Model emisí a imisí z automobilové dopravy 2010

Vytisknout článek

Naše organizace se dlouhodobě zabývá sledováním stavu znečištění ovzduší z automobilové dopravy na území ČR a metodickými postupy pro výpočet těchto hodnot pro stávající i budoucí stav. Ve svých pracích ukazujeme, že tato bilance není nijak tragická a že především díky investicím prakticky všech obyvatel ČR do obměny vozového parku zde nedochází celkově k žádným alarmujícím trendům zhoršování kvality ovzduší v okolí komunikací. Přesto je v této oblasti jistě dále co zlepšovat a ŘSD ČR se snaží především přestavbou silniční sítě o odstranění kongescí na komunikacích a přesunutí zbytečné tranzitní dopravy z průtahů městy na jejich obchvaty nebo na extravilánové kapacitní komunikace.

Model emisního a imisního zatížení pro rok 2010 (ATEM – Atelier ekologických modelů s.r.o. 11.2011) vycházel z dopravních dat celostátního sčítání dopravy plus obdobných dat o dopravě v Praze. Dále vychází z modelu terénu ČR, dat o parametrech silniční sítě atd. Uvedená data jsou využitelná pro lokální sledování stavu znečištění v okolí silnic a dálnic. Pro nás i laiky bylo velké a příjemné překvapení, že celková emisní bilance za rok 2010 poklesla oproti obdobným datům z roku 2005 prakticky u všech škodlivin přibližně na polovinu a to především díky radikálnímu snížení emisí z těžké nákladní dopravy (str. 22 – 25). Tato čísla nelze přičítat pouze důsledkům ekonomické krize, ale především jdou na vrub rychlé obměny vozového parku v naší republice.
Naše poděkování za tento vývoj tedy patří všem.


Emise a imise ČR 2010.pdf


AtlasPM25.pdfAtlas titul.pdfAtlasBZN.pdfAtlasNO2.pdfAtlasNOx.pdfAtlasPM10.pdf


Datum: 23.03.2012