Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/9 Dubá, obchvat

Stavba I/9 Dubá, obchvat vytvoří západní obchvat obce Dubá, kde podle výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 projíždělo v nejzatíženějším úseku obce denně více než 5000 vozidel, z toho byla více než tisícovka vozidel nákladních. Územní plán obce Dubá proto předpokládá, že silnice I/9 bude přeložena okolo obce a vedena obchvatem západním směrem.

Ve výstavbě

Silnice I/4 Kubova Huť

Předmětem stavby je přeložka dalšího úseku silnice I/4 od hranic s Německem směrem k Vimperku. Stávající komunikace vede v této části obcí Kubova Huť, kde způsobuje dopravní zátěž, má nevyhovující parametry a koliduje s železniční tratí. Navrhovaná tunelová trasa by přinesla trvalé řešení uvedených problémů.

Studie dlouhých tahů

Rychlostní silnice R35 Sedlice–Opatovice, dostavba estakády

Dostavba estakády nad prostorem mimoúrovňové křižovatky Opatovice umožní propojení navazující stavby R35 Opatovice–Časy a dalšího pokračování ve směru na Vysoké Mýto na již provozovaný úsek rychlostní silnice R35

Ve výstavbě

Silnice I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta

Předmětem stavby je rekonstrukce kritického dopravního bodu v Hradci Králové, křížení Sokolské a Hradecké ulice. Stávající průsečná světelná křižovatka bude přestavěna na jednoúrovňovou kruhovou křižovatku s dalšími dvěma menšími rondely u fakultní nemocnice.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Sadová-Plotiště

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Ta umožní převedení dopravy mezi Sadovou a Hradcem Králové.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Hořice-Sadová

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 mezi městem Hořice a obcí Sadová rychlostní čtyřpruhovou komunikací. V celém rozsahu stavby je vedena v nové trase a stávající silnice poté přejde do sítě silnic I. třídy jako doprovodná silnice I/635.

Stavby plánované

Silnice I/35 Bílý Kostel-Hrádek n. N.

Projektovaná akce je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/35 v prostoru Bílý Kostel nad Nisou–Hrádek nad Nisou–státní hranice Česko/Polsko s pokračováním do Polské republiky a Spolkové republiky Německo k městu Zittau (Žitava).

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R35 Křelov–Slavonín, 2. etapa

Předmětný úsek 3508.2 je součástí tahu rychlostní silnice R35 Hradec Králové – Svitavy – O lomouc – Lipník nad Bečvou. Druhá etapa západní části obchvatu O lomouce spojí současný konec R35 ve směru od Mohelnice s první etapou, stavba 3508.1.

Stavby plánované

Silnice I/44 Bludov - obchvat

Předmětná stavba tahu silnice I/44 Mohelnice–Šumperk souvisí s budováním silničního tahu rychlostní silnice R35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice, která spolu s dálnicí D11 představuje alternativní „severní trasu“ spojující Čechy s Moravou, zejména její severní částí.

Stavby plánované

Silnice I/38 Znojmo – obchvat, I. stavba

Stavba I. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Po dokončení bude obchvat sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R35 Úlibice-Hořice

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Ta umožní převedení dopravy mezi Úlibicemi a městem Hořice.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Staré Město-Mohelnice

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Staré Město–Mohelnice umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení stávající silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Opatovice-Časy

Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěmi mimoúrovňovými křižovatkami. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicemi II/298–MÚK Rokytno a I/36–MÚK Časy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Louny, zkapacitnění obchvatu

Zkapacitnění stávajícího obchvatu Loun spočívá v rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh na směrově dělenou čtyřpruhovou kategorii a rekonstrukci dosavadní silnice I/7. Nyní je zde dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5, která již kapacitně nevyhovuje. Obchvat Loun byl již v minulosti připraven pro kategorii R 22,5/100 včetně výkupů v trvalém záboru pro toto šířkové uspořádání. Nyní je obchvat Loun nahrazen kategorií R 25,5/100.

Stavby plánované

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Stávající silnice I/11 je vedena centrem Opavy, což je vzhledem k vysokým intenzitám dopravy a prognóze jejího růstu neúnosné. V roce 2009 proto byla dokončena stavba spojky S1 propojující silnice I/11 a I/56. Nyní se připravují východní a západní části severního obchvatu

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>