Celostátní sčítání dopravy 2020

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2020

Webová aplikace s výsledky CSD2020 ( dočasně nedostupné )
Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2020 ve formátu PDF
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2020 ve formátu JPG

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech projekt Celostátního sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Zveřejněné výsledky z CSD2020, že doprava oproti minulému CSD, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla, a to v průměru o 10 %. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom významně ovlivnila pandemie koronaviru.

CSD2020 bylo zajišťováno externím dodavatelem, jímž bylo tentokrát sdružení firem CDVAMP (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ManpowerGroup s.r.o. a VARS BRNO, a.s.) pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i. Celková cena služeb, které byly v zakázce poskytnuty, dosahuje necelých 52 mil. Kč bez DPH. 

Hlavní část CSD2020 spočívající v provádění vlastního sčítání měla být původně zahájena v dubnu 2020, s ohledem na přetrvávající přísná vládní opatření v rámci boje s pandemií však byla plánovaná jarní část sčítání odložena na rok 2021 a v roce 2020 tak proběhla pouze letní a podzimní část sčítání. Prezentované výsledky tak reprezentují sčítání provedené ve vybraných termínech v druhé polovině roku 2020 a na jaře roku 2021, přičemž ze sčítání bylo vyloučeno období, kdy byla zavedena přísná vládní opatření s významným dopadem na mobilitu osob. 

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované dálniční a silniční síti délky 55 892 km dosáhl v průměru téměř 160 mil. vozokilometrů za den. Průměrná intenzita na dálnicích činí cca 30 700 voz/24h, na silnicích I. třídy 9100 voz/24h, na silnicích II. třídy 2900 voz/24h.

Z celkového pohledu lze rovněž konstatovat, že pandemie koronaviru přinesla i změny v charakteru vykonávaných cest. Z výsledků sčítání je patrný pokles dopravních výkonů u dálkových dopravních vazeb, které mohly být zčásti nahrazeny videokonferencemi a komunikací na dálku. Zároveň je také patrný růst u skupiny lehkých nákladních automobilů zejména v příměstských oblastech, což pravděpodobně souvisí s výrazně zvýšeným zájmem o různé druhy doručovacích služeb. Teprve čas však ukáže, zda se jedná o trend trvalý nebo tato změna dopravního chování přetrvá i nadále.

Celostátní sčítání dopravy 2016

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2016

Webová aplikace s výsledky CSD2016  (dočasně nedostupné)
Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2016
Pentlogram intenzit dopravy - srovnání roku 2010 a 2016
Celostátní sčítání dopravy 2010

Výstupy z celostáního sčítání dopravy 2010

Webová aplikace s výsledky CSD2010  (dočasně nedostupné)
Výsledná sestava V2 ve formátu XLS
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2010 ve formátu JPG

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010

V roce 2010 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na všech dálnicích, silnicích I. a II. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy ČR. Od roku 1959 se celostátní sčítání provádí pravidelně, s menšími odchylkami v pětiletých intervalech, od roku 1980 v letech končících na 0 a 5.

Hlavní cíle celostátního sčítání dopravy

  • Získat aktuální informace o zatížení dálniční a silniční sítě ČR.
  • Získat základní dopravně inženýrské podklady pro předprojektovou, projektovou a investiční přípravu staveb pozemních komunikací.
  • Získat potřebné údaje pro posuzování vlivu provozu na pozemních komunikacích na životní prostředí.
  • Určit dopravní výkony na silniční síti podle kategorií komunikací a podle územních celků.
  • Zabezpečit údaje o zatížení sítě silnic a dálnic se statutem evropské komunikace pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi.
  • Získat údaje pro aktualizaci prognózy vývoje intenzit dopravy.
Sčítání bylo provedeno v rozlišení na 13 kategorií vozidel. Na dálnicích byla využita data z automatických detektorů dopravy. Na silnicích a místních komunikacích je roční průměr celodenní intenzity dopravy vypočten z výsledků několika krátkodobých (4 hodinových) průzkumů v průběhu roku. Přepočtové koeficienty byly oproti roku 2005 aktualizovány a odpovídají variacím intenzit dopravy v roce 2010.

Oproti metodice roku 2005 a předchozím došlo z důvodu využití výsledků pro další účely (např. pro úvahy nad rozšířením mýta, pro výpočty ekonomické efektivnosti připravovaných staveb apod.) ke změně v počítání nákladních souprav do výsledků. Dříve (r. 2005 a předchozí) byly nákladní soupravy počítány do výsledků za dvě vozidla (tahač a návěs či nákladní automobil a přívěs). Nyní jsou počítány jako jedno vozidlo (návěsová souprava nebo nákladní vozidlo s přívěsem).

Stručné shrnutí výsledků

Průměrná intenzita na dálničních úsecích je 27 555 voz/24h (max.int. je na prvním úseku dálnice D1 od km 0,0 po exit Chodov – 88 460 voz/24h, min.intenzita je také na D1 v úseku Vrbice – Bohumín – 5 875 voz/24h) na úsecích rychlostních silnic je průměrná intenzita 21 545 voz/24h (max.int. je na Pražském okruhu v úseku Slivenec – Ořech – 66 975 voz/24h, min.int. je na R35 v úseku od vyústění z dálnice D11 po zaústění do I/37 – 5 160 voz/24h), průměrná intenzita na silnicích I. tříd je 7 565 voz/24h (max.int. je v Plzni v úseku vyústění z I/27 po křížení s ul. Ot.Beníškové – 45 480 voz/24h, min.int. je na I/71 na hraničním úseku ze Slovenskem – 620 voz/24h). Průměrná intenzita na silnicích II. tříd je 2 315 voz/24h, průměrná intenzita na silnicích III. tříd je 598 voz/24hod.

Skladba dopravního proudu na dálnicích je 73% osobních vozidel, 26,7% těžkých vozidel a 0,3% motocyklů. Skladba dopravního proudu na silnicích je 82% osobních vozidel, 17% těžkých vozidel a 1% motocyklů.

Intenzity dopravy na dálniční a silniční síti ČR od roku 2005 celkově stagnovaly. Byl zaznamenán pokles intenzit u nákladních vozidel, naopak významně narostly intenzity motocyklů.
Celostátní sčítání dopravy 2005

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2005

Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2005 ve formátu JPG
Celostátní sčítání dopravy 2000

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2000

Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2000 ve formátu JPG