Rekonstrukce silnic I. třídy v rámci OPD

Vytisknout článek
V průběhu roku 2009 a 2010 bylo v rámci OP Doprava mimo výstavby novostaveb silnic zprovozněno také 5 rekonstrukcí stávajících komunikací a 2 mostů na síti silnic I. třídy

V průběhu roku 2009 a 2010 bylo v rámci OP Doprava mimo výstavby novostaveb silnic zprovozněno také 5 rekonstrukcí stávajících komunikací a 2 mostů na síti silnic I. třídy. Jednalo se o stavby

· I/38 Habry - Havlíčkův Brod, obnova živičného krytu,
· I/16 Řepov, Silnice I/16 hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - kř. Dochov,
· I/15 Sedlec, most ev. č 15-025a,
· I/13 Děčín most ev.č. 13-085 Pravobřežní estakáda
· I/13 Třebušice MÚK 1. etapa – most ev.č. 13-041 přes trať ČD.


Uvedené projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z prostředků Strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie byl poskytnut v rámci Priority 4, v oblasti Podpory 4.1 – rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN – T a činil částku převyšující 1,402 mld. Kč, což představuje 85% celkových způsobilých výdajů projektů.

Realizace těchto projektů přispěla k naplnění specifického cíle Priority 4, kterým je zlepšení parametrů silnic I. třídy mimo TEN-T za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Silnice I/38 Habry - Havlíčkův Brod, obnova živičného krytu

Délka: 15,122 km
Místo stavby: kraj Vysočina
Cena stavby bez DPH: 164 294 313 Kč
Zahájení stavby: 05/2008
Uvedení do provozu: 06/2009

Silnice I/38 je významným regionálním tahem, který je v severojižním směru páteřní komunikací kraje Vysočina.

Předmětem projektu byla kompletní obnova živičného krytu vozovky silnice I/38 vesměs v kategorii S 9,5 v délce 15,122 km. Začátek úseku opravy je cca 1,370 km za křižovatkou se silnicí II/346 u města Habry a konec v křižovatce se silnicí I/34 – vyústění severovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod.

Při realizaci projektu se jednalo především o kompletní obnovu živičného krytu vozovky. Stávající obrusná vrstva vozovky byla odfrézována a po sanaci lokálních poruch se provedla pokládka nových živičných vrstev vozovky podle doporučení diagnostického průzkumu. Součástí opravy byla rovněž úprava krajnic, výměna svodidel a směrových sloupků, dopravního značení a úprava odvodnění, včetně pročištění propustků a příkopů.

Cílem projektu bylo uvedení vozovky do provozuschopného stavu ve stávajících parametrech tj. bez dopravních omezení, které v úseku vyžadoval špatný technický stav vozovky. Tyto cíle byly úspěšnou realizací projektu naplněny. Současně realizace projektu přispěla zlepšením stavebně-technického stavu komunikace ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení negativních účinků silničního provozu na životní prostředí, tj. snížení hluku a exhalací od projíždějících vozidel.
Silnice I/16 Řepov - hranice okresu Jičín

Délka: 12,81 km
Místo stavby: Středočeský kraj
Cena stavby bez DPH: 202 684 684 Kč
Zahájení stavby: 06/2008
Uvedení do provozu: 12/2009

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice I/16 kategorie S11,5 v celkové délce 12,81 km. Projekt navazuje na rekonstrukci silnice I/16 v Královehradeckém kraji v rámci akce Silnice I/16 hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - kř. Lochov

Silnice I/16 je významnou spojnicí mezi západočeským a východočeským regionem a částečně zajišťuje spojení mezi Polskem a Německem. Je důležitou trasou i pro nákladní dopravu.

Při realizaci projektu se jednalo především o obnovu obrusné vrstvy. Dle diagnostiky měla původní těleso vozovky dostatečnou únosnost, jen obrusná vrstva vykazovala značné poškození. Do projektu byly dále zahrnuty rekonstrukce autobusových zastávek, rozjezdů na úrovňových křižovatkách, sjezdů na pozemky v nejnutnějším rozsahu, dosypávky krajnic, dopravní značení vodorovné a svislé, záchytné systémy, výměna a doplnění svodidel a celková rekonstrukce dvou mostních objektů.

