Otevíráme nový úsek rychlostní silnice R4 Mirotice – Třebkov

Vytisknout článek
Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu dnes 16. září 2010 nových 6 km rychlostní silnice R4 vedoucí z Prahy na Strakonice. Konkrétně je nyní zprovozňován úsek R4 Mirotice – Třebkov nedaleko Písku.

Stavba R4 Mirotice – Třebkov je součástí souboru staveb doplňující rychlostní silnici R4 na křižovatku I/20 u Nové Hospody a pokračující silnici I/4 přes Strakonice a Vimperk až na hranici s Německem. Stavba je tedy důležitou součástí tahu Praha – Strakonice – Vimperk – Strážný – hranice Německo, která je v úseku Praha – mimoúrovňová křižovatka Nová Hospoda navržena k postupné přestavbě na rychlostní silnici R4. Zároveň umožňuje rychlé spojení Prahy a Českých Budějovic přes Písek. „Cílem stavby je také oddělení dálkové a místní obslužné dopravy a tím zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. K tomu rovněž přispěje i nové šířkové uspořádání, zlepšení směrových a sklonových poměrů a bezkolizní křížení se silnicemi III. třídy a účelovými komunikacemi,“ říká generální ředitel ŘSD Jiří Švorc.Z hlediska hlukové a emisní zátěže obcí Předotice a Malčice dojde i při předpokládaném nárůstu dopravní zátěže ke zlepšení situace, protože silnice se oddálí od zástavby a u Předotic bude vedena v hlubokém zářezu. Vzhledem k současnému využívání dotčeného území, kdy jej zasahuje dopravní trasa a okolní zemědělská výroba, nebude krajinný ráz stavbou výrazně ovlivněn.

Předmětem stavby je silnice R4 v úseku od křižovatky u obce Radobytce, kde navazuje na obchvat Mirotic, k osadě Třebkov, kde navazuje na stavbu R4 – křižovatka I/20 Nová Hospoda. Silnice R4 je navržena jako rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace s omezeným přístupem. Délka řešeného úseku je 5880 metrů. Součástí stavby je také napojení souběžné silnice II/604, která vznikne z původní silnice I/4 jako doprovodná komunikace k rychlostní silnici, přeložky silnic III/121 14 směrem na Čížovou, III/00 424 směrem na Podolí II a III/121 15 na Křešice a účelové komunikace.

Dále je součástí stavby pět silničních mostů, oprava stávajícího mostu přes Luční potok, dva mosty na účelových komunikacích, umožňujících přístup na pozemky po levé straně silnice R4, podchod pro pěší v obci Radobytce, zárubní zeď, propustky pod komunikacemi a související přeložky inženýrských sítí. Provedeny budou i potřebné demolice pozemních staveb, rekultivace ploch dočasného záboru, vegetační úpravy a další drobné objekty.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie je poskytován v rámci Priority 4, v oblasti podpory „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“ a to až do výše 85% způsobilých výdajů.

Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde.

Informace o stavbě

Název: R4 Mirotice – Třebkov
Místo stavby: Jihočeský kraj
Cena stavby: 1 123 494 740 Kč
Délka: 5880 metrů
Datum zahájení: 01/2008
Datum zprovoznění: 09/2010


Datum: 16.09.2010