Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Dálnice D3 0310/I Úsilné-Hodějovice

Úsek připravované dálnice D3 mezi Úsilným a Třebonínem tvoří tzv. Funkční celek D. Jeho součástí je stavba 0310/I Úsilné–Hodějovice. Dálnice D3 v předmětném území doplní dopravní infrastrukturu o kapacitní rychlostní komunikaci.

Stavby plánované

Dálnice D3 0310/II Hodějovice–Třebonín

Stavba 0310/II Hodějovice–Třebonín je součástí funkčního celku „D“ (úsek Úsilné–Třebonín, tzn. stavby 0310/I a 0310/II). Jedná se rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží

Připravovaná rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště navazuje v MÚK Třebonín na dálnici D3. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R3 0312/I Kaplice nádraží-Nažidla

Stavba 0312/I Kaplice nádraží–Nažidla je součástí připravované rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R3 0312/II Nažidla-Dolní Dvořiště, státní hranice

Stavba 0312/II Nažidla–Dolní Dvořiště, státní hranice je součástí připravované rychlostní silnice R3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Stavby plánované

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R56 Frýdek-Místek, připojení na R48

Řešená stavba je dokončením jižního obchvatu Frýdku-Místku z hlediska silnice R56 a pokračováním (navázáním) stavby „Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat“. Předmětem stavby je tedy nové řešení propojení stávající silnice R56 s připravovaným obchvatem města Frýdku-Místku (budoucí R48).

Stavby plánované

Silnice I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba

Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Po dokončení bude obchvat sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Druhá stavba severního obchvatu města je dále rozdělena na dvě samostatné etapy.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Čimelice–Mirotice

Požadavky na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací v České republice, jejíž součástí je i stavba rychlostní silnice R4 v úseku Čimelice–Mirotice, vychází z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samosprávných krajů na celém území České republiky, s nezbytnou návazností na evropskou dopravní síť.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R55 5501 Olomouc-Kokory

Předmětný úsek rychlostní silnice R55 je součástí tahu Olomouc–Přerov–Hulín–Otrokovice–Břeclav. Navržená trasa rychlostní silnice R55 bude plnit funkci spojnice dvou velkých center střední Moravy – Olomouce a Přerova – a dvou významných komunikací – dálnice D1 a rychlostní silnice R35.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Ostrov-Staré Město

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov–Staré Město umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 mezi obcí Zámrsk přes Litomyšl až k Moravské Třebové, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa

Navrhovaný obchvat města doplní stávající dopravní skelet o komunikaci obcházející Bruntál po jeho jihovýchodním okraji. Na jižním a severním okraji města bude obchvat napojený na stávající silnici I/45, na východním okraji města pak na silnici I/11.

Stavby plánované

Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka

Cílem studie přeložky silnice v Českých Budějovicích je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice I/20, pracovně označované jako Severní spojka, vedené na území města.

Stavby plánované

Silnice I/27 Přeštice - obchvat

Úsek přeložky silnice I/27 navazuje na stavbu I/27 Šlovice–Přeštice a řeší obchvat města Přeštice s napojením pod železniční trať na stávající silnici I/27 za Přešticemi, a to do doby výstavby dalšího úseku. Stavbou bude odstraněno nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace centrem města.

Stavby plánované

Silnice I/20 Hněvkov-Sedlice

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/20 mimo zástavbu mezi obcemi Hněvkov a Sedlice. Výstavbou přeložky silnice I/20 v navrhované trase mimo výše uvedené obce dojde k odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase, odstranění křížení s dráhou (silnice vede v souběhu) a podstatnému zlepšení životního prostředí v uvedených obcích.

Stavby plánované


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>