Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/11 Bruntál - severní obchvat

Severní obchvat Bruntálu řeší přeložku silnice I/11 v úseku od odpojení ze stávající silnice I/11 pod Vodárenským vrchem na západě města po napojení na východní obchvat silnice I/45 u obce Oborná. Realizace obou obchvatů města zlepší zejména dopravní situaci ve městě a s tím související negativní dopady na obyvatele.

Stavby plánované

Silnice I/38 Doksy-Obora

Cílem stavby je přeložka silnice I/38 mimo intravilán obce Obora a oddálení trasy od zástavby města Doksy, čímž by byly odstraněny negativní vlivy na obyvatelstvo a vznikla by i územní rezerva pro případný další rozvoj města.

Stavby plánované

Silnice I/13 Frýdlant, obchvat

Silnice I/13 je v současné době vedena středem města s mnoha úrovňovými křižovatkami a přechody pro chodce, což je pro vedení silnice I. třídy značně nevyhovující stav. Navržený obchvat odlehčí jak dopravě, tak obyvatelstvu města.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

Stavba R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu

Stavba R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Zkapacitnění spočívá v rozšíření již vybudované poloviny čtyřpruhu na kategorii R 25,5/100 v délce 4848 metrů.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Ostrov-Staré Město

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov–Staré Město umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 mezi obcí Zámrsk přes Litomyšl až k Moravské Třebové, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/26 Stod - průtah

Stavba řeší rekonstrukci pozemních komunikací v intravilánu města Stod. Cílem je stavební úprava nevyhovujícího stavu vozovky I/26 s úpravou navazujících křižovatek a sjezdů, včetně doprovodných ploch pro pěší. Tyto úpravy včetně uplatnění prvků zvyšující bezpečnost by měly zvýšit bezpečnost ve vztahu k intenzitám na průtahu silnice I/26.

Stavby plánované

Silnice I/67 Karviná – obchvat

Předmětem projektu je novostavba pozemní komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné pro dopravu ve směru Český Těšín–Bohumín a Ostrava.

Stavby plánované

Silnice I/33 Jaroměř, obchvat

Řešená stavba v úseku D11 (silnice I/37)–Velký Třebešov, kde se napojuje na realizovaný obchvat České Skalice, je poslední stavbou mezi Jaroměří a Náchodem, kterou se dokončí výstavba silnice I/33 v kategorii S 11,5/80 v trase vedené mimo města a obce.

Stavby plánované

Silnice I/37 Pardubice–MÚK Palackého, dostavba

Předmětem stavby je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky dojde k propojení stávajícího čtyřpruhové profilu ve směru od Hradce Králové s nově projektovaným čtyřpruhovým profilem ve směru na Chrudim.

Stavby plánované

Silnice I/3 Čtyřkoly MÚK

Předmětem stavby je změna průsečné křižovatky na mimoúrovňové křížení na silnici I/3. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se jedná o rizikovou křižovatku

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 MÚK Rádelský Mlýn, I. etapa

Stavba řeší rekonstrukci této křižovatky, která v současnosti neodpovídá potřebám rychlostní silnice. Její tvar upravené trubky zůstal, s drobnými korekcemi v rámci stavby Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice–Rádelský Mlýn, zachován podle původního provedení z let 1972–1973.

Stavby plánované

Silnice I/10 a I/14 Jablonec nad Nisou-Smržovka

Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov–Železný Brod–Tanvald do zcela nové trasy. Trasa je zde vedena ve složitých terénních podmínkách. Složité směrové vedení komunikace podél řeky Jizery na jedné straně a skalními masivy na straně druhé znemožňuje její úpravu do kategorie odpovídající silnici I. třídy.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/38 Jihlava, MÚK–Pávov

Dostavbou mimoúrovňové křižovatky Pávov na silnici I/38 v Jihlavě u místní části Pávov, dojde k doplnění chybějících dvou větví MÚK pro obsluhu přilehlých částí města a regionu – průmyslovou zónu Jihlavy a napojení silnice II/352.

Uvedeno do provozu

Silnice I/16 Horka u Staré Paky

Stavba řeší přeložku silnice I/16 jako obchvat obcí Horka u Staré Paky a Dolní Kalné. Cílem je odvést tranzitní dopravu ze silnice I. třídy mimo intravilány obcí Horka u Staré Paky, Čistá u Horek, Dolní Kalná atd. Trasa přeložky navazuje na připravovaný silniční obchvat Nové Paky.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>