Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/16 Nová Paka – obchvat

Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově ani výškově a ani počtem a tvarem křižovatek pro silnici I. třídy.Uvažovaný obchvat města Nová Paka by měl tyto problémy řešit, a to v úseku Kumburský Újezd–Vidochov.

Stavby plánované

Silnice I/20 Plzeň-Plaská–Na Roudné–Chrástecká

Předmětná stavba je součástí průtahu silnice I/20 Plzní, kde bylo zvoleno přebudovat tuto kominukaci v intravilánu města jako čtyřpruh, který jednak převede tranzitní dopravu z výše zmíněných směrů a jednak ulehčí vnitroměstské dopravě v Plzni. Stavba bude rozdělena do dvou samostatných etap. První z nich bude financována z prostředků Plzeňského kraje a statutárního města Plzně.

Ve výstavbě

Silnice I/27 Most–Litvínov

Úsek silnice I/27 mezi Litvínovem a Mostem prochází průmyslovou aglomerací, jíž dominuje rozsáhlý komplex průmyslových, především chemických závodů v Záluží u Litvínova. Současná silnice je dvoupruhová a dopravní zatížení již přesahuje její kapacitu. Jejím rozšířením na čtyřpruh se zlepší plynulost a zejména bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě.

Stavby plánované

Silnice I/33 Náchod – obchvat, I/14 Vysokov–Vrchoviny

Silnice I/33 prochází intravilánem města Náchod, kde vytváří dopravní kongesce. Navržená přeložka odvede především tranzitní dopravu. Při přeložce silnice I/14 v úseku Vysokov–Vrchoviny, která je součástí obchvatu Náchoda, dojde k úpravě nevyhovujících směrových a výškových poměrů.

Stavby plánované

Silnice I/27 Železná Ruda, průtah

Hlavním důvodem zpracování studie je provést úpravu nevyhovujícího stavebního uspořádání vozovky I/27 a navazujících komunikačních napojení a ploch v zastavěné části města Želená Ruda. A to od okraje zástavby ve směru od Klatov až do prostoru čerpací stanice na výjezdu ze Železné Rudy ve směru na Alžbětín.

Stavby plánované

Silnice I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba

Stavba I/57 Semetín–Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí–Vsetín v úseku Bystřička–Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračování přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Postoloprty–MÚK Bitozeves

Stavba R7 Postoloprty–MÚK Bitozeves je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Jedním z nejdůležitějších důvodů přestavby silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle.

Stavby plánované

Silnice I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba

Předmětem stavby je nahrazení v současné době již nevyhovujícího průtahu silnice I/27 přes Klatovy. Navržená trasa přeložky je vedena východně od centra Klatov jako novostavba a jejím hlavním cílem je převedení tranzitní dopravy mimo intravilán města.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 MÚK Nošovice

Připravovaná stavba zlepší dopravní obslužnost okolního území v jižní části od rychlostní silnice R48. Zároveň tedy bude umožněno i připojení průmyslové zóny okružní křižovatkou, která bude umístěna na silnici III. třídy (související stavba).

Stavby plánované

Silnice I/35 Ktová - odstranění úrovňového přejezdu

Stavbou dojde k odstranění stávajícího úrovňového přejezdu železniční trati u obce Ktová. Odstranění je možné provést přeložkou silnice I/35, a to ve variantě podjezdu trati i ve variantě nadjezdu nad tratí.

Stavby plánované

Silnice I/27 Žiželice, obchvat a přemostění

Navržený obchvat obce Žiželice má za cíl odvedení tranzitní dopravy na silnici I/27 mimo obec čímž se významným způsobem sníží dopravní zatížení v obci a zároveň to přispěje k větší bezpečnosti a ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Zároveň dojde ke zlepšení jízdních parametrů na silnici I/27, což povede k větší plynulosti silničního provozu v tomto úseku.

Stavby plánované

Silnice I/20 Chválenice-Seč, přeložka

Stavba I/20 Chválenice–Seč je v této chvíli součástí studie přeložky silnice I/20 v úseku D5–Seč. Cílem je převedení tranzitní dopravy mimo zastavěná a zastavitelná území obcí na stávající silnici I/20. Nejvíce postiženou obcí je v této části přeložky obec Chválenice.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Horní Bříza, přeložka

Stavbou I/27 Třemošná–křižovatka III/2312 k.ú. Horní Bříza bude odstraněno nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace mezi obcemi Třemošná a Kaznějov.

Stavby plánované

Silnice I/11 Žamberk - obchvat

Předmětem vyhledávací studie I/11 Žamberk – obchvat je přeložka silnice I/11 na jižní obchvat města. Navržený obchvat propojí stávající silnice ve směru na Vamberk, Ústí nad Orlicí, Letohrad a Jablonné nad Orlicí.

Stavby plánované

Silnice I/38 Želetava – obchvat

Současný stav komunikace I/38, zejména v průtazích jednotlivých sídel neodpovídá jejímu významu a na trase se vyskytuje řada závažných dopravních závad. Jednou z nich je i nevhodné směrové a výškové zalomení trasy v průtahu obcí Želetava.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>