Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí

Stavba R48 MÚK Bělotín–Rybí představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace kategorie S 15/100 (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R 25,5/120

Stavby plánované

Silnice I/34 Lišov-Vranín

Současná silnice I/34 v řešeném úseku a dále k Třeboni nevyhovuje technicky ani kapacitně. Dochází tam k častým dopravním nehodám zejména v extravilánových úsecích mezi Lišovem a Štěpánovicemi a mezi Vranínem a Třeboní, kde je současná silnice směrově i výškově nevhodně zvlněná.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Chlumčany zkapacitnění

Stavba R7 Chlumčany zkapacitnění je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované

Silnice I/16 Slaný–Velvary

Přeložka silnice I/16 vytvoří prakticky obchvat Slaného a převede silné zatížení dopravou z komunikace, která prochází zástavbou Slaného a obcí, které leží na stávající silnici I/16. Tím se zlepší podmínky v dotčených obcích a zvýší se bezpečnost nejen na přetížených křižovatkách městského okruhu ve Slaném.

Stavby plánované

Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa

Výstavbou průtahu dojde k výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průtahu městem z 3,7 km na 2,9 km.

Stavby plánované

Silnice I/13 Rynoltice-Lvová, přeložka

Realizací přeložky dojde ke zvýšení propustnosti komunikace I/13 v předmětném úseku a tranzitní doprava bude přesměrována mimo obec Lvová. Délka přeložky silnice I/13 je navíc kratší, než stávající trasa, čímž se zrychlí a zkrátí průjezd dotčeným úsekem silnice I/13.

Stavby plánované

Silnice I/15 Kozly-Libčeves-Granátka

Předmětem stavby je částečná přeložka silnice I/15 mezi obcemi Kozly, Libčeves a Granátka v Ústeckém kraji. Nové vedení trasy přitom ve vhodných úsecích plně využívá stávající silnici I/15.

Stavby plánované

Silnice I/13 Klášterec nad Ohří, obchvat

Předmětem stavby je problémový úsek vedení silnice I/13 Kláštercem nad Ohří. Silnice I/13 je tam v současné době vedena středem města s mnoha úrovňovými křižovatkami a přechody pro chodce, což je při vzrůstající intenzitě dopravy značně nevyhovující stav.

Stavby plánované

Silnice I/13 Klášterec nad Ohří-Chomutov

Studie stavby I/13 Klášterec nad Ohří–Chomutov řeší možnost zkapacitnění stávající silnice I/13 včetně jejího částečného přeložení. Zejména se jedná o průtahy obcemi Černovice, Málkov a Zelená.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/19 Oltyně-hranice Středočeského kraje

Cílem studie jsou návrhy úprav jednotlivých úseků silnice I/19 mezi Oltyní a hranicemi krajů tak, aby byly odstraněny nejzávažnější dopravní závady a aby byla postupně celá trasa homogenizována na kategorii S 9,5/80. Předmětná studie bude sloužit ve výhledu ke strategickému plánování přípravy jednotlivých stavebních úprav.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/11 Mokré Lazce–hranice okresu Opava, Ostrava

Předmětem stavby je přeložka silnice I/11 v kategorii S 22,5/80 do nové trasy, která zkapacitní řešený úsek a převede dopravu z průjezdního úseku Hrabyní, Velkou Polomí a Josefovicemi. Řešený úsek silnice I/11 je součástí výhledové trasy Opava–Ostrava, Rudná, přičemž stávající silnice I/11 bude následně převedena do silnic nižší třídy.

Ve výstavbě

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná–hranice okresu Opava

Stavba propojí v době její realizace stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 a tím bude dokončen souvislý tah čtyřpruhové směrově rozdělené silnice z Ostravy do prostoru mezi Mokrými Lazci a Novými Sedlicemi. Stavba je zařazena do souboru staveb s vazbou na D1 Lipník nad Bečvou–Ostrava.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R35 Sedlice–Opatovice, dostavba estakády

Dostavba estakády nad prostorem mimoúrovňové křižovatky Opatovice umožní propojení navazující stavby R35 Opatovice–Časy a dalšího pokračování ve směru na Vysoké Mýto na již provozovaný úsek rychlostní silnice R35

Ve výstavbě

Silnice I/50 Nesovice, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci křižovatky silnic I/50 a II/429 v Nesovicích. Křižovatka nevyhovuje z hlediska prostorového uspořádání a vzhledem k absenci čitelného vodorovného dopravního značení je nepřehledná.

Ve výstavbě

Silnice I/37 MÚK Stéblová

Stavba I/37 MÚK Stéblová doplní realizovanou stavbu I/37 Hrobice–Ohrazenice, která je stavěna v kategorii S 24,5/100. Místo nevyhovující stávající křižovatky Stéblová v km 41,5 silnice I/37 je navržena mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Stéblová s normovými délkami odbočovacích a připojovacích pruhů.

Ve výstavbě


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>