Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/38 Kolín – obchvat

Realizací stavby je dosaženo odvedení tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dochází ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu.

Uvedeno do provozu

Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877

Rekonstrukcí stávající stykové křižovatky silnic I/35 a III/01877 u Zubří dojde k odstranění dopravní závady znemožňující plynulé odbočování vozidel vlevo ve směru do Zubří a výjezd vozidel ze Zubří, které zůstávají stát v rámci přednosti v jízdě na I/35 v nebezpečném pásmu železničního přejezdu.

Stavby plánované

Silnice I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 1. část

Průtah Příbramí po silnici I /18 je nyní veden severovýchodním obchvatem, dále pak severozápadní částí města a pokračuje přes Březové Hory ve směru na Rožmitál pod Třemšínem. Jihovýchodní obchvat silnice I /18 svou trasou odkloní tranzitní a částečně i vnitroměstskou dopravu

Stavby plánované

Silnice I/12 R1–Úvaly

Přeložka silnice I/12 se v navrhované poloze v maximální možné míře vyhýbá obytným částem anebo plochám určeným k obytné funkci. Svou novou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností na zklidnění dopravy a možnou změnu navazující infrastruktury.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Mirotice, rozšíření

Stavba řeší úpravu stávající přeložky silnice I/4, východního obchvatu Mirotic na čtyřpruhovou rychlostní silnici R4 kategorie R 25,5/100. Tato přeložka byla postavena v polovičním profilu budoucí rychlostní silnice v letech 1984–1985.

Stavby plánované

Silnice I/32 Jičíněves – přeložka

Hlavním účelem stavby je převedení silničního provozu mimo zástavbu obce a vyloučení dvou úrovňových přejezdů železniční tratě. Stávající trasa silnice I/32 totiž prochází centrální částí obce Jičíněves v úseku s oboustrannou občanskou zástavbou.

Stavby plánované

Silnice I/4 Vimperk-Solná Lhota

Předmětem stavby je přeložka silnice I/4 v úseku od starých Tiskáren ve Vimperku po okraj Korkusovy Huti. Stávající silnice zcela nevyhovuje svými směrovými ani výškovými poměry současnému, natož pak výhledovému provozu.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Řevničov, obchvat

Stavba R6 Řevničov, obchvat je druhou stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudování obchvatu mimo obec Řevničov přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Navržený obchvat zkracuje dosavadní délku trasy a dává předpoklady pro rychlou, bezpečnou a plynulou jízdu v tomto úseku.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Hořesedly – přeložka

Stavba R6 Hořesedly – přeložka je čtvrtou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. V současné době je zde silnice I/6 vedena po dvoupruhové komunikaci o šířce vozovky 8–10,5 metru a prochází přímo obcí Hořesedly, kde způsobuje značnou dopravní zátěž. Vybudováním rychlostní komunikace dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Hořovičky – obchvat

Stavba R6 Hořovičky – obchvat je pátou a tedy poslední stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Cílem obchvatu je odvést veškerou tranzitní dopravu z centra obce Hořovičky, které je v současné době neúnosně zatíženo automobilovým provozem. To působí značně negativně na život v obci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Knínice–Bošov

Účelem stavby je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže.Stávající silnice má dvoupruhové uspořádání s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry a místy je i v kolizi s ekologickými vztahy v území. Dále nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Žalmanov–Knínice

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/6 rychlostní čtyřpruhovou komunikací v rámci realizace rychlostní silnice R6. Protože je téměř v celém úseku vedena mimo stávající trasu, jedná se z hlediska druhu stavby o liniovou novostavbu.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata

Stavba R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Stávající silnice je v řešeném úseku mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty dvoupruhová se stoupacím pruhem v délce přibližně 3000 metrů. Hlavním účelem stavby je tedy převedení silnice I/6 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Olšová Vrata–Žalmanov

Stavba R6 Olšová Vrata–Žalmanov je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. V úseku mezi Bochovem a Olšovými Vraty propojuje stavby R6 Žalmanov–Knínice a R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata. Stávající silnice je zde dvoupruhová s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Krupá, přeložka

Stavba R6 Krupá, přeložka je třetí stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky dojde ke značnému odlehčení dopravy v obci Krupá, kterou stávající silnice I/6 přímo prochází. Přeložka silnice I/6 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí v obci.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>