Vysvětlivky
zavřít

SIL číslo silnice 1)
ÚSEK číslo sčítacího úseku
N1 lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) 2)
N2 střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5-10t) 2)
PN2 přívěsy středních nákladních vozidel
N3 těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost přes 10t) 2)
PN3 přívěsy těžkých nákladních vozidel
NS návěsové soupravy
A autobusy 2)
PA přívěsy autobusů
TR traktory 2)
PTR přívěsy traktorů
T těžká motorová vozidla a přívěsy
O osobní a dodávkové automobily
M jednostopá motorová vozidla
S součet všech motorových vozidel a přívěsů
TNV těžká nákladní vozidla
(0,1.N1+0,9.N2+PN2+N3+PN3+1,3.NS+A+PA)
PS poměr intenzit protisměrných dopravních proudů
v nedělní (odpolední) návratové špičce
ALFA, BETA ukazatelé variací silniční dopravy
GAMA poměr ALFA/BETA
C intenzita cyklistického provozu 3)
P počet sčítacích dnů, ze kterých je počítán průměr za 24h
 
1) pokud se ve sloupci SIL vyskytne MK, jedná se o místní komunikaci
2) bez přívěsu i s přívěsy
3) 3-silná (nad 50 za h), 2-střední (6-50 za h), 1-slabá (do 5 za h), 0-žádná (0 za h)