Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 2007-2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj 5,774 mld. EUR, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro Českou republiku z fondů EU pro období 2007-2013.

V rámci OP Doprava (www.opd.cz) jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty, jako například Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období 2007-2013. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.

OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Pro aktualizovaný seznam projektů a přehled schválené podpory klikněte zde a pro jejich technický popis navštivte sekci letáků staveb.


Celková alokace OP Doprava je 5 774 081 203 EUR.
Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem. V mnoha případech totiž dosahují až 85% celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku 2013 bude jednat až o 66 miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu koruny vůči euru).

Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. Ředitelství silnic a dálnic ČR může využít také podpory z Prioritní osy 7 – Technická pomoc OP Doprava, která je zaměřena na podporu a zajištění implementace OP Doprava. Předpokládá se financování činností zahrnujících implementaci, monitorování, publicitu a další aktivity.

Alokace finanční pomoci přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85% celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 2007 – 2013 pro ŘSD ČR bude činit 2 658 713 468 EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

Mimo finanční pomoci z OP Doprava využívá ŘSD ČR také prostředky Fondu soudržnosti z programového období 2004 – 2006. Přehled projektů, realizovaných v tomto programovém období, najdete zde.

Dále byl Evropskou komisí schválen 10% příspěvek na projekt společného zájmu „Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PL“ v oblasti transevropských dopravních sítí (TEN-T). Bližší informace o projektu naleznete zde.

Letáky konkrétních projektů z nejvíce dotčených krajů, stav k 11/2008 (tyto materiály byly pořízeny z prostředků Technické pomoci OPD):

Stavíme pro vás Fondy EU

Karlovarský kraj

Leták ke stažení.


Liberecký kraj

Leták ke stažení.


Moravskoslezský kraj

Leták ke stažení.


Pardubický kraj

Leták ke stažení.


Středočeský kraj

Leták ke stažení.


Ústecký kraj

Leták ke stažení.


Zlínský kraj

Leták ke stažení.


Ostatní kraje

Leták ke stažení.


Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE
30.01.2015


Seznam projektů OPD a přehled schválené podpory