Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R35 Opatovice-Časy

Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěmi mimoúrovňovými křižovatkami. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicemi II/298–MÚK Rokytno a I/36–MÚK Časy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Louny, zkapacitnění obchvatu

Zkapacitnění stávajícího obchvatu Loun spočívá v rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh na směrově dělenou čtyřpruhovou kategorii a rekonstrukci dosavadní silnice I/7. Nyní je zde dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5, která již kapacitně nevyhovuje. Obchvat Loun byl již v minulosti připraven pro kategorii R 22,5/100 včetně výkupů v trvalém záboru pro toto šířkové uspořádání. Nyní je obchvat Loun nahrazen kategorií R 25,5/100.

Stavby plánované

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Stávající silnice I/11 je vedena centrem Opavy, což je vzhledem k vysokým intenzitám dopravy a prognóze jejího růstu neúnosné. V roce 2009 proto byla dokončena stavba spojky S1 propojující silnice I/11 a I/56. Nyní se připravují východní a západní části severního obchvatu

Stavby plánované

Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Přeložka silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části Opavy. Vzhledem k tomu, že se jedná o obchvat města, dojde k výraznému snížení vlivů dopravy na okolí stávajících komunikací.

Stavby plánované

Silnice I/16 Nová Paka – obchvat

Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově ani výškově a ani počtem a tvarem křižovatek pro silnici I. třídy.Uvažovaný obchvat města Nová Paka by měl tyto problémy řešit, a to v úseku Kumburský Újezd–Vidochov.

Stavby plánované

Silnice I/42 Brno, VMO - Rokytova

Úsek VMO – Rokytova odvede dopravu směřující od Husovického tunelu na sídliště Vinohrady a Líšeň z dopravně přetížené ulic Svatoplukovy ulice a spodní části Rokytovy ulice. Po dokončení stavby bude doprava vedena mimoúrovňově přímým napojením od Provazníkovy ulice do Rokytovy ulice, po které je vedena silnice II/642.

Stavby plánované

Silnice I/35 Střítež, křižovatka se silnicí III/4868

Úpravou silnice I/35 dojde k odstranění bodové závady v podobě chybějících pruhů pro pravé odbočení do Stříteže nad Bečvou od Valašského Meziříčí a levé odbočení od Stříteže na Valašské Meziříčí. Dále dojde k úpravě stávajících zálivů autobusové zastávky a vyřešení místa přecházení silnice I/35 chodci.

Stavby plánované

Silnice I/57 Krnov – SV obchvat

Vytíženost silnice I/57 v Moravskozlezském kraji se negativně projevuje právě v Krnově, kde je vysoký denní průjezd vozidel. Po vybudování obchvatu na něj bude převedena převážná část dopravy. Odklon těžké dopravy z centra města je vzhledem k vysokým současným i výhledovým intenzitám nezbytný.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R55 5502 Kokory-Přerov

Předmětný úsek rychlostní silnice R55 je součástí tahu Olomouc-Přerov-Hulín-Otrokovice-Břeclav. Navržená trasa rychlostní silnice R55 bude plnit funkci spojnice dvou velkých center střední Moravy – Olomouce a Přerova – a dvou významných komunikací – dálnice D1 a rychlostní silnice R35.

Stavby plánované

Silnice I/21 Planá–Trstěnice, přeložka

Stavba je pokračováním stavby I/21 Planá, přeložka. Její realizací dojde ke zkapacitnění stávající komunikace I/21, odstranění nebezpečných dopravních závad v trase a stavba zároveň řeší i obchvat Chodové Plané, kde dojde k odvedení tranzitní dopravy z intravilánu obce.

Stavby plánované

Silnice I/43 Letovice–Rozhraní

V případě řešeného úseku úpravy silnice I/43 mezi Letovicemi a Rozhraním se jedná v podstatě o odstranění několika vážných dopravních závad a lze proto říct, že realizací navržených úprav dojde k trvalému zlepšení technického stavu silniční sítě, které je potřeba zajistit bez ohledu na stavbu silnice R43.

Stavby plánované

Silnice I/27 Plasy - obchvat

Úsek úpravy silnice I/27 mezi obcemi Rybnice a Hadačka je součástí řešení přeložky silnice I/27 od hranice Plzeňského a Středočeského kraje až po statutární město Plzeň. Cílem úpravy je odstranit nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace a její vyvedení mimo centra měst a obcí.

Stavby plánované

Silnice I/15 Liběšice, obchvat

Stavba řeší přeložku silnice I/15 mimo centrum obce Liběšice. Stávající průtah je nevyhovující jak z hlediska technických parametrů, tak hlavně vedením dopravy zastavěnou částí obce.

Stavby plánované

Silnice I/15 Zahrádky, obchvat

Realizací stavby bude odstraněn nevyhovující průjezd obcí Zahrádky, kde je nyní komunikace vedena v jednostranné i oboustranné zástavbě. Dále bude odstraněno úrovňové křížení se železniční tratí a upraveno bude napojení silnice I/15 na silnici I/9, kde bude vybudována mimoúrovňová křižovatka.

Stavby plánované

Silnice I/26 Obchvat Babylon

Cílem stavby I/26 obchvat Babylon je odvést veškerý tranzitní provoz mimo obec Babylon a nahradit tak současné vedení silnice I/26 v průtahu obcí.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>