Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat

Stávající trasa silnice I/11 prochází intravilánem obce Doudleby nad Orlicí s prudkým stoupáním a klesáním, nepřehlednými křižovatkami a mnoha vjezdy do objektů. Stavba přeložky silnice I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat řeší především tuto nevyhovující dopravní situaci uvnitř obce a převádí tranzitní dopravu mimo její území.

Stavby plánované

Silnice I/39 Horní Planá

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/39 mimo centrum města Horní Plané. Jedná se o alternativní trasu silnice I/3 pro úsek z Českých Budějovic jižním směrem ke státním hranicím s Rakouskem, a v podstatě je i přístupovou komunikací k Lipenské přehradní nádrži a rekreační oblasti horního toku řeky Vltavy.

Stavby plánované

Silnice I/2: Pardubice – jihovýchodní obchvat

Řešená etapa jihovýchodního obchvatu společně s úsekem silnice II/322 Pardubice–Černá za Bory a nadjezdem nad tratí ČD Pardubice–Choceň napojeným na II/322 Pardubice–Zminný vytvoří jihovýchodní segment vnějšího okruhu Pardubic. Cílovým řešením je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice–Sezemice–Časy (mimoúrovňová křižovatka s R35).

Stavby plánované

Silnice I/49 Vizovice-Lhotsko

Navržená přeložka silnice I/49 řeší vyloučení dopravně nevhodného úseku stávající silnice I/49 v rozsahu od výjezdu z Vizovic, dále vedoucího přes obec Lhotsko po napojení na zrekonstruovaný úsek silnice I/49 před obcí Bratřejov.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Skalka-II/118

Silnice I/4 Praha–Strakonice je v úseku mezi Prahou a mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Skalka (křižovatka se silnicí I/18, okres Příbram) vybudována jako čtyřpruhá rychlostní komunikace.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Lety–Čimelice

Výstavbou rychlostní komunikace R4 z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 bude zajištěno kvalitativní zlepšení dopravního spojení mezi hlavním městem Prahou a významnými městy Jihočeského kraje. Navržená rychlostní komunikace v úseku Lety-Čimelice je na začátku úpravy vedena v trase stávající silnice I/4 a na konci úpravy je v souběhu vpravo se stávající silnicí I/4.

Stavby plánované

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/26 mimo intravilán Staňkova. Stávající trasa svými šířkovými a směrovými parametry nevyhovuje zejména dálkové dopravě, která zatěžuje okolí jak nadměrným hlukem, tak emisemi.

Stavby plánované

Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Modernizace silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih zahrnuje úsek komunikace od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk/Jeseník v Červenohorském sedle.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí

Stavba R48 MÚK Bělotín–Rybí představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace kategorie S 15/100 (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R 25,5/120

Stavby plánované

Silnice I/34 Lišov-Vranín

Současná silnice I/34 v řešeném úseku a dále k Třeboni nevyhovuje technicky ani kapacitně. Dochází tam k častým dopravním nehodám zejména v extravilánových úsecích mezi Lišovem a Štěpánovicemi a mezi Vranínem a Třeboní, kde je současná silnice směrově i výškově nevhodně zvlněná.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Chlumčany zkapacitnění

Stavba R7 Chlumčany zkapacitnění je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované

Silnice I/16 Slaný–Velvary

Přeložka silnice I/16 vytvoří prakticky obchvat Slaného a převede silné zatížení dopravou z komunikace, která prochází zástavbou Slaného a obcí, které leží na stávající silnici I/16. Tím se zlepší podmínky v dotčených obcích a zvýší se bezpečnost nejen na přetížených křižovatkách městského okruhu ve Slaném.

Stavby plánované

Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa

Výstavbou průtahu dojde k výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průtahu městem z 3,7 km na 2,9 km.

Stavby plánované

Silnice I/13 Rynoltice-Lvová, přeložka

Realizací přeložky dojde ke zvýšení propustnosti komunikace I/13 v předmětném úseku a tranzitní doprava bude přesměrována mimo obec Lvová. Délka přeložky silnice I/13 je navíc kratší, než stávající trasa, čímž se zrychlí a zkrátí průjezd dotčeným úsekem silnice I/13.

Stavby plánované

Silnice I/15 Kozly-Libčeves-Granátka

Předmětem stavby je částečná přeložka silnice I/15 mezi obcemi Kozly, Libčeves a Granátka v Ústeckém kraji. Nové vedení trasy přitom ve vhodných úsecích plně využívá stávající silnici I/15.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>