Rychlostní silnice

Publikace vybraných rychlostních silnic

Silniční a dálniční síť Rychlostní silnice

Publikace o R7

Hlavní silniční tah vedoucí z Prahy na Chomutov a dále až na hranice s Německem (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain) umožní rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí města Chemnitz v sousedním Sasku s napojením na německou dálniční síť.


Publikace o R35

Rychlostní silnice R35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Z celého tahu je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí. Urychlená dostavba především v chybějícím úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, patří mezi nejvyšší priority v současných plánech na dostavbu české dálniční sítě.


Publikace o R1

Pražský okruh patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice. Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony a státy. Zároveň rozvádí jak tranzitní tak příměstskou dopravu po okraji města.


Publikace o R48

Realizace nového dopravně-technického řešení na silnici I/48 je vyvolána zejména tím, že příčný profil komunikace v daném úseku neodpovídá z kapacitního hlediska prognózovanému nárůstu intenzity dopravy. Silnice je proto navržena v celé délce jako rychlostní komunikace kategorie R 25,5/120.


Publikace o R4

Přestavba silnice I/4 na čtyřpruhovou, směrově dělenou komunikaci, probíhá postupně od Prahy na jih již od 50. let 20. století. Jedná se především o regionální spojnici s minimálním mezinárodním významem, jejímž účelem je mimo jiné i zkvalitnění dostupnosti turisticky atraktivních oblastí jižně od hlavního města.


Publikace o R6

Rychlostní silnice R6 začíná připojením na dokončenou část Pražského okruhu (stavby 516 Třebonice–Řepy a stavba 517 Řepy–Ruzyně) a končí na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří s Německem. Rychlostní silnice R6 se stane po svém dokončení významným krokem k požadovanému cíli, tedy funkční sítí silnic a dálnic na úrovni 21. století.