Co znamená kategorie komunikací a jak je vedeno staničení?

Kategorie komunikací

Každá komunikace je označena tzv. kategoriálním znakem, který se skládá z písmene a dvou čísel, která jsou oddělena lomítkem.
D 27,5/130
  • D – druh komunikace (D – dálnice, S – silnice)
  • 27,5 – šířka komunikace v metrech (šířka mezi vnitřními stranami svodidel)
  • 130 – návrhová rychlost v km/h (podle které se určují návrhové prvky, např. sklon a poloměry zatáček)

Staničení komunikací

Pravá a levá polovina dálnice se určuje dle směru staničení. Obecně lze říci, že staničení začíná u velkých měst, takže např. v případě dálnic u Prahy je pravou stanou vždy směr „z Prahy“, levou stranou směr „do Prahy“.
Staničení dálnic a silnic I. třídy lze nalézt např. na mapách, které využívá IZS. U dálnic je směr staničení poznat i na běžných mapách dle očíslovaných exitů. 
Existuje nějaký zákon, který vymezuje podmínky stavby billboardů v blízkosti silnic a dálnic?
Obecně se povolování reklamních zařízení řídí § 25 a § 30 a 31 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a § 40, odst. 5) prováděcí vyhlášky č. 104/1997 v platném znění. Tento zákon ale nenahrazuje zákon stavební, takže se na stavby reklamních zařízení, jako na jakékoliv jiné stavby, vztahuje ještě zákon stavební.
 
Jak je to s povinností zimních pneumatik?
Od 1. 11. 2011 je povinnost mít zimní pneumatiky na celém území České republiky v případech, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy předpokládat. Povinnost je stanovena zákonem od 1. listopadu do 31. března.
Dopravní značení Zimní výbava však zůstává nadále v platnosti. Obcím tak zůstává možnost regulovat dopravu na svém území. Tam, kde se dopravní značka objeví, zůstává nadále povinnost užití zimních pneumatik za každého počasí, tedy i v případě příznivých klimatických podmínek.
Silničním správním úřadem pro dálnice a silnice je Ministerstvo dopravy. 
Jak je to s výjimkou z placení poplatků za užívání dálnic v ČR pro zdravotně postižené občany?
Osvobození od zpoplatnění za užití vybraných úseků dálnic stanoví § 20a odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Podle toho mají nárok na bezplatnou jízdu mj. také vozidla (bez ohledu na jejich hmotnost), přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P. Zákon předpokládá, že tyto průkazy jsou vydány českými úřady. Další podmínkou je, že držitelem silničního motorového vozidla je zdravotně postižená osoba sama nebo osoba jí blízká (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Obě podmínky musí být splněny současně. Protože se jedná o taxativně stanovené podmínky, Ministerstvo dopravy nemá oprávnění je měnit nebo udělovat z nich výjimku.
Další skupinou osob osvobozených od zpoplatnění jsou podle písm. i) cit. zákona nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. Od září 2012 mají výjimku též vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením.

Z výše uvedeného vyplývá nárok na jízdu po vybraných zpoplatněných komunikacích bez poplatku nebo mýtného, ale za předpokladu přítomnosti zdravotně postižené osoby ve vozidle. Výjimka je možná pro jízdu např. do zdravotního, sociálního nebo obdobného zařízení apod. bez přítomnosti zdravotně postižené osoby ve vozidle, kdy postačí pro kontrolu potvrzení daného zařízení o její hospitalizaci resp. pravidelné návštěvě. Tím se řidič vozidla prokáže při jízdě ze/do zařízení, kterou absolvuje právě v souvislosti z tohoto důvodu a ve prospěch zdravotně postižené osoby. Tato úleva byla dohodnuta již dříve s kontrolními orgány, kterými jsou Policie ČR a Celní správa. I v tomto případě však platí podmínka, že vlastníkem vozidla je zdravotně postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Rovněž uvádíme, že evropský parkovací průkaz umožňuje pouze některé výjimky ze silničních pravidel, samotný průkaz však nezakládá nárok na osvobození od zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR.
Jaké jsou lhůty pro zajištění sjízdnosti v zimním období?

Termíny pro zajištění sjízdnosti v zimním období stanoví § 45, odst. 3 vyhlášky č. 104/97 Sb. (prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikací) a to:

  • Do dvou hodin u dálnic
  • Do tří hodin u silnic I. třídy a důležité silnice II. třídy
  • Do šesti hodin u silnic II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy
  • Do dvanácti hodin u zbytku silnic III. třídy
Kdo je vlastníkem jednotlivých druhů silničních komunikací (dálnice, silnice I., II., III. třídy a ostatní komunikace)?
Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a tyto komunikace spravuje ŘSD. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 01.10.2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
 
Kdo má na starosti umísťování dopravního značení na dálnicích a silnicích?

Umísťování dopravního značení provádí na základě nařízení Ministerstva dopravy ČR ve spolupráci s Policií ČR příslušná Střediska správy a údržby dálnic a Správy a údržby silnic.

Kdo schvaluje nebo určuje přepravní trasu nadrozměrného vozidla, vedoucího po silnicích I. a II. třídy, více okresů a dvou krajů, která je potřebná pro získání povolení přeprav nadrozměrných vozidel od ŘSD?
Podle § 25 odst. 1 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích: K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu /nad rámec kraje Ministerstva dopravy/ vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace /Ředitelství silnic a dálnic pro silnice I.tř. a dálnice a jednotlivá krajská správa a údržba komunikací pro silnice II. a III.tř./ , a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.
Který zákon stanovuje sazbu kupní ceny za m2?
Sazba kupní ceny za m2 je stanovena dle § 28, odst. 1 a 9, novely vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 3/2008 Sb, o oceňování majetku. Kupní cena nemovitosti, určené k zastavění dálnicí je závislá na počtu obyvatel v obci, jejíž součástí je katastrální území, v němž se nachází nemovitost a na případné společné hranici obce s některými vyjmenovanými většími městy.