Web Content Viewer (JSR 286)

Fondy EU

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 2007-2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj 5,774 mld. EUR, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro Českou republiku z fondů EU pro období 2007-2013.

V rámci OP Doprava (http://www.opd.cz/) jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty, jako například Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období 2007-2013. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.

logo

OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Pro aktualizovaný seznam projektů a přehled schválené podpory klikněte zde a pro jejich technický popis navštivte sekci Mapová aplikace.


Celková alokace OP Doprava je 5 774 081 203 EUR.

mapa

OPD_mapa.pdf

Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem. V mnoha případech totiž dosahují až 85% celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku 2013 bude jednat až o 66 miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu koruny vůči euru).

Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. Ředitelství silnic a dálnic ČR může využít také podpory z Prioritní osy 7 – Technická pomoc OP Doprava, která je zaměřena na podporu a zajištění implementace OP Doprava. Předpokládá se financování činností zahrnujících implementaci, monitorování, publicitu a další aktivity.

Alokace finanční pomoci přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85% celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 2007 – 2013 pro ŘSD ČR bude činit 2 658 713 468 EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

Mimo finanční pomoci z OP Doprava využívá ŘSD ČR také prostředky Fondu soudržnosti z programového období 2004 – 2006. Přehled projektů, realizovaných v tomto programovém období, najdete zde:

Projekty ISPA

Název projektu Max. uznatelné náklady (EUR) Výše podpory
(EUR)
% podpory FS Stav
R48 Frýdek Místek - Dobrá
33 986 128
20 391 677
60%
realizace dokončena 30.11.2004
R48 Dobrá-Tošanovice
32 996 127
19 797 676
60%
realizace dokončena 11/2006
R48 obchvat Bělotína
28 528 535
17 117 121
60%
realizace dokončena 5.8.2007
Dálnice D8 - Úsek 807 Trmice - st. hranice 
104 000 000
52 000 000
50%
realizace dokončena 30.6.2007
Technická pomoc pro projekt R 52 Pohořelice - Mikulov - DÚR    
75%
prodloužena platnosti FM do 12/2009
Technická pomoc MD při řízení projektů a implementaci ISPA
200 000
200 000
100%
ukončeno

Projekty Fondu soudržnosti

Název projektu Max. uznatelné náklady (EUR) Výše podpory
(EUR)
% podpory FS Stav
R48 Tošanovice-Žukov
48 766 000
37 062 160
76%
realizace dokončena 31.12.2007
Silniční okruh Prahy R1, úsek Lahovice-Slivenec 
258 501 000
77 550 300
30%
zahájení prací 05/2006; předpokl. ukončení 04/2010
Dálnice D1, úsek Kroměříž východ-západ dále od r. 2006 D1, úsek Mořice - Kojetín - Kroměříž východ 
120 269 065
74 566 820
62%
předpoklad dokončení 30.11.2009

Dále byl Evropskou komisí schválen 10% příspěvek na projekt společného zájmu „Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PL“ v oblasti transevropských dopravních sítí (TEN-T). Bližší informace o projektu naleznete zde.


Letáky konkrétních projektů z nejvíce dotčených krajů, stav k 11/2008 (tyto materiály byly pořízeny z prostředků Technické pomoci OPD):

Karlovarský kraj - brozura_OPD_K.pdf

Liberecký kraj - brozura_OPD_L.pdf

Moravskoslezský kraj - brozura_OPD_T.pdf

Pardubický kraj - brozura_OPD_E.pdf

Středočeský kraj - brozura_OPD_S.pdf

Ústecký kraj - brozura_OPD_U.pdf

Zlínský kraj - brozura_OPD_Z.pdf

Ostatní kraje - brozura_OPD_vicekraju.pdf

Evropská unie finančně podpoří v roce 2015 realizaci inteligentních dopravních systémů zajišťujících šíření dopravních informací a jejich výměnu mezi jednotlivými státy EU, a to prostřednictvím projektu společného zájmu CROCODILE v rámci programu pro Trans-evropské dopravní sítě (TEN-T) projektu.

V rámci České republiky se plánuje vytvořit, pilotně ověřit funkčnost a následně uvést do provozu internetový portál pro usnadňování procesů plánování a schvalování přepravy nadměrného a nadrozměrného nákladu a internetového portálu pro poskytování multimodálních dopravních a cestovních informací pro veřejnou osobní i individuální dopravu.

V rámci projektu se Ředitelství silnic a dálnic připraví na distribuci dat o silničním provozu ve formátu DATEX2 s dopravními informačními centry sousedních zemí. Současně bude implementována směrnice INSPIRE týkající se infrastruktury prostorových dat, které jsou veřejnosti známy jako digitální mapy.

