Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/34 Lišov-Vranín

Současná silnice I/34 v řešeném úseku a dále k Třeboni nevyhovuje technicky ani kapacitně. Dochází tam k častým dopravním nehodám zejména v extravilánových úsecích mezi Lišovem a Štěpánovicemi a mezi Vranínem a Třeboní, kde je současná silnice směrově i výškově nevhodně zvlněná.

Stavby plánované

Silnice I/27 Most–Litvínov

Úsek silnice I/27 mezi Litvínovem a Mostem prochází průmyslovou aglomerací, jíž dominuje rozsáhlý komplex průmyslových, především chemických závodů v Záluží u Litvínova. Současná silnice je dvoupruhová a dopravní zatížení již přesahuje její kapacitu. Jejím rozšířením na čtyřpruh se zlepší plynulost a zejména bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě.

Stavby plánované

Silnice I/9 Dubice–Dolní Libchava, obchvat

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obchvatu. Po realizaci obchvatu by mělo dojít k přemístění tranzitní dopravy mimo zástavbu České Lípy a v konci úseku i Nového Boru. Ve stávajícím stavu je veškerá tranzitní doprava vedena po průtahu středem města.

Stavby plánované

Silnice I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba

Stavba I/57 Semetín–Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí–Vsetín v úseku Bystřička–Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračování přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba.

Stavby plánované

Silnice I/35 Ktová - odstranění úrovňového přejezdu

Stavbou dojde k odstranění stávajícího úrovňového přejezdu železniční trati u obce Ktová. Odstranění je možné provést přeložkou silnice I/35, a to ve variantě podjezdu trati i ve variantě nadjezdu nad tratí.

Stavby plánované

Silnice I/33 Náchod – obchvat, I/14 Vysokov–Vrchoviny

Silnice I/33 prochází intravilánem města Náchod, kde vytváří dopravní kongesce. Navržená přeložka odvede především tranzitní dopravu. Při přeložce silnice I/14 v úseku Vysokov–Vrchoviny, která je součástí obchvatu Náchoda, dojde k úpravě nevyhovujících směrových a výškových poměrů.

Stavby plánované

Silnice I/13 Krásná Studánka–Dětřichov

Stavba I/13 Krásná Studánka–Dětřichov je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Liberec (Stráž nad Nisou)–Frýdlant–Habartice (státní hranice Česko/Polsko)

Stavby plánované

Silnice I/14 Nové Město nad Metují – přeložka

Projektovanou přeložkou silnice I/14 Nové Město nad Metují dojde především k odvedení tranzitní dopravy ze stávající objízdné trasy po silnicích II. a III. třídy, které nevyhovují svými parametry. Nejvýraznější závadou stávající silnice I/14 je její přímý průtah historickým jádrem Nového Města nad Metují.

Stavby plánované

Silnice I/14 Nová ves

Předmětem stavby je úprava směrového vedení silnice I/14 u obce Nová Ves. Stavba je napojena na stávající silnici I/14 mezi Jabloncem nad Nisou a Vrchlabím a na stávající vjezd do obce Poniklá-Nová Ves.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Sedlice–Opatovice, dostavba estakády

Dostavba estakády nad prostorem mimoúrovňové křižovatky Opatovice umožní propojení navazující stavby R35 Opatovice–Časy a dalšího pokračování ve směru na Vysoké Mýto na již provozovaný úsek rychlostní silnice R35

Ve výstavbě

Silnice I/35 Bílý Kostel-Hrádek n. N.

Projektovaná akce je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/35 v prostoru Bílý Kostel nad Nisou–Hrádek nad Nisou–státní hranice Česko/Polsko s pokračováním do Polské republiky a Spolkové republiky Německo k městu Zittau (Žitava).

Uvedeno do provozu

Dálnice D3 0310/I Úsilné-Hodějovice

Úsek připravované dálnice D3 mezi Úsilným a Třebonínem tvoří tzv. Funkční celek D. Jeho součástí je stavba 0310/I Úsilné–Hodějovice. Dálnice D3 v předmětném území doplní dopravní infrastrukturu o kapacitní rychlostní komunikaci.

Stavby plánované

Dálnice D3 0310/II Hodějovice–Třebonín

Stavba 0310/II Hodějovice–Třebonín je součástí funkčního celku „D“ (úsek Úsilné–Třebonín, tzn. stavby 0310/I a 0310/II). Jedná se rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží

Připravovaná rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště navazuje v MÚK Třebonín na dálnici D3. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R3 0312/I Kaplice nádraží-Nažidla

Stavba 0312/I Kaplice nádraží–Nažidla je součástí připravované rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>