Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/13 Frýdlant, obchvat

Silnice I/13 je v současné době vedena středem města s mnoha úrovňovými křižovatkami a přechody pro chodce, což je pro vedení silnice I. třídy značně nevyhovující stav. Navržený obchvat odlehčí jak dopravě, tak obyvatelstvu města.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

Stavba R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu

Stavba R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Zkapacitnění spočívá v rozšíření již vybudované poloviny čtyřpruhu na kategorii R 25,5/100 v délce 4848 metrů.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Ostrov-Staré Město

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov–Staré Město umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 mezi obcí Zámrsk přes Litomyšl až k Moravské Třebové, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/26 Stod - průtah

Stavba řeší rekonstrukci pozemních komunikací v intravilánu města Stod. Cílem je stavební úprava nevyhovujícího stavu vozovky I/26 s úpravou navazujících křižovatek a sjezdů, včetně doprovodných ploch pro pěší. Tyto úpravy včetně uplatnění prvků zvyšující bezpečnost by měly zvýšit bezpečnost ve vztahu k intenzitám na průtahu silnice I/26.

Stavby plánované

Silnice I/57 Krnov – SV obchvat

Vytíženost silnice I/57 v Moravskozlezském kraji se negativně projevuje právě v Krnově, kde je vysoký denní průjezd vozidel. Po vybudování obchvatu na něj bude převedena převážná část dopravy. Odklon těžké dopravy z centra města je vzhledem k vysokým současným i výhledovým intenzitám nezbytný.

Stavby plánované

Silnice I/67 Karviná – obchvat

Předmětem projektu je novostavba pozemní komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné pro dopravu ve směru Český Těšín–Bohumín a Ostrava.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Lety–Čimelice

Výstavbou rychlostní komunikace R4 z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 bude zajištěno kvalitativní zlepšení dopravního spojení mezi hlavním městem Prahou a významnými městy Jihočeského kraje. Navržená rychlostní komunikace v úseku Lety-Čimelice je na začátku úpravy vedena v trase stávající silnice I/4 a na konci úpravy je v souběhu vpravo se stávající silnicí I/4.

Stavby plánované

Silnice I/35 Bílý Kostel-Hrádek n. N.

Projektovaná akce je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/35 v prostoru Bílý Kostel nad Nisou–Hrádek nad Nisou–státní hranice Česko/Polsko s pokračováním do Polské republiky a Spolkové republiky Německo k městu Zittau (Žitava).

Ve výstavbě

Silnice I/50 Nesovice, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci křižovatky silnic I/50 a II/429 v Nesovicích. Křižovatka nevyhovuje z hlediska prostorového uspořádání a vzhledem k absenci čitelného vodorovného dopravního značení je nepřehledná.

Ve výstavbě

Silnice I/33 Jaroměř, obchvat

Řešená stavba v úseku D11 (silnice I/37)–Velký Třebešov, kde se napojuje na realizovaný obchvat České Skalice, je poslední stavbou mezi Jaroměří a Náchodem, kterou se dokončí výstavba silnice I/33 v kategorii S 11,5/80 v trase vedené mimo města a obce.

Stavby plánované

Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Modernizace silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih zahrnuje úsek komunikace od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk/Jeseník v Červenohorském sedle.

Stavby plánované

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/26 mimo intravilán Staňkova. Stávající trasa svými šířkovými a směrovými parametry nevyhovuje zejména dálkové dopravě, která zatěžuje okolí jak nadměrným hlukem, tak emisemi.

Stavby plánované

Silnice I/37 Pardubice–MÚK Palackého, dostavba

Předmětem stavby je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky dojde k propojení stávajícího čtyřpruhové profilu ve směru od Hradce Králové s nově projektovaným čtyřpruhovým profilem ve směru na Chrudim.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí

Stavba R48 MÚK Bělotín–Rybí představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace kategorie S 15/100 (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R 25,5/120

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>