Kromě Operačního programu doprava je projekt CROCODILE dalším nástrojem EU, který finančně podporuje zavádění moderních systémů pro řízení dopravního provozu, systémů pro sběr, výměnu a zobrazování informací o dopravním provozu a o cestování - tj. inteligentní dopravní systémy (ITS). Projekt podporuje nejen investiční akce, ale i studijní práce a testovací projekty, u kterých musí být použití technologie připravené k nasazení nejprve prověřeno v praxi. Tato ověřovací etapa umožní doladění řešení tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám uživatelů. Projekt CROCODILE má za cíl koordinované zavádění ITS pro řízení silničního provozu, zejména pomocí kvalitních dopravních informačních služeb. Tento projekt také zajišťuje společný postup České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Rumunska, Řecka a Kypru při zavádění nařízení EK týkající se poskytování informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech pro nákladní a užitková vozidla a poskytování dopravních informací a informací o cestování.

V současnosti se připravuje projekt CROCODILE 2, který se bude zaměřovat především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat. Projekt bude také zaměřen na zřízení národního přístupového místa pro poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. Dále se připravovaný projekt CROCODILE 2 zaměří na poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států a na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU.

Více informací o projektu: http://crocodile.easyway-its.eu/.

Odkaz na projekt na stránkách Výkonné agentury EU pro inovace a sítě (INEA): http://inea.ec.europa.eu/download/project_fiches/multi_country/fichenew_2013eu50003p_final.pdf.

Název Projektu Priorita OPD Stav projektové žádosti
k 05/2016
Schválená podpora OPD1 v Kč
(včetně změn SP)
Stav projektu
k 05/2016
16 Řepov - hr.okr. Jičín
F4
schváleno
205 015 559
v provozu
I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald
F4
schváleno
347 240 180
v provozu
I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - křiž. Lochov
F4
schváleno
128 269 088
v provozu
I/38 Kolín obchvat
F4
velký projekt - schváleno EK
2 150 349 379
v provozu
I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba
F4
schváleno
1 040 006 770
v provozu
I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka
F4
schváleno
580 453 095
v provozu
I/27 Třemošná - přeložka
F4
schváleno
810 926 843
v provozu
I/21 Velká Hleďsebe
F4
schváleno
432 152 523
v provozu
I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa
F4
schváleno
191 067 944
v provozu
I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka
F4
schváleno
691 055 659
v provozu
I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa
F4
schváleno
144 195 947
v provozu
I/13 Komořany - Most
F4
schváleno
187 892 827
v provozu
I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba
F4
schváleno
404 905 957
v provozu
I/43 Opatov obchvat
F4
schváleno
424 986 079
v provozu
I/34 Česká Bělá obchvat
F4
schváleno
446 311 881
v provozu
I/38 Jihlava obchvat jih
F4
schváleno
204 796 135
v provozu
I/50 Bánov obchvat
F4
schváleno
566 945 666
v provozu
I/38 Moravské Budějovice obchvat
F4
velký projekt - schváleno EK
1 056 130 672
v provozu
I/11 Jablunkov obchvat
F4
schváleno
743 771 411
v provozu
I/57 Semetín - Bystřička I. stavba
F4
velký projekt - schváleno EK
981 079 571
v provozu
I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě
F4
schváleno
691 917 704
v provozu
I/58 Příbor obchvat
F4
velký projekt - schváleno EK
1 168 817 930
v provozu
I/11 Český Těšín obchvat
F4
schváleno
439 837 848
v provozu
I/28 Dobroměřice - Odolice
F4
schváleno
401 990 255
v provozu
I/37 Hrobice - Ohrazenice
F4
schváleno
696 194 115
v provozu
I/37 Březhrad - Opatovice
F4
velký projekt - schváleno EK
1 284 759 762
v provozu
I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu
F4
schváleno
166 252 322
v provozu
I/49 Zlín - Malenovice II.
F4
schváleno
313 614 954
v provozu
I/11 Hrádek - průtah (SŽDC)
F4
schváleno
813 601 651
v provozu
I/15 Sedlec most ev.č.15-025a
F4
schváleno
75 542 110
v provozu
I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD
F4
schváleno
381 935 431
v provozu
I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda
F4
schváleno
498 994 993
v provozu
R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda
F4
velký projekt - schváleno EK
560 188 856
v provozu
R4 Mirotice - Třebkov
F4
schváleno
1 002 719 055
v provozu
R6 Nové Sedlo - Jenišov
F2
velký projekt - schváleno EK2
7 001 036 485
v provozu
v provozu
v provozu
v provozu
R6 Nové Sedlo - Sokolov
R6 Sokolov - Tisová
R6 Tisová - Kamenný Dvůr
R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany
F4
schváleno
718 933 222
v provozu
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice
F4
velký projekt - schváleno EK2
4 460 785 460
v provozu
R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice
R7 Vysočany MÚK
F4
schváleno
281 523 694
v provozu
R7 Sulec obchvat
F4
schváleno
580 565 258
v provozu
R35 Bílý Kostel - Hrádek n. Nisou
F2
velký projekt - schváleno EK
1 704 799 729
v provozu
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
F2
velký projekt - schváleno EK
708 211 692
v provozu
R48 Rychaltice - Frýdek Místek
F2
velký projekt - schváleno EK
2 615 854 247
v provozu
I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka
F4
schváleno
420 021 716
v provozu
R4 Jíloviště - PHS
F4
schváleno
17 388 044
v provozu
D8 0805 A - Trasa dálnice
F2
vyřazeno z OPD
   
