Studie dlouhých tahů

Vytisknout článekSilnice I/19 Tábor-hranice kraje Vysočina

Cílem studie je návrh rekonstrukce a výstavby přeložky silnice I/19 v úseku Tábor – hranice kraje Vysočina. Ve srovnání se současným stavem dojde k významným změnám v úsecích, kde je přeložka vedena v nové trase. V sídlech se jednoznačně projeví pozitivní vliv vyvedení tranzitní dopravy z obytné zástavby.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/4 Kubova Huť

Předmětem stavby je přeložka dalšího úseku silnice I/4 od hranic s Německem směrem k Vimperku. Stávající komunikace vede v této části obcí Kubova Huť, kde způsobuje dopravní zátěž, má nevyhovující parametry a koliduje s železniční tratí. Navrhovaná tunelová trasa by přinesla trvalé řešení uvedených problémů.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Klášterec nad Ohří-Chomutov

Studie stavby I/13 Klášterec nad Ohří–Chomutov řeší možnost zkapacitnění stávající silnice I/13 včetně jejího částečného přeložení. Zejména se jedná o průtahy obcemi Černovice, Málkov a Zelená.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/19 Oltyně-hranice Středočeského kraje

Cílem studie jsou návrhy úprav jednotlivých úseků silnice I/19 mezi Oltyní a hranicemi krajů tak, aby byly odstraněny nejzávažnější dopravní závady a aby byla postupně celá trasa homogenizována na kategorii S 9,5/80. Předmětná studie bude sloužit ve výhledu ke strategickému plánování přípravy jednotlivých stavebních úprav.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/62 Děčín-Hřensko - Rekonstrukce na S 7,5/70

Vzhledem k velké intenzitě dopravy a důležitosti dopravních spojení je nutné zajištění bezpečného a dopravně bezproblémového přístupu k hraničnímu přechodu Hřensko. Stávající směrové vedení trasy a šířkové uspořádání silnice I/62 neodpovídá ani kategorii S 7,5/70.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/20 Životice, obchvat

Trasa obchvatu Životic vychází z vyhledávací studie I/20 Kasejovice–Hněvkov, jejímž cílem je nalezení vhodné varianty vyvedení stávající silnice I/20 mimo zastavěné územní celky. Tím dojde nejen ke zlepšení životního prostředí v obcích, ale také k výstavbě nové komunikace, která bude splňovat parametry silnice I. třídy.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/20 Seč-Nepomuk-Životice

Cílem studie přeložky silnice I /20 mezi obcemi Seč a Životice v P lzeňském kraji je nahrazení stávající komunikace, která ve většině délky svým směrovým a výškovým vedením a příčným uspořádáním nesplňuje požadavky na silnici I . třídy. V části stávající silnice I /20 jsou rovněž nevhodné velikosti poloměrů směrových oblouků, podélné sklony a výškové zakružovací oblouky.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/11 Havířov-Třanovice

Silnice I /11 v současné době prochází v řešeném úseku průtahem obcemi a je uspořádána jako dvoupruhová – mimo úsek na začátku úpravy, který je až po okružní křižovatku silnic I /11, I /475 a místních komunikací uspořádán jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace. S távající řešení neodpovídá potřebám a významu této komunikace.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Žiželice-MÚK Kolešov (R6)

Úsek silnice mezi Žatcem a křižovatka se silnicí I/6 (R6) má klíčovou funkci pro propojení měst a větších obcí Žatec, Podbořany, Blšany, Kryry a dalšími. Důvodem pro zpracování studie výhledové trasy je nutnost nalezení územně průchodné a technicky proveditelné trasy, která by respektovala požadavky na dotčené území.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Teplice, obchvat Trnovan (v budoucnu I/30)

Obchvat Trnovan je přeložkou stávající silnice I/13 mimo centrum Teplic. Vybudováním obchvatu Trnovan se převede část dopravy ze stávající trasy procházející hlavní městskou komunikací mimo střed města.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Skrochovice-Holasovice

Komunikace I/57 vyžaduje vzhledem ke své důležitosti homogenizaci celé trasy, mezi Opavou a Krnovem se nachází celá řada dopravních závad. V předmětném úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno nesplňuje především šířkové parametry, ve Skrochovicích je vedena centrální zastavěnou částí obce jako průtah.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Děčín-Manušice

Předmětem stavby je zcela nové vedení silnice I/13 mezi Děčínem, Benešovem nad Ploučnicí a Manušicemi. Jedině tak lze odstranit řadu dopravních závad na této významné komunikaci.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Děčín-Ludvíkovice

Cílem stavby je přeložit silnici I/13 v Děčíně, vymístit ji ze zástavby Kamenické ulice a vést ji v trase tzv. Folknářské spojky mimo zástavbu města.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Švihov-Klatovy

Hlavním cílem stavby I/27 Švihov–Klatovy je přeložení stávající silnice I/27 mimo obce, kterými na trase Švihov–Klatovy prochází. Tím dojde nejen k lepší plynulosti dopravy, ale také k podstatnému zlepšení životního prostředí v dotčených obcích.

Studie dlouhých tahů

1 2 3 Další >>Stavíme pro vás Studie dlouhých tahů