ŘSD zprovozňuje Velký městský okruh v Brně

Vytisknout článek
Moravská metropole Brno se po letech dočkala zprovoznění dopravních staveb na silnici I/42, které jsou pro řidiče klíčové. Jde o tři stavby Velkého městského okruhu (VMO). Dokončení protahoval také šestiletý spor s ekologickými a občanskými sdruženími o dostavbě tunelu Dobrovského.

Trasa silnice I/42 je významnou součástí „Základního komunikačního systému“ města Brna, zároveň je součástí silniční sítě České republiky a dílčí část i mezinárodní silniční sítě E461.

Z hlediska celoměstské dopravní struktury Velký městský okruh (VMO) jako celek zajišťuje vnější, tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní vztahy a tím výrazně odlehčí vnitroměstským komunikacím.

Celý komplex staveb je součástí tzv. severozápadního a severního segmentu velkého městského okruhu od Pražské radiály (příjezd od D1) přes VMO mimoúrovňovou křižovatku Hlinky, VMO Žabovřeská, VMO Dobrovského, vlastní stavbu mimoúrovňové křižovatky Dobrovského–Svitavská radiála a navazující stavbu VMO Lesnická.

Z hlediska širších dopravních vztahů ovlivňují dopravní řešení v úseku velkého městského okruhu výrazně vazby na radiály Kníničskou, Hradeckou a Svitavskou a otázky spojené s připojením městských částí Žabovřesky a Královo Pole.

Hradeckou radiálu lze charakterizovat jako vnitřní městskou radiálu, která je na vnější Svitavskou radiálu napojena v rozštěpu v prostoru za Královopolským nádražím. Význam Hradecké radiály a její výhledová funkce rozhoduje o řešení křižovatek Žabovřeská – Hradecká, Hradecká – Královopolská. Jedná se zejména o zohlednění její funkce v dopravním systému z hlediska exponovaných vztahů sever–západ (ve spojitosti s funkcí Svitavské radiály) a naopak ve vztahu k centrální oblasti ve směru do ulice Pod Kaštany.

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje celkem tři stavby celého komplexu Velkého městského okruhu na silnici I/42. Jde o stavby I/42 Brno, VMO, Dobrovského B, dále I/42 Brno, VMO, mimoúrovňové křížení Dobrovského – Svitavská radiála a I/42 Brno, Žabovřesky-mosty.

I/42 Brno, VMO Dobrovského – Svitavská radiála
Náplní silniční stavby I/42 Brno, VMO MÚK Dobrovského – Svitavská radiála jsou křižovatkové větve a mostní objekty s navazujícími zdmi. Zbývající rozsah stavby tvoří vodohospodářské objekty, inženýrské sítě, vegetační úpravy, atd. Stavba tedy zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku v královopolském předportálí tunelu Dobrovského. Spojuje tunely Dobrovského s již vybudovaným úsekem VMO Svitavská radiála–Lesnická–Kohoutova a uzavírá tak VMO na severu města.

Jejím dokončením vznikla všesměrová, útvarová křižovatka, která umožní napojení okruhu na centrum a Svitavskou radiálu. Křižovatka se skládá z několika větví různých
kategorií.

I/42 Brno, VMO, Dobrovského B
Stavba se dotýká rozsáhlého území v městských částech Žabovřesky a Královo Pole. Rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely značené jako Královopolský tunel I a II, dlouhé 1237 a 1258 metrů. Tunel I je trasován v ose Žabovřeské a Dobrovského ulice a tunel II paralelně asi šedesát metrů jižněji v ose Pešinovy ulice. Portál tunelů je na žabovřeském předpolí umístěn mezi most přes VMO na Korejské a mimoúrovňové křižovatky na Hradecké ulici. Královopolský portál je umístěn mezi Poděbradovou a Košínovou ulicí.
Stavba zahrnuje mimoúrovňové křižovatky VMO Žabovřeská–Hradecká a Hradecká–Královopolská v Žabovřeskách a část větví Dobrovského–Svitavská radiála přímo souvisejících s předpolím tunelů v Králově Poli.

Určitým dluhem brněnským motoristům tak zůstává zejména úsek „VMO Žabovřeská I“, který by měl spojit již dokončené velkokapacitní úseky v západní a jižní části VMO Brno.Informace o stavbách:

Dokončený úsek silnice I/42 tvoří západní část Velkého městského okruhu Brno složený ze tří staveb:

I/42 Brno, VMO, Dobrovského B
I/42 Brno, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála
I/42 Brno, Žabovřesky-mosty

Celková délka komunikací I. třídy: 6,240 km (dva tunely v délce 1237 a 1258 metrů, 9 mostů v celkové délce 876 metrů, mimoúrovňové nájezdové rampy (galerie) a lávky pro chodce.
Součástí díla je také cca 450 stavebních objektů, které řeší rozšíření a renovaci inženýrských sítí, rozsáhlá technologická zařízení a dále obslužné objekty tunelu označené jako budovy Technologického centra, trafostanice. Velká pozornost všech byla věnována také výstavbě protihlukových opatření (protihlukové stěny, zemní valy a speciální povrch vozovky).

Zhotovitelé:
OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s., Skanska a.s., EUROVIA CS, a.s.,
SDS EXMOST spol. s r.o. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Spoluinvestorem staveb bylo také Statutární město Brno (6%)

Cena staveb (stavební náklady) :
I/42 Brno, VMO, Dobrovského B – 6,9 mld. Kč.
I/42 Brno, VMO Dobrovského – Svitavská radiála – 1,2 mld. Kč.
I/42 Brno, Žabovřesky-mosty – 334mil. Kč.

Zahájení hlavní stavební fáze : 01/2006
Datum zprovoznění: 08/2012

Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde.


Datum: 31.08.2012