Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/19 Tábor-hranice kraje Vysočina

Cílem studie je návrh rekonstrukce a výstavby přeložky silnice I/19 v úseku Tábor – hranice kraje Vysočina. Ve srovnání se současným stavem dojde k významným změnám v úsecích, kde je přeložka vedena v nové trase. V sídlech se jednoznačně projeví pozitivní vliv vyvedení tranzitní dopravy z obytné zástavby.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/3 Olbramovice, přeložka

Vybudováním přeložky silnice I/3 mimo střed obce Olbramovice významně ovlivní plynulost silničního provozu na této velmi vytížené komunikaci. Průjezd obcí se totiž řadu let stává vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele.

Stavby plánované

Silnice I/27 Žiželice, obchvat a přemostění

Navržený obchvat obce Žiželice má za cíl odvedení tranzitní dopravy na silnici I/27 mimo obec čímž se významným způsobem sníží dopravní zatížení v obci a zároveň to přispěje k větší bezpečnosti a ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Zároveň dojde ke zlepšení jízdních parametrů na silnici I/27, což povede k větší plynulosti silničního provozu v tomto úseku.

Stavby plánované

Silnice I/44 Vlachov–Rájec

Nová přeložka silnice I/44 a souvisejících komunikací sníží negativní účinky z dopravy podél stávající silnice I/44, sníží se hluková zátěž, emise a sníží se dopravní zátěž. Bezpečnost dopravy se zvýší hlavně oddělením pěší, cyklistické a pomalé dopravy od dopravy na přeložce silnice I/44.

Uvedeno do provozu

Silnice I/4 Kubova Huť

Předmětem stavby je přeložka dalšího úseku silnice I/4 od hranic s Německem směrem k Vimperku. Stávající komunikace vede v této části obcí Kubova Huť, kde způsobuje dopravní zátěž, má nevyhovující parametry a koliduje s železniční tratí. Navrhovaná tunelová trasa by přinesla trvalé řešení uvedených problémů.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta

Předmětem stavby je rekonstrukce kritického dopravního bodu v Hradci Králové, křížení Sokolské a Hradecké ulice. Stávající průsečná světelná křižovatka bude přestavěna na jednoúrovňovou kruhovou křižovatku s dalšími dvěma menšími rondely u fakultní nemocnice.

Stavby plánované

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Stávající silnice I/11 je vedena centrem Opavy, což je vzhledem k vysokým intenzitám dopravy a prognóze jejího růstu neúnosné. V roce 2009 proto byla dokončena stavba spojky S1 propojující silnice I/11 a I/56. Nyní se připravují východní a západní části severního obchvatu

Stavby plánované

Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Přeložka silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části Opavy. Vzhledem k tomu, že se jedná o obchvat města, dojde k výraznému snížení vlivů dopravy na okolí stávajících komunikací.

Stavby plánované

Silnice I/16 Nová Paka – obchvat

Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově ani výškově a ani počtem a tvarem křižovatek pro silnici I. třídy.Uvažovaný obchvat města Nová Paka by měl tyto problémy řešit, a to v úseku Kumburský Újezd–Vidochov.

Stavby plánované

Silnice I/42 Brno, VMO - Rokytova

Úsek VMO – Rokytova odvede dopravu směřující od Husovického tunelu na sídliště Vinohrady a Líšeň z dopravně přetížené ulic Svatoplukovy ulice a spodní části Rokytovy ulice. Po dokončení stavby bude doprava vedena mimoúrovňově přímým napojením od Provazníkovy ulice do Rokytovy ulice, po které je vedena silnice II/642.

Stavby plánované

Silnice I/35 Střítež, křižovatka se silnicí III/4868

Úpravou silnice I/35 dojde k odstranění bodové závady v podobě chybějících pruhů pro pravé odbočení do Stříteže nad Bečvou od Valašského Meziříčí a levé odbočení od Stříteže na Valašské Meziříčí. Dále dojde k úpravě stávajících zálivů autobusové zastávky a vyřešení místa přecházení silnice I/35 chodci.

Stavby plánované

Silnice I/57 Krnov – SV obchvat

Vytíženost silnice I/57 v Moravskozlezském kraji se negativně projevuje právě v Krnově, kde je vysoký denní průjezd vozidel. Po vybudování obchvatu na něj bude převedena převážná část dopravy. Odklon těžké dopravy z centra města je vzhledem k vysokým současným i výhledovým intenzitám nezbytný.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R55 5502 Kokory-Přerov

Předmětný úsek rychlostní silnice R55 je součástí tahu Olomouc-Přerov-Hulín-Otrokovice-Břeclav. Navržená trasa rychlostní silnice R55 bude plnit funkci spojnice dvou velkých center střední Moravy – Olomouce a Přerova – a dvou významných komunikací – dálnice D1 a rychlostní silnice R35.

Stavby plánované

Silnice I/21 Planá–Trstěnice, přeložka

Stavba je pokračováním stavby I/21 Planá, přeložka. Její realizací dojde ke zkapacitnění stávající komunikace I/21, odstranění nebezpečných dopravních závad v trase a stavba zároveň řeší i obchvat Chodové Plané, kde dojde k odvedení tranzitní dopravy z intravilánu obce.

Stavby plánované

Silnice I/43 Letovice–Rozhraní

V případě řešeného úseku úpravy silnice I/43 mezi Letovicemi a Rozhraním se jedná v podstatě o odstranění několika vážných dopravních závad a lze proto říct, že realizací navržených úprav dojde k trvalému zlepšení technického stavu silniční sítě, které je potřeba zajistit bez ohledu na stavbu silnice R43.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>