Cílem projektu bylo zlepšení jízdních vlastností, zvýšení životnosti silnice a prodloužení doby běžných oprav na silnici I/16. Tyto cíle byly úspěšnou realizací projektu naplněny. Současně realizace projektu přispěla zlepšením stavebně-technického stavu komunikace ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení negativních účinků silničního provozu na životní prostředí, tj. snížení hluku a exhalací od projíždějících vozidel.Silnice I/16 hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - kř. Lochov


Délka: 14,18 km
Místo stavby: Královehradecký kraj
Cena stavby bez DPH: 126 588 668 Kč
Zahájení stavby: 06/2008
Uvedení do provozu: 10/2008

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice I/16 kategorie S11,5 v celkové délce 14,18 km od hranice Královehradeckého kraje ke křižovatce se silnicí III/28016. Projekt navazuje na rekonstrukci silnice I/16 ve Středočeském kraji v rámci akce Silnice I/16 Řepov – hranice okresu Jičín.

Silnice I/16 je významnou spojnicí mezi západočeským a východočeským regionem a částečně zajišťuje spojení mezi Polskem a Německem. Je důležitou trasou i pro nákladní dopravu.

Při realizaci projektu se jednalo především o obnovu živičného krytu vozovky a odstranění četných poruch vrstev vozovky. Součástí stavby byla i sanace zářezového svahu silničního tělesa u Samšiny v délce 170 m, vykazujícího náznaky možného sesuvu.

Cílem projektu bylo zlepšení jízdních vlastností, zvýšení životnosti a prodloužení doby běžných oprav. Tyto cíle byly úspěšnou realizací projektu naplněny. Současně realizace projektu přispěla zlepšením stavebně-technického stavu komunikace ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení negativních účinků silničního provozu na životní prostředí, tj. snížení hluku a exhalací od projíždějících vozidel.


I/15 Sedlec – most ev.č. 15-025a

Délka mostu: 0,2 km
Místo stavby: Ústecký kraj
Cena stavby bez DPH: 74 247 441 Kč
Zahájení stavby: 03/2008
Uvedení do provozu: 03/2009

Celková rekonstrukce mostu, kde byla kompletně nahrazena jak nosná konstrukce, tak spodní stavba novými konstrukcemi. Pro novou konstrukci bylo plně využito založení původního mostu, které bylo podle potřeby zesíleno. Pilíře byly vybudovány v místě původních, původní šachtové pilíře se v návaznosti na zjištěný technický stav sanovaly, zesilovaly a proinjektovávaly. Spodní stavba mostu je monolitická železobetonová, hlavní nosníky mostu ocelové svařované, nosná konstrukce spřažená. Prostorové uspořádání na mostě a směrové vedení zůstaly zachovány.
Cílem bylo plnohodnotné nahrazení stávajícího mostu novou únosnou a technicky vyspělou konstrukcí, která bude plně vyhovovat požadavkům na most.


I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda

Délka : 2,05 km
Místo stavby: Ústecký kraj
Cena stavby bez DPH: 467 048 191 Kč
Zahájení stavby: 02/2008
Ukončení stavby: 08/2010
Uvedení do provozu: 08/2010

Oprava mostu přes Labe v Děčíně s navazujícím přemostěním Ploučnice, trati ČD, ulice 17. listopadu a severního zhlaví žst. Děčín-východ byla provedena na sedmi konstrukčních částech mostu a zahrnovala kompletní výměnu svršku včetně ložisek na opěrách a dilatace, doinjektování kabelů, sanaci pohledových ploch na Jižní a Kamenické rampě, Severním i Jižním napojení a Severním a Jižním mostu přes nádraží a instalaci protihlukové stěny na severní straně Severního mostu přes nádraží o výšce 3,5 m.
Cílem bylo prodloužení životnosti a udržení zatížitelnosti mostu a především zajištění bezpečnosti mostu.


I/13 Třebušice MÚK 1. etapa – most ev.č. 13-041 přes trať ČD

Délka : 0,4 km
Místo stavby: Ústecký kraj
Cena stavby bez DPH: 415 436 704 Kč
Zahájení stavby: 05/2008
Uvedení do provozu: 09/2010

Cílem projektu je vybudování MÚK Třebušice, které umožní mimoúrovňové křížení čtyřpruhu mezi Chomutovem a Teplicemi se silnicí II/255. V 1. etapě této stavby byl odstraněn most přes kolejiště ČD, který byl v havarijním stavu a byl vybudován nový levý most na budoucím čtyřpruhu. Dále byla provedena přeložka části silnice I/13, dva mosty na silnici I/13 přes účelovou komunikaci a koridor inženýrských sítí, jeden most na účelové komunikaci přes potok, dva technologické mosty a navazující účelové komunikace včetně úpravy a napojení objektů drah.
Cílem 1. etapy projektu bylo nahrazení havarijního mostu přes trať ČD novým a tím zajištění bezpečnosti mostu.