Celostátní sčítání dopravy 2000
Výsledky statistického šetření zaměřeného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech České republiky

Pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2000

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích:
Pentlogram intenzit dopravy 2000
Celostátní sčítání dopravy 2005
Výsledky statistického šetření zaměřeného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech České republiky

Pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2005

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích:
Pentlogram intenzit dopravy 2005
Celostátní sčítání dopravy 2010
V roce 2010 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na všech dálnicích, silnicích I. a II. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy ČR. Od roku 1959 se celostátní sčítání provádí pravidelně, s menšími odchylkami v pětiletých intervalech, od roku 1980 v letech končících na 0 a 5.

Hlavní cíle celostátního sčítání dopravy:

  • Získat aktuální informace o zatížení dálniční a silniční sítě ČR.
  • Získat základní dopravně inženýrské podklady pro předprojektovou, projektovou a investiční přípravu staveb pozemních komunikací.
  • Získat potřebné údaje pro posuzování vlivu provozu na pozemních komunikacích na životní prostředí.
  • Určit dopravní výkony na silniční síti podle kategorií komunikací a podle územních celků.
  • Zabezpečit údaje o zatížení sítě silnic a dálnic se statutem evropské komunikace pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi.
  • Získat údaje pro aktualizaci prognózy vývoje intenzit dopravy.
Sčítání bylo provedeno v rozlišení na 13 kategorií vozidel. Na dálnicích byla využita data z automatických detektorů dopravy. Na silnicích a místních komunikacích je roční průměr celodenní intenzity dopravy vypočten z výsledků několika krátkodobých (4 hodinových) průzkumů v průběhu roku. Přepočtové koeficienty byly oproti roku 2005 aktualizovány a odpovídají variacím intenzit dopravy v roce 2010.

Oproti metodice roku 2005 a předchozím došlo z důvodu využití výsledků pro další účely (např. pro úvahy nad rozšířením mýta, pro výpočty ekonomické efektivnosti připravovaných staveb apod.) ke změně v počítání nákladních souprav do výsledků. Dříve (r. 2005 a předchozí) byly nákladní soupravy počítány do výsledků za dvě vozidla (tahač a návěs či nákladní automobil a přívěs). Nyní jsou počítány jako jedno vozidlo (návěsová souprava nebo nákladní vozidlo s přívěsem).

Stručné shrnutí:

Průměrná intenzita na dálničních úsecích je 27 555 voz/24h (max.int. je na prvním úseku dálnice D1 od km 0,0 po exit Chodov – 88 460 voz/24h, min.intenzita je také na D1 v úseku Vrbice – Bohumín – 5 875 voz/24h) na úsecích rychlostních silnic je průměrná intenzita 21 545 voz/24h (max.int. je na Pražském okruhu v úseku Slivenec – Ořech – 66 975 voz/24h, min.int. je na R35 v úseku od vyústění z dálnice D11 po zaústění do I/37 – 5 160 voz/24h), průměrná intenzita na silnicích I. tříd je 7 565 voz/24h (max.int. je v Plzni v úseku vyústění z I/27 po křížení s ul. Ot.Beníškové – 45 480 voz/24h, min.int. je na I/71 na hraničním úseku ze Slovenskem – 620 voz/24h). Průměrná intenzita na silnicích II. tříd je 2 315 voz/24h, průměrná intenzita na silnicích III. tříd je 598 voz/24hod.

Skladba dopravního proudu na dálnicích je 73% osobních vozidel, 26,7% těžkých vozidel a 0,3% motocyklů. Skladba dopravního proudu na silnicích je 82% osobních vozidel, 17% těžkých vozidel a 1% motocyklů.

Intenzity dopravy na dálniční a silniční síti ČR od roku 2005 celkově stagnovaly. Byl zaznamenán pokles intenzit u nákladních vozidel, naopak významně narostly intenzity motocyklů.
Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2010

Pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2010:

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích.
Pentlogram intenzit dopravy 2010
Celostátní sčítání dopravy 2016
V roce 2016 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR (CSD2016). 
Výstupy z CSD2016 
Výstup z CSD2016 v tabulkové formě dáváme k dispozici také ve formátu MS Excel

Pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2016:

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích:
Pentlogram intenzit dopravy 2016
Pentlogram intenzit dopravy - srovnání roku 2010 a 2016
Celostátní sčítání dopravy 2020

V roce 2020 a 2021 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR (CSD2020). 

Výstup z CSD2020 ve formátu MS Excel

Pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2020:

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích:
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2020 ve formátu PDF (velikost 1,14 MB)
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2020 ve formátu ve formátu JPG (velikost 242 kB)