Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/62 Děčín-Hřensko - Rekonstrukce na S 7,5/70

Vzhledem k velké intenzitě dopravy a důležitosti dopravních spojení je nutné zajištění bezpečného a dopravně bezproblémového přístupu k hraničnímu přechodu Hřensko. Stávající směrové vedení trasy a šířkové uspořádání silnice I/62 neodpovídá ani kategorii S 7,5/70.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/20 Životice, obchvat

Trasa obchvatu Životic vychází z vyhledávací studie I/20 Kasejovice–Hněvkov, jejímž cílem je nalezení vhodné varianty vyvedení stávající silnice I/20 mimo zastavěné územní celky. Tím dojde nejen ke zlepšení životního prostředí v obcích, ale také k výstavbě nové komunikace, která bude splňovat parametry silnice I. třídy.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/20 Seč-Nepomuk-Životice

Cílem studie přeložky silnice I /20 mezi obcemi Seč a Životice v P lzeňském kraji je nahrazení stávající komunikace, která ve většině délky svým směrovým a výškovým vedením a příčným uspořádáním nesplňuje požadavky na silnici I . třídy. V části stávající silnice I /20 jsou rovněž nevhodné velikosti poloměrů směrových oblouků, podélné sklony a výškové zakružovací oblouky.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/11 Havířov-Třanovice

Silnice I /11 v současné době prochází v řešeném úseku průtahem obcemi a je uspořádána jako dvoupruhová – mimo úsek na začátku úpravy, který je až po okružní křižovatku silnic I /11, I /475 a místních komunikací uspořádán jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace. S távající řešení neodpovídá potřebám a významu této komunikace.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/64 Antonínova Výšina–Hazlov

Hlavním účelem stavby I/64 Antonínova Výšina–Hazlov je homogenizace stávající dvoupruhové silnice I/64 v úseku severozápadně od Františkových Lázní mezi Antonínovou Výšinou a Hazlovem.

Stavby plánované

Silnice I/14 Nová ves

Předmětem stavby je úprava směrového vedení silnice I/14 u obce Nová Ves. Stavba je napojena na stávající silnici I/14 mezi Jabloncem nad Nisou a Vrchlabím a na stávající vjezd do obce Poniklá-Nová Ves.

Stavby plánované

Silnice I/35 Hrachovec, křižovatka se silnicí III/01873

Úpravou silnice I/35 dojde k odstranění bodové závady v podobě chybějících pruhů pro levé odbočení na místní komunikaci do Krhové-Hrádek a silnici III/01873 do místní části Hrachovec. Dále dojde k úpravě stávajících zálivů autobusové zastávky a vyřešení místa přecházení silnice I/35 chodci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Úlibice – obchvat

Stavba obchvatu Úlibic je součástí chybějícího tahu rychlostní silnice R35 z Turnova do Jičína a dále do Hradce Králové. Nová komunikace vyvedená mimo obec Úlibice umožní především převedení tranzitní dopravy a zkvalitní dopravní propojení.

Stavby plánované

Silnice I/20 Plzeň, Na pile - panelárna trať ČD

Stávající trasa I/26 úrovňově kříží železniční trať na Domažlice. Protože se jedná o křížení silnice I. třídy a významné železniční trati, úrovňové křížení je nevhodné a z hlediska bezpečnosti dopravy i nevyhovující. Předmětem návrhu řešení je mimoúrovňové křížení silnice I/26 s železniční tratí.

Stavby plánované

Silnice I/68 Třanovice–Nebory

Stavba I/68 Třanovice–Nebory je součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici rychlostní silnice R48 a silnice I/11. Stavba I/68 Třanovice–Nebory řeší přeložku stávající silnice I/68 mimo hustě zastavěná území.

Stavby plánované

Dálnice D3 0309/I Bošilec-Ševětín

Stavba 0309/I Bošilec–Ševětín je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Trasa začíná v mimoúrovňové křižovatce Veselí-sever a končí za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/34 – MÚK Úsilné.

Stavby plánované

Dálnice D3 0309/II Ševětín-Borek

Stavba 0309/II Ševětín–Borek je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Trasa začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Ševětín, kde navazuje na předchozí úsek 0309/I Bošilec–Ševětín. Konec úseku je v km 128,100 kde navazuje na úsek 0309/III Borek–Úsilné.

Stavby plánované

Silnice I/39 stoupací pruh Rájov

Předmětem stavby je zřízení přídatného stoupacího pruhu na silnici I/39 mezi obcí Rájov a hospodářskou usedlostí Harazim, tak, aby byly dodrženy dostatečné směrové i výškové poměry. Zároveň bude provedena rekonstrukce zasaženého úseku silnice I/39.

Stavby plánované

Silnice I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba

Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Po dokončení bude obchvat sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Druhá stavba severního obchvatu města je dále rozdělena na dvě samostatné etapy.

Stavby plánované

Silnice I/42 Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Úsek VMO – Tomkovo náměstí řeší vybudování úseku velkého městského okruhu v úseku od vyústění z Husovického tunelu přes Tomkovo náměstí a řeku Svitavu po Svatoplukovu a Karlovu ulici, včetně přilehlých ulic, a to ve stávající trase s mimoúrovňovým křížením Tomkova náměstí.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>