definována v § 28 odst. 1 písm. q) ZZVZ, dle kterého se environmentálně odpovědným zadáváním rozumí „postup podle tohoto zákona [tj. ZZVZ], při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.“ V rámci environmentálně odpovědného zadávání se ŘSD ČR zaměří na dopad realizovaných veřejných zakázek na životní prostředí a snažit se podporovat ekologicky šetrná řešení, jako například dodávky produktů či služeb, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek či Ekoznačka EU, zohledňovat energetickou náročnost spotřebičů, dále pak zpětný odběr výrobků a recyklaci po skončení jejich životního cyklu.

Inovace je definována v ustanovení § 28 odst. 1 písm. r) ZZVZ tak, že inovací se rozumí „implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky." 

 


[1] V tomto čísle je zahrnuto i připojení ze strany ŘSD ČR včetně jeho poradců (cca celkem 10 osob), tedy fakticky se nebude jednat o 300 připojení pro dodavatele, ale pro všechny účastníky setkání.

 


Aktualizace informací k 23. 3. 2021:
 
Průzkum trhu (MtS) je realizován prostřednictvím dobrovolného vyplnění webového dotazníku registrovaným dodavatelem.
 
Registraci do průzkumu trhu (MtS) je možné uskutečnit prostřednictvím vyplnění registračního formuláře uloženého pod tímto odkazem https://www.click4survey.cz/s4/42125/1ddd5179 (odkaz bude aktivní od 23. 3. 2021 od 13:00).
 
Registrace (registrační formulář) je zpracována v českém jazyce.
 
Z důvodu ochrany před zneužitím průzkumu trhu (MtS) musí dodavatel do registračního formuláře doplnit název dodavatele (obchodní firma) a IČO, z důvodu případných dotazů v souvislosti s registrací i jméno a příjmení kontaktní osoby a e-mail kontaktní osoby.
 
Odeslání (uložení) registračního formuláře bude možné pouze po udělení souhlasu se zásadami zpracování osobních údajů.
 
Registraci (registrační formulář) je možné vyplnit a odeslat nejpozději do 7. 4. 2021.

 

Odkaz na na video z MS Teams: https://rsdcz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/matej_kral_rsd_cz/Eb5fyhQkxghBmGMH7OS50BcBRE7iau59m4Wx-lBtBGwXxA?e=eNLgip

 

Přílohy:

  • Přiložené PDF – seznam komodit
  • Přiložený soubor PowerPoint – odpovědné veřejné zadávání v dodavatelské praxi (prezentace)

 

Ke stažení

RSD_OVZ_seznam komodit - Meet the seller.pdf
ŘSD_Odpovědné zadávání_Prezentace_20210323.pptx

Publikováno: 8. April 2021, přímý odkaz