Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/35 Bílý Kostel-Hrádek n. N.

Projektovaná akce je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/35 v prostoru Bílý Kostel nad Nisou–Hrádek nad Nisou–státní hranice Česko/Polsko s pokračováním do Polské republiky a Spolkové republiky Německo k městu Zittau (Žitava).

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R35 Křelov–Slavonín, 2. etapa

Předmětný úsek 3508.2 je součástí tahu rychlostní silnice R35 Hradec Králové – Svitavy – O lomouc – Lipník nad Bečvou. Druhá etapa západní části obchvatu O lomouce spojí současný konec R35 ve směru od Mohelnice s první etapou, stavba 3508.1.

Stavby plánované

Silnice I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta

Předmětem stavby je rekonstrukce kritického dopravního bodu v Hradci Králové, křížení Sokolské a Hradecké ulice. Stávající průsečná světelná křižovatka bude přestavěna na mimoúrovňovou, tvořenou velkou okružní křižovatkou s podjezdem hlavní trasy silnice I/31. Sokolská, Hradecká a Zborovská ulice budou směrově dělené ve čtyřpruhovém uspořádání.

Stavby plánované

Silnice I/44 Bludov - obchvat

Předmětná stavba tahu silnice I/44 Mohelnice–Šumperk souvisí s budováním silničního tahu rychlostní silnice R35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice, která spolu s dálnicí D11 představuje alternativní „severní trasu“ spojující Čechy s Moravou, zejména její severní částí.

Stavby plánované

Dálnice D8 Lovosice-Řehlovice

Stavba 0805 Lovosice–Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha–státní hranice Česko/Německo. Dálnice D8 je součástí IV. Evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín–Drážďany–Praha–Bratislava–Györ–Budapešť–Arad–Craiova–Sofie–Plovdiv–Istanbul. V rámci dálničního systému České republiky bude tento tah výhledově veden po dálnicích D8 a D3 a bude rovněž spojovat severočeskou, pražskou a středočeskou aglomeraci s táborským a českobudějovickým regionem.

Ve výstavbě

Dálnice D11 1105-2 Osičky-Hradec Králové (km 88,30-90,76)

Dostavbou části D11 1105-2 bude dálnice kompletně dokončena od P rahy k Hradci Králové, kde bude prostřednictvím provizorního sjezdu napojena na stávající silnici I /11.

Stavby plánované

Silnice I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky

Navržený obchvat obce Velemyšleves má za cíl odvedení tranzitní dopravy na silnici I/27 mimo obec čímž významným způsobem sníží dopravní zatížení v obci a zároveň přispěje k větší bezpečnosti a ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Zároveň dojde ke zlepšení jízdních parametrů na silnici I/27, což povede k větší plynulosti silničního provozu v tomto úseku.

Ve výstavbě

Silnice I/38 Znojmo – obchvat, I. stavba

Stavba I. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Po dokončení bude obchvat sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí.

Ve výstavbě

Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 2. etapa

Předmětem stavby je přeložka silnice I/35 do nové trasy. Stavba je součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice na Moravě–Valašské Meziříčí.

Ve výstavbě

Dálnice D11 Hradec Králové–Smiřice

Stavba D11 1106 Hradec Králové–Smiřice, která je dále rozdělena na dva úseky (1106-1 Hradec Králové–Předměřice a 1106-2 Předměřice nad Labem–Smiřice), tvoří předposlední část souboru staveb dálnice D11 Praha–Poděbrady–Hradec Králové–Jaroměř. Dálnice D11 a navazující rychlostní silnice R11 Jaroměř–Trutnov–státní hranice Česko/Polsko.

Stavby plánované

Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí-Bošilec

Stavba 0308C Veselí nad Lužnicí–Borek je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Jedná se rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Úlibice-Hořice

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Ta umožní převedení dopravy mezi Úlibicemi a městem Hořice.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Staré Město-Mohelnice

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Staré Město–Mohelnice umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení stávající silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Opatovice-Časy

Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěmi mimoúrovňovými křižovatkami. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicemi II/298–MÚK Rokytno a I/36–MÚK Časy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Louny, zkapacitnění obchvatu

Zkapacitnění stávajícího obchvatu Loun spočívá v rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh na směrově dělenou čtyřpruhovou kategorii a rekonstrukci dosavadní silnice I/7. Nyní je zde dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5, která již kapacitně nevyhovuje. Obchvat Loun byl již v minulosti připraven pro kategorii R 22,5/100 včetně výkupů v trvalém záboru pro toto šířkové uspořádání. Nyní je obchvat Loun nahrazen kategorií R 25,5/100.

Stavby plánované


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>