FAQ

Vytisknout článek
Často kladené otázky

Kdo je vlastníkem jednotlivých druhů silničních komunikací (dálnice, rychlostní silnice, silnice I., II., III. třídy a ostatní komunikace)?

Vlastníkem dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy je stát a tyto komunikace spravuje ŘSD. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 01.10.2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Kdo má na starosti umísťování dopravního značení na dálnicích a silnicích?

Umísťování dopravního značení provádí na základě nařízení Ministerstva dopravy ČR ve spolupráci s Policií ČR příslušná Střediska správy a údržby dálnic a Správy a údržby silnic.

Který zákon stanovuje sazbu kupní ceny za m2?

Sazba kupní ceny za m2 je stanovena dle § 28, odst. 1 a 9, novely vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 3/2008 Sb, o oceňování majetku. Kupní cena nemovitosti, určené k zastavění dálnicí je závislá na počtu obyvatel v obci, jejíž součástí je katastrální území, v němž se nachází nemovitost a na případné společné hranici obce s některými vyjmenovanými většími městy.

Existuje nějaký zákon, který vymezuje podmínky stavby billboardů v blízkosti silnic a dálnic?

Obecně se povolování reklamních zařízení řídí § 25 a § 30 a 31 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a § 40, odst. 5) prováděcí vyhlášky č. 104/1997 v platném znění. Tento zákon ale nenahrazuje zákon stavební, takže se na stavby reklamních zařízení, jako na jakékoliv jiné stavby, vztahuje ještě zákon stavební.

Jaké jsou lhůty pro zajištění sjízdnosti v zimním období?

Termíny pro zajištění sjízdnosti v zimním období stanoví § 45, odst. 3 vyhlášky č. 104/97 Sb. (prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikací) a to:
- do dvou hodin u dálnic a rychlostních silnic
- do tří hodin u silnic I. třídy a důležité silnice II. třídy
- do šesti hodin u silnic II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy
- do dvanácti hodin u zbytku silnic III. třídy

Kdo schvaluje nebo určuje přepravní trasu nadrozměrného vozidla, vedoucí po silnicích I. a II. třídy, více okresů a dvou krajů, která je potřebná pro získání povolení přeprav nadrozměrných vozidel od ŘSD?

Podle § 25 odst. 1 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:
K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu /nad rámec kraje Ministerstva dopravy/ vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace /Ředitelství silnic a dálnic pro silnice I.tř., rychlostní silnice a dálnice a jednotlivá krajská správa a údržba komunikací pro silnice II. a III.tř./ , a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.

Jak je to s výjimkou z placení poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR pro zdravotně postižené občany ?

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 22, odst. 4, písm. e, jasně říká, že placení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic nepodléhá motorové vozidlo používané k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kterým byly podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přiznány výhody II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, pokud držitelem motorového vozidla je postižená osoba sama, nebo osoba jí blízká. Tzn. pokud je zdravotně postižená osoba přepravována ve vozidle, a může se prokázat průkazkou ZTP či ZTP-P, pak vozidlo nemusí být dálniční známkou opatřeno. Jestliže motorové vozidlo není použito k přepravě výše uvedené těžce zdravotně postižené osoby, nelze využívat této výjimky. Snahou zákona bylo pomoci těžce zdravotně postiženým občanům, nikoli však jejich zdravým rodinným příslušníkům.
Pro Vaši informaci uvádíme, že nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky, že policisté při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno kupónem (tzv. dálniční známkou), jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití dálnic a silnic pro motorová vozidla, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. V ostatních případech musíte použít komunikaci nepodléhající zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo kupónem (dálniční známkou - např. desetidenní).

Informační servis Nejčastější dotazy