ŘSD zprovozňuje úsek silnice I/37 Hrobice - Ohrazenice

Vytisknout článek
Ředitelství silnic a dálnic ČR oficiálně dokončilo práce na stavbě silnice I/37 Hrobice – Ohrazenice. Práce se podařilo dokončit v předstihu, proto k samotnému zprovoznění této důležité komunikace dojde již v pondělí 28. května 2012 odpoledne, tedy čtyři dny před plánovaným datem. Doprava bude uvedena do všech čtyř jízdních pruhů. Po srpnu 2011, kdy byl uveden do provozu první úsek této stavby o délce 2,2 km v plném profilu (tedy ve čtyřech jízdních pruzích), jde o zprovoznění stavby v celé délce 6,4 km.

Přestože plánované slavnostní zahájení provozu stavby I/37 Hrobice – Ohrazenice spolufinancované z prostředků Operačního programu Doprava proběhne až ve čtvrtek 31.5.2012, řidiči si budou moci užít komfortní jízdu již od pondělního odpoledne. Silnice I/37 se tímto pro řidiče stává čtyřpruhovou od Pardubic až do Opatovic nad Labem,“ říká generální ředitel ŘSD David Čermák.

Nově otevíraná komunikace I/37 mezi Hrobicemi a Ohrazenicemi, která byla stavbou významně rozšířena, má význam především pro lepší dopravu spojující Královéhradecký, Pardubický kraj a Kraj Vysočina. Přínos má i po stránce snížení hlukové zátěže, exhalací a vibrací v zastavěném okolí stavby.

Silnice I/37 je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Ohrazenice – Pardubice – Chrudim – Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš. Silnice je tedy významnou dopravní tepnou ve směru sever – jih, která spojuje Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Vysočinu.

„Provoz na rozšířené silnici I/37 bude mít vliv na okolní prostředí zejména nižším produkováním hluku, exhalací a vibrací. Automobilový provoz na řešeném úseku nezpůsobí ve svém okolí nadměrné znečištění ovzduší, které zůstane pod stanovenými limitními hodnotami. Trasa silnice I/37 je situována v blízkosti obytné zástavby pouze na začátku stavby u Ohrazenic, kde je pro omezení hluku ze silnice navržena nová protihluková stěna,“ vysvětluje generální ředitel ŘSD David Čermák.

Svým technickým řešením, vybavením, dostatečnou kapacitou a životností minimálně pětadvacet let stavba splňuje parametry a podmínky dotčených ČSN a předpisů pro bezpečný silniční provoz. Navíc není překážkou ani pro přepravu nadrozměrných nákladů a umožňuje snadnou údržbu. Minimalizace zásahu do životního prostředí byla jedním ze základních požadavků na technické řešení dostavby silnice I/37. Při návrhu nebylo možné provádět zásadní změny v řešení, které bylo poznamenáno výstavbou levé poloviny komunikace. Byly pouze dořešeny otázky odvodnění, manipulace s ornicí a zeminou a provedeny lokální úpravy vztahu komunikace a životního prostředí v délce stavby.

Stavba silnice I/37 Hrobice – Ohrazenice znamenala dostavbu nového jízdního pásu v úseku od mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice (km 44,590) po mimoúrovňovou křižovatku Hrobice (km 38,190). Začátek úpravy stavby I/37 Hrobice – Ohrazenice navazoval na již dokončený úsek silnice od Pardubic do Ohrazenic u mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice. Na konci úpravy navazuje na dokončený čtyřpruhový úsek Opatovice – Hrobice, realizovaný v rámci stavby R35 Sedlice – Opatovice.

Silnice I/37 v úseku Ohrazenice – Hrobice je situována v rovinatém území údolní nivy Labe, které je charakteristické komplikovanými odtokovými poměry.

V řešeném úseku silnice I/37 se tedy jednalo o plánované dobudování jízdního pásu budoucí směrově rozdělené komunikace, která byla postavená v polovičním profilu. Další zásah do krajinného rázu proto není nijak podstatný. Dosavadní využití území, které představuje především zemědělská činnost, zůstává zachováno i po realizaci stavby. Rozšíření silnice ve směru na Hradec Králové je řešeno na pravou stranu stávající silnice podle staničení od km 0,000 do km 6,400.Informace o stavbě:
Název stavby: Silnice I/37 Hrobice - Ohrazenice
Délka: 6400 metrů
Cena: 588 274 942 Kč (bez DPH)
Zhotovitel: M-SILNI CE a.s.
Zahájení: listopad 2009
Zprovoznění: květen 2012

Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde


Datum: 28.05.2012