Novinky - detail

Ústecký primátor řešil se zástupci ŘSD přípravu investičních projektů ve městě a okolí

Zásadními tématy pro Ústí nad Labem jsou úpravy křižovatek ve správě ŘSD, počet stání pro kamiony v příhraničí a otázka vedení přivaděče z Děčína k dálnici D8.

Zástupci chomutovské Správy ŘSD na úvod koordinační schůzky představili aktuální stav přípravy projektů, které se bezprostředně týkají samotného města Ústí nad Labem. Primátora Petra Nedvědického nejvíce zajímala úprava okružní křižovatky Krásné Březno na silnici I/62. Připravovaná úprava spočívá ve výstavbě pětiramenné okružní křižovatky, která umožní vzájemné propojení všech směrů v dopravním uzlu. „Dokončujeme koncept dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Po zpracování čistopisu zahájíme inženýrskou činnost k vydání potřebných povolení. S realizací úprav chceme začít do dvou let,“ popsal současný stav přípravy projektu vedoucí úseku výstavby na Správě Chomutov Marek Sotona. Zástupci města v této souvislosti avizovali přípravu organizace systému uzavírek a objízdných tras.
 
Další, pro město důležitou stavbou je úprava velkého intravilánového kruhového objezdu Na Rondelu, kterým prochází silnice I/13. Se spoluúčastí počítá rovněž město Ústí nad Labem. Zástupci ŘSD potvrdili přípravu projektové dokumentace stavby a stejně tak je tomu i u stávající průsečné křižovatky silnic I/30 a III/25357 u Chlumce, kde ŘSD řeší v rámci přestavby na okružní křižovatku problematiku přeložek inženýrských sítí. 
 
Ředitel Správy Chomutov dále podal komplexní informace o dalších stavbách v Ústeckém kraji, jako je realizovaná stavba I/13 Třebušice MÚK nebo pokročilá příprava novostavby I/13 Kladrubská spojka.    
 
Primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického i vedoucího odboru dopravy a majetku Dalibora Dařílka zajímaly také informace o projektech v nedalekém Děčíně a okolí, zejména pak opravy mostů v Jílovém na silnici I/13, jejichž uzavírka pro nákladní automobily znemožňuje napojení na dálnici D8 a ovlivňuje tak dopravu v Ústí. S tím souvisí také dotazy na nový přivaděč na dálnici D8. „Pro nás jsou to klíčové informace. Nákladní doprava z Děčína na českou dálniční síť je nyní vedena převážně přes naše město. Chceme proto vědět, jak pokračuje příprava variant přivaděče z Děčína na dálnici D8. Nejhorší variantou pro nás by bylo pouze nějaké zkapacitnění stávající silnice I/62 z Děčína do Ústí podél Labe,“ vyjádřil obavy vedoucí odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek. Jeden z mostů v Jílovém plánuje ŘSD opravit během příštího roku, po majetkoprávním vypořádání. „V případě druhého mostu, který bude nutné postavit znovu, je zadáno vypracování nové studie, jelikož nedošlo ke shodě technického řešení přilehlé křižovatky mezi zpracovatelem dokumentace pro územní rozhodnutí a Generálním ředitelstvím ŘSD,“ informoval zástupce ústeckého magistrátu vedoucí úseku výstavby. Daleko komplikovanější je příprava zamýšleného kapacitního přivaděče z Děčína na dálnici D8 u Knínice. Ten by měl nahradit stávající tah silnice I/13. „Příprava stavby je zatím v gesci Generálního ředitelství ŘSD. Prověřují se v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí tři varianty. Vzhledem k tomu, jak důležitá je tato stavba pro Ústí nad Labem, přizvu na naše další setkání erudované zástupce z generálního ředitelství, kteří podají detailnější informace o stavu přípravy,“ ujistil primátora ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Zároveň byl dohodnut termín dalšího setkání v závěru tohoto roku. Primátor zároveň připomněl, že Ústí nad Labem připravuje na rok 2020 nový územní plán města, kde je nutné zkoordinovat společné zájmy.
 
Ústí nad Labem jakožto příhraniční město s vazbou na Německo se neustále potýká s nedostatkem parkovacích míst pro kamiony. V této souvislosti byla městu okrajově prezentována nová koncepce odpočívek, ve které se plánují i nová parkovací místa v okolí Ústí nad Labem. 
 
Závěrečný blok jednání patřil správě a údržbě silnic I. tříd. ŘSD předalo zástupcům města informace o plánovaných opravách povrchů ve městě a okolí. Zároveň došlo k ujištění, že letní běžná údržba je zasmluvněna na tři roky. Provozní úsek chomutovské Správy ŘSD si vysloužil pochvalu za údržbové práce, které jsou ve městě vidět. Zároveň však vedoucí odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátu vznesl požadavek na zvýšenou pozornost při údržbě městských průtahů během zimní sezóny.
 
 

 

Publikováno: 9. October 2019, přímý odkaz