Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/42 Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Úsek VMO – Tomkovo náměstí řeší vybudování úseku velkého městského okruhu v úseku od vyústění z Husovického tunelu přes Tomkovo náměstí a řeku Svitavu po Svatoplukovu a Karlovu ulici, včetně přilehlých ulic, a to ve stávající trase s mimoúrovňovým křížením Tomkova náměstí.

Stavby plánované

Silnice I/2 Pardubičky-Sezemice

Realizací nového úseku silnice I/2 v nové trase (u Staročernska) a úpravou parametrů a rozšířením stávajících silnic II/322, II/355 a III/2983 bude převedena tranzitní doprava ze stávajících komunikací v centru města na kapacitní komunikaci (obchvat) města.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 křižovatka II/118–Milín

Stavba rychlostní silnice R4 v úseku křižovatka II/118-Milín je pokračováním zkapacitnění silnice I/4. Výstavbou rychlostní komunikace z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda bude zajištěno kvalitní dopravní spojení mezi Prahou a významnými městy Jihočeského kraje a také bude umožněno oddělení dálkové a místní obslužné dopravy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R55 Otrokovice, obchvat JV

Projekt rychlostní silnice R55 stavba 5505 Otrokovice obchvat JV navazuje na již realizovaný severovýchodní obchvat a tvoří tak část silničního obchvatu Otrokovic, který s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu z intravilánu města.

Stavby plánované

Silnice I/15 Kravaře – obchvat

Silnice I/15 je důležitou severočeskou spojnicí mezi Českou Lípou, Litoměřicemi a dále Mostem. Je po ní převáděna veškerá doprava v tomto koridoru. Výstavbou přeložky silnice I/15 mimo hustou domovní zástavbu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce Kravaře.

Stavby plánované

Silnice I/36 Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina

Realizací silnice I/36 v celém navrhovaném rozsahu dojde k výrazné změně v dopravním systému města Pardubic. Bude vytvořen severovýchodní obchvat města, který výrazně sníží zatížení centra města průjezdem tranzitní i místní dopravy.

Stavby plánované

Silnice I/36 Sezemice – obchvat

Přeložka silnice I/36 okolo města Sezemice souvisí s výhledovou výstavbou rychlostní komunikace R35 Hradec Králové–Vysoké Mýto. Výstavba rychlostní silnice R35 však není podmiňována, protože bez ohledu na termín její výstavby a zprovoznění předmětná stavba řeší současnou nevyhovující situaci při průjezdu Počápelských Chalup, městem Sezemice a obcí Časy a zajišťuje kapacitní a bezpečnostní propojení Pardubice–Holice s vazbou na stávající silnici I/35.

Stavby plánované

Silnice I/36 Časy–Holice

Přeložka silnice I/36 souvisí s výhledovou výstavbou rychlostní komunikace R35 Hradec Králové–Vysoké Mýto. Budoucí komunikace R35 však není podmínkou realizace stavby I/36 Časy–Holice, protože současné nevyhovující směrové a výškové vedení trasy zajistí kapacitní a bezpečnostní propojení Pardubic–Holic s vazbou na stávající I/35.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R49 Hulín–Fryšták

Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční dopravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína a všech dalších obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín na nově navrhovanou kapacitní komunikaci R49.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R6 Lubenec – obchvat, I. etapa

Stavba R6 Lubenec – obchvat, I etapa je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Odchýlení dopravy od obce Lubenec bude mít velmi pozitivní dopad na obyvatele obce.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 křiž. I/27 (Petrohrad), hranice kraje–Lubenec

Stavba R6 křižovatka I/27 Petrohrad (hranice kraje)–Lubenec je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. V současné době je silnice I/6 vedena po dvoupruhové komunikaci o šířce vozovky 8–10,5 metru a prochází obcemi Petrohrad (Černčice).

Stavby plánované

Silnice I/38 Kolín – obchvat

Realizací stavby je dosaženo odvedení tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dochází ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu.

Uvedeno do provozu

Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí

Zkapacitnění průtahu silnice I/55 v Přerově-Předmostí sníží dopravní zátěž kritického bodu – podjezdu pod železniční tratí – výstavbou dvoupruhové estakády. Polní ulice bude v této souvislosti rozšířena na čtyřpruh v kategorii MS 16,5/60.

Stavby plánované

Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877

Rekonstrukcí stávající stykové křižovatky silnic I/35 a III/01877 u Zubří dojde k odstranění dopravní závady znemožňující plynulé odbočování vozidel vlevo ve směru do Zubří a výjezd vozidel ze Zubří, které zůstávají stát v rámci přednosti v jízdě na I/35 v nebezpečném pásmu železničního přejezdu.

Stavby plánované

Dálnice D3 0309/III Borek-Úsilné

Stavba 0309/III Borek–Úsilné je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Dokončená stavba umožní odvedení dopravy z obce Borku a okrajové části Českých Budějovic (Pražská ulice). Na stavbu bude bezprostředně navazovat stavba 0310, která dokončí dálniční obchvat města Českých Budějovic.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>