Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/15 Zahrádky, obchvat

Realizací stavby bude odstraněn nevyhovující průjezd obcí Zahrádky, kde je nyní komunikace vedena v jednostranné i oboustranné zástavbě. Dále bude odstraněno úrovňové křížení se železniční tratí a upraveno bude napojení silnice I/15 na silnici I/9, kde bude vybudována mimoúrovňová křižovatka.

Stavby plánované

Silnice I/26 Obchvat Babylon

Cílem stavby I/26 obchvat Babylon je odvést veškerý tranzitní provoz mimo obec Babylon a nahradit tak současné vedení silnice I/26 v průtahu obcí.

Stavby plánované

Silnice I/39 Přísečná

Předmětná stavba řeší přeložku stávajícího vedení silnice I/39 skrz obec Přísečná. Jedná se o alternativní trasu silnice I/3 pro úsek z Českých Budějovic jižním směrem ke státním hranicím s Rakouskem, a v podstatě je i přístupovou komunikací k Lipenské přehradní nádrži a rekreační oblasti horního toku řeky Vltavy.

Stavby plánované

Silnice I/20 Plzeň, Jateční-Na Roudné (severní etapa)

Silnice I/20 je významnou komunikační tepnou, která v současné době převádí tranzitní dopravu směřující ve směrech sever–jih přes centrální část města. Cílem této stavby je odvést část dopravy mimo centrální oblasti města Plzně.

Stavby plánované

Silnce I/20 Plzeň, Jasmínová-Jateční (jižní etapa)

Silnice I/20 je významnou komunikační tepnou, která v současné době převádí tranzitní dopravu směřující ve směrech sever-jih přes centrální část města. Cílem této stavby je odvést část dopravy mimo centrální oblasti města Plzně.

Stavby plánované

Silnice I/51 Hodonín – obchvat

Silnice I/51 je důležitou jihomoravskou komunikací, která propojuje hraničním přechodem Hodonín/Holíč Českou a Slovenskou republiku. Stávající vedení silnice středem města Hodonín je zcela nevyhovující, proto dojde vybudováním obchvatu k odvedení velké části dopravy na jihozápadní okraj města do těsné blízkosti stávající i nově se rozvíjející průmyslové zóny.

Stavby plánované

Silnice I/21 Trstěnice–Drmoul

Stavba silnice I/21 v úseku Trstěnice–Drmoul je součástí souboru staveb přeložek silnice I/21. Na začátku úseku navazuje na stavbu přeložky silnice I/21 v úseku Planá–Trstěnice a na konci na stavbu obchvatu Velké Hleďsebe.

Stavby plánované

Silnice I/43 Hradec nad Svitavou–Lačnov

Stavba silnice I/43 v úseku Hradec nad Svitavou–Lačnov je přeložkou stávající silnice I/43. Realizace přeložky bude velkým přínosem pro celé město Svitavy, zejména pak pro obyvatele žijící v blízkosti stávajících silnic I/43, I/34 a II/366 procházejících centrem města.

Stavby plánované

Silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník–Orlík

Účelem stavby je rozšíření stávající silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zatížení.

Stavby plánované

Silnice I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17–Slatiňany

Vybudování přeložky silnice I/37 významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Napojením předmětné stavby na již vybudovaný úsek silnice I/37 Jesničánky–Medlešice a připravovaný úsek Medlešice–křiž. I/17 současně umožní rychlejší a kvalitnější napojení spádové oblasti města Chrudim na dálnici D11.

Stavby plánované

Silnice I/2 Kutná Hora, most ev. č. 2-013

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 2-013 na silnici I/2 v Kutné Hoře. Stávající most přitom bude zcela zdemolován a v původní poloze dojde k výstavbě nového mostu, a to včetně nutných přeložek inženýrských sítí. Jedná se tedy o výstavbu nového mostního objektu náhradou za most stávající.

Stavby plánované

Silnice I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat

Stávající trasa silnice I/11 prochází intravilánem obce Doudleby nad Orlicí s prudkým stoupáním a klesáním, nepřehlednými křižovatkami a mnoha vjezdy do objektů. Stavba přeložky silnice I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat řeší především tuto nevyhovující dopravní situaci uvnitř obce a převádí tranzitní dopravu mimo její území.

Stavby plánované

Silnice I/39 Horní Planá

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/39 mimo centrum města Horní Plané. Jedná se o alternativní trasu silnice I/3 pro úsek z Českých Budějovic jižním směrem ke státním hranicím s Rakouskem, a v podstatě je i přístupovou komunikací k Lipenské přehradní nádrži a rekreační oblasti horního toku řeky Vltavy.

Stavby plánované

Silnice I/2: Pardubice – jihovýchodní obchvat

Řešená etapa jihovýchodního obchvatu společně s úsekem silnice II/322 Pardubice–Černá za Bory a nadjezdem nad tratí ČD Pardubice–Choceň napojeným na II/322 Pardubice–Zminný vytvoří jihovýchodní segment vnějšího okruhu Pardubic. Cílovým řešením je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice–Sezemice–Časy (mimoúrovňová křižovatka s R35).

Stavby plánované

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/26 mimo intravilán Staňkova. Stávající trasa svými šířkovými a směrovými parametry nevyhovuje zejména dálkové dopravě, která zatěžuje okolí jak nadměrným hlukem, tak emisemi.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>