Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží

Připravovaná rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště navazuje v MÚK Třebonín na dálnici D3. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R3 0312/I Kaplice nádraží-Nažidla

Stavba 0312/I Kaplice nádraží–Nažidla je součástí připravované rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R3 0312/II Nažidla-Dolní Dvořiště, státní hranice

Stavba 0312/II Nažidla–Dolní Dvořiště, státní hranice je součástí připravované rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované

Silnice I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba

Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Po dokončení bude obchvat sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Druhá stavba severního obchvatu města je dále rozdělena na dvě samostatné etapy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Čimelice–Mirotice

Požadavky na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací v České republice, jejíž součástí je i stavba rychlostní silnice R4 v úseku Čimelice–Mirotice, vychází z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samosprávných krajů na celém území České republiky, s nezbytnou návazností na evropskou dopravní síť.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R55 5501 Olomouc-Kokory

Předmětný úsek rychlostní silnice R55 je součástí tahu Olomouc–Přerov–Hulín–Otrokovice–Břeclav. Navržená trasa rychlostní silnice R55 bude plnit funkci spojnice dvou velkých center střední Moravy – Olomouce a Přerova – a dvou významných komunikací – dálnice D1 a rychlostní silnice R35.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Ostrov-Staré Město

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov–Staré Město umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 mezi obcí Zámrsk přes Litomyšl až k Moravské Třebové, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa

Navrhovaný obchvat města doplní stávající dopravní skelet o komunikaci obcházející Bruntál po jeho jihovýchodním okraji. Na jižním a severním okraji města bude obchvat napojený na stávající silnici I/45, na východním okraji města pak na silnici I/11.

Stavby plánované

Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka

Cílem studie přeložky silnice v Českých Budějovicích je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice I/20, pracovně označované jako Severní spojka, vedené na území města.

Stavby plánované

Silnice I/27 Přeštice - obchvat

Úsek přeložky silnice I/27 navazuje na stavbu I/27 Šlovice–Přeštice a řeší obchvat města Přeštice s napojením pod železniční trať na stávající silnici I/27 za Přešticemi, a to do doby výstavby dalšího úseku. Stavbou bude odstraněno nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace centrem města.

Stavby plánované

Silnice I/20 Hněvkov-Sedlice

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/20 mimo zástavbu mezi obcemi Hněvkov a Sedlice. Výstavbou přeložky silnice I/20 v navrhované trase mimo výše uvedené obce dojde k odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase, odstranění křížení s dráhou (silnice vede v souběhu) a podstatnému zlepšení životního prostředí v uvedených obcích.

Stavby plánované

Silnice I/27 Kralovice - obchvat

Úsek úpravy silnice I/27 mezi obcemi Podbořánky ve Středočeském kraji a Hadačkou v Plzeňském kraji je součástí řešení přeložky silnice I/27 od hranice Plzeňského a Středočeského kraje až po statutární město Plzeň. Cílem úpravy je odstranit nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace a její vyvedení mimo centra měst a obcí.

Stavby plánované

Silnice I/27 Kaznějov - obchvat

Stavba I/27 křižovatka III/2312 k.ú. Horní Bříza–Rybnice řeší obchvat obcí Kaznějov a Rybnice. Přeložkou bude odstraněno nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace v průtahu oběmi obcemi.

Stavby plánované

Silnice I/38 Malín-Kuchyňka

Projektovaná přeložka silnice I/38 v úseku Malín–Kuchyňka je další z postupně připravovaných a realizovaných staveb s cílem zkapacitnění, zvýšení propustnosti a bezpečnosti silniční dopravy na významném komunikačním tahu ve Středočeském kraji.

Stavby plánované

Silnice I/26 D5 (MÚK Nýřany)-Chotěšov

Úsek novostavby silnice I/26 od napojení z D5 (MÚK Nýřany) až po obech Chotěšov je součástí technické studie na přeložku silnice I/26 od MÚK Nýřany po obec Staňkov, jejíž celková délka je 20 260 metrů.

Studie dlouhých tahů


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>