D8 0805 B - Most Vchynice
D8 0805 C - Most Oparno
D8 0805 D - Most Dobkovičky
D8 0805 E - Tunel Prackovice
D8 0805 F - Tunel Radejčín
D3 0308 B most přes Lužnici
F2
velký projekt - schváleno EK2
9 001 587 788
v provozu
v provozu
v provozu
v provozu3
v provozu3
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka
D3 0307 B most přes rybník Koberný
D3 0307 A Tábor - Soběslav
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí
R1 513 Vestec - Lahovice
F2
velký projekt - schváleno EK
3 649 393 327
v provozu
R1 512 D 1 - Vestec
F2
velký projekt - schváleno MD předloženo EK
2 201 499 014
v provozu
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice
F2
velký projekt - schváleno EK2
6 260 822 078
v provozu
v provozu
R55 5503 Skalka - Hulín
I/34 propojení DO České Budějovice
F4
schváleno
696 367 889
v provozu
I/44 Červenohorské sedlo - sever
F4
schváleno
548 286 627
v provozu
Silnice I/44 Vlachov - Rájec
F4
schváleno
1 009 526 209
v provozu
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
F4
velký projekt -
schváleno EK
4 066 417 355
v provozu
Modernizace D1 - Úsek 05 (Exit 41 Šternov – Exit 49 Psáře) F2
schváleno
537 535 608
v provozu
Modernizace D1 - Úsek 09 (Exit 66 Loket – Exit 75 Hořice) F2
schváleno
614 097 477
v provozu
Modernizace D1 - Úsek 14 (Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava) F2
schváleno
682 237 743
v provozu
Modernizace D1 - Úsek 21 (Exit 153 Lhotka – Exit 162 Velká Bíteš) F2
schváleno
622 872 123
v provozu
I/37 MÚK Stéblová
F4
schváleno
50 859 840
v provozu
R6 Lubenec - Bošov
F2
velký projekt - schváleno EK
1 692 395 785
v provozu
I/11 Nebory – Oldřichovice
F2
velký projekt - schváleno MD2 předloženo EK
1 193 904 452
realizace
I/11 Oldřichovice – Bystřice
R4 Skalka - křiž. II/118
F4
schváleno
212 806 938
realizace
D3 0309/III Borek – Úsilné
F2
schváleno
110 092 124
realizace
D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec
F2
předloženo MD
93 950 838
realizace
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa
F4
schváleno
244 413 270
realizace
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek
F2
schváleno
339 022 165
realizace
D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka
F2
schváleno
269 240 176
realizace
Dálnice D1 - protihluková opatření, 1. etapa
F2
schváleno
226 094 801
v provozu
Dálnice D11 - protihluková opatření, 2. etapa
F2
schváleno
86 883 482
v provozu
Rekonstrukce vybraných úseků D1 včetně dalších modernizačních opatření
F2
schváleno
787 539 210
v provozu
Rekonstrukce vybraných úseků D2 včetně dalších modernizačních opatření
F2
schváleno
737 815 577
realizace
Rekonstrukce vybraných úseků D5 včetně dalších modernizačních opatření
F2
schváleno
327 606 649
realizace
Rekonstrukce vybraných úseků D8 včetně dalších modernizačních opatření
F2
schváleno
116 310 673
v provozu
Rekonstrukce vybraných úseků D11 včetně dalších modernizačních opatření
F2
schváleno
441 287 144
v provozu
Rekonstrukce vybraných úseků R6 včetně dalších modernizačních opatření
F2
schváleno
263 738 612
realizace
Rekonstrukce úseku R52 km 9,740-23,093  včetně dalších modernizačních opatření
F2
schváleno
210 830 515
v provozu
D5 - SSÚD Rudná - modernizace, včetně modernizace dopravních mechanizačních prostředků pro síť TEN-T
F2
schváleno
299 726 468
v provozu
Telematika - investice do infrastruktury vedoucí ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu
F2
schváleno
72 240 179
v provozu
D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov
F2
velký projekt - schváleno MD předloženo EK
1 462 991 612
dokončeno/v přípravě

Vysvětlivky:
1 v případě velkých projektů, které nebyly doposud schváleny EK, se jedná o prozatímní schválení podpory na úrovni MD ČR
2 předloženo jako jedna projektová žádost pro více staveb
3 v některých případech budou u již zprovozněných staveb probíhat dokončovací práce
F2 - Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
F4 - Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
Velký projekt – projekt, jehož celkové náklady převyšují částku 50 mil. EUR a přidělení dotace podléhá schválení
ze strany Evropské komise

Seznam projektů OPD a přehled schválené podpory - stav 05/2016.
Název Ke stažení
Plánované projekty dopravní infrastruktury ČR
z prostředků Evropské unie v období 2014 – 2020

Projekty_OPD2.pdf

Mapa projektu_OPD2.pdf