Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa

Výstavbou průtahu dojde k výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průtahu městem z 3,7 km na 2,9 km.

Stavby plánované

Silnice I/35 Lešná–Palačov

Stavba je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava. Součástí stavby I/35 Lešná–Palačov je také rekonstrukce stávající silnice I/48 Bělotín–Český Těšín, respektive úsek Dub–Palačov.

Stavby plánované

Silnice I/43 Lanškroun-Dolní Lipka

Účelem vyhledávací studie je návrh variant vedení přeložky silnice I/43 mezi městy Lanškroun a Dolní Lipka v širokém, blíže nespecifikovaném koridoru nadmístního významu vymezeném v ZUR Pardubického kraje pro prověření územní studií. Cílem je zajistit vymezení a územní ochranu koridoru pro stavbu silnice I. třídy s tím, že budou zohledněny požadavky na přípravu, realizaci i provoz stavby. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z výhledové dopravní funkce silnice I/43, která se po zprovoznění rychlostní silnice R35 výrazně zvýší.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/14 Česká Třebová-Opatov (I/43)

Předmětem vyhledávací studie I/14 Česká Třebová–Opatov (I/43) je nalezení průchodné a technicky proveditelné trasy přeložky silnice I/14 v řešeném úseku. Potřeba přeložení silnice je vyvolána především značným dopravním zatížením stávající silnice I/14 v centrální části města Česká Třebová.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/36 Holice-Čestice

Účelem vyhledávací studie je návrh silnice I. třídy v úseku Holice (I/35)–Borohrádek–Čestice (I/11), která společně se silnicí I/11 Týniště nad Orlicí–Kostelec nad Orlicí–Žamberk významně přispěje ke zlepšení silničního spojení Pardubic se severovýchodní částí Pardubického kraje.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/29 Písek-Kbelnice

Účelem studie je návrh dvou variant nového vedení komunikace nahrazující současnou silnici II/139 tak, aby splňovala požadavky na komunikaci I. třídy, a aby ji bylo možné zařadit do sítě silnic I.třídy v souladu s územním plánem VÚC Písecko-Strakonicko.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/22 Vodňany-hranice Plzeňského kraje

Vyhledávací studie stavby silnice I/22 Vodňany–hranice kraje je podkladem pro modernizaci této silice v úseku od konce úpravy silnice I/22 vybudované v rámci stavby obchvatu silnice I/20 Vodňan a hranicemi Plzeňského kraje před Horažďovicemi.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/20 Kasejovice-Hněvkov

Předmětem vyhledávací studie I/20 Kasejovice–Hněvkov je nalezení vhodné varianty vyvedení stávající silnice I/20 mimo zastavěné územní celky. Tím dojde nejen ke zlepšení životního prostředí v obcích, ale také k výstavbě nové komunikace, která bude splňovat parametry silnice I. třídy.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/38 Znojmo – obchvat, I. stavba

Stavba I. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Po dokončení bude obchvat sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí.

Ve výstavbě

Silnice I/43 Mladějov-Lanškroun

Účelem vyhledávací studie je najít možné trasy silnice I/43, která by propojila výhledovou silnici R35 s jižním obchvatem Lanškrouna v prostoru mezi městem Lanškroun a obcí Sázava. Tím by došlo i ke kvalitnímu propojení měst Moravská Třebová a Lanškroun, pro které je dnes využíváno především trasy silnice III/36810 přes Rychnov na Moravě. Zde však trasa vede dlouhými úseky zastavěným územím obcí s neodpovídajícími směrovými parametry.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/23 Nová Olešná

Úsek stávající silnice I/23 vedený přes obec Nová Olešná je technicky i kapacitně nevyhovující vzhledem k tomu, že silnice byla přeřazena do kategorie I. třídy. Trasa je směrově i výškově nevhodně zvlněná. Předmětná studie tedy řeší směrové a výškové vedení budoucí přeložky tak, že vychází ze stávající silnice I/23 od Jarošova dále pak vede buď severně nebo jižně od obce Nová Olešná.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/4 Kubova Huť

Předmětem stavby je přeložka dalšího úseku silnice I/4 od hranic s Německem směrem k Vimperku. Stávající komunikace vede v této části obcí Kubova Huť, kde způsobuje dopravní zátěž, má nevyhovující parametry a koliduje s železniční tratí. Navrhovaná tunelová trasa by přinesla trvalé řešení uvedených problémů.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/4 Horní Vltavice

Předmětem stavby je přeložka silnice I/4 v obchvatu Horní Vltavice, a to od místa napojení na současnou silnici I/4, ležícího asi kilometr pod Kubovou Hutí po křižovatku se silnicí I/39 v Nové Houžné. Tato křižovatka není součástí stavby.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/4 Korkusova Huť

Předmětem stavby je přeložka silnice I/4 mimo osadu Korkusova Huť, kde současný průtah nedostačuje narůstající kapacitě motorových vozidel. Řešení situace nabízí další pokračováni trasy silnice I/4 z úseku Vimperk–Korkusova Huť obchvatu, nebo rekonstrukci průtahu.

Studie dlouhých tahů

Rychlostní silnice R7 Slaný–hranice Stč. kraje, zkapacitnění silnice

Stavba R7 Slaný–hranice Středočeského kraje je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>